Strategic business consulting

Plan Strategicznego Rozwoju - strategiczny consulting dla firm

Co możemy zrobić dla Twojej firmy?

Inventity Foundation realizuje usługi doradztwa strategicznego dla przedsiębiorstw na bazie metodyki skalowania przedsiębiorstw GROWING PAINS.

Dedykowany program konsultingu
dla firm

W naszych projektach konsultingowych nie tylko doradzamy klientom ale pracując metodą interaktywnych warsztatów, stymulujemy wypracowywanie przez nich rozwiązań i jako tzw. „facylitator”, wspieramy ich w pracy operacyjnej nad strategią.

Podstawowy program doradztwa obejmuje 20 dni consultingowych, w rezultacie którego przygotowywany jest Strategiczny Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa.

Mapa Strategii Firmy - program warsztatowo-doradczy

Dedykowana usługa szkoleniowo-doradcza dla zespołów managerów z zakresu planowania strategicznego i wdrażania strategii skalowania biznesu wg metodyki GROWING PAINS

więcej informacji

Programy doradcze są każdorazowo dostosowywane do potrzeb Twojej firmy i uwzględniają wyzwania rynkowe z którymi Twoja firma się mierzy.
Metodyka skalowania przedsiębiorstw GROWING PAINS zakłada uwzględnianie określonych etapów w procesie doradczym:

  • Warsztat dla Managerów firmy z zakresu metodyki Planowania Strategicznego i Zarządzania Efektywnością (Strategic Planning and Performance Management™ ) i procesów skalowania.

  • Identyfikacja Barier Wzrostu dla rozwoju organizacji (Growing Pains).

  • Określenie mocnych stron i możliwości spółki dla zbudowania Wygrywającej Organizacji, zgodnie z koncepcją Piramidy Rozwoju Organizacyjnego (Pyramid of Organizational Development™).

  • Przygotowanie Mapy Strategii Spółki na najbliższe 3-5 lat: definicja, czym firma chce się stać w perspektywie długoterminowej (określenie koncepcji biznesowej, misji strategicznej i Kluczowej Strategii).

  • Określenie mierzalnych celów według Kluczowych Obszarów Wyników (KRA) w wybranych, priorytetowych obszarach, wymagających poprawy na najbliższe 12-18 miesięcy (zgodnie z koncepcją SMART goals). - Cele omawiane dalej z Kluczowymi Menedżerami firmy, aby przełożyć je na indywidualne programy działania Managerów w ramach 5 indywidualnych sesji „follow-up”.

  • Przekazanie pojęć i sposobów komunikacji w metodyce GROWING PAINS: unikalny dla metodologii system narzędzi zarządzania i system pojęć - przekazanie praktycznej wiedzy na temat skutecznych narzędzi i technik planowania strategicznego i zarządzania efektywnością oraz zdefiniowanie wspólnego języka i ram komunikacji.

  • Określenie Wspólnej Wizji: promocja wspólnej wizji w organizacji, angażowanie zespołu w realizację wspólnych celów i w dyskusję o strategicznych kierunkach rozwoju organizacji – rozwijanie motywacji i przekonania całego zespołu do kierunku rozwoju firmy i sposobów realizacji zamierzonych celów.

  • Zdefiniowanie przebiegu kontroli "Procesu": Jasna definicja procesu, który będzie używany do monitorowania postępów w realizacji celów SMART.

  • Określenie ram dalszego procesu budowania całościowej strategii firmy, strategii operacyjnych, systemu controllingu i budżetowania oraz materiał wyjściowy do prowadzenia indywidualnych sesji coachingowych z menedżerami Spółki, łączący cele rozwojowe firmy z ich indywidualnym programem rozwoju osobistego.

  • Wypracowanie spójnego systemu dalszych działań związanych z doskonaleniem organizacji i kadry menedżerskiej, w szczególności kwartalny proces monitoringu realizacji zadań wynikających z wypracowanej Mapy Strategicznego Rozwoju oraz przyjętych celów SMART dla poszczególnych menedżerów.

Sprawdź szczegóły

Profil trenera

Wojciech Szapiel
Prezes Zarządu Inventity Foundation. Partner Zarządzający Polish Investment Fund. Menedżer, inwestor, ekspert w dziedzinie transferu technologii oraz pozyskiwania kapitału.

Wykładowca w zakresie transferu technologii oraz innowacji dla przedsiębiorstw.

Prelegent na kilkudziesięciu konferencjach w obszarze zarządzania innowacją, inwestycji na etapie early stage, zarządzania podmiotami VC, wspierania działalności startup-owej.

Wyróżniony za najlepszą Inwestycję Roku 2010 w Europie (Impact Investment of the Year) przyznaną przez European Trade Association for Business Angels, Seed Funds & Early Stage Market Players (EBAN).

Certyfikowany trener i doradca Strategic Planning and Performance Management - Metodologii Prof. Erica Framholtza -  wybitnego wykładowcy z Uniwersytetu UCLA w Kalifornii oraz praktyka biznesu, współtwórcy sukcesów wielu globalnych firm.

Dariusz Brzeziński
Partner Polskiego Funduszu Inwestycji. Członek Rady Fundacji Inventity.
Ekspert w dziedzinie doradztwa strategicznego, transformacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz pozyskiwania kapitału.

Nadzorował i współuczestniczył w kilkudziesięciu inwestycjach w innowacyjne start-upy w wielu branżach.
Doradzał i współprac

ował z kilkunastoma parkami technologicznymi i inkubatorami przedsiębiorczości w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii i start-upów jako coach, mentor i doradca.

Autor i współautor kilkudziesięciu wdrożonych strategii zmian i rozwoju przedsiębiorstw oraz kompleksowych programów restrukturyzacji w różnych sektorach, w tym: logistycznym i transportowym, chemicznym, energetycznym, finansowym, ICT, ochronie zdrowia.

Certyfikowany trener i doradca Strategic Planning and Performance Management- Metodologii Prof. Erica Framholtza - wybitnego wykładowcy z Uniwersytetu UCLA w Kalifornii oraz praktyka biznesu, współtwórcy sukcesów wielu globalnych firm.

Cena uzgadniana indywidualnie z klientem