Usługi i propozycja wartości dla klientów

Inventity Foundation zajmuje się dostarczaniem zdywersyfikowanych usług w dziedzinie strategicznego doradztwa dla przedsiębiorstw, akceleracji, brokeringu innowacji i inwestycji, których podstawę stanowi edukacja dla biznesu i konsulting w programie skalowania biznesu GROWING PAINS SCHOOL.

Inventity Strategic Business Consulting

Strategiczne doradztwo biznesowe według metodologii skalowania biznesu GROWING PAINS.
Strategiczny Rozwoju Przedsiębiorstwa.

Strategiczne doradztwo biznesowe w zakresie projektowania długofalowej strategii skalowania biznesu wg międzynarodowej metodologii planowania strategicznego (Growing Pains© – autorstwa wybitnego amerykańskiego Profesora i praktyka biznesu Erica Flamholtza, współtwórcy sukcesu Starbucks Coffee oraz sukcesu wielu innych liderów globalnych).

więcej informacji

Inventity Business Workshops
oraz
Business Mentoring

Szkolenia i warsztaty grupowe dla managerów:
Strategic Planning i Performance Management
oraz indywidualne sesje mentoringowe dla menedżerów z zakresu projektowania i wdrażania strategii skalowania biznesu wg metodologii GROWING PAINS.

Szkolenia i warsztaty dla menedżerów, rozwijające umiejętności zarządzania strategicznego, w szczególności z zakresu planowania strategicznego i efektywności zarządczej.

Celem warsztatów jest praktyczne doświadczenie przez uczestników pracy z metodologią skalowania biznesu GROWING PAINS w procesie planowania strategicznego, pracy nad poprawą efektywności zarządczej i Kultury Organizacyjnej.

więcej informacji

Inventity Accelerator
oraz
Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB)

Program akceleracyjny dla projektów startupowych w dziedzinie nowych technologii, mający na celu inspirowanie wynalazców do prac nad innowacyjnymi projektami i rozwijanie postaw przedsiębiorczych a jednocześnie zakładający wpieranie projektów z największym potencjałem inwestycyjnym.

Program umożliwia najbardziej utalentowanym twórcom łączenie się z partnerami biznesowymi w środowisku funduszy VC i PE oraz dużymi firmami, poszukującymi innowacji technologicznej. Założeniem programu jest pomoc uczestnikom w pozyskaniu finansowania, tak, aby w konsekwencji udało im się skomercjalizować pomysł i zeskalować przedsięwzięcie.

więcej informacji

Brokering Innowacji

Wspieramy osoby posiadające pomysł na innowacyjny biznes, naukowców i wynalazców w ich drodze na rynek. Dzięki współpracy z Fundacją, każdy naukowiec czy twórca innowacji może zrealizować swój pomysł w praktyce.

Pomagamy na każdym etapie innowacji. Od wsparcia procesu badawczego, poprzez ocenę i ochronę wynalazku oraz pomoc w wyborze ścieżki komercjalizacji, dalszy rozwój produktu, aż do znalezienia inwestora lub odbiorcy innowacji (fundusze VC, duże firmy zainteresowane wprowadzeniem innowacji technologicznej do swego środowiska).

więcej informacji

Nasza propozycja wartości dla klientów

Duże przedsiębiorstwa

Inventity Foundation szuka współpracy z dużymi ustabilizowanymi na rynku firmami, zainteresowanymi wprowadzeniem innowacji technologicznej do swej organizacji, aby wspierać je w definiowaniu strategii innowacji, łączyć z technologicznymi projektami startupowymi, dostarczać im programy akceleracyjne, zapewniać zespoły B+R.

Dla dużych firm różnych branż oferujemy usługi strategicznego doradztwa biznesowego (w rezultacie powstaje Strategiczny Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa) oraz szkolenia i warsztaty dla menedżerów wg metodologii skalowania biznesu GROWING PAINS.

