Wsparcia w określeniu strategii rozwoju, rynków działania oraz oferowanych produktów dla spółki z rynku sprzedaży bezpośredniej

Sytuacja Klienta

Spółka potrzebowała wsparcia w określeniu optymalnej strategii rozwoju, w obszarach rynków działania jak i oferowanych produktów. Jednocześnie konieczne było poszukiwanie rozwiązań usprawniających działalność operacyjną, m.in. redukcja kosztów, eliminacja nierentownych obszarów, eliminacja niesprawnych procesów, poprawa jakości, optymalizacja procesu sprzedaży oraz wyłonienie liderów, zmiana i budowanie kompetencji kadry kierowniczej.

Głównym efektem działań miał być wzrost przychodów oraz rentowności, czyli wzrost wartości Spółki.

Rozwiązanie INVENTITY

Doradcy Inventity przygotowali program budowania wartości firmy z wykorzystaniem metodologii Growing Pains i „Organizational Effectiveness Survey”. Zakres prac projektowych obejmował diagnozę spółki (etap I) oraz przygotowanie programu rozwoju i planu wdrożenia (etap II), zawierającego m.in.: ocenę potencjału spółki w kontekście możliwości osiągania oczekiwanych celów sprzedażowych, finansowych i wykonawczych, opracowanie strategicznych założeń na potrzeby podniesienia efektywności, zaprojektowanie programu zmian biznesowych, przygotowanie koncepcji usprawnień i strategii rozwoju, przygotowanie modelu wdrożenia proponowanych działań uwzględniającego zaangażowanie pracowników i zespołu

Rezultaty

Efektem prac zespołu projektowego było zdefiniowanie Mapy Strategicznej (definicja biznesowa, misja strategiczna, główna strategia), wskazanie celów strategicznych w Kluczowych Obszarach Rezultatów (rynki, produkty i usługi, zasoby, systemy operacyjne, systemy zarządcze, kultura organizacyjna, zarządzanie wynikami finansowymi), zidentyfikowanie 7 projektów strategicznych, które pomogły zrealizować założone cele strategiczne i operacyjne, wskazanie kluczowych osób w zespole odpowiedzialnych za wdrożenie tych celów, jak również określenie budżetu projektu, harmonogramu działań oraz sposobów finansowania.

Przykładowo, jako misję strategiczną wskazano przygotowanie Spółki na długoterminowy wzrost udziału w rynkach docelowych i rozwinięcie wewnętrznej infrastruktury, umożliwiające Spółce zwiększenie dwukrotnie skali przychodów w ciągu trzech oraz osiągnięcie 15% rentowności na poziomie EBIT.

Jako jeden z celów strategicznych Spółki wskazano wykorzystanie posiadanych kompetencji w zakresie sprzedaży bezpośredniej do konwersji klientów do nowych kanałów sprzedaży (e-commerce, MLM), poszerzając grupę klientów docelowych o klientów (głównie) kobiety w wieku30+ i 40-55, oferując wysokiej jakości innowacyjne produkty związane z modą, zdrowiem, wygodnym życiem i wyposażeniem domu, które nie są dostępne w innych kanałach sprzedaży. W ramach Kluczowych Obszarów Rezultatów, jako cele w obszarze Rynki, wskazano wzmocnienie pozycji i rozpoznawalności marki na rynku sprzedaży bezpośredniej w dotychczasowych kategoriach produktowych z jednoczesnym rozwijaniem alternatywnych (do telemarketingu) sposobów pozyskiwania klientów (np. poprzez cross selling), rozwój działalności w nowych kategoriach produktowych i modelach sprzedaży (e-commerce, MLM), jak również rozwój działalności Spółki na rynkach zagranicznych.

Określono również projekty strategiczne przyczyniające się w największym stopniu do realizacji określonej strategii, w tym: wprowadzenie nowych produktów na rynek, wdrożenie nowych kanałów sprzedaży (MLM i e-commerce), zbudowanie działu marketingu, opracowanie nowej struktury organizacyjnej, wdrożenie planu rozwoju kompetencji menedżerskich oraz optymalizację kosztów działania poprzez automatyzację procesów.

Zobacz również

Wsparcia w określeniu strategii rozwoju, rynków działania oraz oferowanych produktów dla spółki z rynku sprzedaży bezpośredniej

Wsparcie w rozwoju działalności innowacyjnej dla Parku Naukowo-Technologicznego

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu w branży gier komputerowych

Wsparcie w pozyskaniu kapitału w firmie gospodarki odpadami

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu i pozyskaniu kapitału w wiodącej firmie gospodarki odpadami

Konsumenci produktów spożywczych

Lokalni producenci żywności z terenów Bielska-Białej i okolic