Współpraca nauki z biznesem mocno kuleje [RZECZPOSPOLITA]

W Rzeczpospolitej możecie przeczytać wnioski płynące z raportu przygotowanego na zlecenie Inventity Foundation na temat diagnozy problemów współpracy sektora nauki i biznesu. Wynika z niego, że kooperacja środowisk akademickich z przedsiębiorstwami w Polsce jest mało skuteczna. W badaniu European Innovation Scoreboard 2017 zajmujemy jako kraj zaledwie 25 pozycję! Wina leży po obu stronach: zbyt mała motywacja dla naukowców, jak i niewystarczające kompetencje i nakłady przedsiębiorców na innowacje.

Dlatego od lat jako fundacja staramy się wzmacniać kompetencje zarządcze i rynkowe naukowców oraz uczyć ich przedsiębiorczości, tak, aby rozwijając ich świadomość i wiedzę na temat komercjalizacji i ekosystemu transferu technologii, mogli sami poszukiwać najbardziej efektywnych sposobów zarabiania na wynikach prowadzonej pracy naukowej.

Więcej o badaniu przeczytacie poniżej lub na stronie rp.pl: [KLIKNIJ!]

 

Michał Duszczyk, Rzeczpospolita, 06.08.2018

Współpraca nauki z biznesem mocno kuleje

Choć rośnie zainteresowanie środowisk akademickich kooperacją z przedsiębiorcami, to nadal transfer wiedzy do technologii trafia na zbyt wiele raf. Problemem są: mentalność, pieniądze i przepisy.

Międzynarodowy potencjał badawczy polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw jest dziś bardzo niski. Potwierdza to diagnoza współpracy sektora nauki i biznesu przeprowadzona przez Fundację Inventity i firmę Taylor Economics, do której dotarła „Rzeczpospolita”.

– Potrzebujemy stabilnych regulacji i czynników motywujących do takiej współpracy –komentuje wyniki badań Wojciech Szapiel, prezes Inventity.

BRAKUJE BODŹCÓW

Badania przeprowadzono w 28 centrach transferu technologii (CTT), czyli jednostkach, które zostały utworzone na uczelniach, aby pełnić funkcję działów sprzedaży nauki. Okazuje się, że wciąż są poważne bariery współpracy środowisk akademickich z biznesem. A to tu mają się wykuwać polskie innowacje.

Z raportu wynika, że brakuje nie tylko bodźców, które skłaniałyby naukowców do współpracy z firmami, ale również umiejętności menedżerskich w ośrodkach CTT. Środowisko akademickie twierdzi z kolei, że na rynku jest deficyt atrakcyjnych ofert współpracy z gospodarką.

Na rafy trafiają też sami przedsiębiorcy – mówią o niesprzyjających regulacjach podatkowych i braku wiedzy o tym, jakie badania prowadzone są na uczelniach. Wskazują też na problemy finansowe, które uniemożliwiają inwestowanie w projekty badawczo-rozwojowe. – Podczas rozmów z inwestorami lub potencjalnymi klientami, którzy byliby skłonni wyłożyć pieniądze na doprowadzenie produktu do gotowości sprzedażowej, zauważyliśmy problem związany z poziomem finansowania, który w naszym przypadku wymaga minimum kilku milionów złotych – zauważa Tomasz Borejko z ChipCraft, firmy z branży projektowania układów scalonych.

Jak zaznacza, barierą jest też czas potrzebny na dokończenie prac B+R oraz opracowanie produktu końcowego. – Przy tego typu projektach to 2–3 lata. Przy tak długim okresie zwrotu z inwestycji bardzo trudno znaleźć w Polsce pieniądze na rozwój sprzętu – dodaje.

Dagmara Krzesińska, prezes Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, jest jednak optymistką. – W Polsce funkcjonuje ekosystem wsparcia innowacji dla naukowców, którzy chcą wdrażać wyniki swoich prac badawczych, jednak przed nami jeszcze wiele pracy, aby działał on w pełni efektywnie – przyznaje.

Jak tłumaczy, dziś pracownicy naukowi mają dostęp do wielu narzędzi wsparcia: grantów, doradztwa, mentoringu, programów akceleracyjnych. – Kluczowe jednak wydaje się, aby pamiętając o roli nauki podejmującej wyzwania w obszarach, którymi biznes się nie zajmuje, poszukiwać synergii i odpowiadać na potrzeby rynku – zauważa. Jej zdaniem dobrym kierunkiem jest program doktoratów wdrożeniowych. – Wspieranie i ewaluacja takich projektów może być odpowiedzią na potrzeby wielu branż – przekonuje.

FUZJE CZY WSPÓŁPRACA

Diagnoza przeprowadzona przez Inventity i Taylor Economics wskazuje co prawda, że w ostatnich latach coraz więcej naukowców decyduje się na współpracę z przedsiębiorstwami, ale rysuje dość ponury jej obraz. Wojciech Szapiel uważa, że chcąc ten stan zmienić, należy pomyśleć o innym sposobie premiowania.

– Takim, który doceniałby zarówno naukowców nastawionych na komercjalizację, osiąganie rezultatów w postaci patentów międzynarodowych, jak i tych, którzy chcą się rozwijać w zakresie badań podstawowych i dydaktyki – tłumaczy nasz rozmówca.