Hidden Champions

dynamicznie rozwijające się firmy o lokalnym zasięgu, z założeniem skalowania swojej działalności

Inventity Foundation pomaga firmom rozwijać się długofalowo, wdrażając systemy zarządzania efektywnością, planowania strategicznego, korporacyjne usługi finansowe i bieżący mentoring doświadczonych ekspertów. Firmy mogą skorzystać z usług w ramach naszego strategicznego doradztwa biznesowego oraz szkoleń dla managerów w programie skalowania biznesu GROWING PAINS SCHOOL lub przyłączyć się do programu akceleracyjnego INVENTITY ACCELERATOR.

Fundusze VC | PE

Inventity Foundation oferuje funduszom pomoc w identyfikacji i wyborze najlepszych projektów technologicznych do inwestycji, budowaniu relacji z ko-inwestorami, a także chce wspierać je w realizacji programów akceleracyjnych dla spółek portfelowych.

Wynalazcy | Naukowcy | Uczelnie

Inventity Foundation pomaga środowiskom naukowym na poziomie Proof of Concept, w identyfikowaniu targetu klientów, tworzeniu modeli biznesowych i biznes planów, testowaniu rynku, wspiera w procesie skutecznej komercjalizacji technologii, łącząc je ze środowiskami inwestorów.

Startupy | Parki Technologiczne | Inkubatory

Inventity Foundation pomaga Startupom, Parkom Technologicznym i Inkubatorom w przygotowaniu strategicznego biznes planu, który oprócz przygotowania spółki do optymalnego wdrożenia innowacji technologicznej pomoże spółce pozyskać kolejne rundy finansowania, niezbędne do dalszego wzrostu i uzyskania maksymalnych korzyści z wdrożonych technologii.

Referencje

Identyfikacja ryzyk związanych z rozwojem działalności gospodarczej. Wsparcie w zakresie prowadzenia i rozwoju Small Business.

Doradcy Inventity
dla Stowarzyszenia Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych

„Pan Wojciech Szapiel przeprowadził cykl warsztatów i sesji coachingowych w ramach projektu Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych (KNI), skierowany do pracowników naukowych oraz kadry zarządzającej szkół wyższych. Realizacja przebiegła w sposób satysfakcjonujący zarówno dla Zleceniodawcy, jak i bezpośrednich odbiorców szkoleń. Wszystkie założenia wynikające z warunków umowy zostały wykonane w sposób należyty i nie budzący zastrzeżeń.”

Członek Zarządu
Fundacja Neo Media

Pozyskanie kapitału dla działalności Spółki. Udział w negocjacjach z inwestorami i instytucjami finansowymi oraz zapewnienie wsparcia w przygotowaniu wymaganych dokumentów (m.in. Memorandum Inwestycyjnego, Umowy Transakcyjnej, zabezpieczeń, porozumień, gwarancji, itd.). Doradztwo w zakresie zamknięcia finansowania.

Doradcy Inventity
dla Spółki Violin

Przygotowanie w formie kompletnej dokumentacji: analiz rynkowych, biznesplanów, studiów wykonalności, ekspertyz branżowych i operatów szacunkowych i wycen, wzorów dokumentów transakcyjnych oraz innych raportów i analiz niezbędnych w procesie podjęcia decyzji o wejściu kapitałowym.

Doradcy Inventity
w projekcie „Wiedza i kapitał dla Innowacji Informatycznych i Technologicznych”

„Prace Inventity Foundation przyczyniły się niewątpliwie do optymalizacji koncepcji wdrożeniowej oraz identyfikacji najbardziej perspektywicznych kierunków komercjalizacji wyników projektu. Prace wykonano terminowo i z najwyższą starannością. Z głębokim przekonaniem rekomenduję Inventity Foundation do prac z obszaru doradztwa i oceny strategicznej procesów komercjalizacji wyników projektów B+R.”

Wiceprezes Zarządu
CBRTP

Wsparcie przedsiębiorstw ze Szwajcarii i Lichtensteinu w pierwszej fazie wchodzenia na polski rynek. Wykonanie ekspertyz dotyczących analiz sytuacji gospodarczej całego kraju (Polski) i specyficznych branż. Opracowania o wysokiej jakości i dużym stopieniu przydatności dla przedsiębiorstw szwajcarskich, potencjalnie zainteresowanych bezpośrednimi inwestycjami na terytorium Polski.

