Baza projektów naukowych

Wybierz jednostkę badawczą
 • Wszystkie ()
 • Akademia Górniczo-Hutnicza ()
 • Akademia Morska ()
 • Instytut Fizyki PAN ()
 • Politechnika Poznańska ()
 • Politechnika Świętokrzyska ()
 • Politechnika Wrocławska ()
 • Uniwersytet Jagielloński ()
 • Uniwersytet Łódzki ()
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika ()
 • Uniwersytet Przyrodniczy ()
 • Uniwersytet Śląski ()
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy ()
 • Uniwersytet Warszawski ()
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny ()
 • Wojskowa Akademia Techniczna ()
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ()

Numer zgłoszenia/patentu P.396756 PAT.218524 Przedmiotem wynalazku jest modułowy ząb przestrzenny do budowy lekkich 10 osprzętów chwytakowych, co plasuje go w dziedzinie techniki: mechanika i budowa maszyn. Znany jest szereg rozwiązań zębów osprzętów chwytakowych. W wielu przypadkach stanowią one integralną część chwytaka, niepozwalającą na jakąkolwiek ich konfigurację ze względu na określony kształt konstrukcji. W 15 rozwiązaniu znanym z opisu patentowego opublikowanym pod numerem CS 218707 przedstawiony został ząb osprzętu chwytakowego przeznaczony do podejmowania elementów o przekroju kołowym. Charakteryzuje się on odpowiednio zakrzywionymi krawędziami chwytającymi o dwupunktowym charakterze styku z podejmowanym elementem, oraz otworem w jego górnej części, jako miejscem 20 łączenia z obudową chwytaka. W innym wariancie znanym z opisu patentowego opublikowanego pod numerem CN 101660324A m. in. przedstawiony został ząb osprzętu chwytakowego maszyny do oczyszczania miasta. Składa się on z odpowiednio wyprofilowanej blachy, oraz członu łączącego obrotowo ten ząb z obudową osprzętu chwytakowego. W innym rozwiązaniu znanym z opisu patentowego opublikowanym pod numerem CN 101648380A m. in. przedstawiony został ząb chwytaka wykorzystywanego, jako człon wykonawczy manipulatorów. Składa się on z dwóch członów: górnego i dolnego, połączonych ze sobą poprzez sworznie obrotu. Każdy z członów poprzez układ dźwigniowy można napędzać z zewnętrznego źródła napędu. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Wojskowa Akademia Techniczna Maciej Szanciło tel. +48 261 83 90 88

Numer zgłoszenia/patentu P.421412 Przedmiotem oferty technologicznej jest sposób wytwarzania i wykorzystania żelatynowych matryc hydrożelowych jako nowego, prostego oraz szybkiego testu do wykrywania enzymu β – galaktozydazy odpowiedzialnego za rozkład laktozy. Test ten można wykorzystać do detekcji oraz oceny aktywności enzymu w hodowlach mikrobiologicznych, jak również podczas produkcji preparatów B-galaktozydazy przeznaczonych do użytku między innymi w przemyśle mleczarskim. Wynalazek został zgłoszony do ochrony pod numerem P421412. Szczegóły techniczne Procedura otrzymywania żelatynowych matryc hydrożelowych polega na reakcji sieciowania roztworu żelatyny o zadanym pH, zawierającego syntetyczny substrat ONPG, w obecności czynnika sieciującego. W wyniku zachodzącej reakcji cały związek (ONPG) jest immobilizowany metodą pułapkowania w sieci żelu. Unieruchomiony w ten sposób substrat wykazuje zdolność konwersji w obecności β – galaktozydazy do barwnego (żółtego) produktu - orto-nitrofenolu. Dzięki wysokiej selektywności test może zostać wykorzystany do detekcji β - galaktozydazy w płynnych hodowlach mikrobiologicznych, zawierających mieszaninę białek o różnych właściwościach katalitycznych. Sposób przeprowadzenia testu polega na aplikacji analizowanego roztworu na matrycę hydrożelową umieszczoną uprzednio w probówkach Eppendorf lub na płytkach szklanych/dołkowych. Obecność enzymu β-galaktozydazy obserwuje się jako zmianę zabarwienia matrycy z bezbarwnej na żółtą. Wynalazek został przetestowany na skalę laboratoryjną w probówkach Eppendorf jak również na płytkach szklanych i mikrolitrowych płytkach dołkowych. Technologia została przetestowana na poziomie laboratoryjnym. Zastosowania / rynki Docelową grupą odbiorców wynalazku są producenci testów diagnostycznych stosowanych w przemyśle spożywczym, a także odczynników do analiz, w szczególności znajdujących zastosowanie w określaniu czystości preparatów enzymatycznych oraz analizach płynnych hodowli mikrobiologicznych pod kątem obecności enzymu – β-galaktozydazy. Przedstawiona technologia może zostać zastosowana do: • barwnego testu w procesie uzyskiwania komercyjnych preparatów enzymatycznych β-galaktozydazy. Preparaty te wykorzystywane są głównie w przemyśle mleczarskim, w szczególności podczas procesu wytwarzania produktów z niską zawartością laktozy; • barwnego testu w badaniu czystości preparatów enzymatycznych podczas produkcji; • izolacji rekombinowanego enzymu, oczyszczania i produkcji białek – oznaczanie aktywności enzymu poprzez porównanie koloru po reakcji, między poszczególnymi próbkami i z kontrolą negatywną – lizatem z bakterii, w którym enzym ten w ogóle nie jest produkowany; • różnicowania mikroorganizmów np. podczas reakcji fermentacji laktozy. Innowacyjność / korzyści Żelatynowe matryce hydrożelowe, dzięki dużym rozmiarom łączących się ze sobą porów, umożliwiają dużym cząsteczkom docelowym szybki transport do wnętrza żelu i związanie się z immobilizowanymi w jego objętości biomolekułami. Do głównych zalet żelatynowych matryc hydrożelowych zawierających ONPG (orto-β-D-galaktopiranozyd) w myśl wynalazku należą: • efektywna detekcja enzymu o stężeniu > 0,6 mg/dm-3; • zastosowanie w szerokim zakresie pH 4,0-9,0; • bardzo krótki czas oczekiwania na wynik wynoszący maksymalnie 30 minut; • łatwa i szybka procedura wykonania testu - poniżej 1 minuty; • dla pH w zakresie 6-9 wynik widoczny już po 10 minutach; • krótki czas inkubacji próbki od 2 - 20 minut w przypadku roztworu buforowego enzymu; • trwałość matrycy z „zamkniętym substratem” do 90 dni potwierdzona dla przechowywania w 4˚C; • intensywność barwy pozwalająca na wstępną ocenę ilościową enzymu; • niski koszt wykonania testu w warunkach laboratoryjnych 14 PLN. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska Anna Szczypka tel. +48 71 320 43 51 e-mail: anna.szczypka@pwr.edu.pl

Numer patentu: P 413090, PCT/IB2015/056715, EP 15779009.8, US 15/740,050 Przedmiotem oferty jest nowy zestaw diagnostyczny użyteczny w diagnozowaniu pacjentów z klinicznymi objawami sepsy – identyfikacja ilościowa i taksonomiczna drobnoustrojów we krwi pacjenta z klinicznymi objawami sepsy, dzięki zastosowaniu techniki sekwencjonowania nowej generacji. Jest to zestaw diagnostyczny do diagnozowania sepsy zawierający unikatowe startery opracowane przez naukowców UJ oraz komercyjne podzespoły konieczne do przeprowadzenia samego sekwencjonowania NGS. Unikatowe cechy wynalazku: • nowy sposób wykorzystania istniejącej technologii NGS pozwalającej m.in. na kompleksowe badanie profili bakterii w próbkach, • wykorzystanie zaprojektowanej pary starterów do prowadzenia amplifikacji w systemie Nested PCR, która poprzedza proces sekwencjonowania NGS. Zastosowanie: Diagnostyka mikrobiologiczna sepsy – kompleksowe badanie profili bakterii w próbkach Oferowany zestaw diagnostyczny do diagnozowania płynów ustrojowych pod kątem mikrobiologicznym stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego. Dalsze prace nad jego rozwojem są prowadzone w Katedrze Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem wynalazku. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii CITTRU, Uniwersytet Jagielloński Klaudia Polakowska tel. +48 12 663 38 32 e-mail: klaudia.polakowska@uj.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.395311 PAT.223689 Przedmiotem wynalazku jest zespół zamków mechanicznych do łączenia kaset mostu pływającego oraz mechanizm otwierania kasety. Opisywany wynalazek kwalifikowany jest w dziedzinie mechaniki i zastosowania nowych technologii produkcyjnych. W znanych i stosowanych mostach pływających pojedyncze segmenty stanowią obiekty o dużych wymiarach i skomplikowanych mechanizmach łączenia. Załadunek i wyładunek takich obiektów, pontonów lub segmentów- modułów oraz ich obsługa i montaż szczególnie na wodzie wymaga licznej, wysoko wyspecjalizowanej załogi oraz odpowiedniego sprzętu. To wszystko ogranicza zakres zastosowań tego typu ciężkich konstrukcji. Jednocześnie sprawia, że brak odpowiedniej mobilności ogranicza możliwości operacyjne jednostek użytkowych. Połączenie pojedynczych modułów-pontonów w łańcuch kinematyczny wymaga zastosowania odpowiednich zamków zapewniających trwałość i możliwość wzajemnego względnego, ale ograniczonego ruchu, na co zwrócono uwagę w patentach krajowych i zagranicznych: PL158579 m, PL297453 B2 oraz OE-Patentschrift-312039. złącza takie są głównie stosowane w konstrukcjach wojskowych mostów pontonowych, co znajduje wyraz w stosownych instrukcjach. W Polsce jest to instrukcja Szefostwa Wojsk Inżynieryjnych MON1986, Park Pontonowy PP-64 — opis, użytkowania. Natomiast w pracy W. Krasoń, M. Wieczorek, „ Wytrzymałość mostów pływających w ujęciu komputerowym "", WAT-BEL Studio, Warszawa, 2004 przedstawiono stosowane obecnie rozwiązanie konstrukcyjne Parku Pontonowego PP-64. Wymagania funkcjonalne i konstrukcyjne sprawiają, że najczęściej stosowaną metodą łączenia modułów o dużych wymiarach i tymczasowym zastosowaniu są połączenia sworzniowe w różnych konfiguracjach jak zaproponowano np. w patencie US2004117928. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Wojskowa Akademia Techniczna Maciej Szanciło tel. +48 261 83 90 88

Numer patentu P- 229635 TRL 7 Przedmiotem wynalazku jest zespół elektromagnesów przeznaczony do wytwarzania jednorodnego pola magnetycznego, którego kierunek może być ustawiany pod dowolnym kątem w płaszczyźnie. Zawiera on zewnętrzny zamknięty obwód magnetyczny oraz połączone z zamkniętym obwodem magnetycznym cztery koncentratory pola magnetycznego, wyposażone w uzwojenia. Koncentratory pola magnetycznego są skierowane ku środkowej części pola ograniczonego kwadratową ramą obwodu magnetycznego. Ich końcowe fragmenty, stanowiące nabiegunniki są umiejscowione kolejno prostopadle względem siebie. Nabiegunniki są wyprofilowane w sposób maksymalizujący jednorodność wytwarzanego pola magnetycznego. Ponadto do elektromagnesu został zaprojektowany dedykowany układ sterowania z dwuosiowym czujnikiem pola magnetycznego oraz sprzężeniem zwrotnym. Umożliwia on bardzo precyzyjną kontrolę wartości kąta pola magnetycznego korygując takie efekty jak histereza magnetyczna oraz nasycenie rdzenia. Obszary zastosowania Zespół elektromagnesów przeznaczony jest do badań anizotropowych właściwości cienkich warstw magnetycznych, nanostruktur ferromagnetycznych, urządzeń elektroniki spinowej, sensorów pola magnetycznego oraz innych elementów wymagających przykładania zewnętrznego pola magnetycznego pod dowolnym kątem w płaszczyźnie. Innowacyjność i zalety stosowania • Precyzyjne ustawienie zadanego kierunku wektora natężenia pola w pełnym zakresie kątów. • Powiększenie strefy jednorodnego pola magnetycznego. • Kontrola kątowego ustawienia wektora pola magnetycznego. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza tel.: +48 12 617 46 42 e-mail: ctt@agh.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.398895 Prowadzone przez twórców badania wykazały, że proste i wydajne związki pochodne o strukturze styrylochinoliny, wzbogacane grupami hydroksylowymi, mogą być stosowane jako antybiotyki. Stan obecny Nadzwyczajna skuteczność penicylin zmieniła sposób postrzegania chorób oraz metody ich zwalczania. Dlatego powszechne stało się nadużywanie antybiotyków – zarówno w postaci leków, jak i środków higienicznych oraz czystości. Badania statystyczne wskazują, że znaczna część terapii antybiotykowych prowadzona jest niewłaściwie lub przy zastosowaniu nieodpowiednich preparatów. Lekarze często przepisują antybiotyki pod presją pacjentów upatrujących w nich silnych i skutecznych medykamentów lub środków pomocniczych w zakażeniach czysto wirusowych. Leczeni antybiotykiem pacjenci dość często przerywają terapię, gdy tylko poczują się lepiej, rezygnując z przyjęcia pełnej dawki. Skutkiem tego złożonego stanu rzeczy jest powstanie tzw. superbakterii, odpornej na większość antybiotyków. W obliczu niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą powstawanie nowych, lekoopornych szczepów bakterii, konieczne stało się zintensyfikowanie prac nad nowymi lekami bakteriobójczymi. Nowe zastosowanie styrylochinolin Prowadzone do tej pory badania nad nowymi farmaceutykami będącymi pochodnymi chinoliny nie obejmowały pochodnych o strukturze styrylochinoliny, zwłaszcza wzbogacanych grupami hydroksylowymi. Wśród substancji testowanych jako potencjalne antybiotyki stosuje się często pochodne chinoliny, np. fluorochinolony, które wykazują znaczną aktywność przeciwbakteryjną, niestety połączoną z wysoką toksycznością. Prowadzone przez twórców badania wykazały, że proste i wydajne związki pochodne o strukturze styrylochinoliny, wzbogacane grupami hydroksylowymi, mogą być stosowane jako antybiotyki. Zalety rozwiązania • Zastosowanie w charakterze styrylochinolin jako środków bakteriobójczych lub bakteriostatyków; • Niewielka toksyczność związków w zakresie stężeń bakteriobójczych; • Możliwość zastosowania jako środka antybakteryjnego; • Duża aktywność związku (aktywność wobec S. aureus, S. epidermis, MRSA na poziomie kilku(dziesięciu) mikromoli); • Łatwość otrzymywania w wyniku jedno- lub dwuetapowej syntezy z prostych substratów. Obszary zastosowania • Przemysł farmaceutyczny; • Medycyna; • Przemysł spożywczy; • Środki czystości, materiały dezynfekcyjne. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Biuro Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet Śląski w Katowicach Biuro Współpracy z Gospodarką tel. 32 359 23 36 e-mail: transfer@us.edu.pl

Numer patentu: P 408169, PCT/PL2015/050014, US 15/309,485, EP15727081.0 Przedmiotem oferty jest potencjalny lek - porfiryny kobaltu w zastosowaniu do wytwarzania środka do mobilizacji komórek ze szpiku kostnego do krwi obwodowej. Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie porfiryn kobaltu, zwłaszcza protoporfiryny IX kobaltu, do wytwarzania środka do mobilizacji komórek ze szpiku kostnego do krwi obwodowej. Podanie prezentowanego związku podnosi poziom G-CSF we krwi, wskutek czego leukocyty, szczególnie niedojrzałe granulocyty, są uwalniane do krwi obwodowej. Proponowana substancja i ewentualne jej pochodne mogą znaleźć potencjalnie zastosowanie w leczeniu: • neutropenii wrodzonych (form o podłożu genetycznym, autoimmunologicznym oraz idiopatycznym), • neutropenii spowodowanych chemioterapią, radioterapią oraz indukowanych farmakologicznie, • białaczki szpikowej oraz ostrej białaczki limfocytarnej, • zespołów mielodysplastycznych. Proponowana substancja może również znaleźć zastosowanie przy przeszczepach szpiku, zarówno allogenicznych jak i autologicznych. Powoduje ona zwiększanie ilości krążących we krwi obwodowej hematopoetycznych komórek macierzystych, co ułatwia ich izolację w procesie aferezy. Jednocześnie jest łatwiejsza i tańsza w produkcji w porównaniu do stosowanych obecnie rozwiązań. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii CITTRU, Uniwersytet Jagielloński Klaudia Polakowska tel. +48 12 663 38 32 e-mail: klaudia.polakowska@uj.edu.pl

Numer patentu Pat.227583 Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie dodatków uszlachetniających, poli(oksyalkileno)ditiofosforanów amoniowych, S,O,O-triestrów kwasów Poli(oksyalkileno)ditiofosforowych (PGDP) i soli cynkowej i molibdenu tych kwasów oraz O,O-[alkilo-poli(oksyalkileno)]- i O,O-[alkilofenylo-poli(oksyalkileno)]-ditiofosforanów cynku i molibdenu (ZADP) przez ich rozpuszczenie w odpowiednich bazach olejowych do otrzymywania olejów: • silnikowych, • hydraulicznych, • przekładniowych, • do przekładni zębatych, • skrzyń korbowych, • turbinowych i automatycznych cieczy transmisyjnych • smarów plastycznych o niskich zawartościach fosforu, siarki, metali i popiołu. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki +48 42 635 49 87/6 e-mail: ctt@uni.lodz.pl

Numer patentu Pat.221181 Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie medyczne pochodnych 1,4-dipodstawionego tiosemikarbazydu do wytwarzania leku przeznaczonego do leczenia toksoplazmozy. Związki o zastosowaniu według wynalazku będące pochodnymi 1,4-dipodstawionego tiosemikarbazydu wykazują silne hamowanie proliferacji pierwotniaka Toxoplasma gondii in vitro. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że 1,4-dipodstawione pochodne tiosemikarbazydu wykazują hamowanie proliferacji T. gondii przy stężeniu wyrażonym jako IC50 niższym niż stosowanego leku sulfadiazyny (IC50 > 500 μg/ml). ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki +48 42 635 49 87/6 e-mail: ctt@uni.lodz.pl

Numer patentu Pat.227421 Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie arbutyny do poprawy kondycji roślin ogórka i ochrony przed chorobą bakteryjnej kanciastej plamistości. Ujawniono zastosowanie arbutyny do poprawy kondycji roślin ogórka i ochrony przed chorobą bakteryjnej kanciastej plamistości. Arbutynę stosuje się w stężeniu od 0,1 do 4 mM. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki +48 42 635 49 87/6 e-mail: ctt@uni.lodz.pl

Wojskowa Akademia Techniczna

Zaczep fotelika bezpieczeństwa

Numer zgłoszenia/patentu P.410426 PAT.226361 Foteliki samochodowe chronią dzieci będące pasażerami samochodów przed skutkami zderzenia lub gwałtowanego hamowania. Obecnie foteliki bezpieczeństwa ze względu na sposób ich mocowania dzielimy na foteliki wykorzystujące samochodowe pasy bezpieczeństwa oraz foteliki z systemem mocowania ISOFIX. System ISOFIX składa się z dwóch uchwytów, które znajdują się pomiędzy siedzeniem, a oparciem fotela, Uchwyty te są przymocowane bezpośrednio do konstrukcji pojazdu. Konstrukcje obecnie proponowanych urządzeń przytrzymujących wyposażonych w powszechnie stosowany uniwersalny system mocowania fotelików bezpieczeństwa na siedzeniach samochodowych ISOFIX nie kasują całkowicie luzu pomiędzy uchwytami sytemu ISOFIX znajdującymi się pojeździe, a zaczepami systemu mocującego, co wpływa niekorzystnie na proces narastania siły w pasach fotelika podczas wypadku. Celem wynalazku jest przedstawienie zaczepu systemu mocującego fotelik bezpieczeństwa kasującego luz w kierunku równoległym do osi wzdłużnej pojazdu. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Wojskowa Akademia Techniczna Maciej Szanciło tel. +48 261 83 90 88

Uniwersytet Łódzki

Wyrzutnia elektromagnetyczna

Numer patentu Pat.224830 Przedmiotem wynalazku jest wyrzutnia elektromagnetyczna, mająca zastosowanie głównie do edukacyjnych eksperymentów fizycznych. Zawiera ona nieferromagnetyczną prowadnicę o przekroju ceownika zwróconego otwartą stroną ku górze, przymocowaną od dołu do łącznika , połączonego przegubowo za pomocą śruby i nakrętki ze wspornikiem, osadzonym w podstawie, zasilacze impulsowe oraz ferromagnetyczny pocisk. Wyrzutnia zawiera co najmniej dwa elektromagnesy, z których każdy składa się z uzwojenia, nawiniętego na izolacyjnym karkasie, umieszczonym w jednostronnie otwartym ferromagnetycznym rdzeniu garnkowym, końcówki tych uzwojeń przyłączone są równolegle, przy czym elektromagnesy umieszczone są współosiowo, a otwarte końce rdzeni zwrócone są w tę samą stronę i rdzenie zostały przymocowane do nieferromagnetycznej prowadnicy. Koniec prowadnicy, znajdujący się przed otwartą stroną rdzenia pierwszego elektromagnesu jest zamknięty nieferromagnetyczną zastawką i przed otwartą stroną rdzenia tego elektromagnesu zamocowane jest uzwojenie startowe, nawinięte na izolacyjnym karkasie, otaczającym prowadnicę. W poziomej powierzchni nieferromagnetycznej prowadnicy, od strony zamkniętego końca każdego z rdzeni elektromagnesów oraz od strony zastawki, znajdują się klinowe zagłębienia, w których pomiędzy elektromagnesami leżą po dwa ferromagnetyczne walce, przed zastawką leży jeden ferromagnetyczny walec, natomiast od zamkniętej strony rdzenia ostatniego elektromagnesu leży jeden ferromagnetyczny walec. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki +48 42 635 49 87/6 e-mail: ctt@uni.lodz.pl

Politechnika Wrocławska

Wynalazki z zakresu hydrauliki pomp

Oferta obejmuje szereg rozwiązań technicznych z zakresu budowy pomp hydraulicznych o zazębieniu zewnętrznym. Rozwiązania te dotyczą kształtu zęba pompy oraz kształtu komór wysoko-ciśnieniowych. Rozwiązania zostały zgłoszone do ochrony patentowej na terenie RP - dla części przyznano już patent. Szczegóły techniczne Rozwiązania kształtu zęba na styku ząb korpus to sfrezowanie fragmentu wierzchołka lub podstawy zęba, jedno lub dwustronnie wzdłuż całej długości zęba lub jego części (sfrezowanie skośne). Rozwiązania kształtu komór wysoko-ciśnieniowych polegają na zastosowaniu w korpusie po obu stronach otworu tłoczącego (symetrycznie) wzdłuż komory roboczej zatok/komór wysokociśnieniowych. Komory te oddzielone są od komory roboczej elastycznymi językami. Innowacyjność 1. Innowacyjność kształtu zęba pompy. W porównaniu do konwencjonalnego zęba (bez sfrezowania) uzyskuje się: • lepsze odprowadzenie czynnika roboczego z przestrzeni zasklepionej • obniżenie nadwyżki ciśnienia w przestrzeni zasklepionej • zmniejszenie stopnia pokrycia oraz skrócenia odcinka przyporu • powstanie filmu/klina smarnego na styku ząb korpus • brak skrawania korpusu w rejonie otworu ssącego 2. Innowacyjność kształtu komór wysoko-ciśnieniowych. W porównaniu do konwencjonalnego rozwiązania uzyskuje się: • kompensację przyrostów luzów promieniowych (obwodowych) spowodowanych naprężeniami w korpusie pompy w wyniku wysokiego ciśnienia tłoczenia • zwiększenie ciśnienia roboczego • zwiększenie sprawności wolumetrycznej pompy ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska Tomasz Marciniszyn tel. + 48 71 320 41 95 e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu W.124317 RWU.068798 Przedmiotem wzoru użytkowego jest wieloczłonowe urządzenie penetrujące do wykonywania poziomych odwiertów o małej średnicy celem rozpoznania i eksploatacji podziemnych złóż, w szczególności węglowodorów niekonwencjonalnych. Z polskiego opisu patentowego PL199155 znana jest głowica wiertnicza do wiercenia płynem posiadająca w obrotowym zespole dyszowym szereg dysz dostarczających strumienie tnące. Głowica jest wyposażona w pierścień kalibrujący oddalony od obrotowego zespołu dyszowego o pierścieniową szczelinę, co umożliwia przepływ cząstek skalnych oderwanych działaniem strumieni tnących, przy czym pierścień kalibrujący reguluję posuw głowicy wiertniczej w odwiercie i kontroluje blokowanie procesu wiercenia. Z międzynarodowego zgłoszenia patentowego W02011()62588 znana jest metoda i urządzenie do tworzenia odwiertów i czyszczenia formacji rurowych. Urządzenie jest wyposażone w dyszę tnącą oraz mechanizm wywołujący wibracje, który zwiększa prędkość wiercenia i poszerza średnicę odwiertu. Głowica urządzenia wyposażona jest w dysze tylne napędzające urządzenie i ciągnące przewód zasilający. Celem wzoru jest przedstawienie urządzenia drążącego do wykonywania odwiertów kierunkowych z modułem umożliwiającym lokalizację przestrzenną oraz sterowanie. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Wojskowa Akademia Techniczna Maciej Szanciło tel. +48 261 83 90 88

Politechnika Wrocławska

Wibrometr laserowo-światłowodowy

Numer zgłoszenia/patentu PL219625, PL219352 Przedmiotem oferty jest technologia budowy i zasady działania wibrometru laserowo-światłowodowego, umożliwiającego jednoczesną analizę drgań czterech niezależnych punktów obiektu drgającego z dużą dokładnością pomiaru (na poziomie nanometrów). Szczegóły techniczne Oferowana technologia dotyczy wibrometru laserowo-światłowodowego, umożliwiającego jednoczesną analizę drgań czterech niezależnych punktów obiektu drgającego z dużą dokładnością pomiaru (na poziomie nanometrów). Na ofertę składają się: 1. Wynalazek pn. „Układ detekcji sygnału optycznego, zwłaszcza dla wibrometru laserowo-światłowodowego” (numer prawa wyłącznego: PL219625) 2. Wynalazek pn. „Urządzenie do pomiaru drgań i przemieszczeń obiektów” (numer prawa wyłącznego: PL219352) 3. Oprogramowania do sterowania pomiarem oraz rejestracji obserwowanych wartości 4. Poufne know-how zawierające spisaną wiedzę istotnie rozszerzającą zawartość opisów patentowych ww. wynalazków. Zgodnie z opisem patentowym wynalazku pt. „Urządzenie do pomiaru drgań i przemieszczeń obiektów”, istotą rozwiązania jest szeregowe włączenie: izolatora, akustooptycznego modulatora Bragga i wzmacniacza optycznego pomiędzy sprzęgacz i kolimator nadawczy. Jednocześnie sprzęgacz podłączony jest światłowodami poprzez kompensator, kontroler polaryzacji, sprzęgacz wyjściowy i fotodekoder. Do fotodekodera światłowodami doprowadzany jest sygnał z kolimatora odbiorczego. Technologia została częściowo zwalidowana w warunkach rzeczywistych – na bazie ww. składników praw własności intelektualnej zaprojektowano i zbudowano wczesny prototyp urządzenia i przetestowano go z pozytywnym skutkiem w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Istotne cechy wytworzonego prototypu: • Cztery kanały pomiarowe (pomiar równoczesny); • Możliwość pomiaru drgań z punktów pomiarowych położonych dowolnie blisko siebie; • Możliwość pomiaru drgań jednego punktu w trzech osiach (opcjonalna głowica 3D); • Zakres mierzonych prędkości drgań: 0-3 m/s; • Częstotliwość mierzonych drgań: 0-300 kHz; • Rozdzielczość pomiaru przemieszczenia do 20 nm; • Rozdzielczość pomiaru prędkości: 1mm/s; • Liczba demodulatorów fazy/częstotliwości: 3; • Dystans pomiarowy: 0,1 – 2m z możliwością jego zwiększenia do kilkunastu metrów; • Długość fali promieniowania analizującego 1550 nm; • Układ automatycznego wyszukiwania sygnału; • Pomocnicze promieniowanie laserowe do lokalizacji punktów pomiarowych ~635 nm. Zastosowania / rynki Oferowane rozwiązanie może zostać zastosowane do pomiarów w diagnostyce przemysłowej, laboratoryjnej, a także akustyce. Innowacyjność / korzyści Główne korzyści rozwiązania wynikają ze specyfiki jego budowy: • Możliwość jednoczesnego pomiaru do czterech niezależnych punków pomiarowych drgającego obiektu (wielokanałowa, symultaniczna praca) • Autofokusowanie wiązki • Relatywnie niewielka głowica umożliwiająca jej umiejscowienie i dokonywanie pomiarów w miejscach trudno dostępnych (np. wnętrze urządzeń) • Długość fali promieniowania analizującego bezpieczna dla oka obserwatora • Brak iskrzenia • Relatywnie niski koszt wytworzenia. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska Jacek Pietrzak tel. 71 320 43 42 e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Zgłoszenie patentowe P. 229714 Przedmiotem oferty jest produkt w postaci Wałka Dwustronnie Zawieszonego Magnetycznie z Naciągiem Osiowym (WDZMzNO), który zapewnia wyższą wydajność pracy urządzeń wirujących ze względu na brak tarcia, co jest zrealizowane poprzez połączenie dwustronnego zawieszenia magnetycznego z naciągiem poosiowym wału. Produkt innowacyjny w skali Europy. Żadna z istniejących konstrukcji łożysk magnetycznych w Europie, a nawet na świecie nie oferuje hybrydowej konstrukcji łączącej w sobie magnesy stałe oraz cewki elektromagnetyczne. Jedynymi substytutami technologicznymi są łożyska magnetyczne NSK, SKF, przy czym precyzja działania oferowanego przez nich rozwiązania opiera się w głównej mierze na sterowaniu siłami elektromagnetycznymi, a w przypadku tego rozwiązania jest to głównie stałe pole magnetyczne. ZALETY: • niska emisja hałasu i małe zużycie energii, • bezobsługowa praca, • brak lub niewielkie smarowanie, • wysoka prędkość obrotowa, • zastosowanie dodatkowego poosiowego naciągu mechaniczno-elektro-magnetycznego w WDZMzNO zwiększa tłumienie drgań oraz odporność na działanie sił poprzecznych, • koszty eksploatacji maszyn opartych o ruch wirowy, w których masa nie ma znaczenia, są znacznie niższe. ZASTOSOWANIE: • przemysł energetyczny – np. koło masowe w akumulatorze energii mechanicznej, łożyskowanie wałów w prądnicach, • przemysł logistyczny – specjalistyczne urządzenia nawigacyjne wykorzystujące kierowanie giroskopowe, • przemysł kosmiczny – platformy satelitarne wykorzystujące efekt giroskopowy w celach sterujących, w przestrzenii wymagają jak największej trwałości, niezawodności oraz prostoty w konstrukcji. W WDZMzNO wirnik może pracować jako silnik oraz koło masowe, • przemysł morski – łożysko magnetyczne może pełnić rolę substytutu łożyskowania wałów napędowych narażonych na korozję. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Ośrodek Transferu Technologii, Politechnika Świętokrzyska Paweł Kocańda tel. 41 34 24 471 e-mail: pkocanda@tu.kielce.pl

Numer patentu P- 221820 TRL 5 Przedmiotem oferowanego rozwiązania jest walec krystalizatora układu do ciągłego odlewania aluminium i jego stopów ze specjalną tuleją umieszczoną pomiędzy rdzeniem walca a jego płaszczem. Walec – krystalizator w liniach ciągłego odlewania metodą TRC składa się z dwóch kluczowych elementów: płaszcza oraz rdzenia. Płaszcz walca krystalizatora spełnia dwie podstawowe funkcje: zapewnia odbiór ciepła od odlewanego materiału i odpowiada za przekazywanie sił nacisku z obszaru kotliny odkształcenia do rdzenia walca. Zadaniem niniejszego rozwiązania jest zapewnienie równomierności rozkładu temperatury na powierzchni zewnętrznej płaszcza walca krystalizatora, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej sztywności i wytrzymałości elementu. Zadanie to zostało rozwiązane w ten sposób, że pomiędzy stalowym płaszczem, a stalowym rdzeniem krystalizatora umieszczono dodatkową tuleję wykonaną z miedzi lub ze stopu miedzi, w której wykonano na kierunku obwodowym bruzdy o przekroju poprzecznym zbliżonym do trapezu. Bruzdy te zamknięte płaszczem krystalizatora stanowią kanały dla przepływu medium chłodzącego. Tuleja połączona jest równocześnie ze stalowym rdzeniem krystalizatora. Obszary zastosowania Wynalazek sprawdzi się w procesie otrzymywania wyrobów płaskich w technologii odlewania metodą Twin Roll Casting. Może być stosowany do następujących grup stopów: seria 1XXX, seria 3XXX, seria 5XXX, seria 8XXX. Szczególnie ważne jest jednak jego stosowanie dla stopów o szerokim zakresie temperatur krzepnięcia. Innowacyjność i zalety stosowania • Zastosowanie walca krystalizatora według wynalazku pozwala na poprawę wymiany ciepła pomiędzy ciekłym metalem a cieczą chłodzącą. Dzięki temu możliwy jest szybszy proces krystalizacji odlewanego stopu, a co za tym idzie zwiększenie prędkości odlewania gwarantującej wyższą wydajność linii odlewania ciągłego. • Ze względu na wyższą sztywność walca – krystalizatora możliwe będzie odlewanie wysokowytrzymałych stopów charakteryzujących się wysokim oporem plastycznym. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza tel.: +48 12 617 46 42 e-mail: ctt@agh.edu.p

Numer zgłoszenia/patentu 414134 Przedmiotem rozwiązania jest preparat zawierający stały donor tlenu atomowego oraz substancję buforującą, sposób oraz zastosowanie preparatu do selektywnego usuwania sinic z zakwitów fitoplanktonu oraz toksyn sinicowych w zbiornikach wodnych. Głównym celem jest detoksykacja i poprawa jakości ekologicznej oraz przywrócenia walorów rekreacyjno-gospodarczych zbiornika. Masowo pojawiające się sinice tworzące zakwity wód są coraz częściej obserwowane w większości zeutrofizowanych środowisk wodnych (słodko- i słonowodnych), a okres ich występowania w wodach naturalnych w ostatniej dekadzie został znacznie wydłużony do kilku miesięcy (okres: czerwiec – październik). Typowym, niebezpiecznym dla środowiska wodnego oraz jego użytkowników, zjawiskiem połączonym z zakwitami sinic jest wytwarzanie przez wiele gatunków sinic silnie trujących cyanotoksyn (neurotoksyn, dermatotoksyn, hepatotoksyn). Obecność cyanotoksyn w wodach naturalnych wyklucza użytkowanie rekreacyjno-sportowe zbiorników wodnych (kąpieliska, plaże), zaopatrywanie ludności (ujęcia wody pitnej do jej uzdatniania) oraz zwierząt gospodarczych w wodę pitną. W chwili obecnej w Polsce i na świecie nieznane są tanie i szybko przynoszące rezultaty technologie środowiskowe, które w sposób efektywny oraz ekonomicznie uzasadniony rozwiązują problem kontroli rozwoju sinic, zapobiegania masowym zakwitom sinic, oraz środkom zaradczym zmierzającym do szybkiej likwidacji już powstałego cyanobakteryjnego skażenia wód naturalnych. Proponowana technologia i preparat do szybkiego i skutecznego zwalczania zakwitów sinic w wodach naturalnych (CYANOXIDE) opiera się na dozowaniu do zbiorników wodnych donorów tlenu atomowego, które powoli rozpuszczając się w wodzie uwalniają do niej wolny tlen atomowy toksycznie działający na sinice. W ten sposób wykorzystywana jest duża wrażliwość i nieodporność komórek sinic na działanie tlenu atomowego w porównaniu do innych wodnych organizmów. Zalety i innowacje: • szybka i skuteczna likwidacja sinicowych zakwitów wód (po dwóch dobach od dodania preparatu do wody jeziornej następuje 91% redukcja liczebności sinic), • zapobieganie dalszemu ich rozwojowi w zbiornikach wodnych oraz na poprawa parametrów jakości wód: spadek zawartości azotu amonowego i związków fosforu organicznego, zmniejszenie ilości chlorofilua, wzrost przezroczystości wody, • bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego, • ekonomiczna opłacalność na szeroką skalę, • prostota w użyciu (nie są stosowane żadne skomplikowane techniki inżynierskie), • nie jest wymagana zaawansowana wiedza specjalistyczna. Rozwiązanie można zastosować do kontroli i ograniczenia szkodliwego występowania sinic: • w ujęciach wody pitnej i do potrzeb gospodarczych, • w stawach rybnych oraz akwenach chowu i hodowli ryb, • na kąpieliskach i akwenach rekreacyjno-sportowych. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Rozwiązanie według wynalazku umożliwia efektywne i relatywnie tanie sprzęgnięcie wielu sygnałów optycznych pomiędzy wymiennymi scalonymi układami fotonicznymi oraz urządzeniem odczytowym dla nich przeznaczonym przy zachowaniu relatywnie dużej odległości roboczej pomiędzy tymi urządzeniami. Dodatkowo rozwiązanie to umożliwia sprzęgnięcie sygnału optycznego w sytuacji gdy rozstaw światłowodów wejściowych i wyjściowych w scalonym układzie fotonicznym jest odmienny niż rozstaw portów wejściowych i wyjściowych w urządzeniu odczytowym. Zalety i innowacje Zastosowanie komponentu mikrooptycznego do efektywnego sprzęgnięcia sygnału optycznego pomiędzy elelmentami optyki scalonej a układami optoelektronicznymi przeznaczonymi do ich odczytu. Rozwiązanie według wynalazku ma zastosowanie w szczególności: • w precyzyjnych urządzeniach optycznych (jest częścią składową układu odczytowego do zastosowań medycznych, biologicznych, chemicznych, biochemicznych, a także sensorów gazów), • do szybkiego prototypowania i sprzęgania układów fotonicznych z urządzeniami odczytowymi. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.396800 PAT.219175 Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zdalnego wykrywania par alkoholu w wydychanym powietrzu fizycznej osoby, co plasuje wynalazek w dziedzinie miernictwa elektronicznego. Nietrzeźwość osób jest dużym problemem społecznym. Szczególne zagrożenie stanowią osoby nietrzeźwe w dużych zakładach pracy oraz na masowych imprezach, zwłaszcza stadionach. Z tego względu istnieje potrzeba szybkiej i dyskretnej kontroli stanu trzeźwości wchodzących osób. Praktycznie zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest proporcjonalna do zawartości alkoholu we krwi badanej osoby. Efekt ten jest wykorzystywany w popularnych alkomatach, które w chwili obecnej są jedynymi narzędziami do sprawdzania osób nietrzeźwych. Jednak użycie tego jest bardzo niewygodne i praktycznie przy dużej ilości osób możliwa jest jedynie kontrola wyrywkowa wprowadzająca duży dyskomfort kontrolowanych osób. Zachodzi więc potrzeba zdalnego wykrywania par alkoholu w powietrzu wydychanym przez kontrolowane osoby. Na obecnym etapie zdalne metody wykrywania związków chemicznych są znane i wykorzystywane m. in. w urządzeniach kontrolujących naturalne środowisko lub do wykrywania skażeń chemicznych w wojsku. Ich istotą jest rezonansowa absorpcja promieniowania o określonej długości fali przez wykrywaną substancję chemiczną. Metody te są również wykorzystywane do wykrywania par alkoholu w wydychanym powietrzu kontrolowanych osób fizycznych przez tzw. alkometry. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Wojskowa Akademia Techniczna Maciej Szanciło tel. +48 261 83 90 88

Numer zgłoszenia/patentu P.399366 PAT.220712 Przedmiotem wynalazku jest optoelektroniczne urządzenie do zdalnego pomiaru kąta nachylenia szyby bocznej poruszającego się samochodu. Problem pomiaru kąta nachylenia szyby bocznej w samochodzie nie miał dotychczas praktycznie wielkiego znaczenia dla przeciętnych użytkowników dróg i służb kontrolnych na drogach. W związku z tym w literaturze przedmiotu jest problemem nowym. Potrzeba pomiaru kąta nachylenia szyb bocznych w poruszających się samochodach wystąpiła w związku z prowadzonymi pracami nad urządzeniem do wykrywania w nich par alkoholu opisanych w pracy: J. Kubicki, Z. Mierczyk, K. Kopczyński, M. Kopica, J. Mierczyk. Zdalne wykrywanie par alkoholu w poruszających się samochodach, opublikowanej w Pracach Instytutu Elektrotechniki 244 (2010) s.211-228 oraz w zgłoszeniach patentowych Nr P. 389627 i NrP. 398513. Jednak podczas prowadzenia prac nad tym zagadnieniem okazało się, że do wykorzystania znanej metody DIAL do wykrycia par alkoholu w samochodzie, niezbędna jest znajomość własności optycznych szkła z którego wykonane są szyby okienne, grubości tych szyb oraz kąta ich nachylenia. Rozwiązania dwóch pierwszych problemów zostały przedstawione w cytowanej literaturze, natomiast trzeci jest przedmiotem obecnego zgłoszenia. Okazuje się, że przy wykorzystywaniu w metodzie DIAL wiązek promieniowania o różnych długościach fal, napotykamy na problem nie tylko różnej absorpcji tych wiązek w szkle ale również na problem różnego ich załamania. W przypadku gdy szyba jest nachylona pod pewnym kątem do płaszczyzny prostopadłej do prześwietlającej wiązki światła, wraz ze zmianą tego kąta, zmianie ulega różnica dróg przejścia poszczególnych wiązek przez szyby. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Wojskowa Akademia Techniczna Maciej Szanciło tel. +48 261 83 90 88

Numer zgłoszenia/patentu P.398216 Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do terapii blizn i/lub bliznowców powstałych na skórze. Stan obecny Zarówno blizny jak i bliznowce są znaczącym problemem po zabiegowym uszkodzeniu skóry. Często, równolegle do leczenia ogólnoustrojowego prowadzi się specjalistyczną terapię blizn. Z dotychczasowych metod leczenia wyróżnia się m.in. metody klasyczne oparte na zakładaniu opatrunków uciskowych z fluorowanymi steroidami, wstrzykiwaniu triamcinolonu lub interferonu hamującego syntezę kolagenu i proces włóknienia. Do innych metod zalicza się leczenie ultradźwiękami i jonoforezę, w tym dermatologiczną i kosmetyczną. Stosowane są różnorodne urządzenia do jonoforezy, często stacjonarne, zaopatrzone w procesory. Duże rozmiary i brak odpowiedniej mobilności takich urządzeń utrudniają prowadzenie terapii i podwyższają jej koszty ze względu na wysoką cenę specjalistycznego sprzętu, a także wymagają obsługi przez przeszkolony personel medyczny. Nowe rozwiązanie w zakresie terapii leczenia blizn i bliznowców Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do terapii blizn i/lub bliznowców powstałych na skórze. Urządzenie do terapii blizn i/lub bliznowców według wynalazku zawiera moduł w postaci emitera ultradźwiękowego przeznaczonego do terapii ultradźwiękowej z naniesionymi na nim elektrodami przeznaczonymi do jonoforezy oraz źródło zasilania i mikroprocesor. Urządzenie ma postać plastra zaopatrzonego w gąbkę nasączoną lekiem oraz układ kontroli temperatury w postaci czujników. Zalety • Proces leczenia, podawania leku, następuje bez ingerencji użytkownika, automatycznie. • Urządzenie cechuje duża miniaturyzacja, a przez to wygoda użytkowania. • Użytkowanie urządzenia przez samego pacjenta jest proste i nie wymaga ścisłej kontroli ze strony personelu medycznego. • Zintegrowany mikroprocesor steruje w sposób inteligentny i automatyczny pracą całego urządzenia. • Użytkownik posiada możliwość kontroli podawania, w tym wielkości aplikowanych dawek leku i określenia częstotliwości leku. • Jednorazowość urządzenia pozwala na pominięcie potrzeby sterylizacji. • Oszczędność kosztów zakupu naszego urządzenia, eliminuje konieczność zakupu stosunkowo drogich urządzeń stacjonarnych stosowanych dotąd w tego typu terapii. • Urządzenie może informować pacjenta np. poprzez sygnał dźwiękowy o chwili podawania leku. Obszary zastosowania • Medycyna: chirurgia plastyczna, dermatologia. • Kosmetologia i medycyna estetyczna. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Biuro Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet Śląski w Katowicach Biuro Współpracy z Gospodarką tel. 32 359 23 36 e-mail: transfer@us.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.410638 Oferta dotyczy urządzenia do absorpcji energii promieniowania słonecznego bezpośredniego i rozproszonego do celów grzewczych, dedykowanego do użytku w klimacie umiarkowanym w okresie zimowym. Rozwiązanie zasadniczo zwiększy efektywność poboru energii słonecznej w okresach zimowych w klimacie umiarkowanym. Szczegóły techniczne Przedmiotem oferty technologicznej jest urządzenie do absorpcji energii promieniowania słonecznego bezpośredniego i rozproszonego do celów grzewczych, dedykowanego do użytku w klimacie umiarkowanym w okresie zimowym. Na ofertę technologiczną składają się: 1. Wynalazek pn. „Urządzenie do absorpcji energii promieniowania słonecznego” zgłoszony do ochrony patentowej (numer zgłoszenia patentowego: P. 410638) 2. Poufne know-how zawierające spisaną wiedzę rozszerzającą zawartość opisu patentowego objętego ww. zgłoszeniem. Zgodnie z opisem patentowym, urządzenie charakteryzuje się tym, że płaski absorber umieszczony jest pionowo, jego obie powierzchnie aktywnie absorbują promieniowanie, a każda z tych powierzchni pokryta jest obszarem izolacji transparentnej, która utworzona jest z warstw usytuowanych równolegle względem siebie w taki sposób, by krawędź każdej z nich stykająca się z powierzchnią płaskiego absorbera położona była nieco powyżej drugiej jej krawędzi, warstwy te wykonane są z materiału przepuszczającego promieniowanie słoneczne i pochłaniającego promieniowanie cieplne, natomiast powierzchnie refleksyjne usytuowane są po obu końcach płaskiego absorbera. […] Obszar izolacji transparentnej utworzony jest z warstw w postaci płyt, lub cienkościennych rurek, lub z warstw w postaci kanałów. Technologia została częściowo zwalidowana w skali laboratoryjnej – przeprowadzono zaawansowane testy symulacyjne. Zastosowania / rynki Oferowane rozwiązanie może zostać zastosowane w branży produkcji kolektorów słonecznych dedykowanych do uzyskiwania energii grzewczej z promieniowania słonecznego, z przeznaczeniem do użytkowania w krajach znajdujących się w strefie klimatu umiarkowanego. Innowacyjność / korzyści Główną korzyścią wynikającą z zastosowania rozwiązania w praktyce przemysłowej jest istotne ograniczenie strat ciepła kolektora słonecznego. Efekt ten uzyskiwany jest dzięki wyraźnemu ograniczeniu strat ciepła płyty absorbera spowodowanych przewodzeniem, konwekcją i promieniowaniem cieplnym, co jest konsekwencją wysokiego współczynnika absorpcji promieniowania słonecznego rozproszonego i szczególnie niskiego współczynnika radiacyjnych strat ciepła. Dzięki wdrożeniu rozwiązania możliwa będzie produkcja kolektorów słonecznych o wysokiej efektywności działania nie tylko w sezonie wiosennym, letnim i jesiennym, ale także w okresie zimowym. Przewiduje się, że zastosowanie izolacji transparentnej o grubości nie większej niż 10 cm pozwoli zwiększyć dwukrotnie w stosunku do rozwiązań dostępnych na rynku efektywność konwersji energii promieniowania słonecznego w energię cieplną nadającą się do ogrzewnictwa pomieszczeń w okresie zimowym. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska Jacek Pietrzak tel. 71 320 43 42 e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Uniwersytet Śląski

Ultrakondensator

Numer zgłoszenia/patentu P.405306 Celem twórców wynalazku było opracowanie ultrakondensatorów o zwiększonej przenikalności elektrycznej. Stan obecny Rozwój nowoczesnej technologii elektronicznej związany jest z coraz większym stopniem integracji obwodów elektronicznych, również w zakresie bardziej efektywnych sposobów gromadzenia energii. Znane do tej pory ultrakondensatory są specyficznym rodzajem kondensatora elektrolitycznego i charakteryzują się ekstremalnie dużą pojemnością elektryczną - rzędu nawet kilku tysięcy faradów. Urządzenia te posiadają zasadniczą wadę - ta niezwykle duża pojemność może być wykorzystana bezpośrednio tylko w urządzeniach o niskim napięciu pracy do 2-3 V. Nowe podejście Celem twórców wynalazku było opracowanie ultrakondensatorów o zwiększonej przenikalności elektrycznej. Zastosowanie kondensatorów wykorzystujących ferroelektryczny materiał dielektryczny nowej generacji w zasilaczach pozwoliło na polepszenie ich parametrów elektrycznych m.in. lepszą filtrację, wygładzenie tętnień napięcia wyjściowego, wyższą sprawność i mniejsze rozmiary. Zalety Zaletą ultrakondensatorów jest bardzo duża wartość parametru gęstości mocy dochodząca do 10 kW na kilogram masy kondensatora. Pozwala to na bardzo szybkie wykorzystanie mocy ze zgromadzonej energii, np. w ogniwach paliwowych, do krótkotrwałego dostarczania mocy szczytowej lub do zwiększania dynamiki samochodów w czasie przyśpieszania w prototypach samochodów elektrycznych i hybrydowych. Dodatkową zaletą w stosunku do akumulatorowych źródeł zasilania jest duża dynamika cykli ładowania i rozładowania, mała degradacja pojemności przy wielokrotnym całkowitym rozładowaniu i ładowaniu sięgająca nawet do miliona cykli. Do budowy ultrakondensatora wykorzystano nietoksyczne materiały, nie bazujące na ołowiu. Obszary zastosowania Ultrakondensator może być stosowany wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba gromadzenia dużej ilości energii i impulsowego jej wykorzystania. W szczególności może zastępować akumulatorowe źródła zasilania w urządzeniach elektronicznych małej mocy, chociażby do podtrzymywania zasilania pamięci komputerowych lub filtrowania elektrycznego. Ultrakondensator może być również wykorzystywany w medycynie, jako źródło zasilania defibrylatorów lub do produkcji paralizatorów używanych w obronie osobistej. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Biuro Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet Śląski w Katowicach Biuro Współpracy z Gospodarką tel. 32 359 23 36 e-mail: transfer@us.edu.pl

