Zostań doradcą - formularz

Dowiedz się więcej o pracy z nami

Zgodność z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami leży w samym sercu działań Inventity. Niniejsze podsumowanie ma na celu wskazanie niektórych kluczowych zagadnień dotyczących naszego programu zgodności, ale nie omawia zagadnienia w sposób wyczerpujący. Opracowanie to ma zobrazować naszą metodologię i nasze możliwości współpracy. Wiemy, że każdy klient ma indywidualne potrzeby i dlatego zbudowaliśmy elastyczną podejście, które pozwala naszym klientom uwzględnić ich spersonalizowane zarządzanie zgodności.

Nasze działania można podzielić na trzy etapy, które dotyczą: weryfikacja uprawnień doradcy, zgodności projektów z przepisami oraz weryfikacji projektów.

Główne zasady doradcy:
1. UPRAWNIENIA DORADCY

Ściśle określone zasady: Inventity wdrożyło ściśle określone zasady, a każdy doradca musi wyrazić zgodę na nie zanim będzie możliwe odbycie konsultacji. Te zasady zostały stworzone, aby określić zakres działań naszym doradcom i w sposób bezpośredni odnoszą się do pracodawców oraz konkurencji. W celu zapoznania się ze szczegółami, odsyłamy do streszczonego opisu najważniejszych naszych zasad oraz do Warunków Świadczenia Usług Inventity.

Instrukcja:
Przed przystępowaniem do naszego programu doradców, kandydat musi oświadczyć, że zapoznał się z treścią zawartą w Regulaminu Doradcy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy przed rozpoczęciem każdej konsultacji. Dodatkowe sugerujemy zapoznanie się z naszymi FAQ.

Weryfikacja przeszłości:
przeprowadzamy cykliczną weryfikację wszystkich nowych doradców oraz dużej części obecnych doradców, którzy przez nas świadczyli usługi konsultingowe.

Dodatkowa, spersonalizowana weryfikacja:
Klient może poprosić, aby spersonalizowane zabezpieczenia zostały zastosowane przy jego projektach. Zaliczają się do nich; zindywidualizowane pytania weryfikacyjne, akceptacja wybranych ekspertów przez klienta lub wymóg uzyskania oświadczenia od doradców.

Ponowne potwierdzanie zgodności z przepisami przy każdym projekcie:
Przy każdym projekcie doradcy zobowiązani są do oświadczenia, że będą prowadzić konsultacje zgodnie z Warunkami Świadczenia Usług.

Wynagrodzenie oraz naruszenie Warunków Świadczenia Usług:
Nasi doradcy mają obowiązek zakończenia konsultacji, podczas której zachodzi podejrzenie, że klient próbuje nakłonić doradcę do złamania naszych zasad zgodności. Jeśli z tego powodu przedwcześnie zakończą konsultacje, otrzymają za nie wynagrodzenie, jakie przewiduje się za pełne konsultacje.

2. WERYFIKACJA PROJEKTU

Systematyczna oraz uzupełniająca weryfikacja: W celu utrzymania wysokiej jakości usług, zespół Inventity, prowadzi bieżący monitoring i kontrolę projektów na różnych etapach, w poszukiwaniu spraw, które będą wymagały weryfikacji lub uzupełnień. Jeśli będzie to wymagane, poproszą doradcę o informacje uzupełniające. Doradcy, którzy nie dochowali naszych zasad mogą być odwołani od świadczenia naszych usług.

3. OBECNY PRACODAWCA (TWOJA FIRMA)

Pracownicy (w tym jego urzędnicy oraz dyrektorzy) nie mogą udzielać konsultacji dotyczących obecnego pracodawcy – bez względu na to czy pracodawca ten jest spółką publiczną czy prywatną. Zakaz ten dotyczy zarówno spółki głównej jak i spółek powiązanych z pracodawcą doradcy.

4. BYLI PRACOWNICY

Zabrania się doradcy ujawniać poufne informacje dotyczące byłego pracodawcy oraz innych danych, których ujawnienie stoi w sprzeczności z warunkami umowy zachowania poufności, w jakichkolwiek okolicznościach. Jeśli doradca był wcześniej zatrudniony w dziale finansowym lub w dziale księgowości danej spółki, zabrania się omawiania spraw dotyczących byłego pracodawcy do czterech lat po ustaniu stosunku pracy. Klienci mogą również wymagać dodatkowych, spersonalizowanych obostrzeń dotyczących byłych pracowników.

5. DORADCY.

Zabrania się doradcom ujawniania informacji poufnych, pozyskanych w trakcie udzielania konsultacji. Na doradcy ciąży odpowiedzialność upewnienia się, że usługi konsultingowe wykonywane przez nich za pośrednictwem Inventity nie naruszają jakiejkolwiek umowy zachowania poufności.

6. KONKURENCJA.

Doradcom zabrania się udzielania konsultacji klientowi, który jest bezpośrednią konkurencją jego pracodawcy.

7. PRACOWNICY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.

Doradcy muszą stosować się do określonych zasad i wytycznych jednostki rządowej dla której pracują. Nie wyłączając dodatkowych zastrzeżeń jakie wynikają z powyższych zasad, doradcom zabrania się także udzielania konsultacji dla urzędu doradcy, sprawy będącej w toku lub mającej być w przyszłości w tego urzędu. Zabrania się także korzystania z usług Inventity klientom, w celu lobbingu lub wpłynięcia na urzędników rządowych w jakiejkolwiek sprawie związanej z ich urzędem lub obowiązkami.

8. KLIENCI ORAZ DOSTAWCY.

Ogólnie przyjmuje się, że doradca może udzielać konsultacji spółce, która jest klientem lub dostawcą jego/jej pracodawcy (w tym sytuacja tej firmy w stosunku do konkurencji, produkty), wyłącznie w wypadku braku umowy dotyczącej zachowania poufności, lub innego zobowiązania do zachowania poufności wobec klienta lub dostawcy. Jednakże, doradca nie może omawiać spraw związanych ze swoim pracodawcą oraz ujawniać poufnych informacji dotyczących jego relacji z klientem lub dostawcą (w tym nabycie lub zbycie towaru przez pracodawcę tym spółkom).

Dziękujemy!
Ups! Coś musiało pójść nie tak.
Dziękujemy!
Oops! Something went wrong while submitting the form.