Doradcy Inventity
dla Swiss Business Hub

Wykonie analiz eksperckich polegających na opracowaniu biznesplanów, zawierających analizy rynkowe (marketingowe, w tym plan rozwoju przedsięwzięcia) oraz plany finansowe, 12 przedsięwzięć biznesowych wskazanych przez Fundację Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Doradcy Inventity
w projekcie „InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologii, chemii i technologii informatycznych oraz komunikacyjnych”

O warsztatach:
„Zajęcia charakteryzowały się wysokim profesjonalizmem merytorycznym, a wszystkie elementy szkolenia, w tym szczególnie warsztaty wzbudziły żywe zainteresowanie jego uczestników. Osoby biorące udział w szkoleniu potwierdziły dużą przydatność zdobytej wiedzy i umiejętności, stąd z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że szkolenia sprostały naszym oczekiwaniom.”

Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim
PGE

Konsultacje ogólne (m.in. w zakresie zakładania i prowadzenia firmy, w tym doradztwo psychologiczne, otoczenia prawno-ekonomicznego przedsięwzięcia, marketingu i sprzedaży). Doradztwo specjalistyczne (m.in. doradztwo finansowe, biznesowe, patentowe i technologiczne) dedykowane specyfice konkretnego przedsięwzięcia.

Doradcy Inventity
w projekcie „Wiedza i kapitał dla Innowacji Informatycznych i Technologicznych”

Stworzenie raportu: Study “Machine building, Electric and Metal industry in Poland”.

Doradcy Inventity
dla Swiss Business Hub

„Inventity Foundation realizowała prace doradcze związane ze wsparciem w zakresie tematyki transferu wiedzy i technologii w projekcie ewaluacyjnym realizowanym na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.”

Wiceprezes Zarządu
Taylor Economics

Preinkubacja w zakresie: badania innowacyjności pomysłu, badania wartości rynkowej wkładów niepieniężnych, przeprowadzenia analizy rynku innowacyjnego rozwiązania, opracowania biznesplanu, analizy innowacyjnego rozwiązania przed wejściem kapitałowym - zgodnie z metodyką podejmowania inwestycji kapitałowych, tzw. analiza "due diligence" oraz analizy ryzyka.

Doradcy Inventity
w projekcie „Innowacja kluczem do sukcesu”

Przygotowanie: 54 prebiznesplanów, 19 biznesplanów oraz 15 raportów dotyczących zasadności inwestycji. Na ich podstawie nastąpiły wejścia kapitałowe w 14 spółkach.

Doradcy Inventity
w projekcie „S2B Science 2 Business Inkubator Innowacyjności”

„Inventity uczestniczyła w Akademii Komercjalizacji, której celem było wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia umożliwiające wejście w wybrany proces inwestycyjny oraz efektywny nadzór nad procesem transferu technologii. Iventity zrealizowała projekt należycie oraz zgodnie z przyjętym w umowie terminem realizacji. Jakość zrealizowanego zlecenia jest bardzo wysoka i zgodna z oczekiwaniami Zleceniodawcy.”

Członek Zarządu
Invenstin

Szkolenia przedsiębiorców w opracowaniu studiów wykonalności. Na warsztatach została przekazana praktyczna wiedza m.in. z zakresu: zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania kapitału, efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, planowania strategicznego oraz wycen wytworów praw własności intelektualnej.

Doradcy Inventity
w projekcie „Media 3.0”

Wsparcie w rozwoju firmy: od jej początków do osiągnięcia pozycji kluczowego gracza na rynku.

Doradcy Inventity
jako wsparcie strategicznie spółki Centrum Rozwoju Energetyki

Case studies

Wsparcia w określeniu strategii rozwoju, rynków działania oraz oferowanych produktów dla spółki z rynku sprzedaży bezpośredniej

Wsparcie w rozwoju działalności innowacyjnej dla Parku Naukowo-Technologicznego

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu w branży gier komputerowych

Wsparcie w pozyskaniu kapitału w firmie gospodarki odpadami

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu i pozyskaniu kapitału w wiodącej firmie gospodarki odpadami

Konsumenci produktów spożywczych

Lokalni producenci żywności z terenów Bielska-Białej i okolic