Numer patentu P- 222751 TRL 7 Przedmiotem rozwiązania jest układ zalewowy do linii TRC gwarantujący niezmienną prędkość przepływu ciekłego metalu do obszaru krystalizacji oraz jego stałą temperaturę. W układzie zalewowym według niniejszego rozwiązania główna struga ciekłego metalu podawana do zbiornika - zasobnika jest rozdzielana w tym zbiorniku - zasobniku na dwie strugi, a następnie na cztery strugi płynące odpowiednimi kanałami w wielostrefowej dyszy. Przekrój poprzeczny poszczególnych kanałów w dyszy, którymi płynie ciekły metal jest identyczny i niezmienny na długości, a sumaryczny przekrój poprzeczny kanałów w zbiorniku - zasobniku jest identyczny jak sumaryczny przekrój poprzeczny kanałów w wielostrefowej dyszy. W układzie zalewowym temperatura ciekłego metalu płynącego poszczególnymi strugami w dyszy jest regulowana niezależnie przez stosy zbudowane z zasilanych elektrycznie paneli grzewczych i zasilanych pneumatycznie paneli chłodzących. Panele grzewcze i chłodzące poprzez odpowiednie układy sterujące zwiększają lub zmniejszają swoją temperaturę. Wymiana ciepła stos - ciekły metal pozwala na wyrównanie temperatur w poszczególnych równorzędnych strugach ciekłego metalu przed jego wpłynięciem do obszaru krystalizacji. Obszary zastosowania Wynalazek znajdzie szerokie zastosowanie w procesie otrzymywania wyrobów płaskich w technologii odlewania metodą Twin Roll Casting. Może być stosowany do następujących grup stopów: seria 1XXX, seria 3XXX, seria 5XXX, seria 8XXX. Szczególnie ważne jest jednak jego stosowanie dla stopów o szerokim zakresie temperatur krzepnięcia. Innowacyjność i zalety stosowania Główną innowacyjnością oraz zaletą rozwiązania jest zapewnienie możliwie niezmiennej prędkości wypływu ciekłego metalu z dyszy do obszaru krystalizacji. Równocześnie zagwarantowane jest utrzymanie możliwie równomiernej temperatury ciekłego metalu wypływającego z dyszy do obszaru krystalizacji na szerokości dyszy. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza tel.: +48 12 617 46 42 e-mail: ctt@agh.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.391269 PAT.216416 Przedmiotem wynalazku jest układ wagonu platformy kolejowej z peronem do transportu kombinowanego. Prezentowany wynalazek dotyczy mechaniki i zastosowanie nowych technologii transportowych. Połączenie transportu drogowego i kolejowego Pomysł połączenia transportu drogowego i kolejowego powstał w Stanach Zjednoczonych w latach 50 ubiegłego stulecia kiedy to opracowano technologię przewozu naczep samochodowych specjalnymi wagonami-wózkami kolejowymi (Roadrailer). W latach 80 i 90 pomysł został przeniesiony do Europy i dostosowany do warunków europejskich jako Roadrailer Europa. Realizacja transportu kombinowanego najczęściej następuje w tzw. systemie Ro-La, który polega na tym, że na niskopodłogowy wagon wjeżdża samochód ciężarowy lub cały zestaw drogowy. Natomiast w systemie Pigg Back naczepy siodłowe lub całe nadwozia ładowane są żurawiem na wagon. Rozwiązania techniczne wagonu kolejowego, który służy do transportu kombinowanego (łączonego) przedstawiono w zgłoszeniu patentowym FR 2816570A1, Somparayac Michel Jean Marie, Disposition pour le transport par chemin defer sur wagon a plate-forme central surbaissee de vehicules routiers, de contours ou de chargements volumieux ou traditionnels, 17.05.02. Omówiono w nim układ transportu kolejowego z wagonami o obniżanej platformie do przewozu pojazdów drogowych i kontenerów z ładunkami. Wzmocniona platforma może być obniżana i podwyższana względem końców wagonu. Rozładunek następuje przy odpowiedniej pozycji platformy względem części nadwózkowych. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Wojskowa Akademia Techniczna Maciej Szanciło tel. +48 261 83 90 88

Numer zgłoszenia/patentu 412267 Przedmiotem wynalazku jest układ pomiarowy do wyznaczania położenia płaszczyzny ogniskowej i długości ogniskowej układu optycznego oraz sposób wyznaczania położenia płaszczyzny ogniskowej i długości ogniskowej układu optycznego, zwłaszcza dla wielosoczewkowych i wieloelementowych układów optycznych stosowanych w precyzyjnych urządzeniach optycznych i optoelektronicznych. Rozwiązanie według wynalazku dotyczy obrazujących układów optycznych, które mają skończoną i dodatnią długość ogniskową. Wynalazek dotyczy układu pomiarowego do wyznaczania położenia płaszczyzny ogniskowej i długości ogniskowej układu optycznego, zawierającego, umieszczone w osi optycznej układu optycznego (4), źródło światła (1), ruchomy detektor (5) oraz co najmniej dwie jednakowe siatki dyfrakcyjne (2, 3) umieszczone pomiędzy źródłem światła (1) a układem optycznym (4). Zalety i innowacje: Zalety rozwiązania: • jednoczesny, precyzyjny i szybki pomiar płaszczyzny oraz długości ogniskowej, • uniwersalność – podczas pomiarów do każdego układu optycznego można zastosować te same elementy, • proste pomiary, • wszystkie zastosowane w wynalazku urządzenia są bardzo tanimi i dostępnymi elementami. Innowacyjne aspekty rozwiązania: Ruchomymi urządzeniami układu optycznego w trakcie wyznaczania płaszczyzny i długości ogniskowej są jedynie dwa elementy, pozostałe pozostają nieruchome. Zastosowanie rozwiązania: • w precyzyjnych urządzeniach optycznych zawierających wiele soczewek i/lub wiele elementów optycznych, • w szczególności w mikroskopach i teleskopach optycznych, obiektywach fotograficznych, układach celowniczych, optyce okularowej oraz w medycznym zastosowania precyzyjnych układów optycznych, • we wszystkich innych urządzeniach, w których stosowane są układy i urządzenia optyczne. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Zgłoszenie patentowe P. 228228 Przedmiotem wynalazku jest układ generacji sygnałów, zwłaszcza do zastosowań w elektroterapii. Możliwość kontrolowanego stosowania efektów niestymulacyjnych zależy od parametrów generowanych sygnałów terapeutycznych. Generowane sygnały powinny w jak największym stopniu odwzorowywać krzywą progową wrażliwości człowieka na prąd w określonym zakresie częstotliwości, ponieważ przekroczenie wartości progowych może spowodować, że terapia będzie uciążliwa dla pacjenta. Odwzorowanie przebiegu krzywej progowej z dużą dokładnością oraz stabilna praca układu możliwe są dzięki implementacji cyfrowych metod i algorytmów generacji sygnałów. Wykorzystanie metod cyfrowych pozwala na precyzyjne ustalanie kroku z jakim w procesie kształtowania przebiegu krzywej progowej skalowane mogą być wartości amplitudy i częstotliwości odpowiednich sygnałów. Precyzja w tym zakresie, w korelacji z implementacją skanera krzywej progowej odwzorowującego jej przebieg, pozwala na efektywniejsze wykorzystanie elektroterapeutycznych efektów niestymulacyjnych. ZALETY: • precyzyjne odwzorowanie krzywej progowej wrażliwości człowieka na prąd, • poprawa właściwości urządzeń elektroterapeutycznych, • wprowadzanie do organizmu maksymalnej dawki energii w optymalnie krótkim czasie trwania zabiegu. ZASTOSOWANIE: Wynalazek może znaleźć zastosowanie w medycynie – w zabiegach elektroterapii. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Ośrodek Transferu Technologii, Politechnika Świętokrzyska Paweł Kocańda tel. 41 34 24 471 e-mail: pkocanda@tu.kielce.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.400228 Dotychczas znane rozwiązania umożliwiały monitorowanie jednocześnie częstotliwości i siły oddechu, choć nie zawsze istnieje potrzeba monitorowania obydwu parametrów. Wiele informacji o kondycji organizmu dostarcza już sam pomiar częstotliwości oddechu. Stan obecny Monitorowanie czynności oddechowych stanowi podstawę ratownictwa medycznego, jest często wykorzystywane w naukach o sporcie – w trakcie lub po wykonywaniu ćwiczeń fizycznych. Kontrola respiracji szczególnie istotna jest w przypadku chorób układu oddechowego, tj. astmy. Na rynku znane są układy monitorujące parametry oddechu, w których wykorzystuje się pomiar: sygnałów akustycznych, przyspieszenia, zmian temperatury, pojemności, rezystancji, ciśnienia, wilgotności, efektu magneto-elastycznego czy przepływu gazu. Dotychczasowe metody wykorzystywały również zjawisko mikro-kondensacji, które znalazło zastosowanie szczególnie w badaniu oddechu podczas snu. Nowe podejście Dotychczas znane rozwiązania umożliwiały monitorowanie jednocześnie częstotliwości i siły oddechu, choć nie zawsze istnieje potrzeba monitorowania obydwu parametrów. Wiele informacji o kondycji organizmu dostarcza już sam pomiar częstotliwości oddechu. Zgłoszone rozwiązanie pozwala na uzyskanie sygnału, który jest prostszy w dalszym przetwarzaniu i który można wprowadzać bezpośrednio do wejść binarnych układów cyfrowych. Obecnie realizowane są testy nowej, zmniejszonej wersji czujnika wraz z torem bezprzewodowej transmisji danych. Zalety Zgłoszone rozwiązanie posiada szereg zalet w stosunku do rozwiązań znanych na rynku, w tym m.in.: • prostą konstrukcję układu, • łatwe dopasowanie form formy sygnału dla urządzeń cyfrowych i przetwarzania binarnego, • dużą amplitudę sygnału wyjściowego, • krótki czas reakcji układu, • możliwość niesymetrycznego zasilania bateryjnego, • niski pobór energii, • niskie koszty produkcji, • możliwość realizacji czujnika w postaci układu scalonego (na przykład ze wzmacniaczem). Obszary zastosowania Zgłoszone rozwiązanie może znaleźć zastosowanie głównie w medycynie, inżynierii biomedycznej, sensoryce oraz biosensoryce, naukach o sporcie i badaniach układu oddechowego. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Biuro Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet Śląski w Katowicach Biuro Współpracy z Gospodarką tel. 32 359 23 36 e-mail: transfer@us.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.415385 Oferta technologiczna dotyczy układu do pomiaru rozkładu natężenia pola elektromagnetycznego (PEM) lub innych wielkości fizycznych umożliwiający produkcję miernika uwzględniającego zmienność emisji źródła. Wynalazek pozwala na otrzymanie wyniku pomiarowego wolnego od błędu wynikającego głównie z fluktuacji napięć, prądów lub odchyłki faz układu wielofazowego. Obecnie wartość błędu może wahać się w granicach od 30% nawet do 80%, co może wpływać na niedoszacowanie lub przeszacowanie wyników. W świetle wymagań prawnych (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883), a także potencjalnie negatywnego wpływu promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe fakt ten wydaje się niezwykle istotny, w szczególności podczas wykonywania pomiarów propagacyjnych i ochronnych oraz poprawnej i dokładnej analizy wyników. Na podstawie patentu możliwe jest wykonanie modyfikacji już produkowanego przyrządu pomiarowego polegającej na zastosowaniu co najmniej dwóch sond pomiarowych, jak również wykorzystanie układu do wykonania bardzo dokładnych pomiarów wielu innych wielkości fizycznych (np. natężenia hałasu) przy zachowaniu porównywalnych kosztów wykorzystanego osprzętu w stosunku do metod dotychczas stosowanych. Wynalazek został zgłoszony do ochrony patentowej pod numerem P.415385. Szczegóły techniczne Wynalazek pozwala na zminimalizowanie popełnianych błędów w procesie walidacji metod pomiarowych przy zastosowaniu metod obliczeniowych. Zgodnie z zamieszczonym schematem zaproponowany układ składa się z sondy pomiarowej o stałym położeniu (A) oraz sondy pomiarowej o położeniu zmiennym (B), koderów (1A,1B), mediów transmisyjnych (La, Lb), dekoderów (2A,2B), rejestru z przyciskiem start (3) oraz układu modułu dzielącego (4), mnożącego (5) i modułu odczytowego (6). Ideą jest wykonanie i rejestracja pomiarów z zastosowaniem sondy w położeniu stałym, mierzącej natężenie pola elektromagnetycznego oraz sondy o położeniu zmiennym wykonującej serię pomiarów w różnych punktach wokół badanego obiektu. Dzięki temu otrzymany wynik jest skorygowany i wolny od błędów wynikających z fluktuacji napięcia bądź natężenia prądu. Układ umożliwia przesyłanie informacji na odległość do zewnętrznego urządzenia pomiarowego/rejestrującego - wówczas zamiast modułu odczytowego istnieje możliwość zastosowania modułu pozwalającego na rejestrowanie wyników lub przesyłania wskazania przyrządu do odległego centrum przetwarzania informacji przy zastosowaniu odpowiedniego interfejsu, jak również możliwa jest rozbudowa układu w zależności od potrzeb pomiarowych. Wynalazek z sukcesem został przetestowany w warunkach rzeczywistych w otoczeniu linii wysokiego napięcia (110 kV/220kV/400kV) z otrzymaniem wyników zgodnych z założeniami. Zastosowania / rynki Pomiary natężenia pola/promieniowania elektromagnetycznego są podstawowym narzędziem służącym do oceny ekspozycji na pola/promieniowanie elektromagnetyczne. Wynalazek znajduje zastosowanie w monitorowaniu natężenia PEM, zarówno w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy jak również podczas pomiarów wykonywanych w ramach ochrony przed polem elektromagnetycznym w środowisku naturalnym. Wynalazek adresowany jest głównie do firm produkujących przyrządy oraz osprzęt dla laboratoriów trudniących się wykonywaniem pomiarów i analiz parametrów pola elektromagnetycznego w zakresie elektroenergetyki, BHP, ochrony środowiska, czy też radiokomunikacji. Innowacyjność / korzyści Do zalet zaproponowanego w ramach oferty wynalazku pn.: „Układ do pomiaru rozkładu pola elektromagnetycznego.” należą: • wykorzystaniu innowacyjnej metody pomiarowej z zastosowaniem sondy stacjonarnej oraz sondy o położeniu zmiennym, • możliwość skorygowania wartości mierzonych w każdym badanym punkcie, • łatwość realizacji technicznej pomiaru, • automatyzacja procesu pomiarowego poprzez możliwość wykonania przyrządu pomiarowego z co najmniej dwiema sondami (w tym sondą mierząca zmienność emisji źródła). Tak skonstruowany przyrząd pozwala na zredukowanie ilości osób wykonujących pomiar, zwiększenie jego dokładności oraz skrócenie czasu operacji, • możliwość rozbudowy i dopasowania układu w zależności od potrzeb pomiaru, • możliwość zastąpienia modułu odczytowego modułem pozwalający na rejestrowanie wyników lub przesyłania wskazania przyrządu do odległego centrum przetwarzania informacji. Takie rozwiązanie może znacznie ograniczyć narażenie operatora wykonującego pomiar na działanie pola elektromagnetycznego, • możliwość redukcji czasu pomiaru poprzez zastosowanie w układzie łącza bezprzewodowego (optycznego bądź radiowego). ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska Anna Szczypka tel. +48 71 320 43 51 e-mail: anna.szczypka@pwr.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna

Uchwyt Justowniczy

Numer zgłoszenia/patentu P.409978 PAT.228346 Przedmiotem wynalazku jest uchwyt justowniczy ze skrzyżowanymi nacięciami płyty przeginanej do kątowego ustawiania elementów optycznych, zwłaszcza zwierciadeł, co plasuje wynalazek w dziedzinie optoelektroniki. Uchwyty justownicze elementów optycznych a zwłaszcza zwierciadeł i płytek światłodzielących są powszechnie wykorzystywane w laboratoriach optycznych i w technice laserowej oraz w różnych urządzeniach wykorzystujących wiązki świetlne. Znanych jest wiele rodzajów uchwytów justowniczych. Generalnie ze względu na zastosowany mechanizm, możemy je podzielić na uchwyty kinematyczne (Kinematic) i uchwyty z mechanizmem przeginanym (Flexure). Uchwyty kinematyczne są najczęściej urządzeniami laboratoryjnymi, wygodnymi w użyciu ale jednocześnie stosunkowo dużymi i złożonymi. Detal z zamocowanym zwierciadłem lub innym elementem optycznym jest osadzony w takim uchwycie na odpowiednim łożysku. Uchwyty z mechanizmem przeginanym mają prostszą budowę i pomimo mniejszego zakresu zmiany kąta regulacji, są częściej wykorzystywane w urządzeniach przenośnych, w których justowanie elementów optycznych odbywa się sporadycznie (najczęściej podczas przeglądów serwisowych). Osią obrotu w takim uchwycie jest miejsce lokalnego zmniejszenia grubości części elementu podtrzymującego element optyczny, lub cienkie połączenie tej części na którym zachodzi przeginanie podczas justowania. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Wojskowa Akademia Techniczna Maciej Szanciło tel. +48 261 83 90 88

Numer zgłoszenia/patentu P.397547 Transformator piezoelektryczno-magnetyczny jako czujnik natężenia pola magnetycznego według wynalazku to rozwiązanie w postaci inteligentnego transformatora wykorzystującego przetworniki piezoelektryczne i magnetoelektryczne. Stan obecny Dynamiczny rozwój technologii XXI wieku jest niezmiennie związany z trendem miniaturyzacji różnego rodzaju urządzeń elektronicznych. Czujniki pola magnetycznego przetwarzają sygnał proporcjonalny do natężenia pola magnetycznego na sygnał elektryczny, a najkorzystniej – napięciowy, dlatego zastosowanie transformatora jako czujnika pola magnetycznego jest niezwykle funkcjonalnym rozwiązaniem. Miniaturyzacja tego typu urządzeń w tradycyjnych transformatorach jest utrudniona ze względu na duże straty występujące wraz ze zmniejszaniem przekroju uzwojeń. Zjawisko to wymusiło konieczność poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie przekształcania energii. Jednym z takich rozwiązań jest transformator piezoelektryczny pozbawiony uzwojeń – co zdecydowanie ułatwia jego miniaturyzację. Nowe podejście do problemu Znane transformatory piezoelektryczne zapewniają proces przekształcania energii elektrycznej, wykorzystując sprzężenie elektromechaniczne pomiędzy przetwornikami piezoelektrycznymi: wejściowym i wyjściowym. Transformator piezoelektryczno-magnetyczny jako czujnik natężenia pola magnetycznego według wynalazku to rozwiązanie w postaci inteligentnego transformatora wykorzystującego przetworniki piezoelektryczne i magnetoelektryczne, a przez to umożliwiającego podwójną transformację energii w aplikacjach pomiarowych związanych z oddziaływaniem z zewnętrznym polem magnetycznym. Dodatkowo zaprojektowany czujnik magnetyczny odznacza się wysoką efektywnością, małymi rozmiarami i jednocześnie jest tani w produkcji. Zalety • Czujnik piezoelektryczno-magnetyczny rozbudowany o pośredniczący obwód magnetyczny wykonany z materiałów wykazujących efekt magnetoelektryczny umożliwia pomiar natężenia dużych pól magnetycznych oraz detekcję elementów ferromagnetycznych na odległość. • Czujnik transformatorowy pozwala na zmianę parametrów przetwarzania energii w zależności od natężenia zewnętrznego pola magnetycznego bez użycia dużych gabarytowo uzwojeń elektromagnetycznych, dzięki wykorzystaniu materiałów magnetoelektrycznych w podwójnej funkcji: do wytworzenia pola magnetycznego w sekcji wejściowej, zamiast zespołu elektromagnesów, a jednocześnie także do jego detekcji w sekcji wyjściowej. • Detekcja pól magnetycznych na odległość co najmniej kilku metrów umożliwia wykonywanie zdalnych pomiarów natężenia pola magnetycznego. Obszary zastosowania Wynalazek, dzięki dużemu zasięgowi detekcji może znaleźć zastosowanie m.in. jako miniaturowy czujnik w jezdni, mający na celu monitorowanie natężenia ruchu. Drugim obszarem zastosowania może być aplikacja wynalazku jako czujnika pola magnetycznego. Dodatkowo może funkcjonować jak źródło energii odnawialnej, przetwarzające energię pola elektromagnetycznego na użyteczny sygnał napięciowy. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Biuro Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet Śląski w Katowicach Biuro Współpracy z Gospodarką tel. 32 359 23 36 e-mail: transfer@us.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.395981 Prosta i niskobudżetowa technologia nanoszenia pokrycia antybakteryjnego (na bazie nanocząsteczek tlenku cynku) na dzianinę lub tkaninę w celu możliwości wytwarzania materiałów włókienniczych o właściwościach antybakteryjnych, przeciwgrzybiczych, bakteriobójczych i wysuszających. Szczegóły techniczne Przedmiotem wynalazku jest sposób nanoszenia pokrycia antybakteryjnego (nanocząsteczek tlenku cynku) na dzianinę lub tkaninę w celu możliwości wytwarzania materiałów włókienniczych o właściwościach antybakteryjnych. Technologia polega na przygotowaniu wodnego roztworu azotanu cynku i heksametylenotetraminy i mieszaniu go min. przez 2 godziny. Następnie w dokładnie odsączonym roztworze należy moczyć wybrany materiał (najlepiej poddać ją wcześniej działaniu plazmy tlenowej) od 15 minut do 24 godzin. Temperatura roztworu powinna wynosić od 50°C do 98°C. W ten sposób na materiał zostaje naniesiona odpowiednia warstwa tlenku cynku. Następnie materiał wyjmuje się z roztworu, płucze kilkakrotnie w wodzie destylowanej, aż do zaniku jonów anionowych i suszy. Dzianiny i tkaniny włókiennicze pokryte powierzchniowo jednowymiarowymi strukturami tlenku cynku mają specyficzne właściwości - charakteryzują się dużą aktywnością mikrobiologiczną (np. wobec bakterii pałeczki okrężnicy i gronkowca złocistego), są przede wszystkim antybakteryjne oraz mają właściwości antygrzybiczne i wysuszające. Osadzane na wyrobach włókienniczych nanocząsteczki tlenku cynku charakteryzują się dużą przyczepnością, co uodparnia je znacznie na pranie i inne czynności związane z codziennym użytkowaniem materiałów. Nawet poddanie materiału działaniu ultradźwięków nie powoduje usunięcia nanocząsteczek ZnO z jej powierzchni. Antybakteryjność tkaniny utrzymuje się przez okres 2 lat. Zastosowany tlenek cynku jest nietoksyczny i biokompatybilny. Tlenek cynku jest surowcem tanim i posiada ponadto właściwości blokowania promieniowania UV. Biały kolor tlenku cynku pozwala na zastosowanie dowolnej barwy gotowego wyrobu tekstylnego. Dokładny opis wynalazku znajduje się w zgłoszeniach patentowych: • P.395710 - Sposób nanoszenia pokrycia antybakteryjnego na wyrób włókienniczy - zgłoszenie patentowe • P.395981 - Sposób syntezowania nanocząstek tlenku cynku - zgłoszenie patentowe Zastosowania / rynki Wyroby włókiennicze pokryte nanocząsteczkami tlenku cynku, mogą być wykorzystywane: • W medycynie, jako pokrycie fartuchów, pościeli szpitalnej, bandaży, wszelkiego rodzaju materiałów, dla których wymagane są właściwości antybakteryjne, bądź wysuszające. • W przemyśle włókienniczym do produkcji odzieży lub tkanin o właściwościach antybakteryjnych, antygrzybicznych, pochłaniających nadmiar wydzieliny potnej oraz odzieży ochronnej pochłaniającej promieniowanie UV. • Jako środek bakteriobójczy do wszelkiego rodzaju filtrów powietrza i wody. • W nowoczesnej elektronice, jako materiały piezoelektryczne i półprzewodnikowe. • Jako materiały antybakteryjny i wysuszający we wkładkach higienicznych lub pieluchach dla osób starszych. • Jako materiały inteligentne reagujące na obecność szkodliwych gazów w otoczeniu. • Uzyskane nanocząsteczki tlenku cynku mogą być także zastosowane w kosmetologii i farmacji, jako dodatek do kremów, kremów z filtrem przeciwsłonecznym, maści i innych substancji o działaniu antybakteryjnym i wysuszającym. Innowacyjność / korzyści Technologia umożliwia zastosowanie bardzo prostej powtarzalnej metody nanoszenia nanocząsteczek tlenku cynku na wyroby włókiennicze i nadawaniu im w ten sposób właściwości antybakteryjnych. Główną korzyścią z zastosowania technologii jest wykorzystanie znacznie tańszego materiału (nanocząsteczek tlenku cynku) od nanocząsteczek srebra do uzyskania materiału o właściwościach antybakteryjnych (bakteriobójczych) i antygrzybicznych. Dodatkowo dużą zaletą są niskie koszty całego procesu oraz prosta powtarzalna metoda syntezy niewymagającą stosowania elementów pośrednich oraz wysokiej temperatury. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska Tomasz Marciniszyn tel. + 48 71 320 41 95 e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu 414109 Przedmiotem rozwiązania jest sposób prezentacji peptydów i/lub białek na powierzchni komórek bakteryjnych i równocześnie na powierzchni cząstek fagów i/lub ich pochodnych fagmidowych. Przedstawione rozwiązanie opiera się o oryginalne odkrycie pokazujące, że badane fagi tworzą kapsyd z białek gospodarza. Jest to ważne, gdyż we wszystkich do tej pory opisanych strukturach kapsydu bakteriofagów, podstawowe białka strukturalne są kodowane przez geny fagowe. Badane bakteriofagi do budowy swojej struktury zewnętrznej (kapsydu) wykorzystują białka kodowane przez bakterię, w której się namnażają. Użycie komórkowych białek do wytworzenia kapsydu fagmidów pozwala po wytworzeniu białek fuzyjnych pomiędzy komórkowymi białkami strukturalnymi kapsydu i heterologicznymi „pasażerami” na ich jednoczesną prezentację na powierzchni komórki jak i na cząstkach wirionu. W rozwiązaniu według niniejszego wynalazku nie ma potrzeby samodzielnego dobierania białka pod kątem pożądanych cech, gdyż białko wykorzystane przez faga do budowy kapsydu w sposób naturalny musi posiadać niezbędne właściwości. Białka te mają jednocześnie bardzo silne właściwości zakotwiczenia się w błonie zewnętrznej. Zalety prezentowanego rozwiązania: • możliwość wykorzystania w różnych bakteriach Gram ujemnych, • naturalna selekcja białek służących do pokazywania „pasażera”, • łatwość oczyszczania białek, • możliwość heterologicznego użycia białek służących do przenoszenia „pasażera” tzn. białko z jednego gatunku bakterii będzie wbudowywane w kapsyd fagmidu tworzonego w innym gatunku bakterii, • możliwość jednoczesnego przenoszenia dwóch „pasażerów” po jednym z każdym białkiem komórkowym tworzącym kapsyd fagmidu. Rozwiązanie można zastosować do: • stworzenia szczepionki przeciwko dowolnej bakterii Gram ujemnej opartej o cząstki fagowe, • stworzenia szczepionki opartej o bakterie Salmonella enterica, w których montowany jest fag wbudowujący obce białko antygenowe, • stworzenia szczepionki opartej o bakterie Salmonella enterica, w których montowany jest fag wbudowujący obce białko antygentowe w postaci białka fuzyjnego, • wykorzystania bakterii wbudowujących do błon zewnętrznych obce białko nie pochodzące z bakterii gospodarza faga wyrażające aktywność enzymatyczną w celu wykorzystania w bioremediacji i innych celach przemysłowych, • w badaniach oddziaływań białek z antygenami, przeciwciałami itp. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.413144, EP15461560 Technologia dla kabin lakierniczych, która ogranicza koszty użycia kabiny lakierniczej a w niektórych przypadkach nie wymaga użycia palnika, dzięki racjonalnemu wykorzystywaniu ciepła. Technologia umożliwia: • znaczne zwiększenie efektywności energetycznej kabin lakierniczych i możliwość rezygnacji z tradycyjnego palnika możliwość osuszania powietrza, • możliwość schładzania powietrza w okresie letnim, • w trybie schładzania ciepło może być akumulowane. Technologia nadaje się do zastosowania przede wszystkim w branży naprawczej pojazdów samochodowych, meblarskiej i innych malarniach i lakierniach. Daje również możliwość wykorzystania zakumulowanego ciepła do innych celów oraz wykorzystywania i akumulacji ciepła z innych alternatywnych źródeł. Technologia rozwiązuje problem dużych kosztów związanych z pracą kabiny oraz strat energii związanych z niewykorzystaniem ciepła odpadowego. Dzięki akumulacji, wydatnie zwiększa się wydajność energetyczna całości kabiny. Etap rozwoju: faza koncepcyjna Działania do wykonania przez inwestora to dostosowanie urządzenia do praktycznych potrzeb, badania prototypowe i stworzenie końcowego produktu. Przewagi konkurencyjne technologii: • opatentowana technologia w kraju oraz za granicą, • know-how dotyczące sterowania temperaturą oraz wymienników ciepła, • dodatkowe rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną, • przy odpowiednich warunkach kabina lakiernicza nie wymaga palnika. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Tomasz Łyżwiński tel. 91 449 43 91 e-mail: tlyzwinski@zut.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.401689, US13849287 Technologia oczyszczania wody z rozpuszczonych związków fosforu z wykorzystaniem biokompozytów. W odróżnieniu od obecnie stosowanych technologii, technologia pozwala na odzysk fosforu. Technologia Technologia umożliwia sprawne i skuteczne oczyszczanie jezior i zbiorników wodnych z fosforu, który jest głównym winnym eutorfizacji, odzysk fosforu i następnie jego wykorzystanie np. w postaci nawozów sztucznych. Technologia umożliwia oczyszczenie w naturalny sposób eutroficznego środowiska wodnego, umożliwia odzyskanie fosforu a nie jego betonowanie przy dnie. Etap rozwoju: zweryfikowano komponenty technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego (TRL 6), technologia może być przetestowana w warunkach rzeczywistych. Technologia chroniona jest zgłoszeniem patentowym w UPRP oraz USA. Dla technologii przeprowadzono wycenę. Przewagi konkurencyjne technologii: technologia jest jedynym, porównywalnym wydajnością z konkurencją adsorbentem stałym wiążącym jony fosforanowe w środowisku wodnym, jest produktem w 100% biodegradowalnym, usuwa jony fosforanowe w szerokim zakresie pH stwierdzanym we wszystkich wodach naturalnych, produkt jest bezpieczny w transporcie oraz dozowaniu, technologia pozwala na zwiększenie rentowności procesu poprzez odzysk fosforu i zastosowanie go jako nawóz. Zastosowanie Technologia nadaje się do zastosowania w branży chemicznej, w szczególności do produkcji nawozów. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Paweł Żebrowski tel. 725 29 28 11 e-mail: pzebrowski@zut.edu.pl

Numer patentu P.411574; EP15159403.3; US 14/662267 Będące przedmiotem oferty algorytmy optymalizują sposób kodowania poszczególnych fragmentów obrazu w koderze wizyjnym, który jest zgodny z normą MPEGH część 2 oraz zaleceniem H.265 (HEVC). Rezultatem wspomnianej optymalizacji jest kilkukrotne skrócenie czasu kodowania obrazów, przy zachowaniu wysokiej efektywności kompresji sekwencji wizyjnej. Idea rozwiązania Liczba możliwych sposobów zakodowania pojedynczego obrazu jest w najnowszych koderach (jak np. koder HEVC) wprost ogromna. Wybór najlepszego (pod kątem wydajności kompresji) trybu kompresji dla fragmentu obrazu jest trudnym zadaniem i wymaga z reguły bardzo dużych nakładów obliczeniowych. Przedmiotowa technika pozwala te nakłady istotnie zmniejszyć, zachowując jednocześnie wysoką efektywność kodowania obrazów, dzięki wykorzystaniu: • Wiedzy o częstości wykorzystania przez koder poszczególnych trybów kompresji. W oparciu o tę wiedzę pomija się sprawdzanie najmniej prawdopodobnych trybów kompresji bloków obrazu. • Szybkiej metody estymacji ruchu w koderze. • Szybkiej metody szacowania kosztu trybu kompresji dla bloków obrazu. Zalety rozwiązania Kilkukrotne skrócenie czasu kodowania obrazów ruchomych, przy zapewnieniu wysokiej efektywności kompresji obrazów. Potencjalni Klienci Firmy z branży IT. Szeroko pojęty sektor telewizji cyfrowej i usług multimedialnych. Preferowana forma współpracy Umowa licencyjna ze zobowiązaniem Licencjobiorcy do wdrożenia w produktach lub usługach. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii, Politechnika Poznańska e-mail: ciritt@put.poznan.pl

Numer patentu P.410246; EP 14195038.6; US 14/578435 Technika wyboru trybów w koderze HEVC, która opiera swoje decyzje na wynikach analizy treści odszumionych obrazów, podczas gdy finalnemu kodowaniu jest poddawany obraz z występującym szumem. Będąca przedmiotem oferty metoda sterowania pozwala na nowatorski wybór trybów kodowania bloków oryginalnej sekwencji (w której występują próbki szumu), który nie jest zakłócony obecnością szumu w kodowanych obrazach. Metoda zmienia zatem jedynie sposób wyboru trybów w blokach, podczas gdy kodowaniu jest poddawana oryginalna sekwencja z szumem, która została wcześniej zarejestrowana przez kamerę. W porównaniu z konkurencyjnymi metodami przedmiotowe rozwiązanie zwiększa efektywność kompresji obrazów o kilka procent, przy zachowaniu niezmienionej jakości obrazów. Idea rozwiązania Głównym przeznaczeniem koderów obrazu jest kompresja naturalnych obrazów, które zostały zarejestrowane przez kamerę. Takie sekwencje charakteryzują się obecnością w nich sygnału szumu, który nie jest elementem treści nagrywanej sceny, a jest wynikiem niedoskonałości układów elektronicznych stosowanej kamery. Z punktu widzenia kodera obrazu taki szum jest elementem treści obrazów, jego obecność wpływa zatem na późniejsze decyzje kodera w zakresie stosowanych trybów kodowania w blokach. W standardowych rozwiązaniach występujący w obrazach sygnał szumu zakłóca więc proces wyboru w koderze trybów kompresji bloków obrazu. Najprostszym rozwiązaniem powyższego problemu jest przeprowadzenie filtracji, jeszcze przed kodowaniem obrazu, której celem jest redukcja szumu. W tej sytuacji decyzje kodera o najlepszych trybach kompresji bloków są podejmowane dla sekwencji bez szumu. Taki sposób „walki” z szumem, chociaż często w praktyce stosowany, ma jednak istotną wadę. Mianowicie całkowicie tracona jest informacja o szumie, który z punktu widzenia percepcji obrazów przez widza, może mieć znaczenie. Brak szumu może sprawiać u widza wrażenie nienaturalności obrazów. Istotą proponowanego rozwiązania są dwa etapy obliczeniowe: • Wybór trybów kompresji bloków w oparciu o treść obrazów, z których został usunięty szum. • Zastosowanie wybranych trybów podczas właściwego kodowania sekwencji z szumem. Proponowana technika nie ma więc wady, którą posiadają klasyczne metody. Zalety rozwiązania Kilkuprocentowa redukcja prędkości bitowej strumienia zakodowanych obrazów przy niezmienionej jakości obrazów po kompresji. Potencjalni Klienci Firmy z branży IT. Szeroko pojęty sektor telewizji cyfrowej i usług multimedialnych. Preferowana forma współpracy Umowa licencyjna ze zobowiązaniem Licencjobiorcy do wdrożenia w produktach lub usługach. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii, Politechnika Poznańska e-mail: ciritt@put.poznan.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.413956 Przedmiotem wynalazku jest szerokopasmowy przestrajalny interferometr Fabry-Perot, który zawiera dwa równolegle do siebie ustawione półprzepuszczalne zwierciadła, umieszczone wewnątrz metalowej tulei. Wynalazek charakteryzuje się tym, że tuleja zaopatrzona jest w źródło ciepła i źródło stałego pola magnetycznego, a wewnątrz tulei znajdują się dwa obwodowe występy, na których oparte są zwierciadła, umieszczone wewnątrz tulei, przy czym zwierciadła są precyzyjnie dociśnięte do występów. Zalety i innowacje: • prosta konstrukcja urządzenia oraz niski koszt wytworzenia (niedrogie elementy składowe interferometru), • strojenie częstości promieniowania, możliwe jest dwoma sposobami: za pomocą temperatury lub za pomocą magnetostrykcji, • szybkie, precyzyjne i przewidywalne strojenie interferometru oraz wysoka stabilizacja czasowa parametrów optycznych interferometru sięgająca mikrosekund. Wynalazek może też pełnić rolę filtra, który posiada zdolność tłumienia wiązki laserowej, natomiast przepuszcza wiązkę pochodzącą z rozproszenia Ramana. Innowacyjną cechą wynalazku jest to, że interferometr jest brdzo stabilny, szybki, precyzyjny, przestrajalny w szerokim zakresie promieniowania i pracuje w szerokim zakresie temperatur. Interferometry Fabry-Perot według wynalazku znajdują zastosowanie: • w budowie analizatorów spektralnych, dalmierzy, radiolokatorów, także czujników i sensorów, jednomodowych oraz wielomodowych, • w badaniach zawartości i składu gazów oraz powietrza atmosferycznego, • w budowie mikroskopów oraz spektrometrów i spektrofotometrów, • w detekcji fotoczułej, stabilizacji częstości promieniowania, badaniach częstości promieniowania, • w badaniach spektroskopowych, w szczególności tam, gdzie wymagane jest precyzyjne przestrajanie częstotliwości światła lub szerzej, promieniowania elektromagnetycznego, • podczas filtrowania modów przestrzennych oraz modów spektralnych światła. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.398896 Celem twórców niniejszego wynalazku było opracowanie systemu pozwalającego na analizowanie obszaru skóry poddawanego zabiegowi i sterowanie wyzwalaniem pracy lasera na podstawie zebranych informacji. Stan obecny Rynek usług medycyny estetycznej jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów przemysłu na świecie. Szczególnie popularne stają się zabiegi niskoinwazyjne. Według American Society for Aesthetic Plastic Surgery, w Stanach Zjednoczonych w 2010 r. przeprowadzono 11,6 mln zabiegów niskoinwazyjnych, o szacunkowej wartości 10,1 mld dolarów. Biorąc pod uwagę zmianę struktury demograficznej ludności w krajach rozwijających się i rozwiniętych, trend wzrostu popularności zabiegów z zakresu niskoinwazyjnej medycyny estetycznej będzie jeszcze bardziej zyskiwał na dynamice. Większość tego typu zabiegów jest wykonywana za pomocą laserów ablacyjnych lub nieablacyjnych, laserów frakcyjnych i fal radiowych. Dobór parametrów oraz ustawień tych urządzeń jest realizowany przez personel w sposób manualny. Zabiegi polegają na sekwencyjnym przykładaniu głowicy urządzenia do skóry i oddziaływaniu nim na obszarze obejmującym od kilku do kilkudziesięciu minimetrów kwadratowych. W obszarze tym, w zależności od złożoności algorytmu, typu oraz mocy zabiegu, skóra otrzymuje określoną dawkę promieniowania. Operator przesuwa głowicę w kolejne miejsca, starając się w ten sposób pokryć w pełni obszar zabiegowy. Ponieważ zabieg trwa kilka minut, a czas reakcji skóry jest stosunkowo powolny, kolejne obszary sąsiadujące są wybierane nieprecyzyjnie. Operator nie dysponuje żadnymi dodatkowymi informacjami pozwalającymi stwierdzić, czy określony obszar skóry już otrzymał dawkę promieniowania czy też nie. Konsekwencją tego jest nakładanie się obszarów (podwójnych, potrójnych dawek) bądź niezamierzone omijanie niektórych obszarów skóry. Nowe podejście Celem twórców niniejszego wynalazku było opracowanie systemu pozwalającego na analizowanie obszaru skóry poddawanego zabiegowi i sterowanie wyzwalaniem pracy lasera na podstawie zebranych informacji. Umożliwia to system wspomagający wykonywanie małoinwazyjnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, zawierający głowicę laserową, w której umieszczona jest miniaturowa kamera pracująca w świetle widzialnym, połączona za pośrednictwem przewodów z analizującym obraz skóry i wyposażonym w oprogramowanie mikroprocesorem, który steruje laserem wyzwalając kolejne dawki promieniowania. Zalety System dokonuje analizy i automatycznie wyzwala kolejne dawki promieniowania w optymalnie najlepiej pasujące i przylegające do siebie obszary skóry. System według wynalazku charakteryzuje się następującymi zaletami: • umożliwia bezpośrednie śledzenie obszarów skóry poddawanych zabiegowi; • zapewnia optymalny rozkład zadawania kolejnych dawek promieniowania; • pozwala unikać nakładania się kolejnych dawek promieniowania, umożliwia omijanie obszarów skóry nieobjętych terapią; • podaje informacje dźwiękowe lub świetlne o przesunięciu głowicy lasera w najlepiej przylegający do poprzedniego obszar skóry; • zapewnia w pełni automatyczne wyzwalanie kolejnych dawek promieniowania z chwilą przesunięcia głowicy lasera; • umożliwia zapamiętywanie w bazie danych każdego z pacjentów kolejnych obszarów skóry poddawanych terapii, indywidualnego doboru mocy i ustawień lasera; • umożliwia wykorzystywanie systemu do dowolnego typu lasera stosowanego w zakresie medycyny estetycznej skóry; • pozwala na wyeliminowanie obarczonego dużym ryzykiem błędu śledzenia i zapamiętywania przez operatora. Produkt przeszedł testy techniczne oraz informatyczne potwierdzające jego przydatność i skuteczność, co potwierdza jego gotowość do wdrożenia na rynku. Obszary zastosowania • Medycyna estetyczna (przychodnie, szpitale); • Kosmetyka (gabinety, do użytku domowego). ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Biuro Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet Śląski w Katowicach Biuro Współpracy z Gospodarką tel. 32 359 23 36 e-mail: transfer@us.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna

System Obrony Aktywnej

Numer zgłoszenia/patentu P.408555 PAT.22971 Przedmiotem wynalazku jest system obrony aktywnej przeznaczony do niszczenia lub neutralizacji zagrożenia w postaci pocisków pod kalibrowych, odłamkowo—burzących oraz kierowanych i niekierowanych pocisków z głowicami kumulacyjnymi. Pociski podkalibrowe stanowią zagrożenie, przed którym nie są w stanie obronić się żadne pojazdy wojskowe, w tym czołgi. Pociski odłamkowo—burzące zawierające materiał wybuchowy są groźne dla lżejszych pojazdów, na które oddziaływują falą ciśnienia pochodząca z detonacji materiału wybuchowego oraz odłamkami. Ze względu na asymetryczny charakter działań na współczesnym polu walki duże zagrożenie oprócz improwizowanych ładunków wybuchowych stanowią również pociski z głowicami kumulacyjnymi, a w szczególności niekierowane pociski rakietowe wystrzeliwane z ręcznych granatników przeciwpancernych. Sposoby ochrony przed wymienionymi zagrożeniami można podzielić na bierne i aktywne. Wśród biernych rozwiązań oprócz pancerza właściwego najbardziej popularne są pancerze reaktywne oraz prętowe. Zwiększają one ochronę przed pociskami z głowicami kumulacyjnymi, ale nie przed innego rodzaj u zagrożeniami . Pancerze reaktywne mają za zadanie osłabić działanie strumienia kumulacyjnego. Z kolei celem stosowania pancerzy prętowych jest uszkodzić ładunek kumulacyjny lub zewrzeć obwód zapalnika. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Wojskowa Akademia Techniczna Maciej Szanciło tel. +48 261 83 90 88

Innowacyjny systemu monitorowania oddechu, pulsu oraz pozycji ciała podczas snu wykorzystujący urządzenia mobilne. Jest to rozwiązanie o unikalnej funkcjonalności i zaawansowania technologicznego zarówno w obszarze ICT, jak i technologii mobilnych. Opracowane prototypy są na wysokim poziomie gotowości technologicznej. Innowacyjny system monitorowania System adresowany jest do szerokiej grupy odbiorców, choć w pierwszej kolejności dedykowany był kontroli czynności życiowych noworodków. System monitorowania uruchamia alarm w sytuacji braku czynności oddechowych, które mogą wystąpić np. przy tzw. śmierci łóżeczkowej na skutek bezdechu. System zaprojektowany został pod kątem możliwości monitorowania wielu osób jednocześnie. Rozwiązanie adresowane jest również dla osób dorosłych, umożliwiając precyzyjne monitorowanie czynności życiowych i aktywności ruchowej podczas snu. Ponadto pozwala gromadzić długookresowe dane, dzięki czemu dostarcza istotnych informacji. Unikatowe rozwiązanie Dzięki elastycznej strukturze systemu możliwe jest wykorzystanie wielu konfiguracji i praktycznie dowolne skalowanie systemu względem potrzeb. Takiej funkcjonalności nie przewidziano w żadnym dostępnym na rynku urządzeniu. Jednym z kluczowych założeń w trakcie prac nad rozwiązaniem było osiągnięcie wysokiej konkurencyjności cenowej, co ma kluczowe znaczenie dla skali potencjalnego wdrożenia. Wysoki poziom TLR System monitorowania ma pełną funkcjonalność sprzętową i programową. Wytworzono gotowy prototyp, który pozwala na prezentację rozwiązania na poziomie komercyjnym (potencjalnym producentom lub dystrybutorom). Osiągnięte zostały zarówno zakładane funkcjonalności, jak i nowoczesny design opracowanych modułów. Opracowana technologia jest gotowa do szybkiego doprowadzenia jej do „ostatecznej formy i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie”(z definicji poziom IX). Ochrona własności intelektualnej i wzorów użytkowych Złożono 4 zgłoszenia do Urzędu Patentowego, które zabezpieczają wytworzoną własność intelektualną: • 423813 „Sposób transmisji rozgłoszeniowej dla nadajników Bluetooth Low Energy”, • 423814 „Układ do monitorowania funkcji lokomotorycznych organizmu i/lub czynności oddechowych i/lub pulsu”, Zgłoszenia wzorów przemysłowych, które uzyskały ochronę na obszarze Unii Europejskiej • Obudowa dla układów elektronicznych: Klasyfikacja lokarneńska: obudowy instrumentów pomiarowych innych niż do pomiaru czasu, obudowy przyrządów pomiarowych, obudowy nadajników i odbiorników stanowiących elementy układów pomiarowych. 4.I.2018, Nr zgłoszenia ZWW: 004593564 • Obudowa ubieralna: Klasyfikacja lokarneńska: obudowy instrumentów pomiarowych innych niż do pomiaru czasu, obudowy przyrządów pomiarowych, obudowy nadajników i odbiorników stanowiących elementy układów pomiarowych. 4.I.2018, Nr zgłoszenia ZWW: 004593515 Dodatkowo realizowane prace, zwłaszcza w obszarze teleinformatycznym, pomogły w zredagowaniu kolejnych dwóch zgłoszeń do UPRP: • 423816 „Układ do monitorowania czynności oddechowych”, • 423817 „Układ do monitorowania częstotliwości i/lub siły oddechu”. Wysoka funkcjonalność systemu monitorowania System monitorowania oddechu, pulsu oraz pozycji ciała podczas snu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, został zaprojektowany pod kątem uzyskania wysokiej funkcjonalności. Rozwiązanie opracowane na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zostało zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć jego cykl życia. Stacja bazowa może pełnić kilka funkcji poza monitorowaniem snu – m.in. może być: • efektowną lampą (dzięki elementowi światłowodowemu) • atrakcyjnym świecznikiem (gniazdo ładowarki ma format dostosowany do średnicy tzw. tealight), • bramą integrującą usługi systemu z zewnętrznymi usługami sieciowymi, • monitorem snu osób dorosłych, • ładowarką indukcyjną np. dla smartfonów. Opis technologii Baza sprzętowa systemu składa się z trzech podstawowych elementów – modułu pomiarowego, urządzeń mobilnych np. smartfonów oraz wielofunkcyjnej stacji bazowej. System jest skalowalny, co oznacza, że można go dowolnie rozbudowywać. Podstawową wersję stanowi jeden lub kilka modułów pomiarowych (umieszczanych np. na przedniej ścianie brzucha lub klatce piersiowej) i jeden lub kilka smartfonów z oprogramowaniem. Możliwa jest również konfiguracja wykorzystująca moduły pomiarowe oraz jedną lub wiele stacji bazowych. Najbardziej rozbudowaną strukturą monitorującą oddech jest ta, wykorzystująca jednocześnie moduły pomiarowe, stacje bazowe oraz urządzenia mobilne. System monitorowania oddechu wysoką funkcjonalność uzyskuje dzięki zaimplementowanemu oprogramowaniu. Opracowane oprogramowanie systemowe podzielono na trzy warstwy: • oprogramowanie wbudowane modułu pomiarowego, • oprogramowanie wbudowane stacji bazowej, • aplikację mobilną. Architektura opracowanego oprogramowania wykorzystuje formułę bezpołączeniową - rozgłoszeniową co jest wyróżnikiem opracowanego systemu w stosunku do dostępnych na rynku rozwiązań. Moduły pomiarowe wysyłają dane do nieograniczonej ilości odbiorników. Oprogramowanie wbudowane modułów pomiarowych zawiera również procedurę kodowania rozsyłanych danych, dzięki czemu poprawnie odczytać transmitowane dane potrafią jedynie urządzenia dysponujące odpowiednim oprogramowaniem. Pojedynczy moduł pomiarowy wysyła dane, które mogą odebrać zarówno stacja bazowa, jak i np. urządzenia mobilne. Ponieważ nie ma żadnych ograniczeń co do ilości urządzeń odbiorczych, proces monitorowania snu można realizować z wykorzystaniem w zasadzie dowolnej konfiguracji urządzeń dekodujących dane nadawane przez moduły pomiarowe. Dodatkowo stacje bazowe dysponują algorytmem pozwalającym na zwiększenie zasięgu transmisji danych, dzięki czemu możliwe jest efektywniejsze wykorzystanie urządzeń mobilnych (zwłaszcza smartfonów), jednocześnie zapewniając maksymalną oszczędność energii niezbędnej do procesu teletransmisji. W ramach prac projektowych opracowano również aplikację mobilną zarówno na system Android, jak i iOS. Pozwala ona na niezależne od stacji bazowej monitorowanie sygnału rozgłaszanego przez moduł ubieralny (pomiarowy). Oprogramowanie mobilne, podobnie jak stacja bazowa, w sposób ciągły odbiera dane wysyłane przez moduł pomiarowy. Odczytane dane są następnie wizualizowane w postaci graficznej. Zdekodowane w oprogramowaniu mobilnym dane pozwalają na uzyskanie informacji o ilości oddechów na minutę czy oszacowanie pulsu osoby monitorowanej. Dodatkowo za pomocą piktogramów prezentowana jest przybliżona pozycja ciała leżącej osoby. Oprogramowanie mobilne po wykryciu kodu alarmowego uruchamia wybraną przez użytkownika procedurę powiadamiania, np. uruchamia właściwy dla danego kodu sygnał dźwiękowy i wyświetla adekwatny piktogram. Stacja bazowa sterowana jest za pomocą sensorów dotykowych i za pomocą zmiany barwy sygnalizuje czynności oddechowe lub alarm. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Biuro Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet Śląski w Katowicach Biuro Współpracy z Gospodarką tel. 32 359 23 36 e-mail: transfer@us.edu.pl

