Tech consulting

Dedykowane programy doradcze dla firm z zakresu
transferu technologii

Inventity Foundation realizuje usługi doradztwa w procesie komercjalizacji i transferu technologii dla środowisk badawczych i biznesu, wpierając na rynku procesy Open Innovation.

Program konsultingu
dla firm

W naszych projektach konsultingowych nie tylko doradzamy klientom ale pracując metodą interaktywnych warsztatów, stymulujemy wypracowywanie przez nich rozwiązań i jako tzw. „facylitator”, wspieramy ich w pracy operacyjnej nad strategią.

Długość programu doradczego zależy od indywidualnych potrzeb klienta.

Wdrażanie innowacji w firmie

Inventity Foundation posiada akredytację Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) udzieloną przez Ministerstwo Rozwoju. Jest niezależnym podmiotem non profit działającym w dziedzinie strategii, transferu technologii oraz doradztwa w innowacji zorientowanej na kreowanie wartości.

Realizujemy usługi doradcze, wspieramy naszych klientów w przyśpieszeniu procesu innowacji, aby zdobyli przewagę nad konkurencją i stworzyli w przyszłości firmy, które odniosą sukces.

Program doradczy jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb Twojej firmy. W programie projektu doradczego:

 • Warsztat dla Managerów firmy z zakresu metodyki Planowania Strategicznego i Zarządzania Efektywnością (Strategic Planning and Performance Management™ ) i procesów skalowania.

 • Identyfikacja Barier Wzrostu dla rozwoju organizacji (Growing Pains).

 • Określenie mocnych stron i możliwości spółki dla zbudowania Wygrywającej Organizacji, zgodnie z koncepcją Piramidy Rozwoju Organizacyjnego (Pyramid of Organizational Development™).

 • Przygotowanie Mapy Strategii Spółki na najbliższe 3-5 lat: definicja, czym firma chce się stać w perspektywie długoterminowej (określenie koncepcji biznesowej, misji strategicznej i Kluczowej Strategii).

 • Określenie mierzalnych celów według Kluczowych Obszarów Wyników (KRA) w wybranych, priorytetowych obszarach, wymagających poprawy na najbliższe 12-18 miesięcy (zgodnie z koncepcją SMART goals). - Cele omawiane dalej z Kluczowymi Menedżerami firmy, aby przełożyć je na indywidualne programy działania Managerów w ramach 5 indywidualnych sesji „follow-up”.

 • Przekazanie pojęć i sposobów komunikacji w metodyce GROWING PAINS: unikalny dla metodologii system narzędzi zarządzania i system pojęć - przekazanie praktycznej wiedzy na temat skutecznych narzędzi i technik planowania strategicznego i zarządzania efektywnością oraz zdefiniowanie wspólnego języka i ram komunikacji.

 • Określenie Wspólnej Wizji: promocja wspólnej wizji w organizacji, angażowanie zespołu w realizację wspólnych celów i w dyskusję o strategicznych kierunkach rozwoju organizacji – rozwijanie motywacji i przekonania całego zespołu do kierunku rozwoju firmy i sposobów realizacji zamierzonych celów.

 • Zdefiniowanie przebiegu kontroli "Procesu": Jasna definicja procesu, który będzie używany do monitorowania postępów w realizacji celów SMART.

 • Określenie ram dalszego procesu budowania całościowej strategii firmy, strategii operacyjnych, systemu controllingu i budżetowania oraz materiał wyjściowy do prowadzenia indywidualnych sesji coachingowych z menedżerami Spółki, łączący cele rozwojowe firmy z ich indywidualnym programem rozwoju osobistego.

 • Wypracowanie spójnego systemu dalszych działań związanych z doskonaleniem organizacji i kadry menedżerskiej, w szczególności kwartalny proces monitoringu realizacji zadań wynikających z wypracowanej Mapy Strategicznego Rozwoju oraz przyjętych celów SMART dla poszczególnych menedżerów.

Sprawdź szczegóły

Co wyróżnia nasze doradztwo?

 • Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie DIALOG

 • Nasze Centrum Brokeringu Technologii

  Jako Partner w projekcie Dialog, rozwijamy Centrum Brokeringu Technologii, będące platformą aktywnej i skutecznej wymiany informacji i potrzeb między jednostkami naukowymi, a otoczeniem gospodarczym, mającą na celu zwiększenie współpracy między nauką a biznesem w zakresie komercjalizacji wyników badań. Przeprowadzając badania potrzeb edukacyjnych w zakresie transferu technologii oraz innowacyjnych potrzeb przedsiębiorstw, koncentrujemy tym samym wiedzę, pozwalają nam na skuteczność w procesach doradczych.

 • Nasza Akademia Liderów Innowacji

  Wspieranie środowisk naukowych w ich drodze na rynek, stymulowanie ich dialogu i komercyjnej współpracy z biznesem umożliwia program szkoleniowy AKADEMIA LIDERÓW INNOWACJI, zorientowany na przekazanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w procesach komercjalizacji.
  W ramach Akademii stworzyliśmy model edukacyjno-organizacyjny pozwalający na rozwijanie na uczelniach środowiska świadomych i dążących do rozwoju i komercjalizacji naukowców. Dzwignią projektu Akademii są Liderzy Innowacji, którzy współpracując z Inventity Foundation, dostrzegają możliwości rozwoju zawodowego i z duża motywacją angażują się w usprawnianie proceów badawczych.

Profil trenera

Wojciech Szapiel
Prezes Zarządu Inventity Foundation. Partner Zarządzający Polish Investment Fund. Menedżer, inwestor, ekspert w dziedzinie transferu technologii oraz pozyskiwania kapitału.

Wykładowca w zakresie transferu technologii oraz innowacji dla przedsiębiorstw.

Prelegent na kilkudziesięciu konferencjach w obszarze zarządzania innowacją, inwestycji na etapie early stage, zarządzania podmiotami VC, wspierania działalności startup-owej.

Wyróżniony za najlepszą Inwestycję Roku 2010 w Europie (Impact Investment of the Year) przyznaną przez European Trade Association for Business Angels, Seed Funds & Early Stage Market Players (EBAN).

Certyfikowany trener i doradca Strategic Planning and Performance Management - Metodologii Prof. Erica Framholtza -  wybitnego wykładowcy z Uniwersytetu UCLA w Kalifornii oraz praktyka biznesu, współtwórcy sukcesów wielu globalnych firm.

Dariusz Brzeziński
Partner Polskiego Funduszu Inwestycji. Członek Rady Fundacji Inventity.
Ekspert w dziedzinie doradztwa strategicznego, transformacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz pozyskiwania kapitału.

Nadzorował i współuczestniczył w kilkudziesięciu inwestycjach w innowacyjne start-upy w wielu branżach.
Doradzał i współprac

ował z kilkunastoma parkami technologicznymi i inkubatorami przedsiębiorczości w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii i start-upów jako coach, mentor i doradca.

Autor i współautor kilkudziesięciu wdrożonych strategii zmian i rozwoju przedsiębiorstw oraz kompleksowych programów restrukturyzacji w różnych sektorach, w tym: logistycznym i transportowym, chemicznym, energetycznym, finansowym, ICT, ochronie zdrowia.

Certyfikowany trener i doradca Strategic Planning and Performance Management- Metodologii Prof. Erica Framholtza - wybitnego wykładowcy z Uniwersytetu UCLA w Kalifornii oraz praktyka biznesu, współtwórcy sukcesów wielu globalnych firm.

Cena uzgadniana indywidualnie z klientem