Raport wskazuje, że to, co najbardziej motywuje naukowców do współpracy z biznesem, to gratyfikacja finansowa oraz możliwość komercyjnego wykorzystania wyników badań, dzięki czemu mogą one zostać wypromowane w znacznie szerszym kręgu.

W procesie transferu technologii krytyczną rolę odgrywają jednak odpowiednio zarządzane CTT tworzone w strukturach uczelni. – To one układają współpracę między jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami, dlatego budowanie silnych ośrodków odpowiedzialnych za komercjalizację jest kluczowe – podkreśla Szapiel.

Według niego, jeśli transfer technologii okazuje się nieefektywny, warto połączyć mniejsze centra z tymi o większym potencjale, z większym dostępem do projektów. Ale nie wszyscy zgadzają się z koncepcją fuzji. Robert Dwiliński, członek Rady Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACT), uważa, że łączenie centrów lub spółek celowych przez kilka uczelni byłoby trudne ze względu na kwestie związane z zaufaniem i odpowiedzialnością za procesy transferu. – Na tym etapie zaawansowania, na jakim jesteśmy w zakresie transferu wiedzy z uczelni do gospodarki, najważniejsze jest tworzenie platformy współpracy dla wszystkich jednostek, które na uczelniach odpowiadają za procesy komercjalizacyjne – przekonuje.

MAŁE EFEKTY ZA DUŻE PIENIĄDZE

Polska innowacyjność na tle UE wypada bardzo blado. Bolączką jest m.in. niższy od unijnej średniej poziom zatrudnienia w przemyśle w branżach wysoko i średnio technologicznych, a także usługach opartych na wiedzy. Dane Eurostatu pokazują, że udział produktów wysoko technologicznych w rodzimym eksporcie wynosi ledwie 8,5 proc., a więc jest dwukrotnie niższy od średniej UE. Nakłady wewnętrzne na B+R stanowią 0,97 proc. PKB, to sporo mniej niż choćby w Czechach, Estonii czy na Węgrzech. Trudno się więc dziwić, że Polska zajmuje dopiero 25. pozycję w europejskim rankingu Innovation Scoreboard 2017.

Polska obecnie ma ok. 60 instrumentów publicznego wsparcia innowacji. Jednak ich wykorzystanie budzi kontrowersje. NIK skontrolował 13 programów pomocowych i wykazał brak przemyślanej strategii. Pieniądze, zamiast trafiać na projekty o wysokim potencjale, przeznaczane są na te o małym znaczeniu dla rodzimej gospodarki.

KAJA PRYSTUPA-RZĄDCA EKSPERT ZARZĄDZANIA, AKADEMIA L. KOŹMIŃSKIEGO

Mimo wielu zachęt i zmian ustawodawczych współpraca między uczelniami a sferą biznesu nadal jest problematyczna. Istnieje wiele barier, które znajdują się poza obszarem legislacyjnym. Ze strony uczelni to nadmierna wewnętrzna biurokracja, powolne tempo podejmowania decyzji, czy kulturowo zakorzenione przeświadczenie o roli naukowca oddanego wyłącznie nauce. Po drugiej stronie są firmy, które obawiają się zaangażowania w pracę z uczelniami właśnie z tych powodów. Przedsiębiorstwa nie dostrzegają korzyści ze współpracy. Obu stronom brakuje zaufania, które jest konieczne dla pomyślnej kooperacji.

Bądź na bieżąco!
Dziękujemy!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Zobacz również

28 maja
KONFERENCJA

Strategie rozwoju firm budowlanych przyszłości wg metodyki GROWING PAINS

Strategie rozwoju firm budowlanych przyszłości wg metodyki GROWING PAINS

15 maja
KONFERENCJA

Doradcy GROWING PAINS STRATEGY na Akademii Grzegorza Turniaka

Doradcy GROWING PAINS STRATEGY na Akademii Grzegorza Turniaka

28 listopada
PROMOCJA

Książki Growing Pains. Sztuka skalowania przedsiębiorstw w promocyjnej świątecznej cenie!

Kup na Gwiazdkę pakiet 10 książek Growing Pains. Sztuka skalowania przedsiębiorstw dla pracowników lub partnerów biznesowych w cenie 990 zł.

22 listopada
MEDIA

GROWING PAINS SCHOOL Tech Innovations Week 2018 w Polskim Radiu

Celem wydarzenia zorganizowanego przez Inventity Foundation jest poszukiwanie skuteczności w procesach komercjalizacji i transferu technologii w Polsce.

28 maja
KONFERENCJA

Strategie rozwoju firm budowlanych przyszłości wg metodyki GROWING PAINS

Strategie rozwoju firm budowlanych przyszłości wg metodyki GROWING PAINS

15 maja
KONFERENCJA

Doradcy GROWING PAINS STRATEGY na Akademii Grzegorza Turniaka

Doradcy GROWING PAINS STRATEGY na Akademii Grzegorza Turniaka

28 listopada
PROMOCJA

Książki Growing Pains. Sztuka skalowania przedsiębiorstw w promocyjnej świątecznej cenie!

Kup na Gwiazdkę pakiet 10 książek Growing Pains. Sztuka skalowania przedsiębiorstw dla pracowników lub partnerów biznesowych w cenie 990 zł.