Politechnika Wrocławska

System monitoringu wilgotności

Numer zgłoszenia/patentu P.413787 Oferowana technologia dotyczy hybrydowego systemu monitoringu wilgotności opartego o rozwiązania światłowodowe w połączeniu z bezprzewodową siecią transmisyjną danych w wolnej przestrzeni. Szczegóły techniczne Przedmiotem oferty jest technologia hybrydowego systemu monitoringu wilgotności. Przewiduje ona możliwość zaprojektowania i wykonania czujników światłowodowych z odpowiednim pokryciem do pomiarów temperaturowo-wilgotnościowych oraz czujników światłowodowych do pomiaru temperatury lub do pomiaru wilgotności w miejscach trudnodostępnych. Proponowane czujniki mogą stanowić fragment istniejących lub zaprojektowanych i zbudowanych sieci światłowodowych. Pod wpływem zmian parametrów środowiska otaczającego czujniki, finalnie mierzone są zmiany intensywności prowadzonej lub odbitej wiązki świetlnej propagowanej przez światłowód. Moc optyczna transmitowana bądź odbita w projektowanych układach światłowodowych będzie różna przy zmianach mierzonych parametrów. Zmiana mocy optycznej będzie stanowiła informację o różnych stanach temperaturowo-wilgotnościowych. Sygnał z czujnika światłowodowego może zostać przesłany z wykorzystaniem techniki Radio-over-Fiber (RoF) czyli sprzężonych systemów bezprzewodowych i światłowodowych. Sygnał z czujnika przesłany poprzez sieć radiowo-światłowodową może być odczytany na komputerze zarządzającym systemem w dowolnym odległym miejscu. Na ofertę technologiczną składają się: 1. Wynalazek pn. „Układ światłowodowy do monitorowania zmian wielkości fizycznych materiałów” (numer zgłoszenia patentowego: P. 413787) 2. Poufne know-how zawierające spisaną wiedzę rozszerzającą zawartość opisu patentowego objętego ww. zgłoszeniem, w tym dalsze plany rozwoju i metody wdrożenia technologii 3. Nadzór ekspercki nad pracami wdrożeniowymi technologii w skali przemysłowej. Technologia została częściowo zwalidowana w skali laboratoryjnej – zaprojektowano wczesny prototyp układu sensorów optycznych i przetestowano go z pozytywnym skutkiem w skali laboratoryjnej. Zastosowania / rynki Oferowane rozwiązanie może zostać zastosowane w leśnictwie do monitorowania poziomu zagrożenia pożarowego lasów lub poziomów wody w wałach przeciwpowodziowych. Innowacyjność / korzyści Główną korzyścią wynikającą z zastosowania rozwiązania w praktyce jest automatyzacja pomiarów i zmniejszenie kosztów pomiarów przeprowadzanych w lasach w związku z koniecznością monitoringu zagrożeń pożarowych. Docelowa sieć czujników zlokalizowana w wybranych punktach pomiarowych jest w stanie bez angażowania człowieka i w czasie rzeczywistym podawać dane na temat pojawiających się zagrożeń, co umożliwia podejmowanie skutecznych punktowych akcji przeciwdziałających tym zagrożeniom. Proponowane czujniki światłowodowe są lekkie, kompaktowe i nieczułe na zewnętrzne pole elektromagnetyczne. Ponadto, czujniki te nie stanowią samoistnego zagrożenia pożarowego w przeciwieństwie do znanych i dostępnych komercyjnie czujników elektrycznych. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska Jacek Pietrzak tel. 71 320 43 42 e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Numer patentu P.422210 / PAT.230281 Przedmiotem wynalazku jest sposób ustalenia pozycji człowieka za pomocą inercyjnej nawigacji zliczeniowej i urządzenie do ustalania pozycji człowieka, za pomocą nawigacji zliczeniowej wykorzystujący metodę relatywnego pozycjonowania stóp człowieka do zwiększenia dokładności ustalanego położenia. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Mariusz Czupich e-mail: czupich@umk.pl

Numer patentu PL.227817 Nowa architekturę ogniw fotowoltaicznych o wysokiej wydajności (ponad 12%) o niezwykle taniej technologii wytwarzania. Struktura ta oparta jest o amorficzny krzem typu p (znacznie tańszy niż krystaliczny krzem używany w komercyjnych ogniwach). Na górnej stronie wytwarza się nanosłupki ZnO wysokiej jakości wykorzystując zupełnie nową, opracowaną w Instytucie Fizyki PAN, metodę hydrotermalną, która pozwala w bardzo krótkim czasie (2-3 minuty) wytwarzać monokrystaliczne nanosłupki ZnO na dowolnym podłożu. Następnie na matrycę nanosłupków ZnO w procesie Osadzania Warstw Atomowych (ALD) nanosi się dodatkową warstwę ZnO (dzięki specyfice metody ALD warstwa wypełnia również przestrzeń między słupkami) oraz górny przezroczysty kontakt w postaci warstwy ZnO domieszkowanej glinem, która stanowi znacznie tańszą alternatywę dla komercyjnie używanego ITO o podobnych właściwościach optycznych i elektrycznych. W ten sposób przygotowana struktura cechuje się niezwykle wysoką wydajnością w stosunku do kosztów wytworzenia i może konkurować z komercyjnie produkowanymi ogniwami krzemowymi 2giej generacji. Proponowane rozwiązanie jest unikatowe w skali globalnej, wykorzystuje unikatowe technologie i materiały, takie jak hydrotermalna metoda otrzymywania nanosłupków ZnO, czy opracowanie technologii przezroczystej elektrody w postaci warstwy ZnO domieszkowanej glinem. Proponowane rozwiązanie wykorzystuje niezwykle tanie i proste technologie, co sprawia, że ma realne szanse wdrożenia. W takim przypadku proponowane rozwiązanie może doprowadzić do powstania nowej i znacznie tańszej generacji komórek fotowoltaicznych doprowadzając do znacznie większego pozyskania energii ze źródeł odnawialnych. Zalety: • Bezpieczna, nietoksyczna i tania technologia; • Wydajność rzędu 12,5% (optymalizacja wciąż trwa); • Struktura bazowana na tanim podłożu krzemowym typu p (podejście tańsze w stosunku do komórek II-giej generacji); • Absorpcja światła w zakresie (400–1100nm). ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Instytut Fizyki PAN

Numer patentu Pat.225411 Prosta konstrukcja bardzo czułych detektorów światła UV do masowego zastosowania w tanich urządzeniach do użytku domowego. Dużym zagrożeniem zdrowotnym, szczególnie na południowej półkuli, jest ograniczenie lub zanik warstwy ozonowej filtrujące toksyczne promieniowanie UV. Tym samym poszukiwane są rozwiązania prowadzące do produkcji tanich, masowego użytku detektorów światła UV, nie czułych na obszar widzialny promieniowania słonecznego. Wiele z dostępnych rozwiązań jest albo za drogie (wyspecjalizowane struktury do zastosowań laboratoryjnych) lub nie dające odczytu natężenia promieniowania. Opracowano prostą konstrukcję bardzo czułych detektorów światła UV do masowego zastosowania w tanich urządzeniach do użytku domowego. „Sercem” proponowanego rozwiązania (opatentowanego przez nas) jest struktura detektora opartego o tlenek cynku z bardzo rozbudowaną powierzchnią wykonywana w bardzo tanim procesie technologicznym. Znaczące rozbudowanie powierzchni prowadzi do ultra wysokiej czułości naszego detektora przewyższającej tej dla detektorów wykonywanych na przykład na bazie azotku galu w procesach MBE lub MOVPE. Selektywny detektor UV oparty na monokrystalicznych nanosłupkach ZnO cechuje się niezwykle wysoką czułością (0,05 W/m2) z krawędzią absorpcji  w okolicach 400nm długości fali, jest zatem w stanie odróżnić światło z zakresu widzialnego od UV. Nanosłupki ZnO, stanowiące warstwę aktywną detektora, są wykonywane nową odmianą metody hydrotermalnej na izolującym elektrycznie podłożu (kwarc). Mechanizm detekcji oparty jest o powierzchniowe zjawiska adsorpcji i desorpcji pary wodnej i grup OH, dlatego użyciu nanosłupków zapewnia wysoką czułość. Przy przejściu do pomiarów w próżni czułość detektora dodatkowo rośnie i zaczyna wówczas dominować mechanizm wzrostu liczby nośników na skutek optycznej generacji par elektron-dziura. Detektor nie wymaga czyszczenia czy wygrzewania przed kolejnym użyciem, oporność struktury wraca samoczynnie do wielkości wyjściowej na skutek adsorpcji grup OH z powietrza. Wynalazek jest obecnie przedmiotem badań i optymalizacji. Trwają prace nad możliwością zmiany krawędzi absorpcji z granicy UVA-VIS na UVA-UVB. Aktualnie są przygotowywane wnioski na projekty badawczo-wdrożeniowe. Potencjalne wdrożenie wynalazku będzie miało szerokie efekty, zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Detektory UV są szczególnie poszukiwane dla ochrony życia i zdrowia w celu wykrywania intensywności promieniowania UVB pochodzącego ze słońca, gdzie wysoka czułość jest szczególnie ważna. Detektory UV mają również potencjał zastosowań militarnych, gdzie mogą być wykorzystane w rakietach przeciwlotniczych. Proponowany wynalazek jest niezwykle prosty (bazuje jedynie na monitorowaniu właściwości elektrycznych struktury) . Ponadto cechuje się tanim, bezpiecznym  i szybkim sposobem wytwarzania (co umożliwia masową produkcję) oraz niezwykle wysoką czułością (0,05 W/m2), która może być jeszcze wyższa przy zastosowaniu struktury szczotkowej kontaktów elektrycznych zamiast, zastosowanych w badaniach, kontaktach punktowych. Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Instytut Fizyki PAN

Numer patentu P.422210 / PAT.230281 Przedmiotem wynalazku jest działający kompleksowo stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych, do implantacji w miejscu zwężenia naczynia krwionośnego w celu utrzymania jego odpowiedniego światła. Innowacyjna konstrukcja Celem opracowania innowacyjnej konstrukcji stentu według wynalazku było zwiększenie skuteczności zabiegów poszerzenia naczyń krwionośnych, zwłaszcza tętnic wieńcowych, metodą angioplastyki balonowej z implantacją stentu, a tym samym znaczne ograniczenie powikłań pozabiegowych. Zasadniczą zaletą nowej konstrukcji stentu jest jego duża wytrzymałość na siły zewnętrzne z jednoczesnym zachowaniem odpowiedniej giętkości w celu dostosowania się do skomplikowanego przebiegu naczynia. Konstrukcja zapewnia doskonałe dopasowanie stentu do ściany naczynia na całej długości oraz optymalną powierzchnię wycięć stentu dla procesu reendotelializacji miejsca poszerzonego naczynia. Zastosowanie, płytkowatych elementów stentu zwiększa powierzchnię działania wewnętrznych powłok funkcyjnych oraz stanowią dodatkową barierę oddzielającą zewnętrzne pokrycie stentu od powierzchni wewnętrznej ściany naczynia krwionośnego. Co więcej, konstrukcja stentu jest uniwersalna w zakresie wyboru materiału do jego wykonania i umożliwia bezpośrednie umieszczenie znaczników o ograniczonej przezierności dla promieni RTG, poprawiając tym samym jakość procedury implantacji i monitoring jego ułożenia względem ściany naczynia oraz odpowiedniego wpasowania w miejsce zwężenia. Główną przewagą technologiczną proponowanego stentu wewnątrznaczyniowego jest jego ukierunkowane działanie na poszczególne warstwy komórkowe ściany naczynia. Unikalne powłoki funkcyjne z jednej strony precyzyjnie hamują proliferację i migrację komórek budujących ścianę naczynia, z drugiej przyspieszają gojenie się miejsca jego implantacji. Wypukła struktura powłoki zewnętrznej nowego stentu wbijając się w ścianę naczynia krwionośnego zapewnia jej pożądaną penetrację do stopniowego uwalniania leków hamujących proliferację komórkową. Dodatkowo odpowiednie ułożenie powłoki na powierzchni stentu oddziela działanie związków hamujących proliferację komórkową przez co nie wpływa na procesy reendotelializacji miejsca implantacji stentu. Natomiast wewnętrzna powłoka zawiera przeciwciała monoklonalne przeciwko CD144 i stopniowo uwalniany system komórkowego wzbudzania ekspresji tropomiozyny-1. Zasadniczą zaletą takiego rozwiązania jest jednoczesna zdolność do interakcji powłoki z późnymi śródbłonkowymi komórkami progenitorowymi z krwiobiegu oraz ukierunkowanie komórek śródbłonka do endotelializacji wewnętrznej powierzchni konstrukcji stentu. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Mariusz Czupich e-mail: czupich@umk.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.395234 PAT.221029 Przedmiotem wynalazku stanowisko laboratoryjne do doświadczalnego badania automatyki karabinka, działającego na zasadzie odprowadzenia gazów, przeznaczone do badań doświadczalnych dynamiki działania gazów prochowych i ruchu napędzanego zespołu suwadła w zależności od parametrów konstrukcyjnych układu: lufa z nabojem — węzeł gazowy suwadło z tłoczyskiem. Stanowisko może być również wykorzystywane w wielu innych pracach badawczych, przykładowo do weryfikacji metod obliczeniowych oraz w procesie dydaktycznym. Przegląd światowych tendencji rozwojowych i obecny stan techniki w dziedzinie badań broni małokalibrowej pokazał, iż brak jest obecnie w dostępnej literaturze opisów i przykładów podobnych stanowisk laboratoryjnych, które umożliwiałyby badanie działania mechanizmów broni automatycznej przy tak wszechstronnej zmianie parametrów, które mają istotny wpływ na pracę automatyki broni palnej, działającej na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych przez boczny otwór w lufie. Celem wynalazku opracowanie konstrukcji stanowiska laboratoryjnego, która posiada możliwość doświadczalnego określenia wartości parametrów ruchu zespołu odrzutowego, a także zbadania wpływu parametrów konstrukcyjnych, poprzez ich skokową zmianę, na ruch zespołu odrzutowego to jest zespołu suwadła. W tym celu założono możliwość wymiany pewnych elementów stanowiska, które mają zasadniczy wpływ na charakterystykę pracy układu miotającego z odprowadzeniem gazów prochowych. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Wojskowa Akademia Techniczna Maciej Szanciło tel. +48 261 83 90 88

Numer zgłoszenia/patentu P.396750 PAT.222266 Przedmiotem wynalazku jest stanowisko badawcze do badań parametrów odrzutu i/lub podrzutu broni strzeleckiej. Stanowisko przeznaczone jest zwłaszcza do pomiaru i rejestracji przemieszczeń i przyspieszeń broni w czasie odrzutu, siły odrzutu oraz kąta i prędkości kątowej podrzutu. Tego rodzaju pomiary umożliwiają przeprowadzenie badań i wyznaczenie charakterystyk odrzutu i podrzutu broni strzeleckiej. Przegląd światowych tendencji rozwojowych i obecny stan techniki w dziedzinie badań broni małokalibrowej pokazał, iż brak jest obecnie w dostępnej literaturze opisów i przykładów podobnych stanowisk badawczych, które umożliwiałyby pomiar parametrów odrzutu i podrzutu broni strzeleckiej w czasie strzału. Obecnie stosowane układy pomiarowe przewidziane do badania tych zjawisk, pozwalają na jedynie powierzchowne ich zbadanie. Dzieje się tak, dlatego, że kafar, czy wahadło strzeleckie, pozwalają zbadać jedynie maksymalną prędkość (energię) odrzutu, nie dając informacji na temat zmian tych parametrów w czasie trwania zjawiska. Jeszcze gorzej przedstawiają się możliwości badania podrzutu i obrotu broni, ponieważ przyrządów pozwalających badać parametry podrzutu i obrotu broni, jak na razie nie zbudowano. Stanowisko badawcze do badań parametrów odrzutu i/lub podrzutu broni strzeleckiej charakteryzuje się tym, że zawiera podstawę z prowadnicami oraz co najmniej zespół urządzeń do badania odrzutu broni strzeleckiej i korzystnie zespół urządzeń do badania podrzutu broni oraz układ pomiarowo-rejestrujący. Stanowisko charakteryzuje się tym, że prowadnice korzystnie stanowią odrębne elementy i są zamocowane do podstawy rozłącznie oraz, że podstawa zawiera szereg otworów montażowych dostosowanych do montażu różnych konfiguracji stanowiska. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Wojskowa Akademia Techniczna Maciej Szanciło tel. +48 261 83 90 88

Numer zgłoszenia/patentu 399505 Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania zasadniczo czystych nanocząstek w układzie przepływowym. Twórcy niniejszego wynalazku opracowali sposób wytwarzania zasadniczo czystych nanocząstek, który umożliwia kontrolowanie wielkości otrzymywanych nanocząstek i jednocześnie eliminuje konieczność stosowania stabilizatorów, w szczególności stabilizatorów w postaci substancji powierzchniowo czynnych i innych cząsteczek organicznych. Ponadto sposób ten prowadzi do otrzymywania nanocząstek w postaci koloidów o wysokim stężeniu nanocząstek, które charakteryzują się wysoka stabilnością. Sposób ten umożliwia ponadto wytwarzanie nanocząstek na dużą skalę. Zalety i innowacje • Kontrola wielkości nanocząstek. Możliwość otrzymania nanocząstek o pożądanej wielkości. • Uzyskanie nanocząstek o wysokiej czystości powierzchni, pozbawionych zaadsorbowanych stabilizatorów, w szczególności stabilizatorów w postaci substancji powierzchniowo czynnych i innych cząsteczek organicznych. Brak konieczności dokonywania oczyszczenia powierzchni otrzymanych nanocząstek skomplikowanymi metodami elektrochemicznymi, niejednokrotnie zmieniającymi ich właściwości. Oszczędność energii oraz czasu. Możliwość zastosowania ich jako bardzo efektywne katalizatory heteroorganiczne. • Uzyskanie nanocząstek w postaci koloidów o wysokim stężeniu nanocząstek charakteryzujących się dużą stabilnością (nawet przez okres dłuższy niż 4 miesiące). Możliwość produkcji nanocząstek na dużą skalę. Możliwość zastosowania nanocząstek w dogodnym dla nas czasie. Zastosowanie Przedstawiony sposób wytwarzania zasadniczo czystych nanocząstek można wykorzystać w obszarze farmaceutyki (istniej możliwość modyfikacji powierzchni nanocząstek np. substancjami leczniczymi), elektronice (jako tusze do nadrukowywania na specyficznych elementach), jako materiał do badań SERS, w ogniwach paliwowych jako selektywne katalizatory redukcji tlenu. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Numer patentu 410037 Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania warstw podtynkowych, izolacyjnych, mających zastosowanie zwłaszcza w budownictwie. Sposób polega na tym, że sporządza się mieszaninę składającą się z uzdatnionego odpadowego fosfogipsu w ilości 8 - 15% wag., popiołu lotnego w ilości 12 - 20% wag., cementu portlandzkiego w ilości 35 - 50% wag. i 30 - 40% wag. wody. Uzdatnianie fosfogipsu surowego polega na wymieszaniu go z wapnem palonym w ilości 1,5% wag. w stosunku do masy fosfogipsu surowego i wygrzewaniu od temperatury otoczenia, utrzymując gradient temperatury 0,05 - 0,33 deg/s do usunięcia zawartości grup siarczanowych SO4-2 poniżej 0,23% wag., oznaczanych w temperaturze otoczenia dowolną metodą ilościową. Całość mieszaniny miesza się i pozostawia do sezonowania w temperaturze od 293 do 323 K. Jako wody zarobowej używa się wody uzdatnionej magnetycznie w zewnętrznym, stałym polu magnetycznym o indukcji w zakresie do 1,2 T, w czasie korzystnie 0,5 godziny. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki +48 42 635 49 87/6 e-mail: ctt@uni.lodz.pl

Numer patentu P.426646 Nowa metoda wytwarzania grafenu 3D. Większość znanych zastosowań grafenu zależy od jego pola powierzchni jak np. w adsorbentach, katalizatorach i nośnikach fazy katalitycznej, materiałach elektrodowych w elektrochemicznych źródłach prądu. Zatem, istnieje ewidentna potrzeba opracowania względnie nieskomplikowanej, i niedrogiej metody eksfoliacji prowadzącej do efektywnej separacji sklejonych płatków grafenowych. Istota uzyskanego rozwiązania problemu tj. tworzenia trwałych trójwymiarowych porowatych matryc zbudowanych z grafenu obejmuje dwa połączone ze sobą procesy: 1. Eksfoliacja taniego surowca wyjściowego tj. komercyjnego grafitu do nisko zaglomerowanych płatków grafenowych i zorientowanych wielokierunkowo, 2. Wiązanie eksfoliowanych płatków grafenowych SLG i FLG w trwałą porowatą i trójwymiarową strukturę z wykorzystaniem separatora nieorganicznego oraz lepiszcza (skarbonizowany polimer). Opracowana nowa technologia 3D strukturyzacji grafenu bez wstępnego utleniania ma charakter nowości naukowej i technologicznej. Opatentowanie tej metody w skali międzynarodowej pozwoli firmie stosującej to rozwiązanie patentowe na uzyskanie przewagi rynkowej. Struktury na bazie in situ eksfoliowanych płatków grafenowych są materiałami mezoporowatymi a średnica porów zawiera się w granicach od 2 do 40 nm. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Mariusz Czupich e-mail: czupich@umk.pl

Numer patentu Pat.227570 Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania płyty kartonowo gipsowej. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki +48 42 635 49 87/6 e-mail: ctt@uni.lodz.pl

Numer zgłoszenia/patentu 220141 Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nanostruktur z wnęką w środku z metali podtrzymujących rezonans plazmonów powierzchniowych w roztworze albo zawiesinie w wyniku przekształcenia fotochemicznego nanostruktur kontrolowanego przez rezonans plazmonowy. Zalety i innowacje Proces wytwarzania nanostruktur z wnęką w środku bez udziału materiału pomocniczego. Powstałe nanostruktury nie są zanieczyszczone pozostałościami materiału pomocniczego, a tym samym mogą bardziej efektywnie oddziaływać z polem elektromagnetycznym. Warto podkreślić, że dla otrzymanych struktur rezonans plazmonów powierzchniowych następuje przy innych częstościach niż dla tradycyjnych nanocząstek bez wnęki. Zastosowanie Nanostruktury wytwarzane takim sposobem znajdują szerokie zastosowanie w medycynie (obrazowanie biomedyczne, fotodynamiczna terapia nowotworowa, lokalne dostarczanie leków, jako podłoże do pomiaru widm powierzchniowo wzmocnionego rozpraszania ramanowskiego) czy katalizie elektrochemicznej. Również do produkcji czujników analitycznych. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Sposób wytwarzania nanorurek węglowych

Numer patentu P.424395 Nowa metoda otrzymywania nanorurek węglowych. Sposób wytwarzania nanorurek węglowych według wynalazku polega na wysyceniu podłoża węglowego korzystnie wybranego spośród węgla aktywowanego, grafitu i grafenu polimerem. Korzystnie polimer uzyskuje się w procesie polimeryzacji alkoholu, korzystnie alkoholu furfurylowego, w którym podłoże wymieszane z alkoholem poddaje się obróbce termicznej początkowo przez co najmniej 1-3 godziny w temperaturze ok. 100°C aż do uzyskania polimeryacji. W wyniku wygrzewania zachodzi termiczna konwersja polimeru do nanorurek węglowych, głównie wielościennych o średnicach do 20 nm. Uzyskuje się „las” równolegle wzrastających nanorurek węglowych przytwierdzonych do wyjściowego podłoża węglowego o długości nawet do 1 mikrometra, przy czym nie obserwuję się powstawania złomu węglowego. Zastosowanie sposobu według wynalazku prowadzi do hybrydowych materiałów węglowych łączących w sobie dwie formy węgla np. podłoże grafenowe i nanorurki pokrywające podłoże. Pozwala to łączyć pozytywne cechy obu rodzajów materiałów węglowych np. wysokie przewodnictwo elektryczne podłoża grafenowego i specyficzne właściwości adsorpcyjne nanorurek węglowych. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Mariusz Czupich e-mail: czupich@umk.pl

Numer zgłoszenia/patentu 410283 Metoda pozwala otrzymać nanocząstki polimerów przewodzących niepokrytych surfaktantem czy innym polimerem czyli o niezablokowanej powierzchni wymiany nanocząstki. Meotda nie wymaga zastosowania agresywnych warunków i dodatkowo pozwala również otrzymać nanocząstki polimerów przewodzących o wąskim rozkładzie wielkości w prostej procedurze syntezy chemicznej. Pozwala także w pełni wykorzystać bardzo korzystny stosunek powierzchni do objętości nanosfer, umożliwiając nieutrudnioną wymianę jonów/ładunku między nanocząstką polimeru przewodzącego, a roztworem. Zalety i innowacje: Otrzymywanie nanocząstek o unikalnych właściwościach dzięki wyeliminowaniu procesów mogących prowadzić do zmiany właściwości powierzchniowych nanocząstek. Nanocząstki polimeru przewodzącego według wynalazku mogą także stanowić dodatek zwiększający przewodnictwo jonowe i/lub elektronowe materiałów, i/lub tworzyć warstwy przewodzące na innych materiałach, przy czym właściwości tych warstw są korzystniejsze niż właściwości warstw polimerów przewodzących wytwarzanych metodą elektropolimeryzacji. Wykazują idealną, a co najmniej zbliżoną do idealnej, elektryczną charakterystykę pojemnościową. Oznaczają się dużą szybkością wymiany ładunku w procesach redoks oraz brakiem istotnych ograniczeń w transporcie jonów w fazie polimeru przewodzącego. Nanocząstki polimerów przewodzących, uzyskiwane sposobem według wynalazku są jednorodne. Na rozmiar nanocząstek z polimerów przewodzących można wpływać poprzez zmianę właściwości drobin polimerowych lub zmianę właściwości polimeru z którego uwalniany jest monomer w procesie polimeryzacji. Zawiesiny nanocząstek polimerów przewodzących według wynalazku są trwałe bez dodatku surfaktanta. Uzyskuje się stabilną zawiesinę nanocząstek z powierzchnią aktywną, nie zablokowaną cząsteczkami surfaktantu. Zmieniając rodzaj stosowanego utleniacza można zmieniać skład jakościowy nanosfer polimerowych oraz w pewnych granicach ich stopień utlenienia. Uzyskuje sie nanosfery o różnych właściwościach jonowymiennych (kationowe, anionowe) oraz o różnym powinowactwie do fazy wodnej, w zależności od potrzeb danego zastosowania. Wykorzystanie mikrodrobin z polimerów, pozwala na rozwinięcie powierzchni granicy faz monomeru polimeru przewodzącego oraz roztworu środka utleniającego, a także na stopniowe i samoistne uwalnianie porcji monomeru polimeru przewodzącego do roztworu środka utleniającego. Znaczne uproszczenie procedury syntezy, pozwala także na otrzymanie stabilnych zawiesin nanocząstek polimerów przewodzących pod nieobecność surfaktantów, czy innych związków stabilizujących zawiesinę w roztworze. Sposób według wynalazku nie wymaga stosowania matryc – ograniczających proces narastania polimeru przewodzącego do określonej objętości. Uzyskuje się nanocząstki polimerowe z niezablokowaną granicą faz nanocząstka/roztwór. Otrzymane nanostruktury według wynalazku charakteryzują się korzystniejszymi właściwościami, niż nanocząstki syntetyzowane w obecności surfaktantów w środowisku reakcji. Uzyskuje się materiał charakteryzujący się szybszą wymianą ładunku niż w przypadku nanocząstek otrzymywanych w obecności surfaktantów. Zastosowanie: Potencjalnie wszystkie branże wykorzystujące polimery przewodzące, szczególnie nanocząstki polimerów przewodzących – od elektroniki, poprzez pokrycia antystatyczne, produkcję farb przewodzących, elektrokatalizę, magazynowanie ładunku, sensory elektrochemiczne i/lub optyczne. Nanocząstki polimeru przewodzącego według wynalazku mogą być zastosowane do wytwarzania jednorazowych elektrod jonoselektywnych na nieprzewodzącym podłożu. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu 225193 Wynalazek dostarcza nowy sposób wytwarzania nano- i/lub mikrocząstek metali z grupy platynowców, charakteryzujących się wysoką czystością powierzchni. Znaczne rozdrobnienie materiału umożliwia uzyskanie bardzo dużych powierzchni aktywnych, niezbędnych w katalizie heterogenicznej. Według wynalazku uzyskuje się frakcje nanocząstek o wąskim zakresie wielkości z precyzyjnym kontrolowaniem wielkości tych cząstek. Otrzymane nanocząstki mają rozmiar rzędu pojedynczych nanometrów. Poprzez dobór parametrów redukcji, takich jak zwłaszcza dobór czynnika redukującego, środowiska reakcji, zastosowanego związku platynowca, stężeń reagentów i temperatury, całościowy proces można zoptymalizować tak, aby cząstki o żądanej wielkości stanowiły główny produkt reakcji. Zalety i innowacje • Uzyskanie nanocząstek platynowców o rozmiarach rzędu pojedynczych nanometrów i powierzchni właściwej rzędu 100 m2/g, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej czystości. Możliwość uzyskania bardzo dużych powierzchni aktywnych (właściwych), zmniejszenie zużycia metali szlachetnych do produkcji katalizatorów, obniżenie ceny jednostkowej, wzrost aktywność katalitycznej na jednostkę masy. • Kontrola wielkości cząstek w sposób mechaniczny. Możliwość uzyskania cząstek o odpowiedniej wielkości. • Uzyskanie nano- i/lub mikrocząstek o wysokiej czystości powierzchni, pozbawionych zaadsorbowanych organicznych związków wielko-cząsteczkowych. Większa aktywność katalizatora na jednostkę powierzchni, możliwość zastosowania nanocząstek jako nośnik innych cząsteczek, np. leków czy innych związków aktywnych biologicznie. • Technologia do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje tylko jednego pomieszczenia o powierzchni kilkunastu – kilkudziesięciu metrów kwadratowych. Wykorzystanie tej technologii powoduje obniżenie kosztów produkcji. • Rozwiązanie zostało przetestowane w warunkach laboratoryjnych. Właściwości procesu zostały potwierdzone w badaniach laboratoryjnych. • Możliwość uzyskania materiałów w postaci nanocząstek bez dodatkowego podkładu. Możliwość zastosowania w określonych gałęziach przemysłu i technologii (kataliza heterogeniczna, biotechnologia) • Prosta technologia wykorzystująca typowe urządzenia do syntezy chemicznej i nietoksyczne, bezpieczne reagenty. Zastosowanie tej metody nie wymaga zakupu nowych urządzeń. Zastosowanie Przedstawiony sposób otrzymywania nanocząstek metali szlachetnych o dużej czystości i kontrolowanym rozmiarze można wykorzystać podczas produkcji nawozów sztucznych, w procesach petrochemicznych, w farmaceutyce, w procesach uzyskiwania energii elektrycznej w ogniwach paliwowych z wodoru czy źródeł odnawialnych (np. z biopaliw), i innych procesach wykorzystujących zjawisko katalizy heterogenicznej czy wymagających czystych nanocząstek metali szlachetnych, np. jako nośniki substancji czynnych. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.403158 Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania dyfuzyjnych warstw azotku tytanu na elementach wykonanych ze stopu NiTi, warunkujących poprawę właściwości korozyjnych i mechanicznych stopu. Stan obecny Obecny postęp w dziedzinie wykorzystywania biomateriałów w medycynie sprawia, iż tworzone produkty biomedyczne są coraz doskonalsze i efektywniejsze w działaniu związanym z leczeniem schorzeń i kompensacją zaburzeń mechanizmów fizjologicznych organizmu. Wśród „inteligentnych” biomateriałów odznaczających się pamięcią kształtu wykorzystywanych w medycynie wyróżniamy stopy niklowo-tytanowe (NiTi). Ważnym aspektem jest ochrona zewnętrznej powierzchni takich biomateriałów przed uszkodzeniami mechanicznymi, a co ważne z punktu widzenia medycznego, przed przenikaniem jonów niklu z podłoża NiTi do organizmu człowieka, przy wykorzystaniu zewnętrznej warstwy ochronnej wytwarzanej na powierzchni stopu. Warstwa taka zwiększa też biokompatybilność materiału oraz nadaje mu właściwości antykorozyjne. Problemem współczesnych sposobów otrzymywania takiej warstwy ochronnej na biomateriałach NiTi polega m.in. na braku efektywnego przeprowadzenia procesu powlekania biomateriału bez zmiany kluczowych jego właściwości ważnych z punktu widzenia zdrowia pacjenta. Co więcej niedogodnością takich metod jest fakt, że wytwarzane nimi warstwy ochronne np. azotkowe są stosunkowo grube i zawierają podwarstwę złożoną z kruchej fazy międzymetalicznej Ti2Ni, wpływając negatywnie na zjawisko pamięci kształtu. Tak otrzymane warstwy ochronne pomimo poprawy odporności korozyjnej, twardości i ograniczenia przenikania niklu z podłoża, nie mogą być stosowane do poprawy biokompatybilności stopów NiTi przeznaczonych na implanty. Nowe podejście – większe możliwości Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania dyfuzyjnych warstw azotku tytanu na elementach wykonanych ze stopu NiTi, warunkujących poprawę właściwości korozyjnych i mechanicznych stopu, zdolnego do odkształceń mechanicznych związanych z indukowaniem efektów pamięci kształtu, polegający na tym, że element wykonany ze stopu NiTi o składzie chemicznym zbliżonym do równoatomowego poddaje się procesowi azotowania jarzeniowego. W kolejnym etapie element z wytworzoną na nim warstwą azotku tytanu chłodzi się od temperatury procesu do temperatury otoczenia, w atmosferze gazu ochronnego, korzystnie azotu. Bezpośrednio przed procesem azotowania jarzeniowego, z powierzchni elementu wykonanego ze stopu NiTi usuwa się warstwę tlenku tytanu z powierzchni biomateriału. Zalety • Proces azotowania jarzeniowego prowadzony jest w stosunkowo niskiej temperaturze i krótkim czasie od 15 do 60 minut; • Technologia nie pozwala na wytworzenie niepożądanej podwarstwy w postaci kruchej fazy międzymetalicznej Ti2Ni oraz nie dopuszcza do wystąpienia większych zmian w strukturze samego stopu NiTi; • Proces gwarantuje wytworzenie trwałej warstwy azotku tytanu chroniącej stop NiTi przed agresywnym działaniem czynników środowiska zewnętrznego, nadając właściwości antykorozyjne powierzchni biomateriału i zapewniającej poprawę właściwości nadsprężystych stopu. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Biuro Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet Śląski w Katowicach Biuro Współpracy z Gospodarką tel. 32 359 23 36 e-mail: transfer@us.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.395344 Proponowane rozwiązanie sposobu uszczelniania powłok tlenkowych ma na celu nie tylko zabezpieczenie powłok przed szkodliwym działaniem czynników korozyjnych, ale także poprawienie ich właściwości tribologicznych węzła kinematycznego w warunkach tarcia technicznie suchego lub w warunkach smarowania. Stan obecny Od kilkudziesięciu lat w literaturze szczegółowo opisywane są metody otrzymywania powłok w wyniku anodowania aluminium, różnych metali i ich stopów. W tym czasie opisano również technologie wytwarzania i metody badań powłok konwersyjnych w tym badań korozyjnych, szczelności czy ścieralności. Powłoki wykorzystywane były głównie do celów dekoracyjnych i ochronnych. Znane są przykłady sposobów uszczelniania powłok tlenkowych na aluminium i jego stopach, które zwykle prowadzi się po ich barwieniu. W tym celu po wprowadzeniu substancji barwiącej, chcąc zabezpieczyć powłokę tlenkową, zamyka się pory w wodzie destylowanej. W przypadku, w którym jedynym celem uszczelniania por powłoki jest zabezpieczenie przed absorbcją z otoczenia różnych związków, takich jak woda, tłuszcze itp., powłokę wystarczy uszczelniać poprzez jej przetrzymywanie w wodzie destylowanej w temperaturze 371 K, w czasie około 40 minut. Nowe podejście do problemu Proponowane rozwiązanie sposobu uszczelniania powłok tlenkowych ma na celu nie tylko zabezpieczenie powłok przed szkodliwym działaniem czynników korozyjnych, ale także poprawienie ich właściwości tribologicznych węzła kinematycznego w warunkach tarcia technicznie suchego lub w warunkach smarowania, czyli zwiększenie odporności na zużycie elementów skojarzenia oraz zmniejszenie wartości współczynnika tarcia, poprzez podwyższenie zawartości związków o bardzo dobrych właściwościach smarowych w strukturze warstwy powierzchniowej. Metoda została oparta na zupełnie nowym podejściu do problematyki uszczelniania powłok tlenkowych i polega na wypełnieniu porów powłoki polimerem. W pierwszym etapie materiał (aluminium lub stop aluminium) poddaje się procesowi anodowania twardego, przeprowadzanego znanym sposobem w elektrolicie jedno- lub wieloskładnikowym; następnie materiał poddaje się, w procesie napylania próżniowego, modyfikacji polegającej na wprowadzeniu węgla w pory powłoki tlenkowej oraz wytworzeniu warstwy węglowej na jej powierzchni. Zalety metody Całkowite uszczelnienie powłoki tlenku aluminium Przedstawiana metoda uszczelniania powłok tlenkowych na aluminium i jego stopach, które wytworzone zostały w procesie anodowania twardego, przeprowadzonego w elektrolicie jedno lub wieloskładnikowym np. w postaci 8%-owego kwasu szczawiowego lub 18%-owego kwasu siarkowego, przy gęstości prądowej 0,5 - 3 A/dm2 oraz temperaturze kąpieli 273 - 301 K, w czasie 0,5 – 6 h, charakteryzuje się tym, że pory powłoki tlenku aluminium w procesie odpowiedniej, innowacyjnej obróbki chemiczno-termicznej wypełnia się całkowicie lub częściowo polimerem. W efekcie powstaje ciemna, termoutwardzalna żywica furanowa (prowadzi to do otrzymania czarnego usieciowionego materiału), która całkowicie uszczelnia powłokę. Możliwość zastosowania różnych elektrolitów w procesie anodowania Sposób uszczelniania powłoki według wynalazku można stosować do tlenku aluminium i jego stopów uzyskiwanych w wyniku anodowania przy zastosowaniu różnych elektrolitów, a uzyskany efekt jest zawsze ten sam, bowiem powłoka zostaje praktycznie w 100 % uszczelniona polimerem. Zabezpieczenie elementu uszczelnianego materiału przed odkształceniem termicznym, plastycznym i zmianami struktury materiału Opisywany sposób uszczelniania powłoki tlenkowej odbywa się w temperaturze poniżej 373 K, co zabezpiecza element uszczelniany materiału przed odkształceniem termicznym, plastycznym i zmianami struktury materiału. Obszary zastosowania Powłoki tlenkowe na aluminium i jego stopach, uszczelnione według proponowanego wynalazku, dzięki zawartości w strukturze polimeru o bardzo dobrych właściwościach smarowych, mogą być zastosowane w przemyśle maszynowym, w procesie tłoczenia profili aluminiowych, a w szczególności w tribologii jako warstwy powierzchniowe części maszyn przeznaczonych do współpracy ślizgowej – zarówno do skojarzeń ślizgowych z tworzywami polimerowymi w warunkach tarcia technicznie suchego, jak i w warunkach smarowania. Ponadto powłoki te skutecznie wpływają na jakość materiału zabezpieczając go przed działaniem substancji korozyjnych (kwasy, zasady). Ochrona patentowa Prezentowane rozwiązanie zostało zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP w dniu 20.06.2011 r. pod nr P.395344 z wnioskiem o udzielenie patentu. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Biuro Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet Śląski w Katowicach Biuro Współpracy z Gospodarką tel. 32 359 23 36 e-mail: transfer@us.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu 220839 Przedmiotem wynalazku jest plazmid pSheB, szczególnie plazmid zawierający fragment pSheB obejmujący moduł arr lub ich funkcjonalne pochodne, oraz szczepy zawierające taki plazmid, korzystnie szczep Shewanella sp., które są zdolne do usuwania arsenu poprzez rozpuszczanie minerałów i redukcję arsenianów do arseninów. Przedmiotem wynalazku jest również sposób i zastosowanie takich szczepów bakteryjnych lub kompozycji je zawierającej do selektywnego usuwania arsenu z surowców mineralnych, odpadów przemysłu surowcowego lub z gleby. Zalety i innowacje • Szczep zdolny jest do wzrostu w warunkach beztlenowych przy użyciu arsenianów jako ostatecznego akceptora elektronów. Pożądane jest, aby takie mikroorganizmy, posiadające zdolność redukcji arsenianów, nie wytwarzały substancji lotnych, a także toksycznych związków arsenu. • Szczepy bakteryjne zawierające plazmid zdolny do dysimilacyjnej redukcji arsenianów i selektywnego usuwania arsenu, zwłaszcza z surowców mineralnych, surowców odpadowych przemysłu i z gleby, szczególnie korzystnym jest, iż są one zdolne do dysimilacyjnej redukcji arsenianów i selektywnego usuwania arsenu z osadów miedzi korzystnie w warunkach obojętnych lub słabo zasadowych. Nie wytwarzają toksycznych, lotnych związków arsenu i stabilnie utrzymują się w środowisku. • Selektywne usuwanie arsenu z zasobów mineralnych i odpadów przemysłu surowcowego oraz gleb, korzystnie w obojętnych lub lekko zasadowych warunkach. Wzrost możliwy w warunkach obecności czarnych łupków bitumicznych, odpadów flotacyjnych i gleb pogórniczych zawierających arsen; selektywne uwalnianie arsenu z minerałów miedzi zawierających arsen; tolerowanie efektów toksycznych metali ciężkich, uwolnionych w wyniku rozpuszczania minerałów; brak możliwości produkowania lotnych związków arsenu. • Przedmiotem wynalazku jest także kompozycja i zastosowanie szczepu bakterii do selektywnego usuwania arsenu z surowców mineralnych, odpadów przemysłu surowcowego lub gleby. obecność wszystkich genów niezbędnych do dysymilacyjnej redukcji arsenianów; geny oporności arseninów i arsenianów; geny kodujące systemu replikacji-stabilizacji do selektywnego usuwania arsenu z surowców mineralnych, odpadów przemysłu surowcowego lub gleby. • Możliwość selektywnego usuwania arsenu z minerałów miedziowych. Nie ma potrzeby dokonywania utleniania siarczków miedzi. • Niskonakładowa metoda. Wymaga jedynie namnażania bakterii na podłożu z substratami. • Zmniejsza emisję toksycznych lotnych związków arsenu do atmosfery. Rozwiązanie jest przyjazne dla środowiska. Zastosowanie Wynalazek może być stosowany w bioremediacji zanieczyszczonych arsenem obszarów, a także w dowolnym środowisku, w którym istnieje problem zanieczyszczeń arsenem. Ponadto, plazmid ten może być stosowany w innych dziedzinach tzw. "białej biotechnologii", jak na przykład w bio-metalurgii. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu 222823 Przedmiotem wynalazku jest sposób syntezy siarczanów(VI) fosfoniowych o wzorze ogólnym (R1R2R3R4P)2SO4, gdzie R1, R2, R3 oraz R4 oznaczają takie same lub różne podstawniki alkilowe, izoalkilowe lub arylowe, zawierające od 1 do 20 atomów węgla. Sposób syntezy według wynalazku to jednoetapowy, szybki, wydajny i ekologiczny proces, którego dodatkową zaletą jest minimalne zużycie reagentów z możliwością odzyskania metalicznego srebra oraz halogenu cząsteczkowego i rozpuszczalnika organicznego, co minimalizuje negatywny wpływ na środowisko. Zalety i innowacje • Jednoetapowy, szybki, wydajny proces syntezy siarczanów(VI) fosfoniowych. Oszczędność czasu, energii, pracy zaangażowanych osób oraz ilości użytych reagentów. • Ekologiczny aspekt syntezy. Możliwość odzyskania metalicznego srebra i cząsteczkowego halogenu oraz rozpuszczalników minimalizuje negatywny wpływ na środowisko (w porównaniu z dotychczas stosowaną metodą syntezy siarczanów(VI) fosfoniowych). • Modyfikowalność. Łatwość dostosowania metody do syntezy innych klas produktów. • Skalowalność. Łatwa adaptacja metody od skali laboratoryjnej do skali przemysłowej. • Łatwość optymalizacji produkcji. Możliwość jednoczesnej syntezy różnych klas produktów. • Bezpieczeństwo procesu technologicznego. Możliwość prowadzenia procesu w warunkach normalnych (w temperaturze pokojowej, pod ciśnieniem atmosferycznym). • Łatwość wyodrębnienia produktów. Mniejsze nakłady związane z separacją produktów od zanieczyszczeń. Zastosowanie Wynalazek może znaleźć zastosowanie m.in. w syntezie chemicznej, trybologii, elektronice (wypełnianie kondensatorów elektrolitycznych), hodowli roślin (regulator wzrostu i rozwoju rośliny), uszlachetnianiu polimerów, produkcji środków powierzchniowo czynnych czy przemyśle papierniczym (impregnacja papieru, potencjalny fungicyd, potencjalny środek zmniejszający palność). ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu 405397 Sposób syntezy borowodorków podwójnych według wynalazku pozwala na uzyskanie tych substancji w postaci czystej i niesolwatowanej. Sposób ten polega na reakcji pomiędzy dwoma prekursorami: solą słabo koordynującego anionu organicznego (dostępne komercyjnie), oraz łatwym do otrzymania borowodorkiem organicznym, oraz oczyszczaniu produktów przy użyciu rozpuszczalnika organicznego (np. dichlorometanu) Zalety i innowacje: • Szybki i wydajny sposób syntezy w czystej postaci. Uzyskiwanie czystych produktów - oszczędność czasu, energii, pracy zaangażowanych osób oraz wyeliminowanie czynności niezbędnych do usunięcia zanieczyszczeń z powstających produktów syntezy. • Ekologiczna metoda syntezy. Proces prowadzony z powstawaniem małej ilości odpadów; możliwa recyrkulacja reagentów. • Łatwe projektowanie składu syntezowanych borowodorków podwójnych. Proces umożliwiający otrzymywanie różnorodnych borowodorków o pożądanym składzie. Zastosowanie Wynalazek może zostać zastosowany m.in. w: produkcji chemicznych magazynów wodoru i diboranu, produkcji odczynników chemicznych, otrzymywaniu powłok z borków metali. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.399194 Twórcy wynalazku opracowali sposób jakościowego i ilościowego oznaczenia znacznika (Solvent Yellow 124) i barwnika (Solvent Red 19 lub Solvent Red 164 lub Solvent Blue 35) obecnych w próbce oleju napędowego, wyłącznie na podstawie bezpośrednich badań właściwości fluorescencyjnych (bez konieczności uciążliwego przygotowania próbki do analizy), używając kalibracyjnych modeli chemometrycznych. Stan obecny Wysokość podatku akcyzowego nakładana na olej napędowy jest różna – w zależności od tego, do jakich celów olej jest przeznaczony. Paliwa używane do celów opałowych, napędzania maszynerii rolniczej oraz żeglugi obłożone są niższą akcyzą w porównaniu z olejem wykorzystywanym do transportu samochodowego. W celu fizycznego odróżnienia oleju napędowego z niższą akcyzą, wprowadzane są do niego dodatkowe komponenty w postaci znacznika – Solvent Yellow 124 (rodzaj i stężenie reguluje prawo Unii Europejskiej: 95/60/EC oraz 2003/900/EC) i barwnika (rodzaj wprowadzanej substancji zależy od przeznaczenia paliwa i wewnętrznych regulacji poszczególnych państw). W Polsce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. nr 157, poz. 1054), do znakowania oleju napędowego używany jest znacznik Solvent Yellow 124 (w stężeniu nie mniejszym niż 6,0 mg•L-1 i nie większym niż 9,0 mg•L-1) oraz trzy rodzaje barwników diazowych – Solvent Red 19 (w stężeniu nie mniejszym niż 6,6 mg•L 1), Solvent Red 164 (w stężeniu nie mniejszym niż 6,3 mg•L-1) oraz Solvent Blue 35 (w stężeniu nie mniejszym niż 6,0 mg•L-1). Oznaczenie jakościowe i ilościowe wyżej wymienionych komponentów w oleju napędowym jest z analitycznego punktu widzenia zagadnieniem trudnym. Złożony skład chemiczny oleju napędowego utrudnia wyizolowanie analitycznie istotnej informacji o oznaczanych składnikach. Nowe podejście do problemu Twórcy wynalazku opracowali sposób jakościowego i ilościowego oznaczenia znacznika (Solvent Yellow 124) i barwnika (Solvent Red 19 lub Solvent Red 164 lub Solvent Blue 35) obecnych w próbce oleju napędowego, wyłącznie na podstawie bezpośrednich badań właściwości fluorescencyjnych (bez konieczności uciążliwego przygotowania próbki do analizy), używając kalibracyjnych modeli chemometrycznych. Sposób według wynalazku oparty jest na korelacji pomiędzy intensywnością promieniowania fluorescencyjnego i stężeniem znacznika Solvent Yellow 124 i/lub jednego z trzech wymienionych barwników obserwowanej dla fluorescencyjnych właściwości próbek. Zalety Głównymi zaletami sposobu oznaczania zawartości znacznika Solvent Yellow 124 i/lub barwnika (Solvent Red 19 lub Solvent Red 164 lub Solvent Blue 35) techniką spektrometrii fluorescencyjnej według wynalazku są: • możliwość – w przeciwieństwie do znanych dotychczas rozwiązań chromatograficznych – oznaczania obu komponentów w próbkach oleju napędowego w sposób bezpośredni, bez konieczności uciążliwego, czasochłonnego i kosztownego przygotowywania próbek przed analizą (przez przygotowywanie próbek rozumie się: rozdział chromatograficzny analizowanego materiału oraz użycie dodatkowych odczynników chemicznych); • możliwość oznaczania obu komponentów obecnych w próbkach równocześnie i w różnych stężeniach; • możliwość – dzięki wykorzystaniu przenośnych spektrometrów fluorescencyjnych – prowadzenia analizy paliw bezpośrednio w terenie, bez konieczności czasochłonnego i kosztownego transportu próbki do laboratorium. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Biuro Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet Śląski w Katowicach Biuro Współpracy z Gospodarką tel. 32 359 23 36 e-mail: transfer@us.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.425936 Przedmiotem wynalazku jest sposób rozdziału mocy pomiędzy prądnicami elektrycznymi prądu stałego i przemiennego połączonymi poprzez obwody pośredniczące prądu stałego swoich przekształtników dwukierunkowych, kóre regulują wartość napięcia stałego w obwodzie pośredniczącym oraz układ do stosowania tego sposobu. Poziom Gotowości Technologicznej TRL 4 (potwierdzono technologię w skali laboratoryjnej) Zakres branżowy • okrętownictwo (układy elektrowni okrętowych o zmniejszonym zużyciu paliwa); • energetyka (rozdział mocy w układach generacji rozproszonej) Typ oczekiwanej współpracy Licencja lub współpraca naukowo-przemysłowa na ustalonych warunkach lub sprzedaż wynalazku ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii Morskich, Akademia Morska w Szczecinie Daniel Wiaterek tel. +48 791 810 509 e-mail: d.wiaterek@innoam.pl

Numer patentu PAT.224839 Ślimaki jadalne Cornu aspersum są hodowane na całym świecie w gospodarstwach specjalistycznych zwanych helikulturami. Pozyskuje się do nich różne surowce: mięso, muszle, śluz i jaja (kawior ślimaczy). Wszystkie wymienione materiały są bardzo cenne i znajdują zastosowanie w wyrafinowanej kuchni oraz w przemyśle farmaceutycznym. Metodyka Opracowana przez nas metoda przyżyciowego pobierania hemolimfy (krwi) ślimaków umożliwia pobieranie od jednego zwierzęcia około 0,5-1 ml dotychczas nie pozyskiwanego materiału. Ślimak w krótkim czasie odzyskuje siły i może służyć do dalszej hodowli. Wspomniana hemolimfa zawiera liczne białka mogące stymulować procesy odpornościowe u ssaków, nad czym obecnie prowadzimy badania, działa także bakteriobójczo. Hemocyjanina – niebieski barwnik zapewniający hemolimfie błękitną barwę wykazuje zdaniem niektórych badaczy działanie przeciwnowotworowe. Prowadzone na całym świecie prace badawcze wskazują na liczne zastosowania płynów ustrojowych bezkręgowców w przemyśle farmaceutycznym, co wpisuje się w ogólny trend poszukiwania alternatyw dla stosowania antybiotyków. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Damian Kapusta tel. 081 445 62 50 e-mail: damian.kapusta@up.lublin.pl

Numer patentu Pat.226745 Sposób przeciwdziałania powstawaniu osadów w procesach przetwarzania ropy naftowej, polega na użyciu dodatków dyspergujących asfalteny, koks i nieorganiczne cząstki katalizatorów. Sposób charakteryzuje się tym, że stosuje się mieszaninę związków powierzchniowo-czynnych wykazujących działanie synergistyczne; dla osadów nieorganicznych dyspergatory gemini, dla koksu i sadzy - imidy, a dla cząstek osadów nieorganicznych i organicznych dyspergatory geminalne alkilo-benzylo-, -naftylo- sulfonianów i fenolanów metali alkalicznych i ziem alkalicznych. Kompozycje dyspergatorów są masowymi 40÷50% roztworami dyspergatorów w węglowodorach aromatycznych C8, C8+, C9+, ich mieszaniny z n-butanolem lub w olejach naftowych. Łączna ilość dozowanej mieszaniny dyspergatorów wynosi od 25 do 300ppm, korzystnie 100 do 200ppm w stosunku do przerabianego surowca naftowego. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki +48 42 635 49 87/6 e-mail: ctt@uni.lodz.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.394663 Proponowana metoda jest stosunkowo prostym i bardzo skutecznym sposobem oznaczania zawartości metylowych estrów kwasów tłuszczowych w paliwach bez konieczności uciążliwego przygotowania próbki do pomiaru. Dzięki temu rozwiązanie znajduje zastosowanie zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i terenowych. Stan obecny Oznaczeń estrów metylowych kwasów tłuszczowych w paliwach typu biodiesel dokonuje się przede wszystkim za pomocą spektrometrii w podczerwieni, wskazywanej w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych (Dz. U. nr 78 poz. 520 z 2010 r.) i zalecanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów. Technika spektroskopii w podczerwieni jest stosowana do mieszanek zawierających FAME do 20% (v/v). Natomiast próbki o większym stężeniu niż 20%, ze względu na brak liniowości w całym zakresie stężeń FAME, wymagają rozcieńczenia (np. heksanem lub hydrorafinatem) bądź wykonania kalibracji dla różnych zakresów stężeń, co jest podstawową niedogodnością tej metody. Znany jest również sposób identyfikacji ilościowej estrów metylowych oleju rzepakowego (FAME) w oleju napędowym, charakteryzujący się tym, że próbkę oleju napędowego poddaje się wzbudzeniu promieniowaniem elektromagnetycznym o odpowiedniej długościach fal i wyznacza się zawartość estrów metylowych oleju rzepakowego (FAME) na podstawie krzywej wzorcowej, sporządzonej dla wybranych zakresów długości fal promieniowania fluorescencyjnego. Wadą tej techniki jest znaczny spadek natężenia promieniowania fluorescencyjnego, a więc czułości i dokładności metody, wraz ze wzrostem stężenia FAME. Nowe podejście do problemu Proponowana metoda jest stosunkowo prostym i bardzo skutecznym sposobem oznaczania zawartości metylowych estrów kwasów tłuszczowych w paliwach bez konieczności uciążliwego przygotowania próbki do pomiaru. Dzięki temu rozwiązanie znajduje zastosowanie zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i terenowych. Za pomocą spektrometru rentgenowskiego dokonuje się pomiaru natężenia promieniowania rozproszonego przez badaną próbkę paliwa, przy czym zależność pomiędzy rejestrowanym natężeniem promieniowania rozproszonego a stężeniem FAME ustala się na podstawie pomiaru próbek wzorcowych o znanej zawartości FAME, a całkowitą zawartość FAME w badanej próbce oblicza się na podstawie wyznaczonych współczynników kalibracyjnych. Zalety metody Głównymi zaletami sposobu oznaczania zawartości metylowych estrów kwasów tłuszczowych (FAME) techniką spektrometrii rentgenowskiej jest: • możliwość oznaczania FAME w szerokim zakresie stężeń, tzn. do 100% FAME w paliwie bez konieczności jakiegokolwiek przygotowania próbki do pomiaru, co jest konieczne w dotychczas znanych metodach; • możliwość prowadzenia analizy paliw nie tylko w laboratorium, ale też bezpośrednio w terenie, co daje możliwość szybkiej kontroli paliw sprzedawanych na stacjach benzynowych przy wykorzystaniu przenośnych spektrometrów rentgenowskich. Obszary zastosowania Prezentowany sposób oznaczania zawartości metylowych estrów kwasów tłuszczowych w paliwach może być stosowany zarówno w rafineriach przy produkcji biopaliw, jak również przez odbiorców chcących sprawdzić jakość tego typu paliwa. Ochrona patentowa Sposób oznaczania zawartości metylowych estrów kwasów tłuszczowych (FAME) w paliwach został zgłoszony do Urzędu Patentowego w dniu 22.04.2011 roku RP pod numerem P 394663, jako wynalazek. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Biuro Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet Śląski w Katowicach Biuro Współpracy z Gospodarką tel. 32 359 23 36 e-mail: transfer@us.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.396662 Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania tadalafilu w stabilnej formie amorficznej. Krystaliczny tadalafil umieszcza się w młynie kriogenicznym i poddaje mieleniu w odpowiednim środowisku. Stan obecny Tadalafil jest farmaceutykiem stosowanym w leczeniu zaburzeń erekcji u mężczyzn. Jego działanie polega na hamowaniu enzymu fosfodiesterazy, powodując zwiększenie stężenia cGMP – co z kolei wywołuje rozkurcz mięśni gładkich i wzmożony przepływ krwi. Znane są postacie krystaliczne oraz amorficzne tadalafilu. Obecnie stosowany jest przede wszystkim w postaci krystalicznej, Charakteryzuje się słabą rozpuszczalnością w roztworach wodnych, co ogranicza znacząco ilość substancji, jaka po podaniu doustnym jest gotowa do wchłonięcia. Koniecznie jest zatem przyjmowanie zwiększonych dawek leku. Współczesny przemysł farmaceutyczny dąży do poprawienia biodostępności istniejących już leków np. poprzez modyfikowanie ich własności fizykochemicznych lub chemicznych. Dlatego wskazana jest zmiana formy morficznej tadalafilu i opracowanie sposobu wytwarzania amorficznej, fizykochemicznie trwałej formy, umożliwiającej zmniejszenie dawki substancji przyjmowanej przez pacjenta. Warto również wspomnieć, iż poza wymienionymi, farmakologicznymi zaletami amorficznych form substancji leczniczych, amorfizacja niesie za sobą również korzyści istotne z punktu widzenia technologii sporządzania leku. Mianowicie poprzez wprowadzenie substancji leczniczej w formie amorficznej do masy tabletkowej można uzyskać znaczną poprawę jej prasowalności-tabletkowania, a co za tym idzie – zredukować ilość substancji pomocniczych w składzie tabletki. Nowe podejście Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania tadalafilu w stabilnej formie amorficznej. Krystaliczny tadalafil umieszcza się w młynie kriogenicznym i poddaje mieleniu w odpowiednim środowisku. W toku wielu badań i eksperymentów odkryto, że stabilną fizycznie i chemicznie amorficzną formę tadalafilu można otrzymać z wysoką wydajnością i przy mniejszym nakładzie pracy niż w przypadku innych, znanych sposobów, stosując wysokoenergetyczne metody mielenia. Otrzymana w ten sposób postać amorficzna charakteryzuje się lepszą rozpuszczalnością w różnych środowiskach niż jej krystaliczny odpowiednik. Prostota w jej otrzymywaniu i uzyskane właściwości fizykochemiczne kwalifikują substancję do zastosowania w przemyśle farmaceutycznym. Zalety • Zmniejszenie rozmiarów cząstek substancji poprawia szybkość rozpuszczania i dostępność biologiczną leku. • Zastosowanie tradycyjnych metod mielenia, np. w młynie strumieniowym, powoduje jedynie redukcję rozmiarów cząstek tadalafilu, bez zmiany formy morficznej substancji. • Duża łatwość skalowania i możliwość prostej adaptacji na skalę przemysłową. • Brak konieczności używania rozpuszczalników organicznych i dalszego oczyszczania substancji aktywnej. Ogranicza to liczbę operacji przeprowadzanych podczas przygotowywania substancji zgodnie z wynalazkiem, pozwala zmniejszyć koszty wytwarzania oraz poprawić bezpieczeństwo procesu wytwarzania. • Bardzo wysoka stabilność fizyczna i chemiczna podczas przechowywania – substancja nie krystalizuje się nawet podczas magazynowania w podwyższonych temperaturach i w wyższych RH. Długoterminowe badania dyfrakcyjne potwierdziły brak jakiejkolwiek tendencji do rekrystalizacji amorficznego tadalafilu przez okres przechowywania minimum 20 miesięcy. Przewidywana metodą spektroskopii dielektrycznej stabilność substancji wynosi 3 lata. • Rozpuszczalność amorficznego kriomielonego i mielonego kulowo tadalafilu jest dwukrotnie większa od rozpuszczalności krystalicznego tadalafilu, co jest niezwykle obiecującym wynikiem z punktu widzenia poprawy dostępności farmaceutycznej, biologicznej oraz działania terapeutycznego tadalafilu Obszary zastosowania • Przemysł farmaceutyczny. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Biuro Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet Śląski w Katowicach Biuro Współpracy z Gospodarką tel. 32 359 23 36 e-mail: transfer@us.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.396662 Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania tadalafilu w stabilnej formie amorficznej. Krystaliczny tadalafil umieszcza się w młynie kriogenicznym i poddaje mieleniu w odpowiednim środowisku. Stan obecny Tadalafil jest farmaceutykiem stosowanym w leczeniu zaburzeń erekcji u mężczyzn. Jego działanie polega na hamowaniu enzymu fosfodiesterazy, powodując zwiększenie stężenia cGMP – co z kolei wywołuje rozkurcz mięśni gładkich i wzmożony przepływ krwi. Znane są postacie krystaliczne oraz amorficzne tadalafilu. Obecnie stosowany jest przede wszystkim w postaci krystalicznej, Charakteryzuje się słabą rozpuszczalnością w roztworach wodnych, co ogranicza znacząco ilość substancji, jaka po podaniu doustnym jest gotowa do wchłonięcia. Koniecznie jest zatem przyjmowanie zwiększonych dawek leku. Współczesny przemysł farmaceutyczny dąży do poprawienia biodostępności istniejących już leków np. poprzez modyfikowanie ich własności fizykochemicznych lub chemicznych. Dlatego wskazana jest zmiana formy morficznej tadalafilu i opracowanie sposobu wytwarzania amorficznej, fizykochemicznie trwałej formy, umożliwiającej zmniejszenie dawki substancji przyjmowanej przez pacjenta. Warto również wspomnieć, iż poza wymienionymi, farmakologicznymi zaletami amorficznych form substancji leczniczych, amorfizacja niesie za sobą również korzyści istotne z punktu widzenia technologii sporządzania leku. Mianowicie poprzez wprowadzenie substancji leczniczej w formie amorficznej do masy tabletkowej można uzyskać znaczną poprawę jej prasowalności-tabletkowania, a co za tym idzie – zredukować ilość substancji pomocniczych w składzie tabletki. Nowe podejście Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania tadalafilu w stabilnej formie amorficznej. Krystaliczny tadalafil umieszcza się w młynie kriogenicznym i poddaje mieleniu w odpowiednim środowisku. W toku wielu badań i eksperymentów odkryto, że stabilną fizycznie i chemicznie amorficzną formę tadalafilu można otrzymać z wysoką wydajnością i przy mniejszym nakładzie pracy niż w przypadku innych, znanych sposobów, stosując wysokoenergetyczne metody mielenia. Otrzymana w ten sposób postać amorficzna charakteryzuje się lepszą rozpuszczalnością w różnych środowiskach niż jej krystaliczny odpowiednik. Prostota w jej otrzymywaniu i uzyskane właściwości fizykochemiczne kwalifikują substancję do zastosowania w przemyśle farmaceutycznym. Zalety • Zmniejszenie rozmiarów cząstek substancji poprawia szybkość rozpuszczania i dostępność biologiczną leku. • Zastosowanie tradycyjnych metod mielenia, np. w młynie strumieniowym, powoduje jedynie redukcję rozmiarów cząstek tadalafilu, bez zmiany formy morficznej substancji. • Duża łatwość skalowania i możliwość prostej adaptacji na skalę przemysłową. • Brak konieczności używania rozpuszczalników organicznych i dalszego oczyszczania substancji aktywnej. Ogranicza to liczbę operacji przeprowadzanych podczas przygotowywania substancji zgodnie z wynalazkiem, pozwala zmniejszyć koszty wytwarzania oraz poprawić bezpieczeństwo procesu wytwarzania. • Bardzo wysoka stabilność fizyczna i chemiczna podczas przechowywania – substancja nie krystalizuje się nawet podczas magazynowania w podwyższonych temperaturach i w wyższych RH. Długoterminowe badania dyfrakcyjne potwierdziły brak jakiejkolwiek tendencji do rekrystalizacji amorficznego tadalafilu przez okres przechowywania minimum 20 miesięcy. Przewidywana metodą spektroskopii dielektrycznej stabilność substancji wynosi 3 lata. • Rozpuszczalność amorficznego kriomielonego i mielonego kulowo tadalafilu jest dwukrotnie większa od rozpuszczalności krystalicznego tadalafilu, co jest niezwykle obiecującym wynikiem z punktu widzenia poprawy dostępności farmaceutycznej, biologicznej oraz działania terapeutycznego tadalafilu Obszary zastosowania • Przemysł farmaceutyczny. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Biuro Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet Śląski w Katowicach Biuro Współpracy z Gospodarką tel. 32 359 23 36 e-mail: transfer@us.edu.pl

Numer patentu P.427073 Preparat pochodzenia biologicznego do usuwania zanieczyszczeń z plastiku. W skład preparatu wchodzą mikroorganizmy naturalnie występujące w środowisku zdolne do syntetyzowania enzymów biorących udział w degradacji tworzyw sztucznych) i białek, które to organizmy umożliwiają przyleganie grzybów do różnych powierzchni, w tym materiałów polimerowych. Wytwarzanie i wydzielanie przez grzyby tych białek zwiększa wydajność działania enzymów i przyspiesza degradację tworzyw sztucznych. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Mariusz Czupich e-mail: czupich@umk.pl

Numer patentu P.427144 Nowa metoda otrzymywania hybrydowych materiałów zawierających związki oligoheterocykliczne do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych. Proponujemy użycie hybrydowych materiałów do budowy ogniw fotowoltaicznych na bazie oligotiofenów osadzanych na powierzchni materiałów węglowych. Sugerujemy podjęcie prac w zupełnie nowym, otwartym obszarze jakim jest zastosowanie grafenowych nośników do generacji energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych. Najważniejszymi atutami ogniw organicznych są ich znakomita absorpcja dochodząca do 90% na drodze zaledwie 100 nm, nietoksyczność oraz bardzo niskie koszty produkcji. Wynalazek pozwala na zastąpienie warstw krzemowych przez węgiel pokryty osadzanymi materiałami organicznymi. Wykonane na bazie naszego wynalazku ogniwa wykazują szereg zalet: 1. prosta produkcja, 2. możliwość regulowania struktury porowatej otrzymanych matryc, 3. niski koszt wytworzenia nanostrukturyzowanych nośników węglowych, 4. nie występuje znaczny ubytek masy surowca, co korzystnie wpływa na opłacalność produkcji materiałów, 5. wykorzystanie różnych materiałów węglowych jako nośników (węgle aktywne, 3D strukturyzowany grafen, nanorurki węglowe) do osadzania cienkich warstw optycznie czynnych oligotiofenów. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Mariusz Czupich e-mail: czupich@umk.pl

Numer patentu PAT.228718 Materiał biologiczny do izolacji ergosterolu stanowi biomasa grzybni podstawczaków. W dotychczasowych patentach dotyczących sposobu izolacji tego związku biomasę stanowią głównie drożdże. Jednakże ergosterol jest składnikiem błon komórkowych, nie tylko drożdży czy pleśni, ale również grzybów wyższych, np. podstawczaków. Biomasa grzybni, z której był izolowany ergosterol, podchodzi z kontrolowanej hodowli płynnej, dzięki której w krótkim czasie można uzyskać dużą ilość biomasy. Metodyka Opracowana metodyka pozwala też usunąć część lipidową i białkową, dzięki czemu otrzymuje się czysty ergosterol. Ergosterol (prowitamina D) pod wpływem promieniowania słonecznego lub sztucznego promieniowania UV łatwo przechodzi w ergokalcyferol (witaminę D2). Ograniczona baza surowcowa i bardzo mała zawartość witamin D w mogących mieć znaczenie praktyczne surowcach, stała się bodźcem do poszukiwania naturalnych źródeł prowitamin D, a w szczególności prowitaminy D2 – ergosterolu. Wyizolowany z biomasy grzybowej w formie oczyszczonej ergosterol można rozpuścić w rozpuszczalniku organicznym i naświetlić przy pomocy promieniowania UV celem konwersji ergosterolu do witaminy D. Witamina D wykorzystywana jest w farmacji (leki, suplementy diety) oraz przemyśle spożywczym jako dodatek do żywności. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Damian Kapusta tel. 081 445 62 50 e-mail: damian.kapusta@up.lublin.pl

Numer patentu: P 421407, PCT/PL2018/050016 Przedmiotem oferty jest sposób otrzymywania biolektrody z wykorzystaniem biofilmu probiotycznych bakterii Lactobacillus rhamnosus GG na powierzchni metalicznej. Mikrobiologiczne układy bioelektrochemiczne (z ang. bioelectrochemical systems, BESs) są intensywnie rozwijającym się zagadnieniem z pogranicza biologii i elektrochemii. Wykorzystują one zdolność mikroorganizmów zasiedlających anodę lub katodę do przekształcania energii chemicznej w energię elektryczną. Dotychczas BESs znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach m.in. w konstrukcji biosensorów czy mikrobiologicznych ogniw paliwowych (ang. microbial fuel cells, MFCs), które ze względu na rosnącą potrzebę pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł, cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Układy MFC oparte są na wytworzonym na anodzie biofilmie, czyli warstwie bakterii, które zasiedlają powierzchnię elektrody i pokryte są otoczką z substancji organicznych i nieorganicznych, a całość wykazuje aktywność elektrochemiczną. Ponadto, możliwe jest także występowanie planktonicznych organizmów w elektrolicie, które również posiadają elektrochemiczną aktywność i mogą znaleźć zastosowanie w konstrukcji ogniw. W znanych przykładach układów bioelektrochemicznych zazwyczaj stosuje się mikroorganizmy chorobotwórcze lub potencjalnie patogenne. Stosowanie tych szczepów stwarza więc ryzyko powstania wielu zagrożeń, dlatego też pożądane jest opracowanie technologii opartej na wykorzystaniu mikroorganizmów przyjaznych zarówno dla człowieka, jak i środowiska. Opracowana odpowiednia modyfikacja powierzchni elektrod metalicznych pozwoliła na wykorzystanie bakterii kwasu mlekowego w kontekście układów bioelektochemicznych. Szczep ten jest bezpieczny, powszechnie stosowany w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Wdrożenie wynalazku pozwoli uzyskać nowe, stosunkowo tanie i proste w budowie odnawialne źródło energii, które będzie neutralne wobec człowieka i środowiska. Zalety technologii: • możliwość stosowania probiotycznego szczepu bakterii przyjaznego zarówno dla zdrowia człowieka jak i środowiska, • możliwość zwiększenia wydajności prądowej bioelektrody w stosunku do obecnie stosowanych materiałów węglowych, • trwałość materiału elektrody (brak degradacji w warunkach pracy), • bez względu na skalę ogniwa nie będą produkować chemicznie i biologicznie niebezpiecznych odpadów. Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Prace nad dalszym rozwojem metody prowadzone są przez Zespół Elektrochemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszym rozwoju i komercjalizacji wynalazku w szczególności chętnych do włączenia się w proces badawczo-wdrożeniowy mający na celu przeskalowania układu do warunków przemysłowych. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii CITTRU, Uniwersytet Jagielloński

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Sposób izomeryzacji limonenu

Numer zgłoszenia/patentu P.423815 Technologia otrzymywania alfa-terpinenu, gamma-terpinenu, alfa-terpinolenu, izoterpinolenu, alfa-felandrenu, beta-felandrenu i p-cymenu, metodą izomeryzacji limonenu. Ze względu na cenne właściwości, jakie wykazują produkty główne procesu izomeryzacji limonenu są one szeroko wykorzystywane w takich gałęziach przemysłu, jak: medycyna, przemysł spożywczy, przemysł kosmetyczny oraz przemysł perfumeryjny. Alfa-terpinen wykazuje silne właściwości przeciwutleniające, przeciwbakteryjne oraz przeciwzapalne, dlatego też związek ten znalazł liczne zastosowania: w leczeniu dolegliwości skórnych (trądziku, grzybicy), jako dodatek do żywności, leków i kosmetyków (zapewniającym im stabilność oksydacyjną), a także jako środek zapachowy w kosmetykach i w produktach gospodarstwa domowego. Doniesienia literaturowe podają, że związek ten jest również skuteczny w leczeniu pasożytniczego zakażenia świdrowcem u koni. Natomiast prowadząc polimeryzację α-terpinenu pod działaniem plazmy uzyskuje się materiały wykorzystywane do zabezpieczeń ogniw słonecznych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz wilgoci. Gamma-terpinen należy do związków w sposób naturalny syntetyzowanych przez ryż. Doniesienia literaturowe podają, że wykazuje on wysoką skuteczność wobec roztoczy. Gamma-terpinen jest jednym z dwóch składników olejku sosnowego. Olejek ten jest stosowany do zabijania roztoczy podczas przechowywania żywności. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym, związek ten znajduje również zastosowania w medycynie w leczeniu miażdżycy, zapobiegając utlenianiu LDL odgrywającego kluczową rolę w powstawaniu arteliosklerozy. Terpinolen stosowany w mieszaninie z beta-karotenem oraz alfa-tokoferolem również efektywnie zapobiega utlenianiu LDL. Ponadto związek ten działa na nerwowy układ autonomiczny, zmniejszając napięcie oraz wzmagając uczucie relaksu, dlatego też znajduje zastosowania w leczeniu zaburzeń psychicznych. Terpinolen wykorzystywany jest także w wielu syntezach organicznych, przykładem może być synteza terpineolu, 1-metyl-4-izopropylidenu, czy cykloheksan-1-olu. Związek ten znalazł również zastosowanie jako dodatek do żywności, składnik środków czyszczących oraz składnik dezodorantów. P-cymen znajduje zastosowania w przemyśle kosmetycznym (jako dodatek maskujący nieprzyjemny zapach produktów kosmetycznych), farbiarskim (jako rozpuszczalnik do barwników i lakierów), perfumeryjnym (jako dodatek do kompozycji zapachowych i perfum) i chemicznym (jako substrat do syntezy krezoli, jako ligand w katalizatorze metatezy olefin oraz jako surowiec do otrzymywania kwasu para-cymenosulfonowego). Technologia umożliwia: Otrzymanie produktów izomeryzacji limonenu: będących cennymi związkami zapachowymi w kosmetyce i w chemii gospodarczej, które mogą być stosowane jako dodatki do żywności i półprodukty do syntez cennych związków organicznych, które ponadto mogą być stosowane w medycynie w leczeniu miażdżycy, nowotworów i zaburzeń psychicznych oraz mogą być stasowane jako składniki preparatów o działaniu przeciwgrzybicznym i antybakteryjnym. Wykorzystanie substratu, który może być pozyskiwany z odpadów, jakimi są skórki pomarańczy, dlatego jest on tanim i łatwo dostępnym surowcem. Technologia rozwiązuje następujące problemy: • Eliminuje stosowanie wysokiego ciśnienia i nie wymaga użycia aparatury ciśnieniowej, np. autoklawów. • Pozwala zagospodarować odpady z przemysłu owoców cytrusowych, tzn. skórki pomarańczy. Przewagi konkurencyjne technologii: • Metoda otrzymywania produktów posiadających cenne zastosowania praktyczne nie wymaga stosowania rozpuszczalników organicznych, a tylko taniego i odnawialnego surowca stanowiącego odpad podczas produkcji soków owocowych. • Prowadzenie reakcji w reaktorze szklanym, metodą pod ciśnieniem atmosferycznym obniża koszty jej prowadzenia oraz umożliwia otrzymanie stosunkowo wysokich konwersji limonenu (do 99% mol). Opracowana technologia wykorzystuje heterogeniczne katalizatory tytanowo-silikalitowe, które można w prosty sposób oddzielić od mieszaniny poreakcyjnej, zregenerować i zastosować ponownie w procesie. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Jacek Wójcikiewicz tel. 725 29 28 12 e-mail: jwojcikiewicz@zut.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu 413957 Przedmiotem oferty jest sposób oraz prototypowe urządzenie do wykrywania zmian parametrów fizykochemicznych moczu, które ujawniają się na kilka dni przed fazą nawrotu białkomoczu w idiopatycznym zespole nerczycowym. Idiopatyczny zespół nerczycowy jest autoimmunologiczną chorobą nerek wśród dzieci (rzadziej dorosłych), której głównym objawem jest białkomocz, czyli wydzielanie białka do moczu w ilościach powyżej 50 mg/kg/dobę. Jest to choroba przewlekła, z nawrotami inicjowanymi najczęściej infekcjami górnych dróg oddechowych oraz ukąszeniami owadów (np. komarów). Celem leczenia farmakologicznego (prednizon, leki immunosupresyjne) jest ustąpienie białkomoczu oraz uzyskanie jak najdłuższej remisji (okresu między nawrotami). W praktyce medycznej, w celach diagnostycznych zaleca się cotygodniowe wykonywanie badania ogólnego moczu, aby wykryć ewentualny nawrót choroby (białkomoczu). Niestety zalecenie to jest mało skuteczne, gdyż białkomocz może pojawić się z dnia na dzień, po czym lawinowo narasta, co może być przyczyną niebezpiecznych dla życia obrzęków. Częściowym rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie testów paskowych (np. Albustix®), pozwalających wykryć albuminy w warunkach domowych w praktycznie każdej porcji moczu. O ile jednak testy paskowe wykrywają białko na poziomie powyżej 15 mg/dl, nie dają jednak możliwości wcześniejszego przewidzenia zbliżającego się nawrotu choroby. Badania autorów wykazały, że pojawienie się laboratoryjnie potwierdzonego białkomoczu poprzedzają zmiany właściwości fizykochemicznych moczu, które można wykorzystać do celów diagnostycznych. Przedmiotem proponowanego rozwiązania jest prosty, jednorazowy zestaw do samodzielnej oceny właściwości fizykochemicznych moczu, który pozwala zaobserwować zmiany właściwości moczu na kilka dni przed nadchodzącym nawrotem białkomoczu. Pozytywny wynik testu jest wskazówką dla pacjenta do niezwłocznego kontaktu z lekarzem, który podejmie decyzję odnośnie dalszego postępowania, np. podania prednizonu. Odpowiednio wcześnie włączone leczenie farmakologiczne pozwala w wielu przypadkach zapobiec nawrotowi białkomoczu, a przynajmniej ograniczyć jego intensywność. W dłuższej perspektywie stosowanie proponowanej metody wraz z leczeniem farmakologicznym, pozwala zmniejszyć sumaryczną dawkę przyjmowanych leków i tym samym zmniejszyć ich skutki uboczne. Zalety i innowacje • Diagnozowanie zbliżającego się nawrotu białkomoczu w idiopatycznym zespole nerczycowym w prostej procedurze do wykonania samodzielnie przez pacjenta. • Brak podobnych rozwiązań na rynku. • Systematyczne prowadzenie badań moczu (u chorych na zespół nerczycowy) proponowaną metodą połączone z odpowiednim dawkowaniem leków (prednizon), pozwala minimalizować skutki uboczne leczenia (minimalizować dawkę sumaryczną przyjmowanych steroidów) i eliminować (w wielu przypadkach) konieczność hospitalizacji. Zastosowanie Oferowane rozwiązanie i zestaw testowy jest niezwykle przydatny przy kontrolowaniu przebiegu zespołu nerczycowego. Proponowane zestawy testowe mogą być produkowane przez producentów sprzętu medycznego i diagnostycznego. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Zgłoszenie patentowe P. 421537 Przedmiotem oferty jest sposób jednopłaszczyznowego gięcia profili cienkościennych i urządzenie do jednopłaszczyznowego gięcia profili cienkościennych o stałym przekroju, szczególnie ze stopów żarowytrzymałych typu Inconel oraz z żarowytrzymałych stali martenzytycznych. W prezentowanym rozwiązaniu element zginany ogrzewa się skoncentrowanym strumieniem energii w strefie gięcia i prowadzi się go wzdłuż zadanej krzywizny ustalanej ramieniem gnącym, zależnej od zarysu poprzecznego giętego elementu, przy czym trajektoria ruchu głowicy wyznaczona jest w płaszczyźnie prostopadłej do promienia gięcia elementu. ZALETY: • możliwość wykonania elementu bezszwowego, tym samym podczas przepływu płynu w uformowanym elemencie nie dochodzi do zaburzeń ruchu płynu na nierównościach grani spoiny, • na skutek podgrzewania elementu w płaszczyźnie gięcia elementu, materiał nie umacnia się, a mikrostruktura materiału elementu i tym samym właściwości mechaniczne pozostają niezmienione, • formowanie elementów z pominięciem kilku operacji technologicznych, • wykonanie elementów bez udziału operacji spawania. ZASTOSOWANIE: Przemysł lotniczy oraz kosmiczny - jako elementy przepływowych silników turbośmigłowych i odrzutowych. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Ośrodek Transferu Technologii, Politechnika Świętokrzyska Paweł Kocańda tel. 41 34 24 471 e-mail: pkocanda@tu.kielce.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.408352 PAT.224637 Przedmiotem wynalazku jest sposób generacji promieniowania supercontinuum o płynnie regulowanej szerokości widma w ośrodku nieliniowym, zwłaszcza jednomodowym światłowodzie krzemionkowym. Generacja promieniowania supercontinuum jest procesem, w którym monochromatyczne promieniowanie laserowe propagując się w ośrodku nieliniowym ulega, na skutek występowania wielu procesów nieliniowych (m. in. samomodulacji fazy, mieszania czterofalowego, niestabilności modulacji, rozpraszania Rama10 na) , poszerzeniu widma. Generowane promieniowanie supercontinuurn charakteryzuje się szerokościa widma wielokrotnie większa niż szerokość sygnału promieniowania pompującego. Ośrodkiem nieliniowym generatorów supercontinuum są zazwyczaj włókna optyczne (światłowody) zbudowane z rdzenia oraz jednego lub większej ilości otaczających rdzeń płaszczy. Promieniowanie propaguje się w rdzeniu światłowodu na zasadzie całkowitego wewnętrznego odbicia. Znana jest zależność, że optyczne procesy nieliniowe, wpływaj ace na szerokość generowanego widma promieniowania, zależą od mocy szczytowej impulsów pompuj ących. Im większa moc szczytowa impulsu pompuj ącego , tym większe poszerzenie widma, co zostało pokazane w artykule pod tytułem "All-fiber broadband supercontinuum source with high ef fi ciency in a step-index high non linear si lica fi ber” , opublikowanym w Ap25 plied Optics 51 (8) , 1071-1075 ( 2012 ) , którego autorami są Gao W. , Liao M. , Yang L. , Yan x. , Suzuki T. , Ohishi Y. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Wojskowa Akademia Techniczna Maciej Szanciło tel. +48 261 83 90 88

Numer zgłoszenia/patentu P.408353 PAT.224638 Przedmiotem wynalazku jest sposób emisji promieniowania laserowego z dwupłaszczowego światłowodu wielomodowego. Wynalazek należy do dziedziny techniki optoelektronika. Z opisu patentowego US2013016740 znany jest światłowodowy tłumik modów płaszczowych umożliwiający wypromieniowanie poza światłowód promieniowania laserowego propagującego sie w płaszczu tego światłowodu. W rozwiązaniu tym fragment światłowodu z odkrytym płaszczem znajduje się w termicznie przewodzącej obudowie i jest pokryty kilkoma warstwami kleju o różnym współczynniku załamania. Umożliwia to skuteczne wypromieniowanie poza światłowód promieniowania propagującego się w płaszczu. Znana jest także, z opisu patentowego CNI 03197440, metoda usuwania promieniowania ze światłowodu dwupłaszczowego. W metodzie tej, do usuwania promieniowania ze światłowodu stosowane jest pokrycie metaliczne o współczynniku załamania wyższym niż współczynnik załamania płaszcza wewnętrznego światłowodu dwupłaszczowego. Rozwiązanie to umożliwia także obniżenie o 50% najwyższej temperatury pracy urządzenia, a współczynnik tłumienia promieniowania wynosi co najmniej 30. Z opisanego stanu techniki znane są rozwiązania umożliwiające usunięcie ze światłowodu mocy promieniowania propagującego się w płaszczu, jednak nie wpływają one na jakość wiązki promieniowania propagującego się w rdzeniu światłowodu. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Wojskowa Akademia Techniczna Maciej Szanciło tel. +48 261 83 90 88

Numer patentu P.424925 Opracowana technologia przygotowania materiału siewnego wpływa na poprawę żywotności nasion i ich siły kiełkowania, przyspieszenie pierwszych faz wzrostu roślin i zwiększenie odporność na niekorzystne czynniki środowiskowe, w tym suszę. Umożliwia podwyższenie jakości nasion wykorzystywanych w rolnictwie i ogrodnictwie i przygotowanie kwalifikowanego materiału siewnego, charakteryzującego się równomiernie dojrzałymi nasionami, co istotnie wpływa na podwyższenie plonowania i zwiększenie zysków z upraw. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Mariusz Czupich e-mail: czupich@umk.pl

Wojskowa Akademia Techniczna

Sito molekularne

Numer zgłoszenia/patentu P.406164 PAT.223437 Przedmiotem wynalazku jest sito molekularne do diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, umożliwiaj ace wykrywanie i izolowanie krążących komórek nowotworowych podczas analizy krwi pacjentów onkologicznych, jak również na wczesnym etapie rozwoju choroby w badaniach przesiewowych. Z europejskiego zgłoszenia patentowego EP 2 634 245 znane jest urządzenie do gromadzenia komórek. Rozwiązanie posiada dwa filtry w postaci siatek o prostokątnej geometrii oczek. Z amerykańskiego zgłoszenia patentowego US 2009/0188864 znane jest urządzenie dla mikrofiltracji i separacji komórek. Rozwiązanie to bazuje na siatkach o budowie plastrowej. Pomimo bardzo dużego zainteresowania na świecie tematem krążących komórek nowotworowych we krwi pacjentów, do tej pory brak jest urządzenia mogącego spełniać wymagania dotyczące wykrywania i izolowania, do diagnostyki oraz dalszych badań heterogennej populacji, krążących komórek nowotworowych we krwi obwodowej pacj entów onkologicznych, którego dodatkowo obsługa byłaby łatwa a eksploatacja tania. Celem niniejszego wynalazku jest opracowanie nowego rozwiązania umożliwiającego skuteczną diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych poprzez zastosowanie sita molekularnego. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Wojskowa Akademia Techniczna Maciej Szanciło tel. +48 261 83 90 88

Numer patentu P- 229081 TRL 9 Przedmiotem wynalazku jest sito do materiałów trudno przesiewalnych. Obszary zastosowania Wynalazek znajdzie zastosowanie w górnictwie, przeróbce surowców mineralnych, a także w innych branżach przemysłowych, do przesiewania materiałów sypkich, zwłaszcza wilgotnych, abrazywnych, zanieczyszczonych materiałami ilastymi i włóknistymi, a także odpadów komunalnych i płodów rolnych. Innowacyjność i zalety stosowania Możliwość budowania sit o różnych rozmiarach, kształtach i konfiguracjach oczek, dopasowanych do przesiewanych materiałów ziarnistych – modułowa budowa. Dłuższa żywotność sita. Unikatowa konstrukcja sita pozwala na zwiększenie wydajności oraz skuteczności przesiewania poprzez: lepszy transport materiału, samooczyszczenie się pokładu sitowego, łatwiejsze mieszanie się strugi materiału, większą prędkość transportową materiału. Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza tel.: +48 12 617 46 42

Akademia Górniczo-Hutnicza

Separator magnetyczny

Numer patentu PL-227981 TRL 3 Separatory magnetyczne przeznaczone są do montażu na konstrukcji przenośnika taśmowego i stosuje się w celu oczyszczenia transportowanego surowca z cząstek metali żelaznych, co chroni kolejne maszyny znajdujące się w ciągu technologicznym przed trwałym zniszczeniem oraz powoduje odzysk złomu metalicznego. Obszary zastosowania Separatory magnetyczne znajdują zastosowanie w: • przeróbce surowców, • przemyśle spożywczym, • przemyśle chemicznym. Innowacyjność i zalety stosowania • Rozwiązanie pozwala na dokładniejsze czyszczenie produktu. • Konstrukcja zaprojektowana jest do bezobsługowej pracy ciągłej. • Zastosowanie nowego separatora nie wymaga znacznych zmian istniejących linii technologicznych. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza tel.: +48 12 617 46 42 e-mail: ctt@agh.edu.pl

Uniwersytet Łódzki

Rower elektryczny

Numer patentu Pat.227383 Przedmiotem wynalazku jest rower elektryczny dwukołowy. Przedmiotem wynalazku jest rower elektryczny dwukołowy, zwłaszcza do jazdy w trudnych warunkach terenowych, zawierający siodełko lub korzystnie siedzenie z oparciem, naprzemiennie ustawione korby na nogi i na ręce oraz zawierający w dolnej części ramy prostą, poziomą belkę do której przymocowany jest kosz, z umieszczoną na jego dnie baterią. Od dołu do belki przymocowany jest stator prądnicy prądu stałego z magnesami trwałymi której wirnik połączony został z pedałami umieszczonymi na końcach odsądzonych na zewnątrz i ustawionych naprzemiennie korb. We wnętrzu ukośnej belki znajduje się wysuwana podpora zakończona u dołu płaską płytką i przytrzymywana w ukośnej belce za pomocą wkrętu , wkręcanego w ścianę tej belki. W piastach tylnego i przedniego koła roweru znajdują się silniki prądu stałego przy czym końce osi wirnika każdego silnika wychodzą z obudowy i przymocowane są do widełek roweru, a statory połączone są poprzez szprychy z obręczami kół. Do górnego końca osi kierownicy przymocowany jest stator prądnicy prądu stałego z magnesami trwałymi, zaś wirnik prądnicy połączony jest z ustawionymi naprzemiennie korbami, natomiast pod prądnicą do osi kierownicy przymocowana jest kaseta, zawierająca przełącznik obrotowy, wyłącznik instalacji elektrycznej W o sprzężonych mechanicznie stykach oraz woltomierz wskazówkowy napięcia stałego V i amperomierz wskazówkowy dwustronnego wychylenia A. Do obu prądnic prądu stałego przyłączone są szeregowo diody prostownicze i prądnice połączone są ze sobą równolegle. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki +48 42 635 49 87/6 e-mail: ctt@uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki

Przyśpieszacz szynowy

Numer patentu 425774 Przedmiotem wynalazku jest przyspieszacz szynowy, przeznaczony do nadawania prędkości liniowej i mający zastosowanie w pracowniach fizycznych. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki +48 42 635 49 87/6 e-mail: ctt@uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki

Przyspieszacz indukcyjny

Numer patentu 425775 Przyspieszacz indukcyjny, przeznaczony do nadawania prędkości liniowej i mający zastosowanie w pracowniach fizycznych, szczególnie do obserwacji rzutów oraz do celów badawczych i edukacyjnych. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki +48 42 635 49 87/6 e-mail: ctt@uni.lodz.pl

Zgłoszenie patentowe P. 417179 Przedmiotem wynalazku jest sposób oraz przyrząd do cięcia linek skręcanych skoncentrowanym strumieniem energii (np. wiązką laserową). Sposób polega na tym, że linkę skręcaną umieszcza się wolnym końcem w specjalnym przyrządzie poprzez przewleczenie jej przez co najmniej dwa gniazda znajdujące się w uchwycie przyrządu. Docelowa długość linki ustalana jest na podstawie wskazań czujnika końca linki. Tak przewleczona linka jest naprężana odpowiednią siłą, aż do całkowitego wyprostowania na danym odcinku. Na tak umiejscowioną i naprężoną linkę kieruje się zogniskowany skoncentrowany strumień energii. Na skutek oddziaływania strumienia energii z materiałem dochodzi do jego stopienia, a w efekcie do przerwania ciągłości linki. Na skutek szybkich czasów nagrzewania i chłodzenia dochodzi do powstania na końcu linki zastygniętej kropli materiału, co prowadzi do zabezpieczenia końcówki przed dalszym samorozplataniem. Docięty na docelową długość odcinek linki jest ewakuowany z przyrządu przy pomocy mechanizmu rolkowego, natomiast pozostała część linki jest ponownie przewlekana przez zwolnione gniazdo znajdujące się w uchwycie przyrządu. ZALETY: • na skutek szybkich czasów nagrzewania i chłodzenia na końcówce linki wytwarza się kropla zastygniętego metalu, która ropla ta stanowi "naturalne" zabezpieczenie końcówki linki przed samo rozplątywaniem, • proces może być prowadzony w sposób automatyczny oraz szybszy w odniesieniu do obecnych technologii, • uzyskanie efektu zabezpieczenia końcówki linki w jednej operacji cięcia. ZASTOSOWANIE: Produkcja cięgien z linek skręcanych stosowanych zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, linowym oraz przemyśle wytwórczym stalowym. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Ośrodek Transferu Technologii, Politechnika Świętokrzyska Paweł Kocańda tel. 41 34 24 471 e-mail: pkocanda@tu.kielce.pl

Numer patentu Pat.227122 Przedmiotem zgłoszenia jest przyrząd do badania warunków pływania ciał i siły hydrodynamicznej. Przyrząd do badania warunków pływania ciał i siły hydrodynamicznej składa się z przezroczystego pływaka, którego trzy pionowe ścianki są płaskie, a czwarta ścianka jest wypukła i łączy się u góry z przeciwległą ścianką płaską wzdłuż zaokrąglonej krawędzi. Od dołu ścianki pływaka ograniczają otwór na obwodzie, którego znajduje się rowek. Otwór pływaka jest szczelnie zamknięty elastyczną membraną, dociskaną do ścianek pływaka przez sprężysty pierścień albo nić, umieszczone w rowku. Wewnątrz pływaka znajduje się powietrze pod ciśnieniem atmosferycznym, zaś w dolnej części pływaka na wszystkich ścianach umieszczone są podziałki. Natomiast do dwóch przeciwległych płaskich ścianek przymocowane są jednakowe obciążniki, których środek masy znajduje się na linii działania siły wyporu pływaka. Pływak utrzymuje się w pozycji pionowej w górnej części objętości cieczy, wypełniającej szerokie przezroczyste i podatne na odkształcenia naczynie, zamknięte od góry zakrętką. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki +48 42 635 49 87/6 e-mail: ctt@uni.lodz.p

Numer patentu Pat.226865 Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do badania lewitacji w polu magnetycznym, mający zastosowanie w laboratoriach fizycznych. Przyrząd ma kołową poziomą tarczę wykonaną z nieferromagnetycznego przewodnika o małym oporze elektrycznym i osadzoną na pionowej osi silnika elektrycznego prądu stałego. Nad tarczą wzdłuż jej średnicy, umieszczonych jest w równych odległościach od siebie, co najmniej pięć cylindrycznych, przezroczystych i otwartych od góry pojemników o równych wysokościach. Na dnie każdego z pojemników leży jeden cylindryczny magnes trwały namagnesowany wzdłuż jego osi podłużnej, a jednoimienne bieguny magnesów zwrócone zostały w tę samą stronę. Pojemniki od góry przymocowane są do poziomej listwy, zaopatrzonej na końcach w otwory, przez które przechodzą pionowe prowadnice, zaś listwa pośrodku ma otwór, w którym znajduje się dolny koniec pionowej śruby. Koniec ten nie ma gwintu i posiada wciśnięty na niego pierścień zabezpieczający. Górny koniec śruby zaopatrzony został w pokrętło. Śruba wkręcona jest w gwintowany otwór pośrodku poziomej belki, przymocowanej na końcach do wierzchołków prowadnic. Dolne końce prowadnic osadzone zostały w podstawie przyrządu, do której przymocowane są silnik elektryczny prądu stałego, opornik regulacyjny, bateria zasilająca oraz wyłącznik i przełącznik kierunku obrotów silnika. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki +48 42 635 49 87/6 e-mail: ctt@uni.lodz.pl

Numer patentu Pat.225458 Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do badania efektu Fano, składający się z zespołu dwóch symetrycznych pojemników. Dwa pojemniki - górnego i dolnego, rozdzielonych wspornikami, umieszczonymi po przeciwnych stronach pojemników. Dno górnego pojemnika i pokrywa dolnego pojemnika, zaopatrzone są w kołowe otwory o takiej samej średnicy, otoczone pierścieniowymi uszczelkami. We wsporniku znajduje się obracająca się pionowa oś, na której osadzona jest pozioma, kołowa tarcza, zaopatrzona w otwory o wzrastających rozmiarach. Pokrywa górnego pojemnika i dno dolnego pojemnika zakryte są od wewnątrz elektrodami, zaopatrzonymi w przewody, wyprowadzone na zewnątrz pojemników. W bocznych ściankach pojemników, w pobliżu elektrod, znajdują się otwory zamknięte korkami. Jeden z pojemników wypełniony jest cieczą magnetoreologiczną. Zespół pojemników, umieszczony jest pionowo między biegunami elektromagnesu, składającego się z rdzenia w kształcie litery C, zaś na rdzeniu znajduje się karkas z uzwojeniem, zasilanym napięciem U o regulowanej wartości. Rdzeń przymocowany jest do prostokątnej podstawy, wykonanej z materiału nieferromagnetycznego i elektroizolacyjnego, zaopatrzonej w narożnikach we wkręty poziomujące. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki +48 42 635 49 87/6 e-mail: ctt@uni.lodz.pl

Numer patentu Pat.225126 Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do badania efektów składnia barw, który zawiera trzy diody elektroluminescencyjne o jednakowej średnicy oraz ściętych płasko powierzchniach czołowych. Diody świecą odpowiednio światłem czerwonym, zielonym oraz niebieskim, każda dioda, połączona jest równolegle przez oddzielny potencjometr i opornik zabezpieczający z bateriami zasilającymi, załączanymi wyłącznikiem oraz każda z diod, znajduje się w jednym z trzech cylindrycznych kanałów, rozmieszczonych symetrycznie co 120°, w nieprzezroczystej i elektroizolacyjnej głowicy, zbiegających się w przedniej części głowicy i tworzących otwór wylotowy, o powierzchni ograniczonej trzema łukami, przed którym umieszczone są, jedna za drugą, trzy takie same, obracane ręcznie wokół osi rozmieszczonych co 120°, kołowe tarcze, przepuszczające światło, z których każda podzielona jest na siedem sektorów o takim samym kącie środkowym 51,43°, przy czym jeden sektor jest przezroczysty, a pozostałe stanowią filtry optyczne o barwach czerwonej, pomarańczowej, żółtej, zielonej, niebieskiej i fioletowej, wszystkie elementy elektryczne przyrządu połączone są przewodami w izolacji, przy czym potencjometry i wyłącznik, przymocowane są do ściany bocznej rury, stanowiącej obudowę przyrządu i zaopatrzone w wystające na zewnątrz pokrętła, a przednia część rury nasunięta jest na głowicę, natomiast w tylnej części rury jest wyjmowany pojemnik na baterie zasilające, dociskane do jego ścian sprężystymi stykami. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki +48 42 635 49 87/6 e-mail: ctt@uni.lodz.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.408059 Przedmiotem wynalazku jest przestrajalny, wąskopasmowy filtr optyczny do filtrowania wiązek laserowych, który jest optycznym atomowym filtrem rezonansowym o wysokim współczynniku tłumienia rzędu 105 i o wąskim widmie absorpcji rzędu kilku GHz, który można przestrajać, czyli zmieniać widmo absorpcji w zakresie porównywalnym z szerokością widma absorpcji atomów. Filtr będący przedmiotem wynalazku jest zaprojektowany do tłumienia światła wąskopasmowych laserów pracy ciągłej. Wynalazek przedstawia zasada działania i mechanizm przestrajania filtra. Zalety i innowacje: • Dużą zaletą przestrajalnego, jądrowego filtra jest to, że działanie filtra pasywnego nie zależy od właściwości światła, które chcemy pominąć lub przekazać. Filtr jest szczególnie wrażliwy na kierunek i kształt wiązki padającej na filtr i mało wrażliwy na polaryzację światła. Jest to cecha, która nie była znana w filtrze Faradaya i filtrach Voigta. • Kolejną zaletą wynalazku jest prosty sposób zasilania filtra. Wymaga jedynie połączenia ze źródłem zasilania. • Nie ma potrzeby dokonywać optycznego pompowania atomów, co wymaga zastosowania podobnej klasy lasera jak ten, którego chcemy odfiltrować. Pompowanie optyczne jest często stosowane w filtrach już stosowanych tj. Faradaya i Voigta. • Kolejną zaletą wynalazku jest niska cena poszczególnych elementów, Filtr według wynalazku nie zawiera skomplikowanych elektronicznych czy precyzyjnych optycznych elementów i nie wymaga kosztownych polaryzatorów. Poza komórka zawierającą rubid wszystkie elementy filtrujące są względnie tanie i proste w budowie. • Inną zaletą jest trwałość konstrukcji oraz jego niewrażliwość na drgania. Stabilność wynika z faktu, że elementy zawarte w filtrze są wykonane głównie z metalu (korzystnie z duraluminium, mosiądzu i stali), które są ze sobą ściśle połączone i skręcone. • Łatwa kalibracja tłumionych częstotliwości, poprzez przesuwanie wewnętrznych części magnetycznego ekranu i zablokowanie jego pozycji poprzez dokręcenie śruby obudowy. Brak konieczności kalibracji urządzenia przy każdym jego uruchomieniu. Kalibrację dla wybranego zakresu częstotliwości wystarczy wykonać tylko raz, podczas pierwszego uruchomienia. Istotną zaletą urządzenia jest tłumienie pola magnetycznego magnesów trwałych w obudowie urządzenia, co skutkuje brakiem kolizji z innymi urządzeniami. • Dodatkową zaletą wynalazku jest łatwość zastosowania, które może w znacznym stopniu uprościć i skrócić procedurę pomiaru przy jednoczesnej redukcji kosztów badania. Koszt wytwarzania komory według wynalazku jest niski, a proces produkcji nieskomplikowany. Zastosowanie Przestrajalny, wąskopasmowy filtr optyczny można stosować m.in. w badaniach spektroskopowych w dziedzinie telekomunikacji, w stacjach meteorologicznych, a także w innych urządzeniach i aparaturze badawczej. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl  

Przedmiotem wynalazku jest sposób ochrony materiałów wykorzystujący całkowicie nietoksyczne dla człowieka i nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, niewielkie stężenia kwasu glikolowego. Nowatorskim aspektem rozwiązania jest to, iż naśladuje ono mechanizmy występujące w przyrodzie wykorzystywane przez mikroorganizmy wodne w celu ich ochrony przed bakteryjną kolonizacją. Bakterie żyjące w środowiskach wodnych wykazują tendencje do osiadania na dostępnych powierzchniach i tworzenia na nich trwałych, przestrzennych biofilmów. Jest to zjawisko niekorzystne. Biofilmy bakteryjne mogą niszczyć strukturę skolonizowanej powierzchni, a w przypadku zasiedlenia przez bakterie patogenne stanowić zagrożenie dla zdrowia. Problem ten dotyczy m.in. neoprenowej odzieży windsurfingowej, nurkowej i innych przedmiotów zanurzanych w wodzie, mających bezpośredni kontakt ze skórą. Obecnie w celu usunięcia powstałych biofilmów stosowane są liczne środki bakteriobójcze oraz detergenty. Usunięcie rozwiniętego biofilmu jest jednak zadaniem trudnym. Dlatego ważna jest ochrona materiałów jeszcze przed ich bakteryjną kolonizacją. Nie ma aktualnie preparatów wykorzystujących naturalne mechanizmy inhibicji tworzenia biofilmów w ochronie materiałów przeznaczonych do użytkowania w wodzie i poddawanych cyklom zanurzania i wysychania. Np. w przypadku odzieży neoprenowej znane rozwiązania ochrony wymagają namoczenia oraz prania, co jest często niemożliwe do zrealizowania w warunkach terenowych. Przedmiotem wynalazku jest sposób ochrony materiałów wykorzystujący całkowicie nietoksyczne dla człowieka i nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, niewielkie stężenia kwasu glikolowego. Nowatorskim aspektem rozwiązania jest to, iż naśladuje ono mechanizmy występujące w przyrodzie wykorzystywane przez mikroorganizmy wodne w celu ich ochrony przed bakteryjną kolonizacją. W proponowanym rozwiązaniu związek w prosty sposób rozpraszany jest na powierzchni chronionego materiału za pomocą atomizera. Nasączony w ten sposób materiał odzieży jest chroniony przed tworzeniem biofilmów przez potencjalnie szkodliwe dla zdrowia bakterie obecne w wodzie. Odzież taka może być bezpiecznie transportowana i przechowywana nawet w sytuacji braku możliwości jej całkowitego wysuszenia. Jest dodatkowo chroniona przed trwałym zasiedleniem np. przez bakterie odpowiedzialne za powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Ponowne użycie nie wymaga wcześniejszego wypłukania odzieży. Zalety prezentowanego rozwiązania: • zastosowanie preparatu nie prowadzi do śmierci mikroorganizmów, nie ma więc ryzyka uwolnienia toksycznych związków z rozpadających się martwych bakterii i cyjanobakterii, • rozwiązanie jest całkowicie ekologiczne, bezpieczne dla ludzi oraz środowiska naturalnego, • preparat ma prosty sposób aplikacji. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu 413678 Wynalazek dotyczy dziedziny nanotechnologii, a przedmiotem wynalazku są nanocząstki srebra zabezpieczone nanometrową warstwą tlenku manganu(IV) oraz sposób wytwarzania nanocząstek srebra zabezpieczonych nanometrową warstwą tlenku manganu(IV) i ich zastosowanie w ramanowskiej analizie powierzchni. Otrzymane nanocząstki można wykorzystać jako nanorezonatory do przeprowadzania analiz różnego rodzaju powierzchni, na przykład do wykrywania powierzchniowego skażenia produktów żywnościowych, do wykonywania powierzchniowych analiz dzieł sztuki, lub do wykonywania podstawowych badań procesów katalitycznych. Zalety i innowacje Zaletą opracowanego nowego materiału (Ag@MnO2) w porównaniu do wcześniej wytworzonych nanorezonatorów Au@MnO2 jest o wiele większy osiągany współczynnik wzmacniania widma ramanowskiego. Inną istotną zaletą jest również to, że nanorezonatory Ag mogą efektywnie wzmacniać promieniowanie elektromagnetyczne w całym zakresie promieniowania widzialnego i bliskiej podczerwieni, podczas gdy nanorezonatory Au mogą efektywnie wzmacniać tylko światło czerwone i promieniowanie z zakresu bliskiej podczerwieni. Zastosowanie Otrzymany materiał można zastosować do przeprowadzania analiz różnego rodzaju powierzchni, na przykład: • do wykrywania powierzchniowego skażenia produktów żywnościowych, • do wykonywania powierzchniowych analiz dzieł sztuki, • do wykonywania podstawowych badań procesów katalitycznych. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Numer zgłoszenia PL P.427208 Preparat o działaniu adaptogennym na bazie ekstraktu z Eleutherococcus senticosus i sposób wytwarzania preparatu o działaniu adaptogennym na bazie ekstraktu z Eleutherococcus senticosus. Przedmiotem wynalazku jest preparat do zastosowania u ludzi, o działaniu adaptogennym (podnoszenie odporności), sporządzany na bazie ekstraktów z roślin należących do rodzaju Eleutherococcus. Jest to preparat w postaci zliofilizowanego proszku, stanowiący tzw. total extract, uzyskany z korzeni gatunków Eleutherococcus, z dodatkiem naryngeniny. Preparat zawiera związki czynne lipofilne i hydrofilne, co stanowi nowe podejście do opracowywania preparatów na bazie ekstraktów roślinnych, tzw. plant-based drugs. Na rynku polskim i europejskim nie stwierdzono obecności preparatu o podobnym składzie, z uwzględnieniem sposobu produkcji. Przewagą preparatu jest zawartość związków czynnych hydrofilnych i lipofilnych, które mogą działać synergistycznie. Kolejnym elementem nowości jest dodatek naryngeniny. Jest to związek roślinny o aktywności wazoprotekcyjnej, antyoksydacyjnej, przeciwwirusowej, immunostymulującej, który powinien wzmagać działanie adaptogenne preparatu. Preparat według wynalazku, zawierający tzw. total extract z dodatkiem naryngeniny, znajduje zastosowanie do podnoszenia odporności. Potencjalni Klienci Adresatami bezpośrednimi rozwiązania technologicznego są osoby z grupy zagrożonej wyniszczeniem organizmu spowodowanym chorobą, osoby cechujące się obniżoną odpornością, funkcjonujące w długookresowym stresie. Ponadto preparat jest adresowany do osób wykazujących wysoką aktywność fizyczną, sportowców i amatorów sportu. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Mariusz Czupich e-mail: czupich@umk.pl

Uniwersytet Łódzki

Pokrowiec samochodowy

Numer patentu Pat.223016 Przedmiotem wynalazku jest pokrowiec, przeznaczony do ochrony samochodu z karoserią stalową, w szczególności osobowego, przed obmarzaniem i zasypaniem śniegiem. Dotyczy to zwłaszcza jego elementów, mających istotny wpływ na gotowość do jazdy i jej bezpieczeństwo, takich jak szyby, lusterka zewnętrzne, lampy, zamki i tablice rejestracyjne. Pokrowiec samochodowy ma strukturę złożoną z połączonych ze sobą na całej powierzchni, korzystnie przez sklejenie lub zgrzanie, trzech warstw, w tym grubszej warstwy środkowej, wykonanej z materiału o małym współczynniku przewodnictwa cieplnego, umieszczonej między dwoma cienkimi warstwami bocznymi, z których jedna ma duży współczynnik odbicia światła oraz promieniowania cieplnego, zaś druga warstwa ma mały współczynnik odbicia światła oraz promieniowania cieplnego i wykonana jest korzystnie z folii polietylenowej, domieszkowanej czarnym barwnikiem. W środkowej warstwie, w pobliżu narożników płachty i jej krawędzi, wykonane są prostokątne wycięcia, w których umieszczone są magnesy trwałe, mające kształt prostopadłościanów, przy czym odcinki łączące bieguny magnesów N, S są równoległe do warstwy. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki +48 42 635 49 87/6 e-mail: ctt@uni.lodz.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.396353 Nowe pochodne chinoliny to związki z zakresu chemii leków, zawierające układ tiosemikarbazonu. Zbudowane są w oparciu o strukturę chinoliny oraz grupy tiosemikarbazonowej, modyfikowanej podstawnikiem alkilowym, pierścieniem aromatycznym lub alkiloaromatycznym. Stan obecny Mimo postępu w badaniach nad skutecznymi środkami farmaceutycznymi, niektóre rodzaje raka wciąż pozostają nieuleczalne. Prace nad nowymi, skutecznymi lekami oraz sposobami leczenia nowotworów są jednymi z najważniejszych wyzwań dzisiejszej nauki. Istnieje potrzeba poszukiwania nowych metod zapobiegania chorobie oraz tworzenia eksperymentalnych związków o lepszych właściwościach farmakologicznych. Taką grupę związków stanowią coraz szerzej badane pochodne i analogi tiosemikarbazonów. Dotychczasowe badania pozwalają przypuszczać, że możliwe jest znalezienie kolejnych wysokoaktywnych pochodnych chinoliny. Dotychczas nie przedstawiono jednak pochodnych związków charakteryzujących się znacznym potencjałem kompleksowania jonów metali, w tym jonów żelaza, na który to pierwiastek zwiększone zapotrzebowanie wykazują komórki nowotworowe. Nowe podejście do problemu Nowe pochodne chinoliny to związki z zakresu chemii leków, zawierające układ tiosemikarbazonu. Zbudowane są w oparciu o strukturę chinoliny oraz grupy tiosemikarbazonowej, modyfikowanej podstawnikiem alkilowym, pierścieniem aromatycznym lub alkiloaromatycznym. Możliwość zastosowania omawianych związków jako substancji czynnych antyrakowych wynika z przeprowadzonych badań. Dokonano analiz strukturalnych związków przy użyciu technik spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (1H-NMR i 13C-NMR) oraz spektroskopii masowej (HR-MS). Dodatkowo określono aktywność biologiczną związków przy użyciu linii komórkowych HCT116 (rak jelita grubego w postaci normalnej oraz ze zmienioną ekspresją genu białka p53) oraz SK-N-MC (nabłoniak nerwowy). Zalety rozwiązania • Hamowanie rozwoju komórek nowotworowych; • Duża aktywność biologiczna związków na poziomie nanomolowym; • Możliwość wywołania programowanej śmierci komórkowej przy braku uciążliwych efektów ubocznych (stan zapalny); • Niewielka toksyczność względem zdrowych komórek (indeks terapeutyczny powyżej 1000); • Wysoka aktywność związków wobec komórek ludzkiego raka jelita grubego oznaczona w warunkach in vitro wynosząca 0,7 nM. Obszary zastosowania • Medycyna; • Przemysł farmaceutyczny. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Biuro Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet Śląski w Katowicach Biuro Współpracy z Gospodarką tel. 32 359 23 36 e-mail: transfer@us.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu PL.220055 Przedmiotem wynalazku jest pływająca turbina wodna z łopatą w postaci linii śrubowej na obwiedni wyporowego walca, służąca do konwersji energii ruchu postępowego cieku wodnego (np. rzeki) na moment obrotowy na osi wyporowego walca turbiny. Istota rozwiązania wynalazku, pływającej turbiny wodnej z łopatą w postaci linii śrubowej na obwiedni wyporowego walca, urządzenia składającego się z obrotowego walca z nawiniętymi na jego powierzchni łopatami wzdłuż linii śrubowej z wałem napędowym, rozwiązuje problem niskiej sprawności i charakteryzuje się tym, że układ funkcjonalny (konwersji) tworzy z innymi elementami wzdłużny silnik wodny. Układ kinematyczny walca jest obustronnie ułożyskowany, uwieziony (zakotwiczony) i sprzężony z przekładnią zwiększającą prędkość obrotową, a zakończony generatorem (prądnicą). Korpus, obudowę turbiny wodnej, silnika wodnego tworzy nieruchomy cylinder, wyposażony na wejściu wody, czynnika roboczego, dyfuzorem. Obudowa turbiny jest unieruchomiona przez łączniki, które linami (cięgnami, łańcuchami) są połączone z zakotwiczeniem. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Regionalne Centrum Innowacyjności, Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Dyrektor RCI-CTT e-mail: adam.mrozinski@utp.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu 407493 Przedmiotem wynalazku są plazmidy pCRT01 oraz nowe szczepy bakteryjne Paracoccus aminophilus KKP 2053p oraz Paracoccus kondratievae KKP 2054p, a także ich zastosowanie praktyczne w produkcji przemysłowej barwników karotenoidowych. Wynalazek dotyczy więc wykorzystania plazmidu pCRT01 jak i nowych szczepów do wytwarzania karotenoidów oraz sposobów wytwarzania szczepów bakteryjnych zdolnych do produkcji barwników karotenoidowych, jak i sposobów wytarzania różnych barwników karotenoidowych z wykorzystaniem nowych szczepów Paracoccus aminophilus KKP 2053p i Paracoccus kondratievae KKP 2054p. Przedstawione rozwiązanie umożliwia produkcję różnych barwników karotenoidowych przez bakterie, do których wprowadzony zostanie plazmid pCRT01. Dzięki wynalazkowi możliwa jest produkcja ukierunkowana na β-karoten (Paracoccus aminophilus KKP 2053p) lub na poszczególne ksantofile oraz karoteny (Paracoccus kondratievae 2054p,). Wynalazek umożliwia obniżenie kosztów wytwarzania różnych barwników karotenoidowych poprzez zastosowanie wydajnego i stabilnego układu bakteryjnego (uzyskany plazmid nie wymaga stosowania czynnika stabilizującego). Ponadto rozwiązanie według wynalazku oparte na nowych szczepach bakteryjnych w odróżnieniu od stosowania znanych dotąd układów bakteryjnych ogranicza niebezpieczeństwo wynikające z przeciążenia układu, czyli wywołania efektu toksycznego przez produkowany związek dla gospodarza. Zalety i innowacje: • Plazmid pCRT01 stanowi gotową, ruchomą platformę genetyczną odpowiedzialną za produkcję karotenoidów. Jest on wektorem mobilizowalnym, dzięki czemu można go łatwo wprowadzać drogą koniugacji do różnych gospodarzy bakteryjnych (należących do rodziny Enterobacteriaceae oraz klasy Alphaproteobacteria). • Plazmid pCRT01 jest stabilnie utrzymywany w hodowli bakteryjnej. Posiada system eliminujący z populacji komórki bezplazmidowe. Utrzymuje się w populacji bakteryjnej na poziomie 100% nawet po 120 generacjach wzrostu. Można zrezygnować z zastosowania czynnika stabilizującego (np. dodawania antybiotyku do hodowli), co obniża koszty wytwarzania barwników karotenoidowych • Krótki czas generacji uzyskanych szczepów bakteryjnych odróżnia je od większości szczepów z rodzaju Paracoccus spp., które mają bardzo powolny wzrost. Oba szczepy P. kondratievae KKP 2054p i P. aminophilus KKP 2053p bardzo szybko się namnażają, osiągają stacjonarną fazę wzrostu w ciągu do 24 godzin dzięki czemu produkcja karotenoidów jest wydajna i tania • Proces ekstrakcji barwników karotenoidowych z komórek bakteryjnych jest stosunkowo łatwy, a przede wszystkim bardzo wydajny (np. w porównaniu z ekstrakcją z tkanek roślinnych). Barwniki karotenoidowych takie jak np. ksantofile i karoten ulegają całkowitemu uwolnieniu z komórek bakteryjnych • W komórkach bakteryjnych brak chlorofilu. Dzięki temu następuje eliminacja zanieczyszczenia chlorofilem podczas ekstrakcji karotenoidów z tkanek roślinnych Proces ten jest łatwy i bardzo wydajny • β-karoten produkowany przez szczep Paracoccus aminophilus KKP 2053p jest czysty chemicznie i nie jest zanieczyszczony α- i γ-karotenem. Stosując szczep Paracoccus aminophilus KKP 2053p otrzymuje się czysty i chemicznie jednorodny produkt. Nie ma konieczności frakcjonowania i oczyszczania. Poprzez co zwiększona jest wydajność wytwarzania β-karotenu • Szczep Paracoccus kondratievae KKP 2054p wydajnie produkuje ksantofile (astaksantyna, adoniksantyna, adonirubina i kantaksantyna), jak i karoteny (echinenon, hydroksyechinenon i β-karoten). Szczep Paracoccus kondratievae KKP 2054p może być wykorzystany do wytwarzania barwników takich jak astaksantyna, adoniksantyna, adonirubina i kantaksantyna, echinenon, hydroksyechinenon i β-karoten. Zastosowanie Przedstawione rozwiązanie może być wykorzystane do wydajnego i taniego wytwarzania barwników karotenoidowych zarówno ksantofili (astaksantyna, adoniksantyna, adonirubina i kantaksantyna) jak i karotenów (echinenon, hydroksyechinenon i β-karoten), które są stasowane we wszystkich gałęziach przemysłu i rolnictwie, w tym w szczególności w przemyśle spożywczym, kosmetycznym jak również farmaceutycznym. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Politechnika Świętokrzyska

Pianki metaliczne

Zgłoszenie patentowe P. 199720 Przedmiotem wynalazku jest układ generacji sygnałów, zwłaszcza do zastosowań w elektroterapii. Możliwość kontrolowanego stosowania efektów niestymulacyjnych zależy od parametrów generowanych sygnałów terapeutycznych. Generowane sygnały powinny w jak największym stopniu odwzorowywać krzywą progową wrażliwości człowieka na prąd w określonym zakresie częstotliwości, ponieważ przekroczenie wartości progowych może spowodować, że terapia będzie uciążliwa dla pacjenta. Odwzorowanie przebiegu krzywej progowej z dużą dokładnością oraz stabilna praca układu możliwe są dzięki implementacji cyfrowych metod i algorytmów generacji sygnałów. Wykorzystanie metod cyfrowych pozwala na precyzyjne ustalanie kroku z jakim w procesie kształtowania przebiegu krzywej progowej skalowane mogą być wartości amplitudy i częstotliwości odpowiednich sygnałów. Precyzja w tym zakresie, w korelacji z implementacją skanera krzywej progowej odwzorowującego jej przebieg, pozwala na efektywniejsze wykorzystanie elektroterapeutycznych efektów niestymulacyjnych. ZALETY: • precyzyjne odwzorowanie krzywej progowej wrażliwości człowieka na prąd, • poprawa właściwości urządzeń elektroterapeutycznych, • wprowadzanie do organizmu maksymalnej dawki energii w optymalnie krótkim czasie trwania zabiegu. ZASTOSOWANIE: Wynalazek może znaleźć zastosowanie w medycynie – w zabiegach elektroterapii. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Ośrodek Transferu Technologii, Politechnika Świętokrzyska Paweł Kocańda tel. 41 34 24 471 e-mail: pkocanda@tu.kielce.pl

Wojskowa Akademia Techniczna

Panel ochronny do pojazdów

Numer zgłoszenia/patentu W.120361 RWU.0669649 Przedmiotem wzoru użytkowego jest panel ochronny do pojazdów stosowany zwłaszcza do ochrony pojazdów bojowych przed minami o działaniu niekontaktowym i improwizowanymi ładunkami wybuchowymi na polu walki lub podczas realizacji misji 5 stabilizacyjnych. Znane są struktury ochronne stosowane do ochrony pojazdów lub statków powietrznych, w których rolę elementu ochronnego pełni warstwa w postaci plastra miodu. Jest ona umieszczona między dwoma płytami wykonanymi na przykład ze stopu lekkiego 10 o podwyższonej wytrzymałości. Przy czym osie poszczególnych komórek plastra miodu są prostopadłe do powierzchni płyt. Znane są również rozwiązania, w których jako elementy tłumiące wykorzystuje się ułożone obok siebie odcinki rur pustych lub wypełnionych mieszanką kompozytową. Przy czym osie 15 poszczególnych rur są do siebie równoległe i prostopadłe do płyt zewnętrznych. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Wojskowa Akademia Techniczna Maciej Szanciło

Wojskowa Akademia Techniczna

Pancerz prętowy o małej masie efektywnej

Numer zgłoszenia/patentu W.120733 RWU.067112 Przedmiotem zgłoszenia jest pojedynczy segment pancerza prętowego o małej masie efektywnej. Rozwiązanie kwalifikowane jest w dziedzinie biernej ochrony pojazdów wojskowych. Pojedyncze segmenty są mocowane do ochranianego obiektu za pomocą elementów montażowych wykonanych z blachy i przykręconych do ramy. W otwory ramy wsunięte są pręty z wydrążeniem w środku wykonane z wysokowytrzymałego materiału i poddane obróbce celem podniesienia wytrzymałości warstwy wierzchniej. Natomiast w celu podniesienia wytrzymałości wydrążenie może być wypełnione innym materiałem tworząc złożoną strukturę mikro- i makro-gradientową. Wypełnienie korzystnie może być wykonane z innego metalu, piany czy też materiału kompozytowego. Połączenie prętów z materiałem odbywa się za pomocą warstwy kleju. Wszystkie pręty ustawione są do siebie równolegle i przymocowane na stałe do ramy za pomocą spoin pachwinowych. Tak skonstruowany pancerz prętowy o małej masie efektywnej składa się z ramy do której zamocowano elementy poprzeczne zabezpieczone spoiną pachwinową, następnie całość poprzez płaskowniki łączy się z ramą i za pomocą połączenia śrubowego, przytwierdzonego następnie do ochranianego obiektu poprzez elementy montażowe. Elementy poprzeczne pancerza wypełnia się innym materiałem o mniejszej masie, korzystnie pianą lub materiałem kompozytowym, połączone za pomocą warstwy kleju z wewnętrzną powierzchnią elementu poprzecznego. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Wojskowa Akademia Techniczna Maciej Szanciło tel. +48 261 83 90 88

Numer patentu P- 230288 TRL 8 Innowacyjna proteza ucha środkowego „otoimplant”, która dzięki swoim właściwościom bakteriobójczym eliminuje bakterie i grzyby z przestrzeni ucha środkowego przez co zapobiega stanom zapalnym. Jej nadrzędną funkcją jest odtworzenia łańcucha kosteczek słuchowych i przywrócenie słuchu pacjentom. Jej zaletą w stosunku do innych protez jest lekka konstrukcja, możliwość śródoperacyjnego dostosowania długości protezy, możliwość wykonania badań przy użyciu obrazowania MRI i krótsza rekonwalescencja. Obszary zastosowania Proteza może być stosowana u pacjentów, którzy utracili słuch na skutek stanów zapalnych, deformacji, wad wrodzonych i otosklerozy. Proteza może być stosowana alternatywnie dla obecnie używanych protez metalicznych przy wykorzystaniu standardowych procedur chirurgicznych. Innowacyjność i zalety stosowania • lekka konstrukcja, • możliwość śródoperacyjnego dostosowania długości protezy, • możliwość wykonania badań przy użyciu obrazowania MRI, • krótsza rekonwalescencja, • niski koszt wytworzenia, • właściwości bakteriobójcze dzięki dodatkowi nanosrebra. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza tel.: +48 12 617 46 42 e-mail: ctt@agh.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.404804 PAT.224102 Przedmiotem wynalazku jest osłona antywybuchowa, kompozytowo—pianowa CFPS (Composite Foam Protective Shield), przeznaczona do ochrony niezabudowanych słupów obiektów infrastruktury krytycznej. W dzisiejszych czasach występuje stałe zagrożenie atakiem terrorystycznym, w szczególności atakiem w postaci detonacji materiału wybuchowego. Szczególnie narażonymi miejscami są obiekty będące dużym skupiskiem ludności cywilnej oraz obiekty istotne ze względu na obronność i gospodarkę państwa. Detonacja ładunku pozostawionego w podręcznym bagażu lub koszu na śmieci znajdującym się w pobliżu słupa nośnego oprócz rażenia ludzi znajdujących się w strefie oddziaływania fali uderzeniowej może doprowadzić do uszkodzenia słupa, a w konsekwencji do zniszczenia w sposób trwały obiektu i zwielokrotnienia strat w ludziach na skutek zawalenia budynku. W związku z czym istotne wydaje się poszukiwanie środków zwiększających odporność wybuchową słupów nośnych obiektów infrastruktury krytycznej. Z chińskiego opisu patentowego CNI 01899887 wynalazku znany jest kompozytowy odporny na wybuchy słup ze zbrojonego betonu osłonięty stalową blachą oraz metoda jego wytwarzania. Rozwiązanie składa się z osłony stalowej o grubości od 5 do 25mm pokrywającej słup ze zbrojonego betonu na całej jego długości. Dolna część osłony stalowej o wysokości od 1,1 do 2,5m jest pokryta dodatkową nakładką oraz nakładką chroniącą, każda o grubości 10mm. Osłona stalowa jest mocowana za pośrednictwem pierścieni, które są przyspawane do zbrojenia stopy fundamentowej oraz sufitu. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Wojskowa Akademia Techniczna Maciej Szanciło tel. +48 261 83 90 88

Politechnika Świętokrzyska

Optyczny czujnik wodoru

Zgłoszenie patentowe P. 223703 Przedmiotem oferty jest optyczny czujnik wodoru, zawierający warstwę aktywną naniesioną na odbijające podłoże umieszczone w obudowie, w którym światło jest doprowadzane i odprowadzane światłowodami. Warstwę aktywną stanowi nanokompozytowa warstwa węglowo-palladowa, zbudowana z nanoziaren palladu osadzonych w matrycy, stanowiącej jedną z alotropowych odmian węgla. Korzystnie, aktywna warstwa naniesiona jest na taśmę metalową lub na podłoże wykonane z kryształu nieprzezroczystego dla promieniowania podczerwieni. Optyczny czujnik wodoru według wynalazku wykorzystuje zmiany wartości współczynników pochłaniania i odbicia aktywnej warstwy nanokompozytu węglowo–palladowego w zakresie średniej podczerwieni od około 1300cm-1 do około 700cm-1 (około 8 μm - 14μm). Stopień grafityzacji warstwy aktywnej zależy od parametrów technologicznych procesu ich wytwarzania. Obecność wodoru w otoczeniu warstwy aktywnej skutkuje jego zaabsorbowaniem w matrycy węglowej i w konsekwencji uwodornieniem nanoziaren palladu obecnych w warstwie. Uwodorniona warstwa charakteryzuje się wzrostem aktywności modów wibracyjnych charakterystycznych dla układu wodór-pallad, przypadających na wyżej wymieniony zakres widmowy promieniowania podczerwonego. Jest to spowodowane zmianą struktury warstwy, co w konsekwencji prowadzi do zmiany współczynników pochłaniania i odbicia. ZALETY: • rozwiązanie wykorzystuje właściwości optyczne nowo wytworzonego nanokompozytu węglowo-palladowego. Materiał ten charakteryzuje się niewielką zawartością palladu, co obniża koszty jego produkcji, • urządzenie wykazuje dużą czułość i selektywność na obecność wodoru, • praca czujnika wykorzystująca zmianę parametrów optycznych w zakresie podczerwieni w obecności gazu jest bardziej stabilna, ze względu na mniejszą wrażliwość sygnału optycznego na czynniki zewnętrzne (np.: pola elektromagnetyczne, temperatura), • urządzenie łatwe w obsłudze. ZASTOSOWANIE: Przemysł chemiczny i petrochemiczny - wszędzie tam, gdzie wymagana jest stała kontrola poziomu obecności wodoru. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Ośrodek Transferu Technologii, Politechnika Świętokrzyska Paweł Kocańda tel. 41 34 24 471

Politechnika Wrocławska

Opancerzony pojazd wojskowy

Numer zgłoszenia/patentu PAT.216811, PAT.216329, PAT.216679 + know-how Oferta obejmuje kołowy pojazd opancerzony (M-ATV G10) zbudowany na ramie podwoziowej Unimog 5000. Pojazd opancerzony zawiera w sobie szereg innowacyjnych rozwiązań, z których najważniejsze to jednoczęściowy kadłub nadwozia wraz z układem mocowania oraz konstrukcja fotela, które chronione są patentem na terytorium RP. Rozwiązania stanowią współwłasność Politechniki Wrocławskiej oraz Spółki Dom Samochodowy Germaz. Szczegóły techniczne Kadłub nadwozia (z blachy pancernej) skonstruowano w kształcie litery V. Zapewnia to odpowiednią sztywność nadwozia w przypadku detonacji ładunku pod pojazdem, jak również podczas wybuchu ładunku detonowanego z boku. Ponadto pochylone ściany boczne, zwiększają odporność na przestrzelenie. Kadłub nadwozia osadzono na podwoziu Mercedes Benz Unimog 5000 za pomocą zintegrowano z kadłubem układu mocowania. Układ ten składa się z zespołu mocowań, które umożliwia nieskrępowaną deformację ramy pojazdu podczas jazdy w terenie. We wnętrzu pojazdu zamontowano układ szyn mocujących, który pozwala na szybkie zamontowanie foteli jak i innych elementów wyposażenia, np. noszy do przewożenia rannych. Pojazd wyposażono w prototypowe fotele, wyposażone w 4-punktowe pasy bezpieczeństwa oraz układ pochłaniający energię podczas eksplozji. Prototyp poddano testom poligonowym, w tym testom odporności przeciwminowej zgodnie ze standardem NATO Stanag 4569. Pojazd uzyskał 4 poziom ochrony. Oferta zawiera w sobie trzy rozwiązania chronione patentem (PAT.216811, PAT.216329, PAT.216679) oraz szereg wiedzy konstrukcyjnej (know-how). Zastosowania / rynki Całość rozwiązań wchodzących w skład oferty znajduje zastawanie w produkcji pojazdów wojskowych (opancerzonych). Poszczególne elementy takie jak: • układ mocowania nadwozia może być wykorzystywany do produkcji pojazdów osadzanych na ramie, • fotele mogą stanowić wyposażenie wszelkiego rodzaju pojazdów. Innowacyjność / przewagi Układ mocowania nadwozia: • może być stosowany w pojazdach już wyprodukowanych; • umożliwia łatwy, szybki montaż/demontaż nadwozia bez specjalistycznego osprzętu; • nie ogranicza parametrów eksploatacyjnych podwozia, w szczególności pokonywania nierówności podczas jazdy; Kadłub: • jednoczęściowa konstrukcja w kształcie V zwiększa wytrzymałość; • szybkość montażu do podwozia; • wewnętrzny system szyn do montażu elementów wyposażenia (np. foteli); Fotele: • konstrukcja zwiększająca bezpieczeństwo; • układ pochłaniający energię i chroniący pasażera podczas eksplozji do poziomu 4 wg STANAG 4569; Wszystkie rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo (np. odporność na wybuchy, zmniejszona możliwość penetracji kadłuba przez pociski kalibru do 30 mm) jaki i niezawodność w warunkach bojowych. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska Tomasz Marciniszyn tel. + 48 71 320 41 95 e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Opakowanie z bioaktywnym modyfikatorem atmosfery do żywności

Numer zgłoszenia/patentu P.403298, EP13461510 Opakowanie stanowi saszetkę, którą umieszcza się w opakowaniu z żywnością lub stanowi fragment opakowania żywności. Opakowanie to pozwala na wymianę gazów pomiędzy wnętrzem komory zawierającej bioaktywny modyfikator atmosfery i zewnętrznym środowiskiem z produktem spożywczym w wyniku mikrobiologicznego zużycia tlenu i wytworzenia etanolu, co przedłuża trwałość pakowanego produktu. Jest to rozwiązanie szczególnie skuteczne wobec pleśni, ale może również efektywnie hamować wzrost drożdży i bakterii. Zalety i korzyści z zastosowania technologii Brak jest na rynku opakowania w takiej formie o takiej konstrukcji z w/w właściwościami. Zaletą rozwiązania jest to, że zapakowane produkty spożywcze nie mają bezpośredniego kontaktu z bioaktywnym modyfikatorem atmosfery, co sprawia, że nie zostaną nim zanieczyszczone. Uniwersalność Uniwersalna konstrukcja opakowania umożliwia jego zastosowanie zarówno jako fragment opakowania produktu albo w postaci saszetki, która jest umieszczana w opakowaniu produktu spożywczego. Konstrukcja opakowania umożliwia przechowywanie bioaktywnego modyfikatora i jego aktywację w pożądanym momencie (opakowanie z modyfikatorem można przygotować wcześniej, a następnie go aktywować poprzez słaby zgrzew, który można zerwać w momencie pakowania produktu spożywczego). Uniwersalność konstrukcji opakowania pozwala na swobodne dostosowywanie jego wielkości (rozmiarów) do potrzeb pakowanej żywności. Zastosowanie Zastosowanie rynkowe w branży / branżach: Branża opakowaniowa. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Paweł Żebrowski tel. 725 29 28 11 e-mail: pzebrowski@zut.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu 416704 Przedmiotem wynalazku jest cechujące się dużą mocą ogniwo litowo-jonowe o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa, zawierające separator polimerowy pełniący funkcję stałego elektrolitu. Akumulatory litowo-jonowe posiadają największą znaną pojemność wynikającą z zastosowania kationów litu (najlżejszego metalu) jako nośnika ładunku. Znane są jednak zagrożenia związane z zastosowaniem ich do zasilania urządzeń mobilnych dużej mocy, takich jak samochody. Dzieje się tak, ponieważ pobierając duży prąd może dojść do przegrzania układu i jego rozszczelnienia, a to może doprowadzić do pożaru całego urządzenia. Aktualne zagrożenia wynikają z konieczności stosowania płynnych elektrolitów, które są lotne i łatwopalne. Znanych jest kilka rozwiązań, w których do konstrukcji ogniw litowo-jonowych użyto stałego elektrolitu jednak mają one wiele wad. Przykładowo rozwiązania ze stanu techniki zawierające LiPF6 stanowią potencjalne niebezpieczeństwo ze względu na możliwość wydzielania bardzo niebezpiecznego dla organizmów fluorowodoru. Ponadto takie rozwiązania cechuje między innymi niewielka odporność na prądy o dużej gęstości i spadek pojemności w każdym cyklu. Innowacje Ogniwo litowo-jonowe rozwiązuje problemy i niedogodności znane ze stanu techniki poprzez wykorzystanie nowoczesnego polimerowego separatora. Pozwala to stworzyć bezpieczny w użytkowaniu akumulator, przy minimalnej ilości nielotnego płynu kontaktowego, bez obawy o wydzielanie się niebezpiecznych substancji. Rozwiązanie według wynalazku charakteryzuje się dużą mocą. Zalety prezentowanego rozwiązania: • eliminacja ciekłego i łatwopalnego elektrolitu na rzecz bezpiecznego stałego separatora, • zminimalizowana ilość nielotnego płynu kontaktowego, • brak możliwości wydzielania niebezpiecznych substancji tj. fluorowodoru, • duża moc. Zastosowanie w przemyśle: • energetycznym, • elektromaszynowym, • motoryzacyjnym, • chemicznym. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Numer patentu P- 229305 TRL 9 Jednym z odpadów powstających podczas produkcji odlewów aluminiowych jest złom aluminium zawierający znaczne ilości stopów żelaza w formie sitek wykorzystanych w układach wlewowych. Obecnie odpady tego typu są trudne do zagospodarowania. Proponowana technologia pozwala na stosunkowo łatwe wykorzystanie takich odpadów jako wartościowego surowca. Po jej zastosowaniu można odzyskać do ok. 50% masy odpadu (powyżej 90% masy stopów aluminium). Pozostałością procesu są stalowe sitka pokryte cienką warstwą stopu aluminium – materiał ten może również zostać wykorzystany do dalszej przeróbki. Opatentowany sposób usuwania ze złomu stopów aluminium trwale związanych elementów ze stopów zawierających żelazo polega na tym, że na sicie wykonanym z prętów lub taśm stalowych, powlekanych materiałem ceramicznym, stanowiącym mieszaninę tlenku aluminium i krzemu, wyposażonym w obejmę, wykonaną z blachy stalowej, umieszcza się kawałki złomu stopów aluminium trwale związanych z elementami ze stopów zawierających żelazo, przy czym masa kawałków złomu stopów aluminium umieszczonych na sicie wynosi 1 – 10% nominalnej pojemności pieca indukcyjnego określonej w kg. Następnie sito wraz ze znajdującym się na nim złomem opuszcza się do pieca i zanurza w ciekłej kąpieli o temperaturze 750 - 830°C, której masa wynosi 25 - 35% nominalnej pojemności pieca określonej w kg, utworzonej z wcześniej dodanego niezanieczyszczonego złomu stopów aluminium lub kąpieli celowo pozostawionej z poprzedniego wytopu. Po przejściu stopów aluminium z umieszczonego na sicie złomu w stan ciekły, sito wyciąga się z pieca wraz z elementami w stanie stałym ze stopów zawierających żelazo, po czym schłodzoną kąpiel wygrzewa się do temperatury 750 – 830°C, a następnie opuszcza się na sicie kolejną partię przetwarzanego złomu stopów aluminium i prowadzi się proces do wyczerpania nominalnej pojemności pieca. Obszary zastosowania Proponowany sposób mogą wykorzystać zakłady produkujące odlewy aluminiowe metodami niskociśnieniowymi oraz zakłady odzyskujące stopy aluminium ze złomu. Ze względów ekonomicznych technologia dedykowana jest do wykorzystania w piecach indukcyjnych. Innowacyjność i zalety stosowania • Zapewnia oddzielenie w prosty sposób stopów aluminium od trwale związanych stopów żelaza. • Zmniejsza masę odpadów powstających przy produkcji aluminium i jego stopów. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza tel.: +48 12 617 46 42 e-mail: ctt@agh.edu.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Obrotowe narzędzie skrawające

Numer zgłoszenia/patentu P.423847 Oferujemy zgłoszoną do opatentowania technologię narzędzia skrawającego obrotowego, które można stosować na obrabiarkach typu centrum obróbcze z co najmniej trzema osiami sterowanymi i napędzanym wrzecionem narzędziowym lub innych obrabiarkach sterowanych numerycznie lub ręcznie uzbrojonych w specjalne przystawki do mocowania i napędu narzędzia. Dzięki zaproponowanej konstrukcji narzędzia podczas pracy nie będzie występowała potrzeba wymiany kolejnego narzędzia w złożonym procesie technologicznym - wystarczy zmienić tryb pracy z toczenia na frezowanie. Dodatkowo zużycie ostrzy frezujących czy ostrza toczącego narzędzia nie wyłącza z pracy pozostałej części narzędzia. Ostrza frezujące narzędzia mogą obok typowych procesów obróbki ( frezowania ) wykonywać również części obrotowe na drodze znanego procesu freztoczenia, w którym przedmiot i narzędzie obracają się i jednocześnie przemieszczają się względnie ruchem posuwowym. Oszczędność czasu Zastosowanie narzędzia znacząco skróca czas wymagany na wykonanie poszczególnych prac, zmniejsza koszt realizacji prac, zmniejsza koszt narzędzi, zwiększa trwałości narzędzia, pozwala na jego wykorzystanie w dwóch sposobach obróbki klasycznego frezowania i nowoczesnego toczenia. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Daria Wróbel tel. 725 29 28 08 e-mail: dwrobel@zut.edu.pl

Numer patentu: P423126 (10.10.2017) Przedmiotem oferty jest nanorozmiarowy detektor jonów rtęci (II) umożliwiajacy pomiar z wysoka czułością oraz w sposób mobilny. Rtęć jest szczególnie niebezpiecznym pierwiastkiem obecnym w formie metalicznej oraz jonowej w atmosferze ziemskiej, wodach śródlądowych i morskich. Pierwiastek ten należy do najbardziej toksycznych metali ciężkich, wpływając niekorzystnie zarówno na równowagę środowiskową, jak i procesy fizjologiczne człowieka. Technologia: Budowa hybrydowego nanorozmiarowego czujnika jonów rtęci Hg2+ oparta jest na zastosowaniu kropek kwantowych otoczonych warstwą polimeru. Sensor umożliwia detekcję jonów rtęci przy bardzo niskich stężeniach (nawet poniżej 10-15 mol/dm3). Ponadto czujnik charakteryzuje się wysoką selektywnością Hg2+ w obecności innych jonów. Obecność jonów Hg2+ sygnalizowana jest pojawieniem się efektu fizycznego – ulega wzmocnieniu intensywność fluorescencji kropek kwantowych przy długości fali 550-560 nm. Podstawowe zalety wynalazku: • możliwość oznaczania jonów rtęci (II) w sposób małoinwazyjny, prosty, niewymagający posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu chemii analitycznej i obsługi sprzętu; • zdolność detekcji bardzo niskich stężeń jonów rtęci (poniżej 10-15 mol/dm3); • możliwość oznaczania jonów rtęci (II) w obecności innych jonów metali ciężkich (wysoka selektywność); • wyższa czułość wykrywania jonów rtęci w porównaniu do obecnie stosowanych metod. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii CITTRU, Uniwersytet Jagielloński

Numer zgłoszenia/patentu 219153 Przedmiotem wynalazku są nowe szczepy bakteryjne (Agrobacterium tumefaciens KKP 2039p i Paracoccus alcaliphilus KKP 2040p) niosące plazmid pSinA z genami metabolizmu arsenu oraz sposób wytwarzania nowych szczepów bakteryjnych zdolnych do usuwania arsenu z wód i gleb. Wykorzystanie tych szczepów umożliwia zastosowanie niskonakładowej, pro-środowiskowej metody selektywnego usuwania arsenu ze skażonych wód i gleb, za pomocą sprzężonych procesów mikrobiologicznego utleniania arseninów i chemicznego usuwania arseninów. Zalety i innowacje • Możliwość wprowadzenia plazmidu pSinA do szczepu bakteryjnego, zwłaszcza szczepu autochtonicznego, w celu wytworzenia stabilnych, ulepszonych szczepów zdolnych do utleniania arseninów. Można konstruować szczepy bakterii zdolne do prowadzenia reakcji utleniania arseninów, wychodząc od szczepów, które wyjściowo nie posiadały całego aparatu genów niezbędnych do utlenia arseninów. • Zdolność do utleniania arseninów do arsenianów z wydajnością 100% lub bliską 100% i brakiem akumulacji wewnątrz komórek arsenu. Nowo konstruowane szczepy nie akumulują wewnątrz komórek arsenu, ale umożliwiają jego przetwarzanie prowadząc do uzyskania biomasy pozbawionej szkodliwego arsenu. • Zdolność do naturalnego transferu koniugacyjnego bez stosowania dodatkowych manipulacji genetycznych. Możliwość konstrukcji szczepów pozbawionych niepożądanych genów markerowych takich jak geny oporności na antybiotyki, a jak powszechnie wiadomo wprowadzanie genów oporności na antybiotyki do środowiska jest nieakceptowane ze względów społecznych i niepożądane ze względów środowiskowych. • Plazmid pSinA jest zdolny do replikacji w komórkach bakterii należących do Alphaproteobacteria i Gammaproteobacteria. Wynalazek umożliwia konstrukcję szczepów na bazie bakterii wyizolowanych z różnych środowisk skażonych arsenem bez ograniczeń szerokością geograficzną - możliwość zastosowania praktycznie w każdym środowisku. • Konstruowane szczepy stabilnie utrzymują wprowadzony plazmid, nie są w stanie się go pozbyć nawet w warunkach braku presji selekcyjnej. Zapewnia stabilność nowo konstruowanych szczepów w wybranych środowiskach. • Wynalazek umożliwia prowadzenie metody selekcji i monitoringu szczepów niosących plazmid pSinA. Możliwość kontrolowania transferu plazmidu do szczepów pozbawionych zdolności do utleniania arseninów - kontrola procesu bioaugmentacji i monitorowanie przekazywania plazmidu pSinA do szczepów autochtonicznych. • Większa oporność na arsen i inne metale ciężkie, np. Cd, Co, Zn, Hg. Możliwość przetrwania w ekstremalnych warunkach środowiska. Zastosowanie Wynalazek może być zastosowany w bioremediacji terenów skażonych arsenem, jak również w każdym środowisku, w którym występuje problem skażenia związkami arsenu. Poza tym, plazmid ten może zostać wykorzystany w innych gałęziach „białej biotechnologii”, takich jak biometalurgia. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu 224854 Przedmiotem wynalazku są nowe peptydomimetyki o aktywności antyangiogennej, sposób ich otrzymywania, kompozycja farmaceutyczna oraz ich zastosowanie, zwłaszcza w leczeniu nowotworów i przewlekłych stanów zapalnych (w szczególności: reumatoidalnego zapalenia stawów, zapalenia jelita grubego), w łuszczycy, cukrzycy, chorobach zwyrodnieniowych oczu (ARMD), nefropatii i neuropatii. Zalety i innowacje Nowe struktury niskocząsteczkowych związków wykazujących działanie antyangiogenne w steż. nM. Są to nowe związki, o dużym potencjale opracowania potencjalnego leku. Zastrzeżone związki są peptydomimetykami. Związki tego typu wykazują małą toksyczność. Zastosowanie Opracowane związki mogą stać się potencjalnymi lekami przeciwnowotworowymi, ponieważ blokują patologiczną angiogenezę, niezbędną zarówno do wzrostu guza powyżej 2-3 mm, jak i w procesie tworzenia przerzutów. Opracowane związki mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób, w których obserwuje się nadmierną aktywność angiogenezy, jak np. endometrioza, łuszczyca, choroba wrzodowa oraz reumatoidalne zapalenie stawów. Opracowane związki działają poprzez blokowanie kompleksu VEGF165/VEGFR2/NRP-1), który przypuszczalnie odgrywa dużą rolę w patologicznej angiogenezie. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu 413705 Przedmiotem wynalazku są nowe cykliczne peptydomimetyki, kompozycje farmaceutyczne je zawierające oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób związanych z angiogenezą zwłaszcza nowotworów i przewlekłych stanów zapalnych w łuszczycy, cukrzycy, chorobach zwyrodnieniowych oczu (ARMD), nefropatii i neuropatii. Zalety i innowacje: Cykliczne pepydomimetyki według wynalazku mają tę zaletę, że wykazują aktywność antyangiogenną w dużym zakresie stężeń. Ponadto są z powodu swojej cyklicznej budowy bardziej stabilne w płynach fizjologicznych a ich degradacja prowadzi do aminokwasów, które nie są toksyczne. Zastosowanie: Rozwiązanie według wynalazku umożliwia dostarczenie nowych związków będących cyklicznymi peptydami o żądanej aktywności i korzystnych cechach związanych z ich stabilnością. Kompozycja famaceutyczna zawierająca peptydomimetyki może być stosowana do leczenia nowotworów, przewlekłych stanów zapalnych, łuszczycy, cukrzycy, chorób zwyrodnieniowych. Nowe cykliczne peptydomimetyki mogą być wykorzystywane do wytwarzania leku do leczenia chorób związanych z angiogenezą. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl  

Numer zgłoszenia/patentu 225547 Przedmiotem wynalazku są selenowane polisacharydy - nowe wielkocząsteczkowe molekuły otrzymywane na drodze biosyntezy przez kultury mycelialne grzyba z gatunku Lentinula edodes, o całkowicie nietypowej dla tej grupy związków aktywności immunosupresyjnej. Otrzymane produkty wykazują aktywność jako selektywne inhibitory aktywacji limfocytów T, a aktywność ta jest obserwowana już w niskich stężeniach. Preparaty zawierające produkt są przeznaczone do stosowania przede wszystkim w transplantologii w prewencji odrzucenia przeszczepu oraz w chorobach autoimmunologicznych jak np. nieswoiste zapalenia jelit, atopowe zapalenia skóry, reumatoidalne zapalenie stawów, wrzodzieją-ce zapalenie jelita grubego, toczeń rumieniowaty, atopowe zapalenie skóry. Korzyści z zastosowania • Terapeutyk - lek biologiczny (immunomodulator) • Leczenie odrzucania przeszczepów (potransplantacyjne) oraz leczenie chorób autoimmunologicznych (nieswoiste zapalenia jelit, atopowe zapalenie skóry, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty, wrzodziejące zapelenie jelita grubego) Dojrzałość technologii Produkt na etapie badań przedklinicznych. Zastosowanie • farmacja-sektor biofarmaceutyczny • medycyna: -transplantologia ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Synergia - WUM Sp. z o.o. e-mail: biuro@synergia-wum.pl Centrum Transferu Technologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny e-mail: ctt@wum.edu.pl

Numer patentu: P 400501, PCT/PL2013/000109, EP 13774254.0, US 14/422,860 Przedmiotem oferty jest nowy sposób izolowania DNA drobnoustrojów z krwi, mający na celu uzyskanie wysokiej jakości matrycy do reakcji PCR. Prezentowana metoda może być stosowana w pełnej wersji, w wyniku której izoluje się DNA bakterii i grzybów, jak również w wariantach ograniczonych, w celu uzyskania DNA tylko bakterii lub tylko grzybów. Zalety metody: • połączenie lizy enzymatycznej, lizy mechanicznej oraz termicznej, • zmniejszenie do minimum stężenia hemu w próbce, dzięki czemu reakcja PCR nie jest hamowana, • brak konieczności używania specjalnych chemicznych protektorów polimerazy DNA, • zwiększenie czułości detekcji mikroorganizmów we krwi (detekcja już od 100 CFU/ml krwi), • uproszczona metodyka izolacji DNA, • zmniejszenie kosztów metody. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii CITTRU, Uniwersytet Jagielloński Klaudia Polakowska tel. +48 12 663 38 32 e-mail: klaudia.polakowska@uj.edu.pl

Przedmiotem wynalazku jest proces sprzęgania cząsteczek związków organicznych pozwalający na prowadzenie sprzęgania związków organicznych w jednoetapowej reakcji syntezy. W procesie sprzęgania wykorzystuje się czynnik utleniający, zawierający związek srebra(II), przykładowo AgSO4; sole typu Ag(SO3X)2 gdzie X to podstawnik fluorkowy lub perfluoroalkilowy, przykładowo Ag(SO3F)2 lub Ag(SO3CF3)2; Ag(PO2F2)2. Lista związków srebra(II) jest ograniczona. Proces według wynalazku umożliwia sprzęganie cząsteczek związków organicznych bez konieczności ich wcześniejszego modyfikowania lub aktywowania. Proces pozwala na prowadzenie homosprzęgania oraz sprzęgania krzyżowego. Tworzenie wiązań węgiel-węgiel zachodzi pomiędzy atomami węgla posiadającymi jedynie podstawniki wodorowe. Możliwe jest sprzęganie związków organicznych z wytworzeniem wiązania węgiel-węgiel pomiędzy atomami węgla w różnej hybrydyzacji, przykładowo sp3–sp3, sp3–sp2, sp3–sp, sp2–sp2, sp2–sp, sp–sp. W procesie według wynalazku możliwe jest sprzęganie dwóch lub więcej cząsteczek organicznych. Proces może przebiegać w warunkach normalnych. Przykład wykonania: W przypadku, gdy substratem reakcji jest toluen, głównym produktem jest 4-metylodifenylometan, produktami ubocznymi są 2,2’-dimetylobifenyl i 3-metylodifenylometan, zaś produktami śladowymi 1,2-difenyloetan i produkt jego odwodornienia, 1,2-difenyloeten. Ponadto, w niewielkich ilościach tworzą się produkty utleniania grupy metylowej toluenu, aldehyd benzoesowy i kwas benzoesowy. Zalety i innowacje: • niska temperatura prowadzenia reakcji, • większa wydajność i możliwość sprzęgania na atomach węgla sp3 a nie tylko sp2 czy sp, w porównaniu ze sprzęganiem Suzuki-Miyary opartym na związkach Cu(II), • brak konieczności uprzedniego podstawienia reagenta organicznego atomem halogenowca oraz niższa cena, w porównaniu z procesami sprzęgania Hecka, Suzuki i Sonogashiry opartymi o związki Pd(II), • brak konieczności uprzedniego podstawienia reagenta organicznego grupą karboksylową, w porównaniu z reakcją Kolbego opartą na elektrolizie, • brak użycia promieniowania mikrofalowego, w porównaniu z reakcją Scholla opartą o związki Fe(III), • możliwość prowadzenia reakcji w środowisku formalnie niewodnym w sytuacji, gdy reagent organiczny lub/i produkt sprzęgania charakteryzują się higroczułością, • prowadzenie reakcji sprzęgania bez użycia kwasu siarkowego (który zwęgla materię organiczną), w porównaniu z elektrolizą bezpośrednią związku [C–H] w stężonym lub 100% H2SO4 jako rozpuszczalniku. Zastosowanie w branży: • chemicznej, • farmaceutycznej, • przy produkcji srebra. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu PAT.216635 + know-how Oferta dotyczy technologii wytwarzania naturalnych związków o właściwościach antyoksydacyjnych z roślin znanych w Polsce jako lecznicze. Technologia składa się z patentu nr PAT.216635 oraz wiedzy know-how dotyczącej procesu otrzymywania związków i wytwarzania z nich produktów końcowych. Szczegóły techniczne Związki jako substancje czynne zawierają w sobie mieszaninę polifenolowo-polisacharydową o makrocząsteczkach o masie >5 kDa. Związki te mogą być dodawane w ilości od 1% do 20% do powszechnie stosowanych preparatów farmaceutycznych, spożywczych i kosmetycznych, jako komponent leczniczy, przeciwutleniacz lub konserwant. Związki te są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Surowiec Związki wytwarza się z roślin rodziny różowatych (np. poziomka pospolita, jeżyna fałdowana, krwiściąg lekarski), rodziny astrowatych (np. rumianek pospolity, przymiotno kanadyjskie, jeżówka purpurowa) lub ich mieszaniny. Wykorzystuje się części roślinne takie jak korzenie, ziele, liście, kwiaty, kwiatostany, owoce, nasiona lub ich mieszaniny, korzystanie zebrane między kwietniem a listopadem, świeże lub wysuszone. Proces technologiczny 1. Rozdrobnione rośliny poddaje się ekstrakcji wodą lub mieszaniną wody z alkoholem niższym (np. metanol, etanol) lub wodnym roztworem alkaicznym (np. wodorotlenek sodu, potasu, wapnia z dodatkiem soli o charakterze alkaicznym). 2. Zobojętnia się roztwór się do pH 5,5-7,5. Opcjonalnie prowadzi się dalsze ekstrakcje rozpuszczalnikami organicznymi, w nieograniczonym czasie w temperaturze od 5 do 120°C, w stosunku od 1 do 10 porcji rozpuszczalnika. 3. Opcjonalnie wyodrębnia się pożądane substancje poprzez proces sączenia przez barierę w postaci sita molekularnego, membrany nanofiltracyjnej, sączka lub worka dializacyjnego. Wyodrębnione substancje suszy się do postaci proszku. Otrzymany proszek jest substratem np. wykorzystywanym do produkcji kosmetyków. Zastosowania / rynki Technologię można zastosować do produkcji związków antyoksydacyjnych na potrzeby produkcji kosmetyków (naturalne filtry UV, kremy), spożywczych środków konserwujących, suplementów diety, jak i do produktów leczniczych, zapobiegających chorobom związanych ze szkodliwym działaniem wolnych rodników. Innowacyjność / korzyści Neutralizacja działania wolnych rodników, zahamowanie procesu starzenia się skóry. W przeciwieństwie do związków syntetycznych: • zwiększona funkcjonalność, większa liczna funkcjonalności, • wielokierunkowość w działaniu, • pochodzenie naturalne. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska Tomasz Marciniszyn tel. + 48 71 320 41 95 e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu 219151 Przedmiotem wynalazku jest kompozycja szczepów zawierająca Stenotrophomonas sp. szczep 2L, Stenotrophomonas sp. szczep 5L, Stenotrophomonas sp. szczep 6L, Stenotrophomonas sp. szczep 3N, Achromobacter sp. szczep 4P, Arthrobacter sp. szczep 1N, Brevundimonas sp. szczep 2N, Brevundimonas sp. szczep 5N, Brevundimonas sp. szczep 6N, Pseudomonas sp. szczep 3G, Pseudomonas sp. szczep 4, zdeponowana pod numerem - numer depozytu KKP 2041p. (IBPRS), szczepionka bioremediacyjna zawierająca kompozycje tych szczepów, zastosowanie szczepionki do usuwania z gleby zanieczyszczeń oraz sposób oczyszczania gleby z zanieczyszczeń. Zalety i innowacje Naturalny biopreparat złożony z autochtonicznych szczepów bakterii występujących w glebie. Nie wprowadza do środowiska żadnych syntetycznych produktów, ani modyfikacji genetycznych. Opracowany skład efektywnej szczepionki bioremediacyjnej daje możliwość szybkiego namnożenia odpowiedniej ilości biopreparatu. Umożliwia to przeprowadzenie bioremediacji środowiska w relatywnie krótkim czasie (ok. 30 dni). W zależności od potrzeb proces można powtarzać. Opracowanie warunków namnażania biopreparatu oraz składu podłoża mikrobiologicznego oraz składniki biogenne. Umożliwia wprowadzenie potrzebnych składników biogennych przyspieszających proces bioremediacji. Wynalazek pozwala degradować/metabolizować aromatyczne związki nitrowe oraz ogólnie związki aromatyczne m.in. fenole, aminofenole, nitrofenole jak również wielopierścieniowe związki aromatyczne. Umożliwia eliminację związków toksycznych dla ludzi, zwierzą i roślin. Naturalna metoda usuwania ze środowiska niebezpiecznych zanieczyszczeń wymagająca jedynie namnożenia materiału biologicznego (szczepionki bioremediacyjnej) bez konieczności stosowania procesów fizyko-chemicznych. Zastosowanie tego rozwiązania znacznie obniża koszty w porównaniu do tradycyjnych metod fizyko - chemicznych. Rozwiązanie to zostało przetestowane laboratorium jak również w środowisku naturalnym. Możliwość zastosowania bez konieczności testowania. Biopreparaty złożone ze składników biogennych oraz autochtonicznych bakterii zdolnych do wzrostu w obecności wysokich stężeń toksycznych aromatycznych związków nitrowych. Eliminacja etapu adaptacji bakterii po zaszczepieniu gleby skażonej tymi związkami, co zdecydowanie skraca czas biodegradacji. Szczepy bakterii wchodzące w skład szczepionki bioremediacyjnej są zdolne do wzrostu w obecności antybiotyków z następujących grup: aminoglikozydy, fluorochinolony, glikopeptydy, makrolidy, penicyliny, sulfonamidy, tetracykliny. Umożliwia wzrost i efektywność procesu bioremediacji w glebach dodatkowo zanieczyszczonych antybiotykami. Szczepy bakterii wchodzące w skład szczepionki bioremediacyjnej wykazują oporność na metale ciężkie, takie jak: As (III), Cu (II), Cr (VI), Zn (II) oraz Ni (II). Umożliwia wzrost i efektywność procesu biodegradacjii w glebach dodatkowo zanieczyszczonych metalami ciężkimi i dodatkowo eliminację tych metali z gleby. Geny kodujące enzymy odpowiedzialne za metabolizowanie aromatycznych związków nitrowych i metali ciężkich znajdują się także na niemodyfikowanych mobilnych elementach genetycznych. Umożliwia przekazanie umiejętności rozkładu związków toksycznych i metali ciężkich bakteriom autochtonicznym, co zapewnia większą efektywność procesu bioremediacji gleby. Zastosowanie Wynalazek może znaleźć zastosowanie w działalności firm zajmujących się rekultywacją terenów zanieczyszczonych aromatycznymi związkami nitrowymi jak i ropopochodnymi oraz firm deweloperskich chcących prowadzić inwestycje na terenach skażonych aromatycznymi związkami nitrowymi jak i ropopochodnymi. Zobacz również Google Patents ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730

Przedmiotem oferty jest surowiec w formie nanostrukturalnych trójkątnych pryzm ze srebra, który wykazuje silne właściwości bakterio- i grzybobójcze. Nanotrójkąty otrzymywane są w relatywnie prostym procesie chemicznym, przyjaznym dla środowiska naturalnego, o dużej powtarzalności parametrów otrzymanego produktu. W chwili obecnej jesteśmy w stanie wytwarzać roztwór wodny nanopryzm w ilościach kilku litrów w jednym cyklu preparatywnym, ale w razie potrzeby możemy zwiększyć skalę produkcji. Nanomateriał został wszechstronnie scharakteryzowany z wykorzystaniem szeregu metod fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych. Badania fizykochemiczne obejmowały pomiary mikroskopowe (skaningowa i transmisyjna mikroskopia elektronowa), spektroskopowe (spektroksopia absorpcyjna UV-VIS, spektroskopia ramanowska), termiczne (termograwimetria) i elektrochemiczne (potencjał zeta). Przeprowadzona została również wszechstronna analiza mikrobiologiczna surowca. W szczególności wykonane zostały certyfikowane badania działania bakteriobójczego i grzybobójczego nanomateriału na szczepach Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Candida albicans, Aspergillus Niger. Przeprowadzono również badania przenikalności nanomateriału przez barierę naskórkową do głębokich warstw skóry. Wykazały one, że nanotrójkątne pryzmy ze srebra nie przenikają przez skórę, co świadczy o bezpieczeństwie przy stosowaniu zewnętrznym. Przeprowadzone zostały testy na przykładowych formulacjach kosmetycznych, które wykazały dużą skuteczność konserwującą nanomateriału (challenge test zgodnie z PN EN ISO 11930:2012). Zalety i innowacje Silne właściwości przeciwdrobnoustrojowe, tworzenie stabilnych roztworów koloidalnych w wodzie i większości rozpuszczalników organicznych, nietoksyczność, nieprzenikanie przez warstwę naskórkową do głębszych warstw skóry. Zastosowanie Oferowany surowiec może mieć różnorodne zastosowania jako środek dezynfekujący i/lub konserwujący. Jednym z możliwych zastosowań jest jego wykorzystanie jako środka konserwującego w produktach kosmetycznych takich jak kremy, żele, dezodoranty, itp. Niewielki dodatek surowca do produktu kosmetycznego hamuje rozwój drobnoustrojów zapewniając jego długi termin użytkowania. Ze względu na kształt i wielkość nanocząstek nie są one szkodliwe dla zdrowia, gdyż nie przenikają przez skóre (co potwierdzone zostało przeprowadzonymi badaniami laboratoryjnymi). Dzięki takim właściwościom produkt jest bezpieczny w przypadku aplikacji na skórę. Surowiec może też znaleźć zastosowania jako składnik opatrunków antybakteryjnych i płynów dezynfekujących. Przykładowo, mógłby być stosowany do dezynfekcji/odświeżania butów używanych przez wielu użytkowników, np. łyżew, rolek i wrotek, butów narciarskich, czy obuwia do gry w kręgle w wypożyczalniach sportowych. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza

Multimodalny fantom serca

Numer patentu P- 227218 TRL 9 Urządzenie przeznaczone jest do zapewnienia i kontroli jakości obrazów medycznych, uzyskiwanych w różnych modalnościach (tj. MRI, CT, SPECT, PET), ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich standaryzowania. Rozwiązanie pozwala na wykonanie niezależnych procedur na aparatach medycznych wykorzystujących różne metody obrazowania, a następnie precyzyjne nałożenie uzyskanych w ten sposób obrazów. Uzyskiwany wynik jest porównywalny z wynikiem otrzymywanym z wykorzystaniem aparatów hybrydowych. Fantom może zostać również wykorzystany do testowania aparatów hybrydowych w celu sprawdzenia poprawności wykonywania fuzji uzyskiwanych obrazów. Obszary zastosowania Wynalazek ma zastosowanie w placówkach medycznych posiadających aparaty diagnostyczne służące do obrazowania (MRI, CT, SPECT, PET). Innowacyjność i zalety stosowania • Możliwość standaryzacji obrazów uzyskiwanych różnymi metodami (MRI, CT, SPECT, PET). • Możliwość wykorzystania do weryfikacji poprawności działania aparatów hybrydowych. • Rozwiązanie dedykowane do przeprowadzania testów zapewnienia i kontroli jakości aparatów diagnostycznych służących do obrazowania. • Możliwość wykorzystania we wszystkich aparatach medycznych przeznaczonych do obrazowania. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza tel.: +48 12 617 46 42 e-mail: ctt@agh.edu.pl

Zgłoszenie patentowe P. 423999 Oprawka narzędziowa z inteligentnym systemem tłumienia drgań jest zbudowana z kilku modułów, które można łączyć w różnych wariantach. Bazowym modułem opracowanego rozwiązania jest korpus o konstrukcji jednolitej lub hybrydowej (stal + włókno węglowe). Korpus pełni rolę elementu nośnego, na którym zamocowany jest wymienny moduł w postaci głowicy z płytką skrawającą. Wymienna głowica umożliwia stosowanie płytek skrawających o różnym kształcie i kącie przystawienia. Wewnątrz korpusu zamontowany jest przesuwany osiowo moduł tłumienia drgań składający się z masy tłumiącej, pełniącej funkcję źródła pola elektromagnetycznego, oddziałującego na otaczającą go ciecz magnetoreologiczną. Moduł tłumienia drgań ma możliwość osiowej zmiany położenia (zmiany środka ciężkości narzędzia), która może być realizowania manualnie lub za pomocą silnika krokowego. W korpusie narzędzia zamontowany jest czujnik przekazujący informację o drganiach narzędzia do systemu sterowania, który redukuje drgania narzędzia do minimalnego poziomu. POZIOM GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ (TRL) Poziom 7 - Dokonano demonstracji prototypu systemu w otoczeniu operacyjnym INOWACYJNE CECHY • modułowa budowa, • korpus o konstrukcji jednolitej lub hybrydowej, • wymienne głowice narzędziowe, • inteligentny system tłumienia drgań, • zmiana charakterystyki narzędzia w czasie pracy, • płynna zmiana charakterystyki tłumienia, • płynna zmiana środka ciężkości, • monitorowanie stanu narzędzia, • pomiar wibracji narzędzia, • możliwość integracji z obrabiarką. ZASTOSOWANIE • procesy produkcji wymagające obróbki skrawaniem narzędziami na długich wysięgach, co wiąże się z powstawaniem drgań podczas procesu skrawania • przemysł 4.0 • maszynowy • zbrojeniowy • hutniczy • motoryzacyjny WPŁYW NA ŚRODOWISKO • zmniejszenie liczby wadliwych wyrobów • redukcja hałasu generowanego podczas obróbki • redukcja zużycia energii (krótszy czas obróbki) • możliwość naprawy lub wymiany każdej części FORMA WSPÓŁPRACY • Umowa licencyjna ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Ośrodek Transferu Technologii, Politechnika Świętokrzyska

Numer zgłoszenia/patentu P.406158 Wynalazek daje możliwość symulowania procesów starzeniowych w materiałach budowlanych, w szczególności w płytach włóknisto-cementowych, zgodnie z wymogami normy PN-EN 12467 i normy PN-EN 494. Stanowi on część technologii wytwarzania płyt włóknisto-cementowych (oferta nr 22705/2015) i jest powiązany z ofertą nr 22702/2015, 22700/2015 oraz 22699/2015. Szczegóły techniczne Symulowanie procesów starzeniowych polega na cyklicznym powtarzaniu procesu deszczowania-grzania danej płyty w izolowanej termicznie, mobilnej komorze. Komora ta jest w pełni zautomatyzowana, dzięki temu w łatwy, intuicyjny sposób można ustawić żądaną temperaturę, czas nagrzewania, deszczowania, czy też ilość cykli. Pełny cykl badawczy odzwierciedla kilkuletni okres użytkowania w zmiennych warunkach atmosferycznych (podwyższona temperatura i deszcz). Przykładowo, dla płyt włóknisto-cementowych kategorii A i B normy PN-EN 12467 wykonuje się 25 lub 50 cykli badawczych, gdzie pojedynczy cykl trwa ok. 6 godzin (zgodnie z tablicą 11 normy). Nakłady inwestycyjne na budowę komory to ok. 30 tys. zł. i w głównej mierze zależą od użytych do jej budowy materiałów. Działanie komory zostało pozytywnie przetestowane w warunkach rzeczywistych/operacyjnych. Na rys. 1 przedstawiono komorę, która składa się z dwóch przesuwnych na kołach elementów (4). Jednym z nich jest rama (1) na której znajduje się nagrzewnica (6) z systemem rozprowadzającym gorące powietrze (2), pompa wodna (5) połączona jest z systemem rur i dysz natryskowych (3). Woda pobierana jest ze zbiornika (10) i jest ona w obiegu zamkniętym. Nagrzewnica i dysze natryskowe sterowane są elektronicznym panelem sterującym (13) umożliwiającym ustawienie temperatury nagrzewania, długości poszczególnych czasów natrysku i nagrzewania, ilości cykli, przerw między cyklami itp. Do boków i góry ramy zamocowane są przesłony (12) wykonane z pleksiglasu w celu zabezpieczenia przed rozpryskiwaniem wody poza komorę. Rama jest zabezpieczona izolacją termiczną (14). Drugą część komory stanowi przesuwna na kołach (4) rama konstrukcyjna (7), do której przymocowana jest aluminiowa podkonstrukcja (8), a do niej z kolei przymocowane są badane płyty (9). Od strony zewnętrznej rama konstrukcyjna (7) zabezpieczona jest warstwą izolacji termicznej (14). Do badanej płyty (9) zamocowany jest czujnik temperatury (11) mierzący temperaturę na powierzchni płyty. Zastosowania / rynki Rynek producentów materiałów budowlanych, w szczególności płyt włóknisto-cementowych. Za pomocą przedstawionej komory można wykonywać badania starzeniowe wymagane przez normę PN-EN 12467 oraz normę PN-EN 494. Innowacyjność / korzyści • Symulowanie procesów starzeniowych, wpływu warunków atmosferycznych na wyrób budowlany. • Znaczące przyspieszenie procesów starzeniowych w porównaniu do dotychczasowych metod obserwacji w czasie. • Dostosowanie parametrów symulacyjnych do indywidualnych wymogów i norm dla danego wyrobu. • Oferowane rozwiązanie zostało zgłoszone do ochrony patentowej pn. „Komora do badań starzeniowych” (P.406158 z dnia 21-11-2013). ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska Tomasz Marciniszyn tel. + 48 71 320 41 95 e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.419754, P.419758, P.419809, P.419813, P.419814 Przedmiotem oferowanej technologii są: urządzenie mikrofluidalne (bioczip) do prowadzenia hodowli komórkowych w układzie stacjonarnym w ciągłym gradiencie substancji aktywnej i prowadzenia badań procesów biologicznych przebiegających w jej gradiencie, sposób wytwarzania przedmiotowego mikrourządzenia oraz szybkie i bezpośrednie sposoby generowania stabilnych gradientów stężenia substancji aktywnych wykorzystujące adwekcyjny transport masy, które znajdą zastosowanie w urządzeniach mikrofluidalnych do prowadzenia hodowli komórek. Szczegóły techniczne Na technologię składa się pięć wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej: 1. Urządzenie mikrofluidalne do prowadzenia hodowli komórek w gradiencie substancji bioaktywnej (numer zgłoszenia: P.419754, data zgłoszenia: 09.12.2016) 2. Sposób wytwarzania urządzenia mikrofluidalnego do prowadzenia hodowli komórek w gradiencie substancji bioaktywnej (numer zgłoszenia: P.419758, data zgłoszenia: 09.12.2016) 3. Sposób generowania stabilnego, przeciwbieżnego gradientu stężenia dwóch substancji aktywnych w mikrosystemach do prowadzenia hodowli komórek (numer zgłoszenia: P.419809, data zgłoszenia: 15.12.2016) 4. Sposób wytwarzania stabilnego gradientu stężenia substancji aktywnej w mikrosystemach do prowadzenia hodowli komórek (numer zgłoszenia: P.419813, data zgłoszenia: 15.12.2016) 5. Sposób generowania dynamicznie zmiennego gradientu stężenia substancji bioaktywnej w mikrosystemach do prowadzenia hodowli komórek (numer zgłoszenia: P.419814, data zgłoszenia: 15.12.2016). Rozwiązania umożliwiają jednoczesne szybkie wytwarzanie gradientu stężenia substancji aktywnych w komorze hodowlanej oraz prowadzenia hodowli w warunkach stacjonarnych, nie przepływowych bez zaburzenia profilu czynników biochemicznych. Technologia została zwalidowana w skali laboratoryjnej. Zbudowano także prototyp urządzenia mikrofluidalnego do prowadzenia hodowli komórek i realizowania procesu generowania stabilnego gradientu. Zastosowania / rynki Technologia znajdzie zastosowanie w biologii, medycynie, farmacji, biotechnologii oraz inżynierii biomedycznej umożliwiając wytworzenie mikrośrodowiska właściwego do prowadzenia badań podstawowych, m.in.: proliferacji, wzrostu i różnicowania komórek, odpowiedzi immunologicznej, leczenia uszkodzeń, embriogenezy i metastazy nowotworowej itp. – zjawisk zależnych od gradientów molekularnych, koniecznych do odwzorowania i regulacji szlaków sygnalizacji komórkowej, charakterystycznych dla tych procesów. Innowacyjność / korzyści Głównym elementem innowacyjnym technologii jest funkcjonalność oferowanych rozwiązań. Podstawową przewagą technologiczną mikrosystemu jest możliwość prowadzenia badań w ciągłym gradiencie substancji bioaktywnej o bardzo niskim stężeniu. Dzięki zastosowaniu odseparowanego kanału z substancją wskaźnikową, która nie ma kontaktu z badanym materiałem biologicznym, możliwa jest pośrednia analiza profilu stężenia tej substancji w czasie, w prosty sposób metodą spektrofotometryczną. Konstrukcja biochipu umożliwia jednoczesne prowadzenie hodowli kontrolnej (tzw. ślepa próba) oraz hodowli właściwej w stabilnym gradiencie substancji aktywnej o ultraniskim stężeniu oraz ciągłą, pośrednią detekcję tego stężenia. Gradienty w urządzeniu są tworzone w prosty, szybki i powtarzalny sposób dzięki wykorzystaniu zjawiska konwekcyjnego transportu masy, a hodowle i badania prowadzone są w warunkach stacjonarnych (nie przepływowych), dzięki czemu naturalna sekrecja czynników biochemicznych przez komórki jest niezaburzona. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska Jacek Pietrzak tel. 71 320 43 42 e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Numer patentu: P 421075, PCT/PL2018/050014 Prezentowany wynalazek to nowy wyrób medyczny przeznaczony do szerokiego zastosowania w rekonstrukcji aparatu przewodzącego kosteczek słuchowych ucha środkowego. Upośledzenie słuchu stanowi główny problem pacjentów cierpiących na schorzenia ucha środkowego. Jedną z najczęstszych przyczyn tej dysfunkcji jest przewlekłe zapalenie ucha środkowego. Wiele z tych przypadków wiąże się z uszkodzeniem lub nawet zniszczeniem łańcucha przewodzącego (kosteczek słuchowych) i wymaga interwencji chirurgicznej. Standardową metodą leczenia są implanty ucha środkowego. Ich ograniczeniem jest jednak wąski zakres potencjalnego zastosowania. Prowadzi to do pojawienia się istotnych problemów logistycznych wymuszających posiadanie wielu kosztownych modeli protez przez jednostki wykonujące zabiegi wszczepienia implantów słuchowych. Jak dotąd, w zakresie chirurgii ucha środkowego brak jest rozwiązań umożliwiających dopasowanie jednego systemu rekonstrukcji do różnych typów uszkodzeń, które często są diagnozowane dopiero podczas operacji. Proponowana proteza znajdująca zastosowanie w leczeniu chirurgicznym patologii ucha środkowego posiada możliwość indywidualnego dopasowania, pozwalając na skuteczną poprawę słuchu w różnorodnych rodzajach uszkodzeń. Nowy system charakteryzuje się prostą konstrukcją opartą na pojedynczym elemencie i pozwala na całkowite lub częściowe zastąpienie zniszczonego łańcucha kosteczek słuchowych. Zalety nowej protezy: • skuteczność i bezpieczeństwo stosowania, • skuteczność transmisji fali dźwiękowej, • funkcjonalność i śródoperacyjna łatwość modelowania, • uniwersalność zastosowania w wielu sytuacjach klinicznych, • niski koszt wytworzenia. Testy kliniczne Wynalazek przeszedł pomyślnie testy przedkliniczne, obecnie znajduje się w fazie badań klinicznych. Proteza została wszczepiona grupie pacjentów, u których wykazano jej wysoką skuteczność i bezpieczeństwo. Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Dalsze prace ukierunkowane na wdrożenie wynalazku prowadzone są przez naukowców z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem opisanego rozwiązania. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii CITTRU, Uniwersytet Jagielloński

Numer zgłoszenia/patentu PCT/PL2015/000120 Oferta obejmuje wynalazek, na który składa się metoda pomiaru oraz urządzenie diagnostyczne do ustalania jakości paliwa samochodowego, w szczególności do kontrolowania składu próbki paliwa pobranego np. ze zbiornika. Wynalazek chroniony jest poprzez międzynarodowe zgłoszenie nr PCT/PL2015/000120 pn. ”Method and device for determining the quality of motor car fuel” z dnia 24 lipca 2015. Szczegóły techniczne W celu ustalania jakości paliwa pobiera się próbkę o objętości ok. 1 cm3 do specjalistycznego naczynia, w którym umieszczony jest czujnik/sensor piezoelektryczny. Następnie poprzez zastosowanie opracowanej metody pomiarowej, która wykorzystuje doświadczalne krzywe kalibracyjne, dokonuje się numerycznego wyliczenia składu paliwa. Wynikiem pomiaru jest liczbowe (procentowe) przedstawienie zawartości właściwego paliwa w badanej próbce. Czujnik piezoelektryczny może być kalibrowany w zależności od potrzeb pomiarowych, np. do wyznaczenia zawartości dodatku zarówno cięższego oleju napędowego w benzynie, czy też zawartości domieszki lżejszej benzyny w oleju napędowym. W obecnej formie urządzenie jest przystosowane do wykonywania badań wstępnych, tj. stwierdzenia, że skład paliwa jest nieodpowiedni, bez określania rodzaju zanieczyszczeń. Istnieje możliwość rozwinięcia wynalazku w taki sposób, aby umożliwić rozróżnienie innych dodatków wprowadzanych do paliwa – przede wszystkim wody, alkoholi, jak również ciężkich olei silnikowych. Wynalazek został pozytywnie przetestowany w warunkach rzeczywistych (zbudowano prototyp). Z baku pobrano serię próbek oleju napędowego i benzyny oraz przygotowano próbki z różnymi zanieczyszczeniami. Następnie wszystkie próbki zostały przebadane oferowaną metodą. Otrzymane wyniki potwierdziły skuteczność wynalazku. Zastosowania / rynki Miernik znajduje zastosowanie w ramach wstępnej diagnostyki stanu jakości paliwa samochodowego (badania przesiewowe), zarówno benzyny, jak i oleju napędowego (porównanie do zadanego paliwa wzorcowego). Wynalazek może być wykorzystywany np. przez: • Autoryzowane serwisy samochodowe, • Firmy ubezpieczeniowe, • Producentów pojazdów mechanicznych, • Właścicieli firm transportowych, • Klientów indywidualnych chcących sprawdzić jakość tankowanego paliwa. Urządzenie umożliwia wyjaśnienie potencjalnych przyczyn uszkodzenia silnika związanych ze stosowaniem przez użytkownika paliwa o niewłaściwych parametrach użytkowych. Ma to również aspekt ekologiczny, gdyż paliwo o niewłaściwych parametrach spala się w silniku z wydzieleniem dużej ilości substancji zanieczyszczających środowisko. Innowacyjność / korzyści Najważniejsze przewagi i zalety wynalazku: • Prostota układu. • Łatwość obsługi. • Urządzenie umożliwia znaczne uproszczenie, miniaturyzację i skrócenie czasu analizy w porównaniu do stosowanych drogich, instrumentalnych metod analizy składu paliwa. • Urządzenie jest kompaktowe, lekkie, w pełni przenośne. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska Tomasz Marciniszyn tel. + 48 71 320 41 95 e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.420296 Pilotażowe wyniki badań nowej, opatentowanej metody wysokorozdzielczego mapowania dezorientacji materiałów monokrystalicznych. Stan obecny Wiele gałęzi przemysłu wykorzystuje obecnie materiały monokrystaliczne w celu osiągnięcia większej sprawności urządzeń bądź konstrukcji. Jednym z podstawowych problemów takich materiałów jest ich tendencja do tworzenia przypadkowych ziaren bądź wewnętrznych dezorientacji wpływających na ich jakość. Jednym z przykładów mogą być odlewane łopatki turbiny wysokiego ciśnienia stosowane w silnikach lotniczych oraz turbinach energetycznych. Otrzymywanie tych elementów w formie monokrystalicznej poprzez proces kierunkowej krystalizacji zwiększa ich wytrzymałość oraz pozwala bezawaryjnie pracować w dłuższym okresie czasu. Celem prac było przeprowadzenie pilotażowych badań z wykorzystaniem nowatorskiej metody wysokorozdzielczego mapowania dezorientacji. Pozwala ona określić doskonałość strukturalną monokryształów na całej jej powierzchni z wysoką rozdzielczością obrazowania. Jako materiały do badań wykorzystano otrzymane w warunkach przemysłowych stopy wykorzystywanych w przemyśle lotniczym oraz motoryzacyjnym – we współpracy z Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej oraz Toyota R&D Lab. Rezultaty badań Zastosowanie opatentowanej metody badawczej pozwoliło na obrazowanie wewnętrznej dezorientacji oraz występujących odkształceń sieci krystalicznej w makro skali dla całych powierzchni otrzymanych monokryształów. Było to szczególnie ważne z uwagi na duże zdefektowanie przemysłowo otrzymywanych monokryształów, które utrudnia stosowanie typowych metod badawczych. Obrazowanie stosowanych w przemyśle lotniczym odlewów z nadstopów niklu pozwoliło na analizę dezorientacji od poziomu występujących w strukturze dendrytów do całych powierzchni przekrojów prętów (ok. 10 mm średnicy). Ujawniło to złożoność zdefektowania niespotykaną w przypadku innych materiałów. Metoda może być zastosowana do wszystkich materiałów otrzymywanych w formie monokrystalicznej. Jako przykład wykonano pomiary otrzymywanych w warunkach przemysłowych metodą strefowego topienia monokrystalicznych stopów tytanu. Ujawniło to znaczne zdefektowanie otrzymanych odlewów oraz liniową strefową dezorientację wynikającą ze sposobu otrzymywania. Opracowana metoda może z powodzeniem być stosowana w warunkach przemysłowych z uwagi na prostą aparaturę oraz łatwe w interpretacji przedstawienie wyników pomiaru. Za jej pomocą można rozwiązywać problemy powstałych defektów natury technologicznej w celu udoskonalenia procesów produkcji, , jak również prowadzić badania podstawowe. W chwili obecnej rozwiązanie znajduje się na VI poziomie gotowości technologicznej według skali TRL. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Biuro Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet Śląski w Katowicach Biuro Współpracy z Gospodarką tel. 32 359 23 36 e-mail: transfer@us.edu.pl

Numer patentu: P 417804, PCT/IB2017/053969 Przedmiotem oferty jest metoda syntezy wysokiej jakości grafenu na powierzchni węglika krzemu. Rozwiązanie to zostało zgłoszone do ochrony patentowej w trybie międzynarodowym PCT. Metoda ta została opracowana przez grupę naukowców, która posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu fizykochemii powierzchni krystalicznych z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Technologia: Grafen można wytwarzać wieloma metodami, z których każda może mieć inne potencjalne zastosowanie. Prezentowana metoda pozwala na bardzo dokładne kontrolowanie warunków procesu, co przekłada się na co najmniej czterokrotne poprawienie czystości procesu. Użycie w procesie wiązki molekularnego krzemu zwiększa uporządkowanie powstałych struktur grafenu bez niszczenia powierzchni węglika krzemu. Prezentowana metoda, w porównaniu do metod konkurencyjnych, pozwala na otrzymanie grafenu na izolującym podłożu, co umożliwia zastosowanie w elektronice bez konieczności transferu na inne podłoże, a co za tym idzie bez pogarszania parametrów powstałego grafenu. Przewagi konkurencyjne: • wysoki stopień uporządkowania krystalograficznego grafenu, • niska koncentracja defektów struktury krystalicznej, • duży rozmiar domen monokrystalicznych, • wysoka powtarzalność metody, • synteza bezpośrednio na podłożu izolującym, co eliminuje konieczność transferu. Dzięki niezwykłym właściwościom fizykochemicznym, zastosowanie grafenu jest bardzo szerokie i obejmują takie obszary jak: • elektronika, • optoelektronika, • sensory i biosensory, • elementy elektroniczne pracujące w trudnych warunkach (wysokie/niskie temperatury, ciśnienia, agresywne środowisko chemiczne), • pokrycia przewodzące. Prototyp Został stworzony prototypowy układ produkcyjny pozwalający na wytworzenie oraz scharakteryzowanie próbki wysokiej jakości grafenu o wymiarach ok. 1 cm x 1 cm. Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Dalsze prace nad jego rozwojem prowadzą naukowcy z Wydziały Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszej komercjalizacji tej technologii, zwłaszcza w zakresie nabycia licencji na tę innowacje. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii CITTRU, Uniwersytet Jagielloński

Numer zgłoszenia/patentu P.416026 Przedmiotem wynalazku jest sposób elektrochemicznej syntezy siarczanu(VI) srebra(II) o wysokiej czystości. Siarczan(VI) srebra(II) to czarne, ciało stałe wrażliwe na wilgoć po raz pierwszy otrzymane w 2009 roku. Jest to jedyny znany obecnie nieorganiczny związek dwuwartościowego srebra, który nie zawiera atomów fluoru. Siarczan srebra(II) wykazuje bardzo silne właściwości utleniające ze względu na zawartość atomów srebra na +2 stopniu utlenienia. Obie znane dotąd reakcje syntezy siarczanu(VI) srebra(II) nie pozwalają na otrzymanie produktu w postaci czystej. Sam produkt jest drobnokrystalicznym ciałem stałym. Dodatkowo, znaczącą niedogodnością tych metod syntezy, jest konieczność stosowania niebezpiecznego pierwiastkowego fluoru na etapie syntezy prekursorów reakcji [AgF2 lub Ag(SbF6)2]. Niewątpliwą wadą obu metod syntezy jest generowanie odpadów zawierających fluor, które są trudne do utylizacji. Istnieje niezaspokojone zapotrzebowanie na sposób syntezy siarczanu(VI) srebra(II), który pozwalałby na otrzymanie produktu wolnego od zanieczyszczeń. Proces syntezy nie powinien wymagać stosowania prekursorów otrzymywanych z wykorzystaniem niebezpiecznych odczynników chemicznych i nie powinien generować odpadów trudnych do utylizacji. Sposób według wynalazku eliminuje niedogodności znane ze stanu techniki. Zalety i innowacje: • bardzo wysoka czystość produktu reakcji, • uniknięcie generowanie odpadów zawierających fluor, które są trudne do utylizacji. Siarczan(VI) srebra(II) można zastosować: • jako selektywny czynnik utleniający w syntezie organicznej, • jako czynnik utleniający do utylizacji odpadów węglowodorowych i materiałów niebezpiecznych. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Numer patentu: P 403996, PCT/PL2014/050029, EP 14736045.7, US 14/892,458 Przedmiotem wynalazku jest nowa metoda detekcji bakterii i grzybów w próbce materiału biologicznego, w którym zawarte DNA poddaje się amplifikacji w reakcji PCR w czasie rzeczywistym w systemie multipleksowym. Reakcję amplifikacji prowadzi się dwuetapowo z zastosowaniem w pierwszym etapie starterów specyficznych dla bakterii oraz grzybów, a następnie produkt pierwszej amplifikacji wykorzystuje się jako matrycę w drugim etapie – amplifikacji z zastosowaniem starterów i sond różnicujących grzyby na grupę grzybów pleśniowych i drożdżopodobnych i bakterie na Gram dodatnie i Gram ujemne. Podstawowe zalety metody: • objęcie całości panelu mikroorganizmów bakteryjnych i grzybiczych, z różnicowaniem na bakterie Gram ujemne, Gram dodatnie, grzyby drożdżopodobne i grzyby pleśniowe, lecz bez typowania konkretnych gatunków; • jednoczesna amplifikacja co najmniej 2 sekwencji DNA, co pozwala na jednoczesną detekcję bakterii i grzybów, bez oczekiwania na wynik elektroforezy DNA; • zastosowanie systemu Nested pozwala na zwiększenie czułości metody detekcji o dwa rzędy wielkości w porównaniu do PCR jednostopniowego; • możliwość wykorzystania metody do wykrywania tylko bakterii lub tylko grzybów, lub do jednoczesnego wykrywania zarówno grzybów jak i bakterii, co wpływa na obniżenie kosztów badania. • możliwość wytypowania konkretnego gatunku drobnoustroju po sekwencjonowaniu produktu PCR. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii CITTRU, Uniwersytet Jagielloński Klaudia Polakowska tel. +48 12 663 38 32 e-mail: klaudia.polakowska@uj.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.228031 Przedmiotem oferty jest układ mechatroniczny do bardzo dokładnego odwzorowania ruchu stawu kolanowego - ruchu między kością piszczelową a udową z uwzględnieniem toczenia oraz poślizgu. Mechanizm poprzez zastosowanie układu mechatronicznego złożonego z dwóch napędów obrotowych może odtworzyć wcześniej zmierzone i zarejestrowane dane o ruchu stawu kolanowego pacjenta oraz pozwala na dostosowanie trajektorii dla jego indywidualnych potrzeb. Ponadto, ruch drugiego stawu kolanowego może być traktowany jako odniesienie i może być mierzony przez ten sam mechanizm. Wynalazek objęty jest ochroną patentową. Szczegóły techniczne Przedmiotem wynalazku jest mechanizm zawierający dwa napędy obrotowe, które w czasie rzeczywistym dostosowują i modyfikują trajektorię, zwłaszcza chwilowego środka obrotu ludzkiego stawu kolanowego, do żądanego ruchu. Zastosowany napęd obrotowy centralny (12) zapewnia pośrednio ruch całego mechanizmu i zgięcie kolana. Istota urządzenia według wynalazku polega na tym, że mechanizm odwzorowuje złożony ruch stawu kolanowego z uwzględnieniem ruchu między kością udową (1) a piszczelową (2). Wraz ze stopniem zgięcia kolana następuje, oprócz toczenia, poślizg, co wpływa na zmianę położenia chwilowego środka obrotu stawu. Dzięki zastosowaniu napędu centralnego możliwy jest ruch obrotowy względem górnego elementu napędu obrotowego centralnego (8) jak i jego dolnego elementu (7). Odwzorowanie złożonego ruchu stawu kolanowego, zwłaszcza trajektorii chwilowego środka obrotu jest możliwe dzięki zastosowaniu napędu obrotowego przedniego (15) i tylnego (11). Napęd obrotowy przedni zapewnia ruch obrotowy względny elementu dolnego przedniego (3) i elementu górnego przedniego (4), łącząc je w sposób obrotowy. Podobnie napęd obrotowy tylny zapewnia ruch obrotowy względny elementu dolnego tylnego (6) oraz górnego tylnego (5). Kąty obu napędów można zmieniać niezależnie od siebie nawzajem dzięki obrotowemu zamocowaniu napędzanych elementów do kości udowej i kości piszczelowej. Zastosowania / rynki Wynalazek znajduje zastosowanie w przypadku urazów miękkich takich jak skręcenia, uszkodzenia ścięgien i więzadeł głównie podczas rehabilitacji, jak również jako element zastępczy stawu kolanowego (implanty i protezy) lub w urządzeniach do wspierania ludzkiego kolana (ortezy). Z powodzeniem może zostać zastosowany również przy projektowaniu i konstruowaniu robotów humanoidalnych oraz egzoszkieletu. Odbiorcami układu są firmy produkujące sprzęt ortopedyczny, jak i ośrodki rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne. Innowacyjność / korzyści Innowacyjny wynalazek niesie ze sobą następujące korzyści: • odwzorowanie złożonego ruchu stawu kolanowego dzięki zastosowaniu przedniego i tylnego napędu obrotowego, • uzyskanie bardzo dokładnej regulacji trajektorii chwilowego środka obrotu dla indywidualnych potrzeb, • dostosowanie się w czasie rzeczywistym do wymaganego ruchu kolana, • prosta struktura oraz mało skomplikowana budowa urządzenia, • możliwość monitorowania bardzo dokładnej kontroli ruchów, • szeroki zakres możliwych do uzyskania trajektorii chwilowego środka obrotu, • podczas przeciążeń stawu mechanizm blokuje napędy, utrzymując je sztywne do chwili zmniejszenia się obciążenia, • w celu określenia prawidłowej trajektorii punkt odniesienia mogą stanowić wcześniej zarejestrowane dane o ruchu pacjenta. Ruch drugiego kolana może stanowić punkt odniesienia. • urządzenie może odtworzyć wcześniej zmierzony i zapisany ruch, co może znaleźć zastosowanie podczas rehabilitacji. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska Anna Szczypka tel. +48 71 320 43 51 e-mail: anna.szczypka@pwr.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.395135 PAT.219643 Przedmiotem wynalazku jest mechanizm obrotu i blokowania platformy nadwozia wagonu kolejowego do transportu kombinowanego. Posiada zastosowanie do przewozu nośników ładunku, zwłaszcza naczep ciągników siodłowych oraz samochodów ciężarowych na duże odległości. Wynalazek kwalifikowany jest w dziedzinie wiedzy dotyczącej środków transportu i komunikacji. Połączenie transportu drogowego i kolejowego Pomysł związany z połączeniem transportu drogowego i kolejowego powstał w Stanach Zjednoczonych w latach 50 ubiegłego wieku, kiedy to opracowano technologię przewozu naczep samochodowych specjalnymi wagonami-wózkami kolejowymi (Roadrailer). W latach 80 i 90 został on przeniesiony do Europy i dostosowany do warunków europejskich. Obecnie stosowanym powszechnie rozwiązaniem w zakresie przewozu samochodów ciężarowych z wykorzystaniem transportu kolejowego jest system proponowany przez firmę Moda Lohr. Biorąc pod uwagę jej okres wprowadzenia do użytku obecnie dostrzega się szereg wad. Jedną z nich jest bardzo rozbudowana infrastruktura, która wymaga dużych nakładów finansowych. W szczególności dotyczy to budowy peronu, wymagającego instalacji skomplikowanych stanowisk umożliwiających obrót elementów ruchomych wagonu i załadunek oraz rozładunek samochodów. Rozwiązania tego typu prezentowane są przykładowo na stronach internetowych firmy ModaLohr oraz w literaturze, np. Betriebs- und Investitionskosten-vergleich zweier RoLa-Systeme, im Auftrag des Bundesamts für Verkehr Schlussbericht. Pozostałe istniejące systemy z tego zakresu posiadają również szereg mankamentów. Wadą większości znanych rozwiązań wagonów przeznaczonych do transportu łączonego jest to, że dzisiejszy transport kombinowany jest zbyt wolny, za mało elastyczny i zbyt kosztowny. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Wojskowa Akademia Techniczna Maciej Szanciło tel. +48 261 83 90 88

Uniwersytet Łódzki

Magnes Bittera

Numer patentu 419055 Przedmiotem wynalazku jest magnes Bittera, przeznaczony do wytwarzania silnych stałych pól magnetycznych i mający zastosowanie szczególnie w laboratoriach fizycznych do celów badawczych oraz w niektórych procesach technologicznych. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki +48 42 635 49 87/6 e-mail: ctt@uni.lodz.pl

Numer zgłoszenia/patentu 413998 Istotą wynalazku jest mikrobiologiczny preparat oraz technologia jego wykorzystania do utylizacji osadów ściekowych oaz biodegradacji związków organicznych w glebach. Preparat obejmuje znane i stabilne mieszaniny szczepów bakteryjnych charakteryzujące się podwyższonymi aktywnościami enzymatycznymi umożliwiające efektywną hydrolizę białek i tłuszczy (oraz innych substratów organicznych) zawartych m.in w osadach ściekowych. Wstępna biologiczna obróbka substratu ma na celu zwiększyć wydajność procesu biodegradacji i metanizacji. Kluczowym etapem limitującym powstawanie metanu w procesie fermentacji metanowej oraz upłynniania osadów ściekowych jest więc proces hydrolizy złożonych związków organicznych: białek, tłuszczy, olejów, węglowodanów do prostych związków jak aminokwasy, kwasy tłuszczowe, gliceryny czy monocukry. Opracowany preparat oraz technologia powoduje wzrost wydajności produkcji biogazu oraz redukcję zawartości suchej masy osadów ściekowych, co świadczy o skutecznej utylizacji osadów ściekowych. Poza obszarem zastosowania w procesach oczyszczania ścieków, preparat może być wykorzystywany w procesie biodegradacji związków organicznych w glebach i osadach. Wyselekcjonowane szczepy bakterii wchodzące w skład preparatu charakteryzują się wysokimi aktywnościami hydrolitycznymi. Mogą rozkładać m.in. związki trudno degradowalne zmniejszając ich zawartość w glebach i osadach. Pośrednio szczepy o wysokich aktywnościach hydrolitycznych mogą wpływać na rozwój i aktywność naturalnej mikroflory zasiedlającej daną niszę ekologiczną. Prowadząc reakcję hydrolizy związków organicznych, udostępniają proste związki, które mogą stymulować wzrost autochtonicznej mikroflory. Dzięki temu mogą stać się doskonałym pierwotnym kolonizatorem zanieczyszczonego środowiska oraz znaleźć szerokie zastosowanie w dziedzinie „białej biotechnologii”. Zalety i innowacje: • Naturalny „wzmacniacz“ procesu utylizacji osadów ściekowych. • Kompatybilny z mikroorganizmami przeprowadzającymi proces fermentacji metanowej podczas procesu fermentacji metanowej w oczyszczalniach ścieków. • Atrakcyjny ekonomicznie. • Szerokie spektrum aktywności, czyli uniwersalne i posiadające oporność na zmienne warunki środowiskowe (temperatura, pH, obecność metali ciężkich). Zastosowanie: W skład osadów ściekowych wchodzą w głównej mierze różnorodne cząstki, związki organiczne oraz bakterie i wydzielane prze nie zewnątrzkomórkowe substancje polimerowe (białka, tłuszcze, cukry) ograniczające skuteczną degradację osadów. Opracowany preparat mikrobiologiczny skutecznie rozkłada wymienione związki co umożliwia wykorzystanie prostych związków innym grupom mikroorganizmów w tym mikroorganizmom przeprowadzające procesy fermentacji metanowej. Jest to jedna z tradycyjnych metod zagospodarowania osadów ściekowych. Odpowiednie zastosowanie preparatu w komorach fermentacyjnych oczyszczalni ścieków gdzie zachodzi proces metanizacji, umożliwia poprawę aktywności mikroorganizmów przeprowadzających poszczególne fazy procesu fermentacji metanowej, co w efekcie skutkuje zwiększeniem produkcji biogazu w procesie utylizacji osadów ściekowych. Degradacja związków organicznych również powoduje zmniejszenie suchej masy osadów ściekowych dzięki czemu w procesie utylizacji osadów powstanie mniejsza ilość odpadów a większa jego część ulegnie gazyfikacji. Głównym odbiorcą preparatu Lipo-Prep mogą być oczyszczalnie ścieków borykające się z usuwaniem osadów ściekowych. Ponadto ze względu na zdolność degradacji związków trudno degradowanych w glebach skażonych tymi związkami organicznymi, odbiorcą mogą być również firmy i instytucje zajmującą się oczyszczaniem gleb z tego typu związków (w tym związki ropopochodne) lub firmy/instytucje mające problem z takimi związakami jako odpady swojej działalności. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Przedmiotem rozwiązania jest celowana metoda terapii stwardnienia rozsianego i colitis u ludzi, a także colitis u psów. Aby uzyskać efekt terapeutyczny leukocyty izolowane z krwi chorego zostają poddane działaniu wystandaryzowanych antygenów pasożyta w warunkach in vitro. Przyczynia się to do namnożenia limfocytów supresorowych hamujących stan zapalny w organizmie chorego. Tak namnozone limfocyty podaje się następnie pacjentowi w iniekcji dożylnej. Zaproponowana przez twórców metoda terapeutyczna pozwala wykorzystać bardzo silny potencjał immunosupresyjny nicieni pasożytniczych, bez wprowadzenia żywych pasożytów do organizmu pacjenta. Obecnie w zastosowaniu klinicznym u pacjentów z chorobami alergicznymi i autoimmunizacyjnymi proponowane są limfocyty regulatorowe Treg CD4+CD25. Przeprowadzone badania wykazały, że pod wpływem antygenów pasożyta określone limfocyty supresorowe posiadają znacznie większą aktywność w hamowaniu stanu zapalnego, objawów EAE i colitis u myszy w stosunku do w/w. Ponadto nie tracą potencjału supresorowego podczas transferu in vivo. Zalety zastosowania limfocytów supresorowych w terapii chorób autoimmunizacyjnych i neurodegeneracyjnych: • jest to nietoksyczna, biologiczna terapia celowana przywracającą prawidłowe funkcjonowanie nadmiernej reakcji immunologicznej, • wysoka dostępność biologiczna – podanie dożylne limfocytów – 100% biodostępności; niska toksyczność, • efekt terapeutyczny obserwowany jest już przy podaniu bardzo niskiej dawki równej 40. 000 limfocytów, • brak powikłań polekowych, ogólnej supresji układu immunologicznego (podatność na infekcje wirusowe i bakteryjne, ryzyko wystąpienia nowotworów) i szkodliwych interakcji w wyniku stosowanej powszechnie polifarmakoterapii, • możliwość ograniczenia dawkowania leków u chorych, • ograniczone koszty opracowania terapii – zmniejszenie nakładów niezbędnych na badania farmakodynamiczne i farmakokinetyczne, • szerokie spektrum odbiorców (terapia może być stosowana w każdej grupie wiekowej, zarówno u dzieci jak również u pacjentów z zaburzeniami odporności) - brak odmiennej reakcji na terapię w wyniku zmian farmakodynamicznych i farmakokinetycznych. Zastosowanie Zastosowanie limfocytów supresorowych w terapii chorób autoimmunizacyjnych i neurodegeneracyjnych. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna

Lekki pancerz prętowy

Numer zgłoszenia/patentu P.395023 PAT.217168 Prezentowany wynalazek kwalifikowany jest w dziedzinie sprzętu bojowego i techniki minerskiej. Współcześnie stosowanych jest kilka rodzajów obrony pasywnej, szczególnie przeciw pociskom z głowicami kumulacyjnymi. Z uwagi na konieczność zachowania wysokiej mobilności chronionych pojazdów dąży się do opracowania najlżejszego i bardzo skutecznego pancerza. Cechy te łączą w sobie pancerze prętowe, które usytuowane są w pewnych odległościach od siebie i chronionego obiektu. Konstrukcja pancerza Rozwiązanie konstrukcyjne pancerza o strukturze nieciągłej zostało przedstawione w zgłoszeniu patentowym US3765301A. Rozwiązanie to przewiduje mocowanie za pomocą spoin blach wykonanych z dowolnego materiału o określonej długości i grubości do pancerza właściwego pojazdu lub ochranianego obiektu. Przewidziane jest również mocowanie gotowych zestawów blach oraz płyt do ochranianych obiektów za pomocą połączenia śrubowego. Kąt pochylenia blach oraz odstęp sąsiadujących elementów może mieć różną wartość. W przypadku obrony przed pociskami typu RPG długość blach musi być znacznie większa, co automatycznie skutkuje wzrostem masy pancerza. W kolejnym rozwiązaniu przedstawionym w zgłoszeniu patentowym WO 2009064263A2 opisano pancerz prętowy. W rozwiązaniu tym elementy pancerza są montowane na uchwytach oddalonych o określoną odległość od ochranianego obiektu. Elementami pancerza mogą być pręty o okrągłym, kwadratowym lub prostokątnym przekroju i dowolnych wymiarach, wykonane z dowolnego materiału. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Wojskowa Akademia Techniczna Maciej Szanciło tel. +48 261 83 90 88

Numer zgłoszenia/patentu 408834 Wynalazek dotyczy konsorcjum mikroorganizmów zdolnych do hydrolizy celulozy, korzystnie biomasy ligninocelulozowej, które obejmuje specyficzne mieszaniny szczepów bakteryjnych, jak również preparatu do hydrolizy celulozy obejmującego to konsorcjum, preparatu suplementu, preparatu złożonego oraz zastosowania i sposobu je wykorzystującego. Zalety i innowacje: • Digest-Prep przyspiesza rozkład biomasy ligninocelulozowej uwalniając łatwo przyswajalne związki organiczne. • Zwiększa wytwarzanie związków organicznych stosowanych w procesie fermentacji. • Digest-Prep może być stosowany w warunkach aerobowych i anaerobowych w szerokim zakresie pH i temperatury. • Biomasa ligninocelulozowa może być rozkładana w różnych, ekstremalnych warunkach. • Digest-Prep umożliwia produkcję suplementów fermentacji metanowej. • Zwiększa produkcję biogazu nawet do 40%. • Suplementy diety powstałe podczas korzystania z Digest-Prep umożliwiają ożywienie i namnażanie konsorcjów metanotwórczych. • W zależności od stosowanego substrat, produkcja biogazu zwiększa się od 10% do 40%. • Preparat złożony Supp-Digest-Prep-Plus służy do utrzymania rentowności i efektywności metanogennych mikroorganizmów do fermentacji metanowej, suplementacji oraz zapewnienie sprawnego hydrolizy celulozy • Zwiększa produkcję biogazu od 25 do 48% - poprawia jakość biogazu, który zawiera ok. 75-80% metanu; ogranicza czas przebywania w komorze fermentacyjnej. Zastosowanie Rozwiązanie można stosować w dziedzinie biopaliw np. do produkcji biogazu oraz biologicznego przetwarzania odpadów (fermentacja beztlenowa). ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.407678 Przedmiotem oferty jest kompozytowy materiał włóknisto-cementowy przeznaczony do produkcji elementów budowlanych, zwłaszcza płyt włóknisto-cementowych. Szczegóły techniczne Skład kompozytowego materiału włóknisto-cementowego, w zależności od przeznaczenia końcowego wyrobu, zawiera cement w ilości 30%-60% wagowych, mączkę wapienną w ilości 27%-43% wagowych, impregnowane włókna celulozowe w ilości 5%-12% wagowych oraz flokulant w ilości 0,01%-0,03% wagowych. Kompozytowy materiał pozytywnie przetestowano w warunkach rzeczywistych, produkcyjnych. Wytworzono z niego płytę włóknisto-cementową, przeprowadzono proces jej dojrzewania w komorze klimatycznej (wg wynalazku z oferty 22700/2015). Następnie, dokonano bezkontaktowej kontroli jakości (wg wynalazku z oferty 22702/2015) oraz przebadano procesy starzeniowe (wg wynalazku z oferty 22701/2015). Rozwiązanie zostało zgłoszone do ochrony patentowej pn. „Kompozytowy materiał włóknisto-cementowy” (P.407678 z dnia 27-03-2014). Zastosowania / rynki Kompozytowy materiał włóknisto-cementowy może być stosowany do wytwarzania elementów budowlanych, m.in. płyt włóknisto-cementowych, także falistych oraz dachówek i rur. Według oferowanego wynalazku można produkować materiały o różnej gęstości i przez to o różnych zastosowaniach. Materiały o niskiej gęstości znajdują zastosowanie we wnętrzach, także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienki, SPA, baseny), jako wyciszające panele, czy też okładziny do ścian i sufitów. Materiały o dużej gęstości stosowane są na podłogi, poszycia, elewacje zewnętrzne oraz formy betonowe. Innowacyjność / korzyści Innowacyjnością oferowanego rozwiązania jest użycie do produkcji kompozytu celulozy pochodzącej z makulatury-do 50%. Ponadto włókna celulozowe impregnowane są chlorkiem lub bromkiem didecylo- dimetylo amonowym, co powoduje zwiększenie stabilności biologicznej, bez dużego wzrostu poboru energii oczyszczania oraz strat długości włókna. Przewagą płyty wyprodukowanej z oferowanego kompozytu, w porównaniu do dostępnych na rynku płyt, jest zwiększona wytrzymałość i stabilność wymiarowa oraz niska wilgotność. Na rys.1 przedstawiono zależność średniej wytrzymałości na zginanie od czasu przechowywania w wodzie płyty zewnętrznej wytworzonej z oferowanego kompozytu oraz płyty dostępnej w sprzedaży (badania wg normy PN-EN-12467). Na rys.2 porównano nasiąkliwość płyty zewnętrznej wytworzonej z oferowanego kompozytu z jej odpowiednikiem dostępnym na rynku (badania wg normy PN-EN-ISO-12570). Oferowany kompozytowy materiał włóknisto-cementowy daje możliwość wyprodukowania płyty o nasiąkliwości mniejszej o ok. 70% w porównaniu do płyt dostępnych w sprzedaży. Materiały wytworzone z kompozytu są ponadto odporne na działanie wilgoci, na rozkład, insekty, grzyby pleśniowe i domowe, szkodniki techniczne oraz gryzonie. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska Tomasz Marciniszyn tel. + 48 71 320 41 95 e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu 418051 Przedmiotem wynalazku są nowe kompleksy rutenu o unikalnej budowie i właściwościach, wykazujące znacząco wyższą stabilność termiczną, a także efektywnie katalizują reakcje metatezy olefin. Znanych jest kilkadziesiąt karbonowych kompleksów rutenu w katalizie metatezy olefin, jednak ścieżki ich syntezy są długie, skomplikowane i wymagają dużych nakładów finansowych. Ponadto niewiele jest takich związków, które są trwałe i odporne na działanie wysokich temperatur. Mało jest również prekatalizatorów, których aktywację do katalizatorów można kontrolować w czasie trwania reakcji w warunkach wysokiej temperatury. Zalety i innowacje Nowe kompleksy rutenu o unikalnej budowie i właściwościach, wykazujące znacząco wyższą stabilność termiczną, a także efektywnie katalizują reakcje metatezy olefin. Ulegają one aktywacji w powolny, bezpieczny i kontrolowany sposób w wysokiej temperaturze, co umożliwia łatwą wymianę energii niezbędnej do przebiegu reakcji oraz odprowadzenie powstałych produktów gazowych. Synteza opracowana przez twórców jest znacznie krótsza, tańsza i łatwiejsza do zastosowania na skalę przemysłową w porównaniu z aktualnym stanem techniki. Takie katalizatory można przechowywać i używać w dostępnych na rynku rozpuszczalnikach bez konieczności stosowania atmosfery gazu ochronnego. Zastosowanie Wynalazek ma użycie w szeroko rozumianej syntezie organicznej, wykorzystywanej w badaniach naukowych i przemyśle (na przykład do otrzymywania polimerów, leków, czy paliw), między innymi w: • reakcjach metatezy zamykania pierścienia i homometatezy, • metatezie alkeninów (RCEYM), • metatezie krzyżowej (w tym również etenolizy), • reakcjach metatycznego diastereoselektywnego przegrupowania pierścienia (DRRM), • reakcjach polimeryzacji z otwarciem pierścienia (ROMP), • polimeryzacji dienów (ADMET). ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl  

Numer zgłoszenia/patentu 221643 Wynalazek dotyczy komory pomiarowej przystosowanej do wyznaczania właściwości elektrycznych wysoce reaktywnych próbek proszkowych przy użyciu metody spektroskopii impedancyjnej. Metoda ta znajduje zastosowanie w badaniu układów koloidalnych, polimerowych jak również układów o znaczeniu farmaceutycznym i biologicznym. Przy pomocy tej komory pomiarowej można badać właściwości reaktywnych związków chemicznych, które są niezbędne do rozwijania nowych technologii, np. nadprzewodniki, przewodniki superjonowe, magazyny energii chemicznej, stałe magazyny wodoru, półprzewodniki, ogniwa fotowoltaiczne i superkondensatory. Komora według tego wynalazku cechuje się niskim kosztem produkcji, bezawaryjnością i łatwością obsługi, a ponad to ma cechy techniczne niespotykane w innych urządzeniach tego typu. Zalety i innowacje: • Łatwe i szybkie badanie próbek proszkowych ze względu na łatwość obsługi. • Badanie próbek wysoce reaktywnych chemicznie, ponieważ komora pomiarowa jest wykonana z materiałów inertnych chemicznie. • Wyeliminowanie kontaktu próbki z powietrzem atmosferycznym dzięki systemowi szczelnego zamykania komory. • Prowadzenie pomiarów w funkcji temperatury i ciśnienia jednocześnie dzięki zastosowaniu prostych systemów ogrzewania i regulacji siły docisku. • Kontrolę aktualnego stanu próbki przy użyciu specjalnego wziernika umieszczonego w ścianie bocznej komory. • Pominięcie wstępnego etapu pastylkowania próbki proszkowej, ponieważ jest ona prasowana bezpośrednio pomiędzy elektrodami w komorze pomiarowej. • Wyeliminowanie problemu niedostatecznego sprasowania próbki dzięki możliwości kontroli siły docisku elektrod podczas prowadzenia pomiaru. • Pominięcie etapu napylania próżniowego metali na spastylkowaną próbkę ponieważ kontakt elektryczny jest zapewniony poprzez silne dociśnięcie elektrod. • Skrócenie czasu przygotowania pomiaru ze względu na wyeliminowanie etapów pastylkowania i napylania próżniowego, oraz dzięki uproszczeniu sposobu ogrzewania i kontroli ciśnienia podczas pomiaru. • Obniżenie całkowitego kosztu prowadzenia pomiaru dzięki wyeliminowaniu etapu napylania próżniowego, co wiąże się brakiem konieczności zakupu napylarki próżniowej. • Badanie miligramowych ilości związków chemicznych dzięki miniaturyzacji układu pomiarowego; • Łatwość obsługi, niezawodność i bezawaryjność. • Niski koszt produkcji ze względu na prostotę konstrukcji i tanie materiały konstrukcyjne. Rozwiązanie to pozwala na prowadzenie pomiarów impedancyjnych dla próbek proszkowych, reaktywnych chemicznie i wrażliwych na kontakt z powietrzem i wilgocią atmosferyczną. Wynalazek pozwala na jednoczesną kontrolę temperatury próbki oraz ciśnienia wywieranego na próbkę, oraz daje możliwość wizualnego monitorowania aktualnego stanu próbki. Komora ta jest pierwszym rozwiązaniem umożliwiającym prowadzenie badań elektrochemicznych dla reaktywnych próbek proszkowych bez wystawiania ich na działanie warunków atmosferycznych. Dodatkową zaletą wynalazku jest łatwość obsługi co pozwala znacząco uprościć i skrócić procedurę pomiarową zmniejszając jednocześnie koszty prowadzonych badań. Koszt produkcji komory według wynalazku jest niewielki, a sam proces produkcji nieskomplikowany. Komora pomiarowa była testowana w warunkach laboratoryjnych i rozwijana przez ponad 12 miesięcy poprzedzające zgłoszenie patentowe. Zastosowanie Wynalazek może znaleźć zastosowanie w ośrodkach akademickich, instytutach naukowych, przemyśle farmaceutycznym czy kontroli jakości produkowanych substancji. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Przedmiotem rozwiązania jest dwuetapowa bioremediacja mikrobiologiczna zanieczyszczonych zbiorników wodnych, która skutkuje ograniczeniem biomasy fitoplanktonu, zanikiem zakwitów glonów oraz sinic. Technologia oparta jest na wykorzystywaniu naturalnych właściwości degradatywnych specjalnie dobranych zespołów mikroorganizmów o dużym potencjale biochemiczno-metabolicznym do rozkładu i wykorzystywania substancji organicznych będących źródłem zanieczyszczeń i eutrofizacji zbiorników wodnych. Podstawową przyczyną złego ekologicznego stanu jakości zbiorników wodnych jest znaczne ograniczenie lub wręcz zahamowanie w nich, naturalnych w przyrodzie, procesów samooczyszczania się wód przeprowadzanych w wodzie i osadach dennych przez mikroorganizmy (głównie bakterie). W Polsce i na świecie najczęściej w procesach rekultywacji zbiorników wodnych wykorzystuje się trzy typy technologii: • mechaniczne usuwanie osadów (bagrowanie) lub przydennych mas wodnych (płukanie jezior), • zastosowanie środków chemicznych do usuwania i immobilizacji nadmiernych ilości fosforu mineralnego w celu ograniczenia bujnego rozwoju biomasy fitoplanktonu, oraz w ostatnich latach, • mikrobiologiczne probiotyki środowiskowe. Należy podkreślić, że żadna z powyższych sama w sobie technologii nie jest w stanie doprowadzić do długotrwałej poprawy jakości wód i osadów dennych albowiem każda z nich usuwa tylko częściowo (często nie efektywnie) przyczyny złego stanu ekologicznego zbiornika. Żadna ze znanych i stosowanych w świecie technologii rekultywacji zbiorników wodnych w porównaniu z KOBIOMIK nie polega na kompleksowym i synergistycznym jednoczesnym współdziałaniu bakteryjnych probiotyków środowiskowych jako systemu biologicznego mineralizującego zasoby fosforu organicznego, wspomaganiu mineralizacji donorem tlenu atomowego celem natlenienia środowiska reakcji i równoległym wytrącaniu i immobilizacji fosforu mineralnego w postaci nierozpuszczalnych w wodzie kompleksów rabdofanowych. Najważniejszym etapem w tym procesie jest biotransformacja rozpuszczonej w wodzie materii organicznej do cząstkowej materii organicznej ze szczególnym uwzględnieniem mineralizacji i defosforylacji organicznych połączeń fosforu wyłącznie przeprowadzana przez bakterie heterotroficzne. Zalety i innowacje: • skuteczna i trwała poprawa parametrów jakości wód i osadów dennych zbiorników wodnych (po 30 dobach trwania bioremediacji mikrobiologicznej wytrącone zostało ok. 85-90% fosforu mineralnego, co uniemożliwiło dalszy bujny rozwój fitoplanktonu; stwierdzono również wzrost głębokości stawów o 10-20 cm spowodowany zmniejszeniem się miąższości osadów organicznych; ponadto średnia wartość mętności wody w badanych stawach spadla o ok. 47% w stosunku do średnich wartości mętności na początku zabiegu bioremediacji), • nie inwazyjność i bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego oraz użytkowników wód naturalnych, • wspomaganie naturalnych procesów samooczyszczania się wód, • prostota w wykonaniu, niewymagająca skomplikowanych maszyn i narzędzi, • efektywność ekonomiczna. Rozwiązanie można zastosować do oczyszczania: • płytkich jezior, zatok dużych jezior i zbiorników wodnych (do głębokości poniżej 6 m); • stawów rybackich i hodowlanych; • stawów miejskich i rekreacyjnych; • lagun w oczyszczalniach ścieków; • starorzeczy o niewielkim przepływie wód. Referencje: • Eco Life System sp. z o.o. • PROECO Przemysław Nowack ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Numer patentu: P 421574,  PCT/PL2018/050020 Przedmiotem oferty są nowe materiały optyczne do zastosowania w optyce nieliniowej. Obecnie sektor technologiczny wykorzystujący materiały optyczne wykazuje szybkie tempo rozwoju. Poszukiwane są rozwiązania charakteryzujące się szczególnymi efektami fizycznym znanymi w optyce nieliniowej (tj. dwójłomność, druga harmoniczna), które są pożądane przy konstrukcji układów optycznych. Zjawisko dwójłomności, czyli rozdwojenie promieni świetlnych jest wykorzystywane w wielu urządzeniach optycznych, w tym ekranach ciekłokrystalicznych, modulatorach światła, OAGs (optical axis gratings), a także przy produkcji elementów optycznych np. pryzmatu Nicola, płytek półfalowych. Filtry o znanej dwójłomności są wykorzystywane np. w kamerach w celu zniwelowania nieodwracalnego zniekształcenia sygnału tzw. spatial aliasing. Efekt ten odgrywa także kluczową rolę w procesach nieliniowych, w tym w generowaniu drugiej harmonicznej światła (SHG), czyli światła o dwukrotnie krótszej długości fali niż światło padające. Materiały wykazujące nieliniowe właściwości optyczne (NLO) są powszechnie wykorzystywane w optoelektronice np. do konwersji częstotliwości światła, a także w fotonice i telekomunikacji. W chwili obecnej poszukuje się nowych nieliniowych materiałów optycznych o wysokiej wydajności konwersji światła, o dużej odporności mechanicznej i optycznej (czyli o wysokim progu zniszczenia), oraz odpowiedniej przezroczystości. Przedmiotem wynalazku są ko-kryształy, których jedna z odmian polimorficznych cechuje się wysoką wydajnością generowania drugiej harmonicznej oraz możliwością uzyskania dopasowania fazowego. Wyznaczona względna wartość SHG jest ponad 14 razy większa niż dla powszechnie stosowanego materiału nieliniowego (diwodorofosforanu potasu). Prezentowany materiał optyczny jest bezbarwny oraz o pokroju odpowiednim do hodowli dużych monokryształów nadających się do dalszej obróbki mechanicznej. Otrzymany ko-kryształ wykazuje dużą dwójłomność w porównaniu z innymi materiałami transparentnymi. Maksymalna dwójłomność osiągnięta dla jednej z odmian polimorficznej wynosi 0,46. Dla porównania, kalcyt stosowany powszechnie do produkcji pryzmatów polaryzacyjnych charakteryzuje się dwójłomnością o wartości 0,17. Materiały będące przedmiotem oferty ze względu na swoje właściwości mogą być wykorzystywane do budowy urządzeń i elementów optycznych. Ponadto, ze względu na polarność struktury mogą wykazywać efekty takie jak piroelektryczność, piezoelektryczność czy też ferroelektryczność. Zalety technologii: Prezentowane materiały optyczne charakteryzują się: duża dwójłomnością (2-3 razy większą w porównaniu do powszechnie stosowanych pryzmatów polaryzacyjnych); wysoką wydajnością generowania drugiej harmonicznej (14 razy większą niż w przypadku komercyjnych materiałów optyczych) oraz możliwością uzyskania efektu dopasowania fazowego; bezbarwnością pożądaną w kontekście zastosowań optycznych; pokrojem odpowiednim do hodowli dużych monokryształów nadających się do obróbki mechanicznej. Wyżej wymienione cechy prezentowanej technologii świadczą o konkurencyjności w stosunku do materiałów stosowanych obecnie do konstrukcji układów optycznych, np.: ekrany ciekłokrystaliczne; pryzmat Nicola; układy laserowe do odczytu CD/DVD; technologia światłowodów; matryce LED; detektory fotoelektryczne. Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii CITTRU, Uniwersytet Jagielloński

Numer zgłoszenia/patentu PL 225921, P.414346, P.418776 Przedmiotem oferty są nowe sposoby wytwarzania matryc polimerowych oraz żywic polimerowych przeznaczonych do selektywnego odzysku metali szlachetnych. Zastosowanie technologii umożliwi efektywne pozyskiwanie cennych metali takich jak złoto, srebro, ren z podlegającemu recyklingowi zużytego sprzętu elektronicznego. Szczegóły techniczne Przedmiotem oferty są wynalazki określające: • sposób wytwarzania usieciowionych matryc polimerowych ze zlokalizowanymi na ich powierzchni reaktywnymi grupami chlorometylenowymi, • sposób wytwarzania żywic polimerowych ze zlokalizownymi na ich powierzchni grupami jonowymiennymi, • sposób wykorzystania do odzyskiwania metali szlachetnych. Zastosowanie polimerów do selektywnej sorpcji metali szlachetnych stwarza możliwość ich wyizolowania ze środowiska o bardzo małym zagęszczeniu (5g/tona). Umożliwi to odzysk cennych metali w wyniku recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego (urządzenia, baterie itp.). W skład oferty technologicznej wchodzą trzy wynalazki zgłoszone do ochrony prawnej: 1. Sposób wytwarzania matryc polimerowych z reaktywnymi grupami chlorometylowymi (numer zgłoszenia: P.410196, numer prawa wyłącznego: PL 225921) 2. Sposób wytwarzania żywic polimerowych (numer zgłoszenia: P.414346) 3. Sposób zatężania złota na jonitach polimerowych typu rdzeń-otoczka z roztworów po ługowaniu odpadów elektronicznych (numer zgłoszenia: P. 418776). Związki zostały przebadane w warunkach laboratoryjnych pod kątem selektywnej sorpcji metali szlachetnych, w tym złota i renu, z wynikiem pozytywnym. Zastosowania / rynki Wynalazek znajdzie zastosowanie do selektywnego odzysku metali przy recyclingu sprzętu elektronicznego. Podstawowym odbiorcą technologii są firmy recyclingowe, przemysł wydobywczy oraz chemiczny. Innowacyjność / korzyści Innowacyjność wynalazku wynika z poniższych przesłanek: 1. Metoda oparta na żywicach jonowymiennych stanowi alternatywę dla piro- lub hydro-metod odzysku metali szlachetnych. 2. Jest metodą znacznie bardziej przyjazną środowisku w porównaniu do wytrącania złota cyjankiem z roztworów cyjankowych otrzymywanych w wyniku ługowania rud. 3. Proces oparty na opisanej w zgłoszeniach patentowych metodzie jest dotąd niestosowany w Polsce. Główną korzyścią z wdrożenia technologii jest zakładana efektywność procesu odzysku metali szlachetnych. Firma, która wdroży technologię będzie pierwszą w Polsce realizującą proces odzysku metali z elektro-śmieci. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska Jacek Pietrzak tel. 71 320 43 42 e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.405657 Przedmiotem oferty technologicznej jest rozwiązanie pozwalające na zidentyfikowanie awarii łączników falownika, a także na rekonfigurację urządzenia oraz przywrócenie pracy całego napędu poprzez zmianę algorytmu sterowania. Rozwiązanie ma szczególne znaczenie w świetle wymagań stawianych napędom elektrycznym, od których oczekuje się nie tylko doskonałej jakości, ale również bezawaryjności. Szczegóły techniczne Technologia ma postać wynalazku pn.: „Sposób i układ diagnostyki uszkodzeń łączników dwupoziomowego falownika napięcia” (numer zgłoszenia: P. 405657, numer prawa wyłącznego: PL226655). Na technologię składają się: (i) układ do diagnostyki uszkodzeń łączników dwupoziomowego falownika napięcia, oraz (ii) sposób diagnostyki uszkodzeń łączników tegoż falownika. Uszkodzenia polegają na braku przewodzenia prądu przez jeden z łączników falownika, pracującego w napędzie prądu przemiennego. Metoda diagnostyki została oparta na analizie przebiegu wektora zadanego napięcia stojana w układzie współrzędnych zespolonych α-ß i według wynalazku polega na tym, że w analizowanych układach po-miarowych mierzy się czas jego przebywania w poszczególnych sektorach płaszczyzny zespolonej. W ramach technologii przedstawiono również rozwiązanie sprzętowe proponowanej metody diagnostyki awarii łączników falownika. Rozwiązanie pozwala na szybką detekcję awarii, rekonfigurację falownika oraz przywrócenie pracy całego układu. Założenia technologii mogą zostać zaimplementowane jako oddzielne urządzenie, bądź algorytm wprowadzony do sterownika. Działanie układu oraz sposobu diagnostyki uszkodzeń łączników dwupoziomowego falownika przetestowano na urządzeniach w warunkach laboratoryjnych, potwierdzając tym samym ich skuteczność oraz możliwość do potencjalnego zastosowania w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Zastosowania / rynki Z racji popularności falowników przedstawiona technologia może znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest precyzyjna regulacja prędkości obrotowej silników prądu przemiennego, a więc między innymi w układach sterowania wentylatorów, pomp, automatyce dźwignic, taśmociągach, ma-szynach produkcyjnych, układach transportu i wielu innych. Potencjalnymi odbiorcami technologii są producenci urządzeń elektrycznych, w szczególności oferujący swoje rozwiązania dla rynku pojazdów elektrycznych (tramwajów, trolejbusów, autobusów elektrycznych), jak również produkty dla sektora energetycznego i przemysłowego. Innowacyjność / korzyści Wśród potencjalnych korzyści wynikających z wdrożenia technologii, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: • układ oraz sposób diagnostyki umożliwia zastosowanie w wielu urządzeniach i może zostać w sposób relatywnie łatwy dostosowane do przeznaczonego układu – technologia może zostać zaimplementowana w postaci algorytmu wprowadzonego do sterownika, jak również stanowić urządzenie podłączone do układu diagnozowanego, • technologia pozwala na szybką diagnostykę uszkodzenia falownika, umożliwiając detekcję między innymi uszkodzonych światłowodów, bramki tranzystora lub urządzeń wykonawczych, • implementacja technologii nie wymaga dużych nakładów finansowych, • układ oraz sposób diagnozowania awarii falowników pozwala na rekonfigurację urządzenia po jej zdiagnozowaniu, • w przypadku zastosowania układu w warunkach produkcyjnych, szybka diagnostyka oraz rekonfiguracja falownika pozwala nie tylko na zminimalizowanie czasu przestoju, ale w przypadku produkcji wielkoseryjnej na oszczędność związaną z wymianą lub serwisem falownika oraz przestojami produkcyjnymi. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska Jacek Pietrzak tel. 71 320 43 42 e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.409420 Przedmiotem oferty jest mechanizm sterowania, zwłaszcza okiennicami przesuwnymi wyposażonymi w ruchome lamele. Rozwiązanie to zgłoszono do ochrony patentowej pod nr P.409420. Szczegóły techniczne Mechanizm zębaty przedstawiono na rys. 1. Istotą mechanizmu jest koło zębate złożone z dwóch kół składowych (1, 2) zablokowanych na wspólnym wale (5), z których każde posiada zęby na połowie swojego obwodu. Jedno koło tworzy przekładnie linearną z zębatką pionową (3), a drugie przekładnie linearną z zębatką poziomą (4). Ruchu wału (5) przekłada się na ruch pionowy lub/i poziomy. Poziomy ruch otwiera/zamyka okiennice, a ruch pionowy otwiera/zamyka lamele. Poprzez zastosowanie podwójnego koła istnieje możliwość otwierania/zamykania lameli przy zasuniętych okiennicach. Sterowanie za pomocą wału (5) odbywa sie od wewnątrz budynku i może ono być ręczne jak i elektryczne. Zastosowania / rynki • Producenci mechanizmów sterowania okiennicami Innowacyjność / korzyści • Sterowanie elementami ruchomymi w pionie i poziomie za pomocą jednego koła zębatego-jednego napędu. • Płynne przejście z ruchu poziomego na pionowy i odwrotnie. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska Tomasz Marciniszyn tel. + 48 71 320 41 95 e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu PAT.219454 Wiertło przeznaczone jest do wykonywania odwiertów w betonie - zarówno do typowych zastosowań budowlanych, jak i do specjalistycznych badań np. przyczepności warstw betonowych metodą odrywania (metodą „pull-off”). Oferta obejmuje patent (nr 219454) na wiertło koronowe o eliptycznym kształcie, pn.”Wiertło koronowe do wykonywania odwiertów w betonie”. Szczegóły techniczne Wiertło koronowe posiada eliptyczny kształt, co prowadzi do zniwelowania sił powstających podczas wiercenia, a tym samym do wolniejszego zużycia wiertła. Zmniejszenie sił tarcia ma znaczenie m.in. w badaniu jakości betonu metodą „pull-off”, bowiem podczas wykonywania odwiertu tradycyjnym wiertłem do warstwy podkładowej (na głębokość większą niż 30mm), często następuje ścięcie styku warstw betonowych i zniszczenie warstwy podkładowej, co uniemożliwia dokonanie pomiaru jakości betonu. Ścięcie to wynika z wysokiej wartości siły na pobocznicy wiertła, dużo wyższej niż na styku warstw betonowych. Dzięki eliptycznemu kształtowi oferowane wiertło niweluje tarcie na pobocznicy wiertła, przez co dowiercenie się do podkładu na znaczną głębokość, bez ścięcia styków warstw, staje się możliwe. Wytworzono wiertło o średnicy wewnętrznej 50mm, eliptycznej średnicy zewnętrznej 55mm, średnicy transwersalnej 57mm. Wiertło zakończono czterema ostrzami wykonanymi z spiekanego węglika o grubości 2mm i szerokości 21mm. Wiertłem tym wykonano 950 odwiertów na głębokość od 20 do 50 mm w betonie klasy C20/25. W tym samym betonie wykonano tradycyjnym wiertłem koronowym zaledwie 250 odwiertów, po których wiertło wymagało regeneracji. Elipsę wiertła można modyfikować pod konkretne jego wymiary i przeznaczenie. Zastosowania / rynki Wiertło znajduje zastosowanie przy pracach budowlanych, jak i specjalistycznych badaniach betonu. Innowacyjność / korzyści W przeciwieństwie do tradycyjnego wiertła koronowego oferowane wiertło: • ma znacznie wydłużoną żywotność, • niweluje siły powstające podczas wiercenia, • umożliwia wykonywanie poprawnych odwiertów o głębokości większej niż 30mm. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska Tomasz Marciniszyn tel. + 48 71 320 41 95 e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.40552, P.404428, P.403333, P.403332, P.403331, P.403330, P.402795, P.401829, P.401828, P.401827, P.401826, P.401359, P.398829, P.398828 Testy medyczne (diagnostyczne) do diagnozy chorób nowotworowych i zakaźnych na wczesnym etapie możliwe do wytworzenia po koszcie wielokrotnie niższym od poziomu większości tego typu rozwiązań na rynku. Szczegóły techniczne Oferowana technologia ma postać testów diagnostycznych, do diagnozy wybranych groźnych chorób nowotworowych i zakaźnych, a także sposobów wytworzenia testów i kierunków ich zastosowań. Testy oparte są na specyficznych przeciwciałach poliklonalnych z żółtek jaj kurzych (IgY). Na technologię składają się następujące zgłoszenia patentowe: • Test diagnostyczny do detekcji białka gp 120 wirusa HIV-1 (zgłoszenie numer P.405522) • Ultraczuły test diagnostyczny do detekcji antygenu PSA (P. 404428) • Test diagnostyczny do detekcji białka Map (186-203) (P. 403333) • Test diagnostyczny do detekcji białka Efb (145-162) (P. 403332) • Test diagnostyczny do detekcji białka Efb (127-140) (P. 403331) • Test diagnostyczny do detekcji białka Efb (105-124) (P. 403330) • Przeciwciała poliklonalne klasy IgY specyficzne wobec epitopu ludzkiego białka CA 15-3(1066-1085) sposób ich wytwarzania i zastosowanie (P. 402795) • Przeciwciała poliklonalne klasy IgY specyficzne wobec epitopu I białka PSA, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie (P. 401829) • Przeciwciała poliklonalne klasy IgY specyficzne wobec ludzkiego białka CA 15-3, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie (P. 401828) • Przeciwciała poliklonalne klasy IgY specyficzne wobec epitopu ludzkiego białka CA 15-3 (1085-1103), sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie (P. 401827) • Przeciwciała poliklonalne klasy IgY specyficzne wobec epitopu II białka PSA, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie (P. 401826) • Przeciwciała poliklonalne klasy IgY specyficzne wobec białka gp120 wirusa HIV-1, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie (P. 401359) • Przeciwciała poliklonalne klasy IgY specyficzne wobec białka Efb, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie (P. 398829) • Przeciwciała poliklonalne klasy IgY specyficzne wobec białka Map, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie (P. 398828) Oferowane testy diagnostyczne pomyślnie przeszły fazę prób w warunkach laboratoryjnych. Dodatkowo, testy na PSA zostały poddane wstępnej walidacji na próbkach surowicy pacjentów z podejrzeniem nowotworu prostaty. Uzyskane wstępne wyniki pozwoliły potwierdzić wysoką specyficzność diagnostyczną nie odbiegającą od komercyjnie dostępnych testów, przy czym opracowany test wykazał znacznie wyższą czułość detekcji docelowego markera nowotworowego. Zastosowania / rynki Oferowana technologia może znaleźć zastosowanie w obszarze diagnostyki medycznej – do wykrywania na wczesnym etapie groźnych chorób nowotworowych i zakaźnych. Wykorzystywana będzie głównie w szpitalach i ośrodkach diagnostycznych. Innowacyjność / korzyści Główna przewaga oferowanych testów diagnostycznych polega na zmniejszeniu kosztu wytworzenia w porównaniu z dostępnymi na rynku produktami. Przykładowo, koszt wykonania pojedynczego oznaczenia stężenia białka PSA w surowicy przy użyciu opracowanego testu serologicznego opartego na przeciwciałach IgY nie przekracza 0,50 PLN, podczas gdy analogiczne oznaczenie przy użyciu komercyjnych testów przekracza 25 PLN. Niski koszt wytworzenia nie odbija się jednocześnie negatywnie na skuteczności oferowanych testów – w badaniach laboratoryjnych potwierdzono ich wysoką trafność, nie odbiegającą od rozwiązań konkurencyjnych. Podobnie czas przeprowadzenia testu przez pacjenta jest zbliżony do analogicznych rozwiązań rynkowych. Oferowane testy diagnostyczne charakteryzują się możliwością wykrycia choroby na bardzo wczesnym etapie jej rozwoju, przed pojawieniem się objawów, co pozwala na trafny dobór terapii i zwiększa szanse wyleczenia. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska Jacek Pietrzak tel. 71 320 43 42 e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Technologia produkcji płyt włóknisto-cementowych, oparta jest na innowacyjnych rozwiązaniach, z których część została zgłoszona do ochrony patentowej na terenie RP, a część stanowi poufne know-how. Szczegóły techniczne Płyty włóknisto-cementowe posiadają doskonałe cechy budowlane m.in.: wytrzymałość na zginanie i ściskanie, wytrzymałość na uderzenia i uszkodzenia, a także odporność na działanie wody, ognia, grzybów pleśniowych, gryzoni oraz posiadają wysoką izolacyjność dźwiękową. Znajdują one zastosowanie zarówno wewnątrz (ściany, sufity, podłogi), jak i na zewnątrz budynków (elewacje, w tym elewacje wentylowane, w zastosowaniu do rewitalizacji starych obiektów budowlanych, zwłaszcza wykonanych w technologii wielkiej płyty). Płyty te składają się z naturalnych składników (cementu, włókien celulozowych pozyskanych z drewna i makulatury), co czyni je produktem całkowicie bezpiecznym dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Płyty włóknisto-cementowe, wyprodukowane na podstawie oferowanej technologii, są wyrobami budowlanymi o wysokim stopniu innowacyjnym i ekologicznym, a dzięki zastosowaniu do produkcji materiałów recyklingowych doskonale wpisują się w program zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Na przedmiotową technologię składają się wynalazki opisane w poniższych ofertach technologicznych: • kompozytowy materiał włóknisto cementowy - oferta nr 22699/2015 • komora klimatyczna do dojrzewania (pielęgnacji) płyt włóknisto-cementowych - oferta nr 22700/2015 • mobilna komora do badań starzeniowych materiałów budowlanych- oferta nr 22701/2015 • bezkontaktowa kontrola jakości płyt budowlanych - oferta nr 22702/2015 Poufna, kompletna wiedza know-how dotycząca technologii produkcji płyt włóknisto-cementowych została zawarta w postaci spisanych doświadczeń techniczno-organizacyjnych z wdrażania tej technologii. Zawiera ona m.in.: • założenia projektowe, schematy i rysunki całego procesu produkcyjnego, parku maszynowego, • sposób przygotowania surowców - opracowanie składów surowców w zależności od przeznaczenia wyrobu końcowego, • sposób formowania, prasowania, jak i obróbki płyt, • metodę procesu dojrzewania płyt, • sposób sterowania i kontroli procesem produkcji, • metodykę kontroli i badania właściwości fizycznych płyt zgodnie z normami, w tym spełnia wszystkie wymagania normy EN-12467. Innowacyjność / korzyści Innowacyjnością oferowanej technologii jest wykorzystanie czterech innowacyjnych rozwiązań udoskonalających obecny model produkcji pod względem skrócenia czasu produkcji, uzyskania znacznie lepszych właściwości fizycznych końcowego wyrobu, jak i precyzyjnej jego kontroli w czasie rzeczywistym. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska Tomasz Marciniszyn tel. + 48 71 320 41 95 e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu PAT.217125 Oferta dotyczy innowacyjnej pompy łopatkowej ze zintegrowanym napędem elektrycznym. Innowacja polega na zupełnie nowej, nie stosowanej do tej pory konstrukcji, gdzie wirnik pompy wyporowej i stojan silnika elektrycznego są nieruchomymi elementami kadłuba, natomiast ruchomym elementem jest obudowa pompy wyporowej połączona z wirnikiem silnika elektrycznego. Pompy łopatkowe są stosowane układach napędzanych hydraulicznie typu podnośniki, prasy, obrabiarki oraz w układach samosmarujących urządzeń mechanicznych. Szczegóły techniczne Na rysunku 1 przedstawiono przekrój wzdłużny przez zespół silnik-pompa. Szarym kolorem oznaczono wszystkie części zespołu, które podczas pracy pozostają nieruchome. Są to: stojan silnika, radiator, płyty boczne (kolor jasnoszary) oraz wirnik z łopatkami, część rozdzielacza obrotowego i zespół kanałów transportujących olej hydrauliczny (kolor ciemnoszary). Żółtym kolorem znaczono wirnik silnika elektrycznego: rdzeń oraz część zewnętrzną przedzielone białą tuleją niemagnetyczną oraz magnesy przymocowane na zewnętrznej powierzchni wirnika silnika. Pomarańczowym kolorem oznaczono elementy pompy, które obracają się razem z wirnikiem silnika- bieżnia oraz boczne płyty ciśnieniowe, które tworzą zamknięty kartridż hydrauliczny. Opracowano prototyp, który poddano badaniom. Układ wykorzystuje silnik prądu stałego BLDC o sterowanej prędkości obrotowej. Podstawowe parametry prototypowej pompy przedstawiono w tab.1. Zastosowania / rynki Pompy łopatkowe są stosowane do przetłaczania lepkich cieczy i smarów w układach oraz urządzeniach hydraulicznych (takich jak podnośniki, prasy, obrabiarki). W szczególności mają zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu: w lotnictwie (ze względu na stosunek ciężar/moc, dobrą sterowalność), w robotyce (ze względu na dobrą dynamikę i uproszczony układ sterowania), w przemyśle samochodowym (wspomaganie układu kierowniczego, układy napędu elementów wyposażenia) zwłaszcza w pojazdach z napędem elektrycznym. Innowacyjność / korzyści Zwartość konstrukcji w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań - masa zespołu silnik pompa może zostać zredukowana do 40%, ma to szczególne znaczenie w lotnictwie ze względu na stosunek ciężar/moc. Możliwość sterowania wydajnością pompy bezpośrednio przez prędkość obrotową silnika elektrycznego. Zawory proporcjonalne oraz serwozawory nie muszą być stosowane. Dzięki zastosowaniu silników BLDC zespół cechuje się wysoką dynamiką pracy. Dzięki możliwości sterowania wydajności pompy na drodze elektronicznej istnieje możliwość dostosowania mocy dostarczanej do mocy wymaganej przez odbiornik hydrauliczny w zależności od realizowanego cyklu pracy. Redukcja emisji hałasu w porównaniu z rozwiązaniem konwencjonalnym ze względu na umiejscowienie pompy wyporowej. Kontakt z Brokerem Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska Tomasz Marciniszyn tel. + 48 71 320 41 95 e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu 219106 Przedmiotem rozwiązania są hybrydowe związki, które wykazują aktywność w kierunku hamowania cholinoesteraz, a dodatkowo posiadają właściwości antyoksydacyjne i zapobiegają agregacji Aβ (β-amyloidu), mogą zatem stanowić potencjalne leki o działaniu neuroochronnym. Mimo bardzo intensywnych prac badawczych, dotychczas nie znaleziono skutecznej terapii przyczynowej w leczeniu choroby Alzheimera. Obecnie leczenie koncentruje się na łagodzeniu objawów. Najczęściej stosowana obecnie strategia terapeutyczna opiera się na założeniu, że zwiększenie ilości neuroprzekaźnika, jakim jest acetylocholina, prowadzi do lepszego wykorzystania pozostałych przy życiu neuronów, co z kolei spowalnia postęp choroby. Cel ten może zostać osiągnięty przez zahamowanie aktywności acetylocholinoesterazy. W ciągu ostatnich dziesięciu lat poszukiwania nowych inhibitorów cholinoesteraz poszerzyły się o grupę tzw. leków hybrydowych, związków łączących w swojej budowie znany lek lub jego kopię, bądź też fragmenty różnych leków. W efekcie połączenia, struktury hybrydowe wykazują często znacznie większą aktywność w porównaniu do ich prekursorów „niehybrydowych”, a nawet obserwuje się synergizm ich działania. Kolejny ważny czynnik sprzyjający chorobom neurodegeneracyjnym stanowi stres oksydacyjny. Stąd korzystną rolę w leczeniu może odgrywać stosowanie związków posiadających właściwości antyoksydacyjne. Związki te charakteryzują się zdecydowanie lepszą aktywnością biologiczną w kierunku hamowania cholinoesteraz od dotychczas znanych pochodnych. Zalety i innowacje: • Możliwość stosowania mniejszych dawek leku. • Potencjalne leki o działaniu neuroochronnym. Zastosowanie Rozwiązanie to można zastosować do wytwarzania leku do zapobiegania i/lub leczenia zaburzeń neurodegeneracyjnych, takich jak otępienie starcze, otępienie mózgowo-naczyniowe, łagodne upośledzenie poznawcze, zaburzenie niedoboru koncentracji i/lub neurodegeneratywna choroba otępienna z anomalnymi agregacjami białkowymi, zwłaszcza choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, ALS lub choroby prionowe, jak choroba Creutzfeldt-Jakoba lub choroba Gertsmann-Straussler-Scheinher’a. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Uniwersytet Łódzki

Impulsowy generator mikrofal

Numer patentu Pat.228540 Przedmiotem wynalazku jest impulsowy generator mikrofal, mający zastosowanie zwłaszcza w warunkach mobilnych. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki +48 42 635 49 87/6 e-mail: ctt@uni.lodz.pl

Politechnika Świętokrzyska

Hydrogenerator do mikroelektrowni wodnej

Zgłoszenie patentowe P. 417047 Przedmiotem oferty jest hydrogenerator składający się z turbiny wodnej i generatora, przeznaczony do przepływów rzędu 0,2 m³/s oraz spiętrzeń wody ok. 2 m. Do łożyskowania turbiny, niezależnego od łożyskowania generatora, zastosowano łożyska ceramiczne, smarowane wodą (co umożliwia rezygnację z uszczelnień ruchowych). Łopatki wirnika o profilu NACA 2412 wykonano z aluminium stopowego PA6. W przeprowadzanych testach turbina o mocy ok. 1 kW osiągnęła ponad 80 proc. sprawność. Do zamiany energii mechanicznej uzyskiwanej z turbiny wodnej na energię elektryczną zaprojektowano unikalny generator z magnesami trwałymi. Do wzbudzenia generatora wykorzystano nowoczesne magnesy neodymowe o dużej energii magnetycznej. Dzięki nim generator wytwarza napięcie przy każdej prędkości obrotowej i nie wymaga dodatkowej energii do wzbudzenia. Z tego wynika wysoka sprawność przetwarzania energii mechanicznej w elektryczną (86 proc.). ZALETY: • produkt jest innowacyjny w skali światowej, • możliwość generowania energii elektrycznej w sposób ciągły przy mocy zaledwie 1 kW, • budowa mikro i małych hydroelektrowni z wykorzystaniem innowacyjnego hydrogeneratora zwiększy ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, • wynalazek może pracować w miejscach po dawnych młynach lub tartakach wodnych, więc nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych, • wysoka sprawność generatora - w warunkach znamionowych 86%. ZASTOSOWANIE: Wynalazek może znaleźć zastosowanie w starych młynach, kołach wodnych, nieczynnych elektrowniach wodnych, jazach i innych przegrodach na małych rzekach. Można go wykorzystać do produkcji energii w mikro i małych hydroelektrowniach. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Ośrodek Transferu Technologii, Politechnika Świętokrzyska Paweł Kocańda tel. 41 34 24 471 e-mail: pkocanda@tu.kielce.pl

Numer patentu Pat.222962 Przedmiotem wynalazku jest generator magnetohydrodynamiczny. Generator przeznaczony jest do wytwarzania energii elektrycznej w celu zasilania urządzeń o małym poborze mocy, szczególnie w warunkach mobilnych oraz mający zastosowanie w technice laboratoryjnej. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki +48 42 635 49 87/6 e-mail: ctt@uni.lodz.pl

Numer patentu Pat.228917 Przedmiotem zgłoszenia jest generator fal elektromagnetycznych impulsowych, przeznaczony do wytwarzania fal elektromagnetycznych impulsowych. Generator zawiera zamkniętą komorę roboczą w kształcie graniastosłupa o podstawie wielokąta foremnego z parzystą liczbą boków. Do każdej z bocznych ścianek komory przymocowany jest prostopadle kanał albo o przekroju prostokątnym. Osie kanałów przecinają się w środku komory roboczej. Każdy z kanałów ma zewnętrzny koniec zamknięty i wyposażony w izolator, przez który przechodzą końcówki anteny dipolowej, umieszczonej wewnątrz kanału. Końcówki anten są przyłączone poprzez diody wysokonapięciowe do uzwojeń wtórnych transformatorów sprzęgających, natomiast uzwojenia pierwotne transformatorów przyłączone są do generatorów impulsów elektrycznych. Wszystkie generatory są połączone z zegarem synchronizującym za pomocą przewodów o jednakowych długościach. Każdy z kanałów ma koniec zewnętrzny zamknięty i wyposażony w tulejkę z gwintem, w którą wkręcany jest nagwintowany pręt, zakończony kołnierzem, umieszczonym w nakładce, przymocowanej do przegrody wewnątrz kanału. W środku komory roboczej zamocowany jest pręt wykonany z dielektryka z próbką badanego materiału. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki +48 42 635 49 87/6 e-mail: ctt@uni.lodz.pl

Numer patentu Pat.228918 Przedmiotem zgłoszenia jest generator przeznaczony do wytwarzania fal akustycznych impulsowych, mający zastosowanie w technice laboratoryjnej przy badaniu materiałów. Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki +48 42 635 49 87/6 e-mail: ctt@uni.lodz.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.414021 Przedmiotem oferty jest formulacja farmaceutyczna o właściwościach przeciwnowotworowych do zastosowania w leczeniu nowotworów. Formulacja ta zawieraja cytostatyk doksorubicynę i substancję wzmacniającą jej działanie w komórkch nowotworowych (związek z grupy izotiocyjanianów). W warunkach in vitro powyższa formulacja wykazuje silne działanie przeciwko nowotworom piersi, jajnika, prostaty, żołądka, tarczycy, drobnokomórkowemu rakowi płuc, wątroby, płaskonabłonkowemu rakowi głowy i szyi, chłoniakom, szpiczakowi mnogiemu i chorobie Hodgkina. Jednocześnie formulacja cechuje się zmniejszoną toksycznością względem komórek prawidłowych, co potwierdzone zostało w badaniach in vitro na komórkach prawidłowych CRL-1790. Wykazany synergizm działania substancji czynnych jest efektem bardzo korzystnym, ponieważ pozwala obniżyć stężenie efektywne leku. Podanie wspólne związków umożliwia obniżenie stężenia doksorubicyny dla największych spadków żywotności komórek o około 30%. Otrzymany preparat jest zatem selektywny pod względem działania cytotoksycznego - cechuje się mniejszą toksycznością układową, a silniejszym działaniem przeciwnowotworowym. Leki przeciwnowotworowe powinny cechować się takimi właściwościami, dlatego przedstawiona formulacja farmaceutyczna będzie użyteczna w leczeniu nowotworów i wykazuje lepsze własności niż sama doksorubicyna. Zalety i innowacje: Formulacja liposomalna doksorubicyny i izotiocyjanianu – synergizm (wzmocnienie działania) w komórkach nowotworowych, antagonizm (osłabienie działania)w komórkach prawidłowych. Zastosowanie: Oferowana formulacja farmaceutyczna wykazuje synergistyczny efekt terapeutyczny względem nowotworów piersi, jajnika, prostaty, żołądka, tarczycy, drobnokomórkowemu rakowi płuc, wątroby, płaskonabłonkowemu rakowi głowy i szyi, chłoniakom, szpiczakowi mnogiemu i chorobie Hodgkina. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Akademia Morska

Energia z fal morskich

Numer zgłoszenia/patentu PAT.227343, PAT.223873 Istota wynalazku polega na wykorzystaniu nowej konstrukcji silnika mechanicznego napędzanego energią fal morskich za pośrednictwem innowacyjnego układu przeniesienia napędu. Silnik zapewnia napęd prądnicy lub innego urządzenia energetycznego w sposób ciągły zapewniając obroty w jednym kierunku niezależnie od kierunku przepływających fal morskich. Proponowane rozwiązanie w porównaniu do aktualnie stosowanych elektrowni produkujących energię elektryczną z fal morskich jest: • znacznie prostsze w konstrukcji i co z tym związane tańsze; • bardziej elastyczne w instalacji (układ pionowy lub poziomy, napęd bezpośredni lub pośredni itp.); • bardziej estetyczne od stosowanych układów pływakowych. Poziom Gotowości Technologicznej TRL 2 (koncepcja technologii i jej przyszłych zastosowań) Zakres branżowy • energetyka odnawialna, • ochrona środowiska, • oceanotechnika, • budownictwo wodne. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii Morskich, Akademia Morska w Szczecinie Daniel Wiaterek tel. +48 791 810 509 e-mail: d.wiaterek@innoam.pl

Nr zgłoszenia patentowego P.417980 Wynalazek dotyczy nowej klasy nukleotydowych analogów końca 5’ mRNA (kapu) zawierających ugrupowanie fluorofosforanowe. Analogi te są dobrymi substratami dla enzymu DcpS (Decapping Scavenger), który jest zaangażowany w proces degradacji mRNA u eukariota i jest celem terapeutycznym w rdzeniowej atrofii mięśniowej (SMA). Wynalazek opisuje wydajne metody syntezy tych analogów oraz ich wykorzystanie do prowadzenia szybkich testów enzymatycznych, umożliwiających poszukiwania efektywnych inhibitorów enzymu DcpS. Inhibitory enzymu DcpS są potencjalnymi terapeutykami w rdzeniowej atrofii mięśniowej (SMA). Wymienione testy enzymatyczne mogą być oparte na metodzie 19F NMR lub metodzie fluorescencyjnej. Opisane fluorofosforanowe analogi kapu mogą zatem zostać użyte w wysokoprzepustowych badaniach przesiewowych mających na celu wyselekcjonowanie inhibitorów DcpS jako potencjalnych terapeutyków przeciwko SMA. Zalety i innowacje: • Nowe analogi kapu są znakowane fluorem. Umożliwia to wykorzystanie ich w badaniach układów biologicznych metodą 19F NMR. Zastosowanie techniki 19F NMR nie wymaga stosowania deuterowanych rozpuszczalników i reagentów, co pozwala na znacznie obniżenie kosztów w porównaniu z 1H NMR. • Nowe analogi są dobrymi substratami dla enzymu DcpS. Pozwala to na monitorowanie reakcji enzymatycznej katalizowanej przed DcpS metodą 19F NMR i wykorzystanie tego do poszukiwania inhibitorów enzymu DcpS. Dodatkowo analogi uwalniające jon fluorkowy mogą być również wykorzystane do monitorowania postępu reakcji metodą fluorescencyjną, która charakteryzuje się wyższą czułością niż 19F NMR. • Metody syntezy nowych analogów zawierających grupę fluorofosforanową są tanie i wydajne. Zastosowanie fluorofosforanowych analogów kapu w metodach screeningowych wiązałoby się ze znacznie mniejszymi kosztami niż zastosowanie innych analogów tego typu znakowanych fluorem. • Wyselekcjonowane za pomocą nowych analogów kapu inhibitory enzymu DcpS będą potencjalnymi terapeutykami przeciwko SMA. Możliwe zastosowanie inhibitorów DcpS w terapii rdzeniowej atrofii mięśniowej (spinal muscular atrophy, SMA) gdyż wykazano w modelu zwierzęcym, że podanie inhibitorów DcpS łagodzi objawy rdzeniowej atrofii mięśniowej. Zastosowanie nowe analogów kapu pozwoli na uzyskanie potencjalnego leku na SMA. • Możliwość zastosowania do wysokoprzepustowego badania potencjalnych inhibitorów DcpS jako potencjalnych terapeutyków przeciwko SMA. Wysoka czułość metody umożliwia zminimalizowanie ilości związku testowanego jako inhibitor. Małe objętości reakcyjne i czułość detekcji przedstawionych sposobów są kompatybilne z podejściem HTS. Nowe nukleotydowe analogi końca 5’ mRNA mogą zatem zostać wykorzystane w testach wysokoprzepustowych, np. w badaniach 19F NMR, testach fluorescencyjnych na obecność jonów fluorkowych, jak również testach opartych na kompetycji cząsteczki reporterowej z testowanym ligandem. • Rozwiązanie wynalazku pozwala na zastosowanie fluorofosforanowych analogów końca 5’ mRNA do korzystnego ze względów ekonomicznych testowania bardzo dużej liczby związków jako inhibitorów enzymu DcpS. W przypadku zastosowania sond fluorogenicznych na jony fluorkowe metoda pozwala na przetestowanie wielu związków w krótkim czasie. Przedstawione sposoby są szybkie, czułe, dokładne i tanie. Sondy są bardzo proste do otrzymania, tanie i dostępne w dużych ilościach, a ich wykorzystanie jest bezpieczne i nie wymaga stosowania znaczników izotopowych. • Nowe analogi końca 5’ mRNA charakteryzują się różnym powinowactwem do enzymu, co zostało opisane w wynalazku. Wynalazek umożliwia dobranie i modyfikację określonego analogu końca 5’ mRNA zawierającego ugrupowanie fluorofosforanowe, tak aby uzyskać związek o właściwościach optymalnych dla wybranej metody badań przesiewowych. Zastosowanie: Nowe analogi końca 5’ mRNA zawierające ugrupowanie fluorofosforanowe, są dobrymi substratami do wysokoprzepustowych badań przesiewowych (HTS) prowadzonych np. przy przeszukiwaniu bibliotek związków pod kątem znalezienia inhibitorów enzymu DcpS jako celu terapeutycznego w leczeniu rdzeniowej atrofii mięśniowej (SMA). Nowe analogii końca 5’ mRNA pozwolą więc na wyszukanie związków użytecznych w terapii SMA. Opisane związki charakteryzują się różnym powinowactwem do enzymu, stąd wynalazek umożliwia dobranie określonego analogu końca 5’ mRNA zawierające ugrupowanie fluorofosforanowe dostosowanego do wybranej metody wysokoprzepustowych badań przesiewowych poszukujących inhibitorów DcpS. Stan rozwoju Faza badań i rozwoju Forma współpracy • Pozyskanie środków finansowych na prace B+R, • Współpraca badawcza, • Umowa licencyjna. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna

Energochłonny panel denny

Numer zgłoszenia/patentu P.397963 PAT.219799 Przedmiotem zgłoszenia jest energochłonny panel denny, wykorzystywany, jako skuteczny sposób zabezpieczenia dna pojazdu przed wybuchami min i improwizowanymi ładunkami wybuchowymi (IED), ponieważ pochłania znaczną cześć energii wybuchu poprzez odpowiednie dobranie warstw panelu. Wynalazek ten kwalifikowany jest w dziedzinie biernej ochrony pojazdów wojskowych. Kadłuby obecnie eksploatowanych pojazdów gąsienicowych charakteryzują się płaskim dnem. Rozwiązanie to jest niekorzystne z wytrzymałościowego punktu widzenia, a także niewystarczające, jeśli chodzi o możliwości ochronne przed skutkami obciążenia szybkozmienną falą ciśnienia o dużej intensywności. Istniejące obecnie rozwiązania ochronne w tym zakresie polegają na stosowaniu opancerzeń, które są trudne w montażu na istniejących pojazdach, a także stosowanie pancerzy pasywnych, które są nieskuteczne, jeżeli chodzi o ochronę przeciw Improwizowanym Ładunkom Wybuchowym. Innymi znanymi rozwiązaniami jest pancerz wielowarstwowy zgłoszony, do UP pod nr 302229 w 1994 r., który również nie jest odpowiedni do zabezpieczenia przed dużymi ładunkami. Ochronne panele, stosowane w pojazdach wojskowych, zostały przestawione w zgłoszeniu patentowym pt. Vehicle mine protection structure, o numerze US5663520. Wynalazek przedstawia ochronną strukturę montowaną w pojeździe, złożoną ze wzmocnionych płyt. Struktura obejmuje wiele części pojazdu, przez co jest niezmiernie skomplikowana. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Wojskowa Akademia Techniczna Maciej Szanciło tel. +48 261 83 90 88

Numer zgłoszenia/patentu PAT.217302, Wp.27118, P.427648  Rozwiązanie cechuje się wysokim stopniem uniwersalności. Może być wykorzystane do diagnozowania nieszczelności zaworów rozruchowych okrętowych tłokowych silników spalinowych z zaworami rozruchowymi na głowicach silnika. Analogicznie jak diagnozując zawory rozruchowe można rejestrować zakłócenia w chłodzeniu wodą wysokotemperaturową poszczególnych układów cylindrowych silnika, zakłócenia w chłodzeniu tłoków wodą/olejem, odchylenia temperatur spalin na wylocie z cylindrów silnika czy też temperaturę smarowania wodzików silników wolnoobrotowych. We wszystkich wymienionych przypadkach układ będzie dokładnie taki sam, różnice są tylko z liczbie i rodzaju czujników oraz ewentualnych nastawach urządzenia.  Ponadto zaprezentowane rozwiązanie może nadzorować nie tylko temperatury ale i ciśnienia, przepływy, naprężenia, prędkości, położenia itp. Istotne jest aby nadzorowany system cechował się zwielokrotnieniem diagnozowanych układów funkcjonalnych tu: cylindry silnika okrętowego. Detektor może więc znaleźć zastosowanie w systemach produkcyjnych i przetwórczych różnego typu. Poziom Gotowości Technologicznej TRL 6 (demonstracja technologii/prototypu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych) Zakres branżowy energetyka, transport,  górnictwo morskie, okrętownictwo, systemy produkcyjne i przetwórcze. Typ oczekiwanej współpracy Licencja lub współpraca naukowo-przemysłowa na ustalonych warunkach lub sprzedaż wynalazku. Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii Morskich, Akademia Morska w Szczecinie Daniel Wiaterek tel. +48 791 810 509 e-mail: d.wiaterek@innoam.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.416691 Przedmiotem oferty jest wynalazek pod nazwą: „Chiralne ciecze jonowe z anionem salicylanowym, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie.” przedstawiający metodę wytwarzania przyjaznych dla środowiska soli imidaziolowych, które ze względu na właściwości fizykochemiczne zaliczane są do związków powierzchniowo czynnych oraz cieczy jonowych. Związki te mogą pełnić rolę zarówno aktywującą i/lub stabilizującą enzymy, wykazując jednocześnie działanie przeciwmikrobiologiczne (bakteriostatyczne, bakteriobójcze oraz grzybobójcze), co powoduje ograniczenie wzrostu mikroorganizmów w roztworach użytkowych zawierających enzym, pozwalając jednocześnie na zachowanie jego reaktywności oraz zastosowanie w długoterminowych reakcjach biotransformacji. Wynalazek zgłoszony został do ochrony patentowej pod numerem P.416691. Szczegóły techniczne Ciecze jonowe w części kationowej zawierają optycznie czynny komponent alkoholu monoterpenowego oraz jon salicylanowy w części anionowej, będący powszechnie stosowanym środkiem farmaceutycznym. Ich synteza polega na reakcji wymiany chlorków imidazoliowych z aktywną biologicznie solą- salicylanem sodu w obecności rozpuszczalnika organicznego lub w wodzie. Uzyskane w ten sposób z bardzo wysoką wydajnością czwartorzędowe sole imidazoliowe należą do chiralnych związków organicznych oraz są cieczami w szerokim zakresie temperatur. Wszystkie wytworzone w ten sposób związki powierzchniowo czynne należące jednocześnie do grupy cieczy jonowych, charakteryzują się hydrofilowo-hydrofobowymi lub hydrofobowymi właściwościami. Rozpuszczają one bardzo dobrze związki organiczne, nieorganiczne a nawet niektóre polimery. Niewątpliwym atutem jest fakt, iż te uzyskane na drodze syntezy ciecze jonowe, posiadają właściwości przeciwmikrobiologiczne - grzybobójcze, bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Aktywność ta została potwierdzona wobec kolonii grzybowych i bakteryjnych oraz została określona jako procentowy stosunek liczby kolonii mikroorganizmów zliczonych w posiewach z mieszanin użytkowych i enzymu do liczby kolonii obecnych w posiewach kontrolnym, nie zawierającym cieczy jonowej. Dzięki tym właściwościom możliwe jest zastosowania cieczy jonowych do aktywacji i stabilizacji lipazy - enzymu znajdującego szerokie spektrum zastosowań przemysłowych. Cechę tę sprawdzono określając wpływ otrzymanych cieczy jonowych na aktywność enzymu pozyskanego z Pseudomonas cepacia podczas inkubacji z roztworem użytkowym o danym stężeniu cieczy jonowej, otrzymując satysfakcjonujące wyniki. Działanie pochodnych popularnego środka farmaceutycznego w enzymologii i mikrobiologii zostało potwierdzone w warunkach laboratoryjnych. Zastosowania / rynki Otrzymane nowe związki powierzchniowo czynne pełnią dwojaką funkcję: z jednej strony z powodzeniem mogą być stosowane jako dezynfektanty w stężeniu powyżej 25 mM, a z drugiej jako aktywatory enzymów i/lub stabilizatory, np.: lipazy z Pseudomonas cepacia. Dzięki właściwościom przeciwmikrobiologicznym przeznaczone są one głównie do prowadzenia długoterminowych reakcji biotransformacji, w szczególności dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, biotechnologicznego oraz kosmetycznego. Innowacyjność / korzyści Do zalet zaproponowanego wynalazku należą: • wysokie wydajności reakcji syntezy chiralnych cieczy jonowych- otrzymano 14 soli każdorazowo uzyskując wydajność na poziomie 96%, • zawartość związku powierzchniowo czynnego oraz czystość soli potwierdzona miareczkowaniem zgodnie z normą EN ISO 2871-2: 2010 – otrzymano wyniki na poziomie 97,9 do 99,9% • stabilność termiczna czwartorzędowych soli imidazoliowych powyżej 408,15 K potwierdzona termograwimetrycznie, • bardzo dobra rozpuszczalność związków organicznych, nieorganicznych oraz niektórych polimerów, • zdolność do aktywacji oraz stabilizacji enzymu- stabilność lipazy wyznaczono w obecności cieczy jonowej poprzez pomiary aktywności w trakcie 6 dniowej inkubacji w 30°C, • właściwości grzybobójcze w szerokim zakresie stężeń, • właściwości bakteriostatyczne w stężeniu 14,5 mM, • działanie bakteriobójcze potwierdzone dla stężeń 25-63 mM, • roztwory cieczy jonowej o różnych stężeniach znajdują zastosowanie w długoterminowych reakcjach biotransformacji wpływając na modyfikację reaktywności lipazy poprzez redukcję zanieczyszczeń mikrobiologicznych, odpowiedzialnych za uboczne reakcje, takie jak: deaktywacja biokatalizatora lub transformacja produktu. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska Anna Szczypka tel. +48 71 320 43 51 e-mail: anna.szczypka@pwr.edu.pl

Numer patentu P- 225733 TRL 7 Ceramizujący kompozyt silikonowo - ceramiczny na osłony przewodów elektrycznych. Obszary zastosowania Wynalazek znajdzie zastosowanie w przemyśle produkcji kabli elektrycznych specjalnych zastosowań – kabli zapewniających integralność elektryczną obwodów w warunkach pożaru Innowacyjność i zalety stosowania • Kompozyt w przypadku pożaru nie spływa, ani nie ulatnia się z rdzenia miedzianego, formując na nim zwartą osłonę chroniącą przed zwarciem nawet w temperaturze 1000 °C. • Materiał może być stosowany (nakładany na drut miedziany) na dotychczas stosowanych liniach technologicznych. • Zwarta warstwa ceramiczna formująca się pod wpływam wysokiej temperatury zapewnia nieprzerwany przepływ prądu w urządzeniach zapewniających bezpieczeństwo, ludzi, minia lub danych informatycznych. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza tel.: +48 12 617 46 42 e-mail: ctt@agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza

Biozgodne nici chirurgiczne

Numer patentu P- 221561 TRL 6 Proponowane rozwiązanie to biozgodne i rozpuszczalne w organizmie żywym metalowe druty. Mogą być stosowane jako nici chirurgiczne służące do łączenia tkanki miękkiej lub nici do szycia mostka po operacji na sercu. Druty wykonane są ze specjalnych stopów magnezu oraz cynku, które  charakteryzują się wysokim poziomem biozgodności. Dodatkowo stopy te rozpuszczają się w organizmie bez istotnych negatywnych skutków. Jednym z możliwych zastosowań jest produkcja resorbowalnych nici chirurgicznych w medycynie i weterynarii, jednakże wytwarzanie tak cienkich drutów jest niezmiernie trudne. Odpowiedzią jest wykorzystanie ciągadła ze specjalną strefą grzewczą, pozwalającą na odnowienie plastyczności materiału w trakcie ciągnienia. Obszary zastosowania Potencjalnym nabywcą produktu jest szeroko pojęta branża medyczna. Materiały te będą mogły być wykorzystane zarówno w organizmach ludzkich, jak i zwierzęcych. Otwiera to możliwość wprowadzenia tego produktu do tych branż, w których konieczne jest wykonanie szwów medycznych – zakładów weterynarii, klinik, szpitali, zakładów stomatologicznych itd. Innowacyjność i zalety stosowania opatentowany proces wytwarzania prowadzony z użyciem podgrzewanego ciągadła oraz specjalnej regulowanej strefy grzewczej, w której materiał ulega rekrystalizacji (odnowie plastyczności) w czasie ciągnienia. Takie podejście skutkuje wyeliminowaniem kosztownej i czasochłonnej operacji wyżarzania. Czas potrzebny do pełnej rekrystalizacji ciągnionego materiału wyznaczany jest według autorskiej metodyki. Jest to kompaktowe i innowacyjne rozwiązanie w skali światowej, nowe nici chirurgiczne w zakresie średnic 1 – 0.1 mm, o wyższych własnościach mechanicznych w stosunku do polimerów. Granica plastyczności dla polimerów wynosi około 15 – 50 MPa, natomiast dla nici magnezowych około 200 – 300 MPa, brak stwarzania długotrwałych zbędnych naprężeń w tkankach miękkich, biozgodność, resorbowalność. Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza tel.: +48 12 617 46 42 e-mail: ctt@agh.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.421548 Przedmiotem oferty jest wynalazek w postaci ceramicznego biosensora fluorescencyjnego do określania stężeń dopaminy w roztworach. Biosensor znajduje zastosowanie w diagnostyce medycznej. Wykonany jest w technologii niskotemperaturowej współwypalanej ceramiki wraz z unieruchomionym materiałem biologicznym. Wynalazek zgłoszony został do Urzędu Patentowego RP pod numerem P.421548. Szczegóły techniczne Dopamina to związek organiczny należący do pochodnych katecholaminowych, szeroko rozpowszechniony w organizmach zwierzęcych, gdzie pełni liczne funkcje regulacyjne. Jest syntezowany przez neurony ośrodkowego układu nerwowego oraz tkanki obwodowe. Dopamina znajduje zastosowanie również jako lek m.in. w zapobieganiu ostrej niewydolności nerek, ostrej niewydolności krążenia, stosowana jest podczas wstrząsu septycznego, kardiogennego, czy też pourazowego. Pełni ona również bardzo ważna rolę w leczeniu chorób układu nerwowego między innymi w terapii choroby Parkinsona. Wynalazek składa się z elementu przetwornikowego (A) oraz nośnika z unieruchomionym materiałem biologicznym (B). Biosensor posiada kanał przepływowy wyposażony w warstwę platynową połączony światłowodem z czujnikiem światła. Kanał przepływowy jest pokryty chemoczułym filmem enzymatycznym. Działanie biosensora: w kanale przepływowym biosensora umieszcza się próbkę (roztwór, w którym badany jest związek np. kropek kwantowych wraz z dopaminą), która ulega reakcji enzymatycznej. Następnie próbkę oświetla się diodą, która podczas przepływu roztworu wzbudza związki zawarte w tym roztworze. Poli(dopamina) osadza się na powierzchni kropek kwantowych, wygaszając ich silną fluorescencję na zasadzie rezonansowego transferu energii (FRET). Rejestrowany spadek intensywności fluorescencji jest odwrotnie proporcjonalny do stężenia oznaczanej substancji. Dane biosensora: Biosensor działa powtarzalnie przez 20 - 30 cykli reakcyjnych Roztwór detekcyjny zawarty w biosensorze wykazuje 6-miesięczną trwałość sprawdzoną przy naświetlaniu promieniami UV Biosensor został przetestowany w obecności związków interferujących dając pozytywne rezultaty Limit detekcji dopaminy określany jest jako 80 nM Objętość próbki potrzebnej do oznaczenia stężeń dopaminy to 60 μl Zastosowania / rynki Wynalazek zaprojektowany do oznaczania i monitorowania stężeń dopaminy może znaleźć zastosowanie w: gabinetach lekarskich diagnostyce medycznej. Obecnie na rynku nie istnieje żadna konkurencyjna metoda oznaczania i monitorowania stężenia dopaminy, która pozwoli na szybkie i niedrogie wykonanie pomiaru oraz natychmiastowe uzyskanie wyniku testu. Innowacyjność / korzyści Ceramiczny biosensor fluorescencyjny wykazuje następujące zalety: małe rozmiary – zaprojektowany ceramiczny biosensor fluorescencyjny jest urządzeniem miniaturowym: korpus czujnika 4 x 2 cm2 , układ mikrofluidalny 1,9 x 1,1 cm2 wymienna część receptorowa – element przetwornikowy można zastosować z elektrodą enzymatyczną koszt wymiennej części receptorowej to ok. 30 PLN (od 20-30 zastosowań) koszt prototypu urządzenia nie przekracza 200 PLN wynik uzyskiwany natychmiastowo – maksymalny czas otrzymania wyniku to 30 sekund zastosowanie ceramicznego korpusu pozwala na prowadzenie pomiarów niezależnie od składu chemicznego badanej próbki duża czułość układu – pozwala wykryć stężenie 0,015 mg/L powtarzalność poparta wynikami badań maksymalna objętość próbki wykorzystywanej do oznaczania dopaminy to 60 μl. Kontakt z Brokerem Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska Anna Szczypka tel. +48 71 320 43 51 e-mail: anna.szczypka@pwr.edu.pl

Numer zgłoszenia/patentu P.407585, P.412391 Przedmiotem oferty jest bioczujnik (wynalazek) do wykrywania pochodnych związków fenolowych zarówno w przemyśle spożywczym, jak i ochronie środowiska. Wynalazek zostały zgłoszone do ochrony patentowej w UPRP, pn. „Ceramiczny czujnik optyczny do wykrywania związków fenolowych” - nr zgłoszenia P.407585. Szczegóły techniczne Związki fenolowe (pochodne fenolu) to zróżnicowana grupa produktów zarówno pożytecznych jak i toksycznych. Z jednej strony fenol wpływa toksycznie na większość mikroorganizmów (ze względu na właściwości odkażające powszechnie wykorzystywany jest jako środek dezynfekujący). Roztwory fenolu działają drażniąco na skórę i oczy. Z drugiej strony związki fenolowe stanowią ważną grupę przeciwutleniaczy występujących w żywności pochodzenia roślinnego, a powszechność ich występowania w świecie roślin sprawia, że są nierozłącznymi składnikami pożywienia. Do pochodnych fenoli występujących powszechnie w diecie człowieka należą związki znajdujące się w zielonej i czarnej herbacie oraz w czerwonym winie, w owocach cytrusowych, jak również w roślinach, takich jak: cykoria, grejpfrut, cebula, sałata, jabłoń (skórka owocu), jagoda czarna. Istotą czujnika jest chemoczuły film enzymatyczny (poli[2,7-bis(tifeno)-N-heksyloakrydon] oraz lakaza) naniesiony na warstwę platyny, która umieszczona jest w kanale przepływowym połączonym ze światłowodem. Światłowód z jednej strony połączony jest ze źródłem światła w postaci diody elektroluminescencyjnej lub laserowej, a z drugiej z czujnikiem świtała w postaci fotodiody. Czujnik ceramiczny wykonany jest z foli niskotemperaturowej, współwypalanej ceramiki LTCC. Czujnik może być wykonany przy użyciu lasera lub wykrojnika mechanicznego z niskotemperaturowej ceramiki. Przekrój poprzeczny kanałów dla badanej próbki to 450 μm2 (33.5 μl objętości), a kanałów światłowodowych to 900x900 μm2. Pomiaru dokonuje się poprzez umieszczenie próbki badanego związku w kanale przepływowym. Jeżeli badana próbka zawiera pochodne związków fenolowych - następuje reakcja enzymatyczna. Próbkę oświetla się światłem o odpowiedniej długości fali (np. za pomocą diody LED). Następnie dokonuje się pomiaru spadku intensywności światła, co jest proporcjonalne do stężenia substancji fenolowej w badanej próbce. Czujnik był testowany pod kątem określenia wpływu prędkości przepływu badanego roztworu i prądu diody LED na jego wrażliwość i czas pomiaru. Najbardziej dokładne wyniki uzyskano dla najniższej szybkości przepływu (25 ml/min), bowiem w czasie wolnego przepływu dochodzi do większej ilości reakcji, przez co sygnał pomiarowy jest większy, a tym samym dokładność pomiaru. Czas odpowiedzi - czas pomiaru wynosi dla prędkości 25ml/min 5 minut. Czujnik działa powtarzalnie przez co najmniej 30 cykli reakcyjnych. Po tym czasie należy wymienić płytkę z enzymem. Zastosowania / rynki Czujniki służą do wykrywania związków fenolowych zarówno w przemyśle spożywczym, jak i ochronie środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej stężenie fenoli w ściekach to 10.6 μM, co powoduję, że układ znajduje zastosowanie do badania zanieczyszczeń w wodach ściekowych. Limit detekcji czujnika dla prędkości pomiarowej 25ml/min to 7.25 μM. Innowacyjność / korzyści Obecnie stosowane metody nie pozwalają wykrywać związków fenolowych w czasie rzeczywistym (polegają one na pobraniu próbki i przebadaniu jej w laboratorium). Oferowane rozwiązanie pozwala na wykrycie w ciągu kilku minut związków fenolowych. Czujniki mogą być montowane np. wprost na linii produkcyjnej. Kontakt z Brokerem Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska Tomasz Marciniszyn tel. + 48 71 320 41 95 e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Politechnika Świętokrzyska

Aspirator do nosa

Zgłoszenie patentowe P. 225473 Przedmiotem wynalazku jest zawór, który zabezpiecza przed nadmiernym ciągiem powietrza. Aspirator stosowany jest jako urządzenie medyczne służące do usuwania wydzielin nosowych u małych dzieci. Typowy aspirator składa się z kilku istotnych części: ustnika, wężyka, zbiornika, końcówki aspiratora. Nie posiada on żadnego zabezpieczenia przed niewłaściwym użyciem polegającym na wywołaniu zbyt dużego podciśnienia mogącego uszkodzić błony nosowe dziecka. Zaproponowane w wynalazku rozwiązanie eliminuje opisaną wadę poprzez zastosowanie specjalnego zaworu umiejscowionego przed ustnikiem. Zawór ten umożliwia odcięcie zbyt dużej ilości zasysanego powietrza, w przypadku, gdy jest przekroczona wartość podciśnienia zagrażająca bezpieczeństwu dróg oddechowych dziecka. To zabezpieczenie jest wystarczające, aby aspirator był używany w sposób bezpieczny dla dziecka. ZALETY: • bezpieczne usuwanie wydzieliny z błony śluzowej nosa dziecka zarówno w jednostce służby zdrowia, jak i warunkach domowych, • usprawnianie pracy pracowników służby zdrowia i poprawa bezpieczeństwa pacjentów, • niska cena pojedynczego wyrobu końcowego będącego przedmiotem wynalazku, • posiada zabezpieczenie, które umożliwia odcięcie zbyt dużej ilości zasysanego powietrza, w przypadku, gdy jest przekroczona wartość podciśnienia zagrażająca bezpieczeństwu dróg oddechowych dziecka, • budowa wynalazku jest prosta, a urządzenie może być wykorzystywane wielokrotnie. ZASTOSOWANIE: Wynalazek może znaleźć zastosowanie w służbie zdrowia – pediatria oraz w gospodarstwach domowych. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Ośrodek Transferu Technologii, Politechnika Świętokrzyska Paweł Kocańda tel. 41 34 24 471 e-mail: pkocanda@tu.kielce.pl

Numer patentu: PL 225448, PCT/PL2014/050026, Japonia 2016-513897, Korea 2015-7025684, EP 14736043.2, US 14/780,635, Chiny 201480018979.3 Przedmiotem oferty są unikatowe sekwencje nukleotydowe jednoniciowych aptamerów DNA rozpoznających metkę histydynową oraz ich wykorzystanie w metodzie identyfikowania molekuł posiadających metkę histydynową, w szczególności poprzez zapewnienie nowych cząsteczek posiadających wysokie powinowactwo do dowolnej cząsteczki (peptydu, białka czy pochodnej DNA) zawierającej metkę histydynową czyli heksameru histydynowego. Aptamery DNA będące przedmiotem wynalazku mogą znaleźć zastosowanie w rozpoznawaniu cząsteczek posiadających powinowactwo do celów molekularnych zawierających metkę His, a w szczególności do: • stosowania jako agonista dla przeciwciał skierowanych przeciwko metce His; • detekcji, oczyszczania i oznaczania stężenia celów molekularnych zawierających metkę His. Oprócz przedstawionych powyżej zastosowań aptamery DNA mogą być stosowane w postaci cząsteczek z przyłączonymi znacznikami, zwłaszcza fluorescencyjnymi, i służyć w szczególności do znakowania celów molekularnych posiadających metkę His. Tego typu cząsteczki mogą być z powodzeniem wykorzystane np. do badania oddziaływań pomiędzy białkami stosując techniki spektroskopowe, m.in. FRET (Forsterowskie rezonansowe przeniesienie energii). ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii CITTRU, Uniwersytet Jagielloński Klaudia Polakowska tel. +48 12 663 38 32 e-mail: klaudia.polakowska@uj.edu.pl

Numer patentu: P 408735, PCT/PL2015/050027, EP15747581.5 Przedmiotem oferty jest aptamer DNA rozpoznający metkę argininową. Aptamery DNA to jednoniciowe cząsteczki kwasu nukleinowego o długości około 40-100 nukleotydów, które mogą wiązać określony cel molekularny z wysoką specyficznością oraz powinowactwem. W prezentowanym wynalazku celem molekularnym może być dowolna cząsteczka: peptyd, białko czy pochodna DNA zawierająca metkę Arg. Aptamery DNA rozpoznające metkę Arg znajdują zastosowanie do: • oczyszczania, wiązania celów molekularnych zawierających metkę Arg. ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii CITTRU, Uniwersytet Jagielloński Klaudia Polakowska tel. +48 12 663 38 32 e-mail: klaudia.polakowska@uj.edu.pl

Opracowane rozwiązanie umożliwia wydruk (lub ujawnienie) metadanych (oraz ujawnienie wybranych danych) dla wszystkich formatów zdjęć (obrazów, niezależnie od formatu zapisu), gdzie katalog tych metadanych (i danych) może zostać odpowiednio dostosowany przez autora obrazu. Zmiana formatu zapisu obrazu nie powoduje utraty możliwości ujawnienia (wydruku) metadanych i wybranych danych. Rozwiązanie ma charakter uniwersalny i można je wykorzystywać przy wydruku (lub wyświetlaniu) zdjęć medycznych, w biologii (np. zdjęcia roślin), w zapisie map (rastrowych i wektorowych), obrazach w formacie LIDAR, obrazach lotniczych i satelitarnych, pozyskanych z kamer termowizyjnych (infrared, w podczerwieni), w obrazach panoramicznych (360°). Istniejące do tej pory rozwiązania nie zawsze potrafią wszystkie metadane wydrukować (ujawnić). Aplikacja składa się z dwóch części: kodera, który może zostać przystosowany do dowolnego zakresu i dziedziny zastosowań (może wystąpić w wersji na komputer stacjonarny i mobilnej) oraz dekodera (analogicznie). Zalety i innowacje Przedstawione rozwiązanie jest uniwersalne, elastyczne i cechuje się multiaplikacyjnością oraz pozwala zaoszczędzić czas w odczycie danych ze zdjęć oraz możliwość działania aplikacji off line. Rozwiązanie ma charakter uniwersalny i można je wykorzystywać: • przy wydruku (lub wyświetlaniu) zdjęć medycznych, • w biologii (np. zdjęcia roślin), w zapisie map (rastrowych i wektorowych), • w obrazach w formacie LIDAR, • w obrazach lotniczych i satelitarnych, • w obrazach pozyskanych z kamer termowizyjnych (infrared, w podczerwieni), • w obrazach panoramicznych (360°). ________________________________________ Kontakt z Brokerem Technologii Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski tel. (22) 55 40 730 e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

Numer patentu: P422563 (17.08.2017) Przedmiotem oferty jest nowoczesny, heterogeniczny, polimerowy układ katalityczny z aktywnymi ugrupowaniami N-hydroksyftalimidowymi (NHPI) dla procesów utleniania węglowodorów. Procesy utleniania węglowodorów stosowane są w wielu kluczowych technologiach przetwarzania podstawowych surowców chemicznych w półprodukty i produkty, takie jak kwasy, alkohole, ketony, epoksydy i wodoronadtlenki. N-hydroksyftalimid (NHPI) wykazuje wysoką aktywność katalityczną w procesach utleniania węglowodorów w fazie ciekłej, wpływając na podniesienie wydajności i selektywności. Jego użycie umożliwia eliminację bromków ze środowiska reakcji i rozwiązuje problem emisji szkodliwego dla środowiska tlenku azotu(I) przy jednoczesnym zachowaniu łagodnych warunków procesowych. Obecnie stosowanie NHPI wykazuje wiele ograniczeń tj. konieczność zastosowania go w znacznych ilościach oraz wieloetapowy proces wyodrębniania go z mieszaniny homogenicznej. Metoda syntezy: Monomer funkcjonalny, pełniący rolę prekursora, poddawany jest rodnikowej polimeryzacji sieciującej, a grupy N-hydroksyftalimidowe są wbudowywane w jego sieć. Zalety technologii: wbudowanie cząsteczki NHPI w sieć polimerową gwarantuje utworzenie układu o wysokiej stabilności; wysokie stężenie aktywnych grup funkcyjnych na powierzchni katalizatora zwiększa efektywność jego pracy; postać sferycznych ziaren rozwiązuje problemy technologiczne związane z odzyskiem katalizatora z mieszaniny poreakcyjnej i umożliwia prowadzenie procesu w systemie ciągłym. Kontakt z Brokerem Technologii Centrum Transferu Technologii CITTRU, Uniwersytet Jagielloński

Numer zgłoszenia/patentu  P.427944 Substancja czynna posiada silne właściwości przeciwzapalne, które zostają wykorzystane w leczeniu stanów zapalnych skóry i błon śluzowych. Mechanizm działania polega na zahamowaniu procesu translokacji podjednostki p65 NF-κB do jądra komórkowego oraz obniżeniu poziomu białka S100A8/A9 (kalprotektyny). Jest to nowy mechanizm działania w stosunku do dotychczas stosowanych miejscowo leków w stanach zapalnych skóry i błon śluzowych. Korzyści z zastosowania preparatu Nowy mechanizm działania przeciwzapalnego - odmienne spektrum skuteczności oraz ewentualnych działań niepożądanych w stosunku do stosowanych obecnie leków steroidowych I inhibitorów kalcyneuryny. Ze względu na brak działania receptorowego, efekt tachyfilaksji nie będzie ograniczał skuteczności preparatu przy przewlekłym stosowaniu. Substancja czynna preparatu charakteryzuje się dobrą biodostępnością i wyjątkowo silnym I selektywnym działaniem hamującym odpowiedź zapalną komórek układu immunologicznego, jednak po podaniu doustnym ulega szybkiemu metabolizmowi do nieaktywnych metabolitów. Miejscowe podanie na skórę pozwoliło wyeliminować problem dezaktywacji. Niskie ryzyko wystąpienia działania toksycznego lub poważnych działań niepożądanych również przy przewlekłej ekspozycji organizmu na działanie tej substancji czynnej, która jest metabolitem powstającym w jelicie ze związków występujących w żywności pod wpływem mikrobioty jelitowej. Przeprowadzone badania in vivo nie wykazały żadnych działań niepożądanych. Opracowany sposób otrzymywania substancji czynnej na drodze syntezy chemicznej, dobra stabilność, brak trudności z otrzymywaniem gotowej formulacji, możliwość stosowania miejscowego na skórę. Alternatywa dla stosowanych miejscowo leków steroidowych i inhibitorów kalcyneuryny. Dojrzałość technologii Działanie przeciwzapalne po podaniu miejscowym zostało potwierdzone w badaniach in vivo na szczurach i było porównywalne z działaniem hydrokortyzonu stosowanego w tej samej dawce. Zostały przeprowadzone badania in vitro na modelach ludzkich neutrofili i makrofagów mysich określające mechanizm działania. Technologia wymaga dalszych prac B+R. Zastosowanie farmacja, biotechnologia, kosmetologia Kontakt z Brokerem Technologii Synergia - WUM Sp. z o.o.